Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0496
 
31997L0078
 
Links til øvrige EU dokumenter
32001D0812
 
32009R0669
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner
Kapitel 1 Område
Kapitel 2 Definitioner
Afsnit II Veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre
Kapitel 3 Beliggenhed
Kapitel 4 Anvendelse, etablering, drift og finansiering
Afsnit III Udpegede indgangssteder
Kapitel 5 Beliggenhed
Kapitel 6 Etablering, drift og finansiering
Afsnit IV Fælles anvendelse af et grænsekontrolsted/inspektionscenter og et udpeget indgangssted
Kapitel 7 Fælles anvendelse
Afsnit V Tilsyn samt suspendering og tilbagekaldelse
Kapitel 8 Tilsyn og tilbagekaldelse af veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre
Kapitel 9 Tilsyn og tilbagekaldelse af udpegede indgangssteder
Afsnit VI Straf og ikrafttræden m.v.
Kapitel 10 Straffebestemmelser
Kapitel 11 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Betingelser for godkendelse af EU-grænsekontrolsteder og inspektionscentre
Bilag 2 Registrering af minimumsdata
Bilag 3 Registrering af data for returvarer (tredjelande)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder1)

I medfør af § 38, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, § 42, § 49, § 50, § 52, stk. 2, og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, og § 1, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, 3 og 4, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Afsnit I

Bekendtgørelsens område og definitioner

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser for operatørers etablering og drift af veterinære grænsekontrolsteder og veterinære inspektionscentre i tilknytning til eksisterende veterinære grænsekontrolsteder med henblik på kontrol med import fra tredjelande af:

1) levende dyr,

2) animalske fødevarer,

3) animalske biprodukter og afledte produkter heraf, herunder animalsk foder,

4) sæd, æg, embryoner og rugeæg,

5) hø og halm og

6) andre produkter og genstande, hvorved sygdomme og zoonotiske smitstoffer kan spredes.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere supplerende bestemmelser for operatørers etablering og drift af udpegede indgangssteder med henblik på offentlig kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og visse ikke-animalske foderstoffer fra tredjelande til de bestemmelser, der fremgår af forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Grænsekontrolsted: Et kontrolsted, der er godkendt af EU-kommissionen til at foretage veterinærkontrol af levende dyr eller produkter, som nævnt i § 1, stk. 1, ved ankomst fra tredjelande til EU’s ydre grænse i Danmark.

2) Inspektionscenter: Et kontrolsted, der er godkendt af Fødevarestyrelsen til at foretage veterinærkontrol af levende dyr eller produkter, som nævnt i § 1, stk. 1, ved ankomst fra tredjelande til EU’s ydre grænse i Danmark.

3) Grænsedyrlæge: En dyrlæge, som er ansat af Fødevarestyrelsen.

4) Udpeget indgangssted: Et kontrolsted, der er godkendt af Fødevarestyrelsen til at foretage offentlig kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og visse ikke-animalske foderstoffer ved ankomst fra tredjelande til EU’s ydre grænse i Danmark, jf. art. 3, 4 og 19 i forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF.

5) Operatører: Havne, lufthavne, erhvervsorganisationer, handelsstandsforeninger, enkeltvirksomheder, færgerier eller andre private interessenter, som etablerer og driver et godkendt veterinært grænsekontrolsted eller inspektionscenter eller et godkendt udpeget indgangssted.

6) Animalske biprodukter: Hele kroppe eller dele af dyr samt animalske produkter eller andre produkter fra dyr, som ikke er bestemt til konsum.

7) Afledte produkter: Produkter, der er fremstillet ved en eller flere behandlinger, omdannelser eller trin i forarbejdningen af animalske biprodukter.

8) TRACES: EU's integrerede veterinærinformationssystem, jf. beslutning 2004/292/EF om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF, senest ændret ved beslutning 2005/515/EF.

Afsnit II

Veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre

Kapitel 3

Beliggenhed

§ 3. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter skal være beliggende i umiddelbar nærhed af det sted, hvor produkter m.v. nævnt i § 1, stk. 1, med oprindelse i tredjelande føres ind i Danmark og i et område, som er udpeget eller godkendt af toldmyndighederne i henhold til artikel 38, stk. 1, litra a-b, i forordning (EGF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks, dvs. et toldsted eller en frizone i havne eller lufthavne.

Stk. 2. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter beliggende i en vis afstand fra det sted, hvor levende dyr og animalske produkter m.v. med oprindelse i tredjelande føres ind i Danmark, kan dog accepteres, hvis det på grund af geografiske forhold, f.eks. lossekaj, er nødvendigt, og hvis området er udpeget eller godkendt af toldmyndighederne i henhold til artikel 38, stk. 1, litra a-b, i forordning (EGF) nr. 2913/92, dvs. et toldsted eller en frizone i havne eller lufthavne.

Stk. 3. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter skal ledes af en grænsedyrlæge, som har det faktiske ansvar for kontrollen. Grænsedyrlægen kan lade sig bistå af særligt uddannet hjælpepersonale til at gennemføre veterinærkontrollen.

Stk. 4. Et inspektionscenter skal være tilknyttet et godkendt grænsekontrolsted og skal være beliggende i umiddelbar nærhed af grænsekontrolstedet således, at inspektionscentret er under grænsedyrlægens kontrol.

Kapitel 4

Anvendelse, etablering, drift og finansiering

§ 4. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter må først tages i anvendelse, når det er godkendt og opført på fællesskabslisten over grænsekontrolsteder og tilhørende inspektionscentre, der er godkendt til at foretage veterinærkontrol med dyr og animalske produkter m.v. fra tredjelande, jf. beslutning 2009/821/EF om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces.

Stk. 2. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter, der er godkendt og opført på fællesskabslisten, jf. stk. 1, til at foretage veterinærkontrol af animalske fødevarer, må først tages i anvendelse, når det er blevet autoriseret i henhold til bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder.

Stk. 3. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter, der er godkendt og opført på fællesskabslisten, jf. stk. 1, til at foretage veterinærkontrol af avlsmateriale, animalske biprodukter og afledte produkter heraf m.v., må først tages i anvendelse, når det er blevet registreret eller godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter). Ansøgning om registrering eller godkendelse sendes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter, der er godkendt og opført på fællesskabslisten, jf. stk. 1, til at foretage veterinærkontrol af animalsk foder, må først tages i anvendelse, når det er blevet registreret eller godkendt i henhold til bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder.

§ 5. Ansøgning om etablering af et grænsekontrolsted eller et inspektionscenter i tilknytning til et godkendt grænsekontrolsted indsendes sammen med en målfast tegning over faciliteterne til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Når Fødevarestyrelsen har vurderet, at det nye grænsekontrolsted eller inspektionscenter opfylder reglerne i denne bekendtgørelse, indstiller Fødevarestyrelsen til EU-Kommissionen, at grænsekontrolstedet henholdsvis inspektionscentret kan godkendes og optages på fællesskabslisten, jf. § 4, stk. 1.

§ 6. Operatøren foretager selv de fornødne investeringer i forbindelse med etablering, indretning og drift af et grænsekontrolsted eller et inspektionscenter.

Stk. 2. Det påhviler operatøren for egen regning at sørge for, at grænsekontrolstedet og inspektionscentret til enhver tid opfylder følgende betingelser:

1) For kontrol af levende dyr: Pkt. 1-2 og 4-10 i del 1a i bilag 1.

2) For kontrol af animalske produkter m.v.: Pkt. 4-12 i del 1b og del 2 i bilag 1.

Stk. 3. Operatøren stiller uden omkostninger for staten grænsekontrolstedets og inspektionscentrets lokaler, faciliteter samt teknisk og administrativt udstyr til rådighed for Fødevarestyrelsen samt afholder merudgifter til kontrolpersonale, som skyldes vagtordning.

Afsnit III

Udpegede indgangssteder

Kapitel 5

Beliggenhed

§ 7. Et udpeget indgangssted skal være beliggende i umiddelbar nærhed af det sted, hvor visse ikke-animalske fødevarer og visse ikke-animalske foderstoffer fra tredjelande føres ind i Danmark og i et område, som er udpeget eller godkendt af toldmyndighederne i henhold til artikel 38, stk. 1, litra a-b, i forordning (EØF) nr. 2913/92, dvs. et toldsted eller en frizone i havne eller lufthavne.

Kapitel 6

Etablering, drift og finansiering

§ 8. Operatører kan ansøge Fødevarestyrelsen om, at deres faciliteter bliver godkendt som udpeget indgangssted.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse som udpeget indgangssted indsendes sammen med en målfast tegning over faciliteterne til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Et udpeget indgangssted må først tages i anvendelse, jf. dog stk. 4:

1) når det er blevet godkendt af Fødevarestyrelsen efter stk. 1, og

2) operatøren har forevist dokumentation for, at det udpegede indgangssted er godkendt af SKAT som toldoplag eller lignende toldgodkendelse til håndtering og oplagring af ikke-toldbehandlede fødevarer eller foderstoffer.

Stk. 4. De udpegede indgangssteder må endvidere først tages i anvendelse, når de er blevet:

1) autoriseret eller registreret af Fødevarestyrelsen i henhold til bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder, eller

2) godkendt eller registreret af Fødevarestyrelsen i henhold til bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder.

§ 9. Operatøren foretager selv de fornødne investeringer i forbindelse med etablering, indretning og drift af udpegede indgangssteder.

Stk. 2. Det påhviler operatøren for egen regning at sørge for, at de udpegede indgangssteder til enhver tid opfylder mindstekravene som nævnt i artikel 4, stk. b, d, e og f, i forordning (EF) nr. 669/2009.

Stk. 3. Operatøren stiller uden omkostninger for staten de udpegede indgangssteders lokaler, faciliteter og aflæsningsudstyr, nævnt i artikel 4, stk. b, d, e og f, i forordning (EF) nr. 669/2009, til rådighed for Fødevarestyrelsen.

Afsnit IV

Fælles anvendelse af et grænsekontrolsted/inspektionscenter og et udpeget indgangssted

Kapitel 7

Fælles anvendelse

§ 10. Et grænsekontrolsted og inspektionscenter, som er godkendt til kontrol af animalske produkter m.v., kan godkendes som udpeget indgangssted på betingelse af, at veterinærkontrollen af animalske produkter m.v. ikke kompromitteres. Godkendelsen er endvidere betinget af, at ikke-animalske fødevarer kun kontrolleres i grænsekontrolsteder eller inspektionscentre, der er godkendt til fødevarer, og at ikke-animalsk foder kun kontrolleres i grænsekontrolsteder eller inspektionscentre, der er godkendt til animalske biprodukter og afledte produkter m.v. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for godkendelsen.

Stk. 2. Operatører af et godkendt grænsekontrolsted kan ansøge Fødevarestyrelsen om, at det godkendte grænsekontrolsted eller inspektionscenter godkendes til fælles anvendelse for kontrol af animalske produkter og ikke-animalske produkter.

Stk. 3. Udpegede indgangssteder kan godkendes til fælles anvendelse for kontrol af ikke-animalske fødevarer og ikke-animalsk foder.

Stk. 4. Kontrol og opbevaring af hver af de i stk. 1 og stk. 3 nævnte kombinationer af varer skal ske adskilt i tid eller sted, således at der ikke opstår risiko for krydskontaminering.

Afsnit V

Tilsyn samt suspendering og tilbagekaldelse

Kapitel 8

Tilsyn og tilbagekaldelse af veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre

§ 11. Fødevarestyrelsen fører tilsyn med, at grænsekontrolsteder og inspektionscentre opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse.

§ 12. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde og navnlig for at beskytte folke- og dyresundheden suspendere godkendelsen af et grænsekontrolsted eller et inspektionscenter.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan indstille til EU-kommissionen, at en godkendelse tilbagekaldes, såfremt betingelserne i denne bekendtgørelse for godkendte grænsekontrolsteder eller inspektionscentre ikke er opfyldt, eller hvis grænsekontrolstedet eller inspektionscentret alene benyttes i meget begrænset omfang.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde et grænsekontrolsted eller inspektionscenters godkendelse til fælles anvendelse for kontrol af animalske produkter og ikke-animalske produkter, hvis betingelserne i § 10 ikke er opfyldt.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår i forbindelse med suspenderingen eller tilbagekaldelsen efter stk. 1-3.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen yder ikke operatøren kompensation i forbindelse med suspendering eller tilbagekaldelse i henhold til stk. 1-3.

Stk. 6. Ved suspendering eller tilbagekaldelse i henhold til stk. 1 eller 2 må grænsekontrolstedet eller inspektionscentret kun anvendes, når det er genoptaget på fællesskabslisten over grænsekontrolsteder og inspektionscentre, der er godkendt til at foretage veterinærkontrol med dyr og animalske produkter m.v. fra tredjelande, efter proceduren i § 4 og § 5.

Stk. 7. Ved tilbagekaldelse i henhold til stk. 3 må grænsekontrolstedet eller inspektionscentret kun anvendes, når det er godkendt til fælles anvendelse for kontrol af animalske produkter og ikke-animalske produkter, jf. betingelserne i § 10.

Kapitel 9

Tilsyn og tilbagekaldelse af udpegede indgangssteder

§ 13. Fødevarestyrelsen fører tilsyn med, at udpegede indgangssteder opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse.

§ 14. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde og navnlig for at beskytte folkesundheden suspendere eller tilbagekalde godkendelsen af et udpeget indgangssted.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår i forbindelse med suspensionen eller tilbagekaldelsen efter stk. 1.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen yder ikke operatøren kompensation i forbindelse med suspendering eller tilbagekaldelse i henhold til stk. 1.

Stk. 4. Ved suspendering eller tilbagekaldelse i henhold til stk. 1 må det udpegede indgangssted kun anvendes efter fornyet godkendelse efter proceduren i § 8.

Afsnit VI

Straf og ikrafttræden m.v.

Kapitel 10

Straffebestemmelser

§ 15. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 3, stk. 3, § 4, § 6, stk. 2, § 8, stk. 3-4, § 9, stk. 2-3, § 10, stk. 4, § 12, stk. 6-7, eller § 14, stk. 4, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 10, stk. 1, 3. punktum, § 12, stk. 4, eller § 14, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder artikel 4, stk. b, d, e eller f, i Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1012 af 23. juni 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse.

Kapitel 11

Ikrafttræden m.v.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. september 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 69 af 22. januar 2010 om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 4. september 2015

Esben Egede Rasmussen

/ Jan Thiele


Bilag 1

Betingelser for godkendelse af EU-grænsekontrolsteder og inspektionscentre

Del 1a

For at blive godkendt og opført på listen, jf. § 4, stk. 1, skal et grænsekontrolsted for levende dyr råde over:
1.
en særlig adgangsvej for transport af levende dyr, således at dyrene undgår unødig ventetid,
2.
faciliteter, som skal være lette at rengøre og desinficere, til at losse og laste de forskellige transportmidler, at kontrollere, fodre og pleje dyrene, og hvis størrelse, belysning, ventilation og fodringsområde skal være afpasset efter antallet af de dyr, der skal kontrolleres,
3.
tilstrækkeligt mange dyrlæger og særligt uddannede medhjælpere til, at de i forhold til den mængde dyr, der skal behandles ved grænsekontrolstedet, kan kontrollere ledsagedokumenterne, samt udføre den kliniske kontrol, der er fastsat i artikel 4, 5, 8 og 9 i direktiv 91/496/EØF,
4.
tilstrækkeligt rummelige lokaler, herunder omklædningsrum, doucher og toiletter, til det personale, der skal udføre veterinærkontrollen,
5.
et lokale og egnede anlæg til at udtage og behandle stikprøver til rutinekontrol som omhandlet i fællesskabsbestemmelserne,
6.
et specialiseret laboratorium, som kan udføre særlige analyser af prøver udtaget ved dette kontrolsted,
7.
en virksomhed, der er beliggende i umiddelbar nærhed, og som råder over anlæg og udstyr til at opstalde, fodre, vande, pleje og i givet fald at slagte dyrene,
8.
de fornødne anlæg til, hvis kontrolstederne bruges som holdeplads eller omladningsstation for dyr, der er under transport, at losse, vande og fodre dyrene, i givet fald at opstalde dem på tilfredsstillende måde, eventuelt at yde nødvendig pleje, eller, om nødvendigt, at slagte dem på stedet, således at de undgår enhver form for unødig lidelse,
9.
egnet udstyr til hurtig udveksling af oplysninger med de øvrige grænsekontrolsteder og de kompetente veterinærmyndigheder som fastsat i artikel 20 i direktiv 90/425/EØF og
10.
udstyr og anlæg til rengøring og desinfektion

Del 1b

For at blive godkendt og opført på listen, jf. § 4, stk. 1, skal et grænsekontrolsted eller et inspektionscenter for animalske produkter m.v. råde over:
1.
det personale, der er nødvendigt for at føre kontrol med de dokumenter (sundheds- eller hygiejnecertifikat eller ethvert andet dokument som foreskrevet i EF-bestemmelserne), der ledsager partierne,
2.
tilstrækkeligt mange dyrlæger/særligt uddannede officielle personer, og særligt uddannede medhjælpere til, at de i forhold til den mængde partier, der skal behandles på grænsekontrolstedet, kan kontrollere, at partierne svarer til ledsagedokumenterne, samt gennemføre fysisk kontrol med partier,
3.
tilstrækkeligt personale til at udtage og behandle stikprøver fra partier, som frembydes på et givet grænsekontrolsted,
4.
tilstrækkeligt rummelige lokaler til det personale, der skal varetage veterinærkontrollen,
5.
et lokale og egnede hygiejniske anlæg til rutinemæssige analyser og prøveudtagning,
6.
et lokale og egnede hygiejniske anlæg til at udtage og behandle stikprøver til rutinekontrol (mikrobiologiske normer),
7.
et specialiseret laboratorium, som kan udføre særlige analyser af prøver udtaget på dette kontrolsted,
8.
lokaler og køleanlæg til oplagring af partier, som er udvalgt til analyse, og partier som grænsekontrollen ikke har tilladt bragt i fri omsætning,
9.
egnet udstyr til hurtig udveksling af oplysninger, navnlig med de øvrige grænsekontrolsteder (TRACES) og
10.
præcis adresse over en virksomhed, som er godkendt til at forbrænde eller medforbrænde afviste partier eller animalsk affald.
11.
De godkendte grænsekontrolsteder og inspektionscentre skal mindst have en infrastruktur, som omfatter følgende faciliteter, der ligger i en indbyrdes afstand, som ikke er større, end at arbejdet kan foregå effektivt:
 
a)
Et kontor med de fornødne kommunikationsmidler, herunder telefon, telefax, TRACES-terminal, fotokopimaskine, al den nødvendige dokumentation og kapacitet til opbevaring af dokumenter vedrørende kontrollen af produkter.
 
b)
Fællesrum, der omfatter omklædningsrum, toiletter og håndvaske til brug for personalet på grænsekontrolstedet, og som kun må deles med andet personale, der beskæftiger sig med offentlig kontrol.
 
c)
Et område til aflæsning af transportmidler, som er afskærmet eller dækket af et tag, undtagen når det drejer sig om partier af uld, der ikke ankommer i container, eller løst indladet forarbejdet animalsk protein, der ikke er egnet til konsum, løst indladet gødning eller guano eller løst indladede flydende olier og fedtstoffer, der transporteres i både, for hvilke kravet om tag ikke gælder for.
For produkter under temperaturkontrol, som er bestemt til konsum, bør overgangen mellem transport- og aflæsningsområdet være beskyttet eller aflukket udadtil, undtagen for fisk, hvor der gælder en undtagelsesbestemmelse.
 
d)
Et undersøgelseslokale, hvor produkterne inspiceres og der udtages prøver til yderligere test; prøveudtagningsområdet behøver ikke at være adskilt fra undersøgelseslokalet.
 
e)
Hensigtsmæssige oplagringsrum eller -områder, hvor tilbageholdte partier kan opbevares samtidig enten kølet, frosset eller ved omgivelsestemperatur under grænsedyrlægens kontrol, indtil resultaterne af laboratorieundersøgelser eller andre undersøgelser foreligger.
12.
Grænsekontrolsteder og inspektionscentre, der er godkendt til at håndtere produktkategorier i kølet eller frossen stand eller ved omgivelsestemperatur, skal være i stand til samtidig at lagre passende produktmængder i hver temperaturkategori. Grænsedyrlægen skal til enhver tid have den fornødne oplagringskapacitet til rådighed.
Det er tilladt at anvende kommercielle lagerfaciliteter tæt på grænsekontrolstedet og i samme havn eller toldområde under grænsedyrlægens kontrol, hvis det tilbageholdte produkt oplagres i et separat, aflåseligt rum eller kammer eller i en zone, der er fuldstændigt indhegnet fra alle andre produkter.
Oplagring i særskilte, fritstående containere, der er permanent placeret ved aflæsningsområdet, er tilladt, hvis containerne er forbundet med aflæsningsområdet på en sådan måde, at aflæsningen kan foregå i ly for vejrliget. Supplerende oplagring af hver enkelt produktkategori i det transportmiddel, som partiet blev bragt til grænsekontrolstedet i, er tilladt i undtagelsestilfælde under grænsedyrlægens kontrol på grænsekontrolsteder ved veje, på jernbanestationer eller i havne.

Del 2

Et grænsekontrolsted og inspektionscenter for animalske produkter m.v. skal være konstrueret således, at der sikres et passende hygiejneniveau og undgås krydskontamination.
I rum på grænsekontrolstedet og inspektionscentret, hvor der aflæsses, kontrolleres eller oplagres partier, skal der derfor være:
-
vægge med glatte afvaskelige overflader og gulve, som er lette at rengøre og desinficere og har ordentligt afløb
-
rene lofter, som er lette at rengøre
-
tilstrækkelig naturlig eller kunstig belysning
-
tilstrækkelig tilførsel af varmt og koldt vand i alle undersøgelseslokaler.
1.
Teknisk udstyr
 
a)
Grænsekontrolsteder og inspektionscentre skal til enhver tid mindst råde over følgende:
   
-
udstyr (eller adgang til udstyr) til vejning af partier, som skal kontrolleres
   
-
udstyr til åbning og undersøgelse af partier, der frembydes til undersøgelse, f.eks. en boltsaks
   
-
rengørings- og desinfektionsudstyr, som er anbragt på egnede steder og afpasset efter kontrolstedets behov, eller dokumentation for, at rengøringen og desinfektionen udføres af et selvstændigt rengøringsfirma, som anvender et rengøringsprogram, der er godkendt af Fødevarestyrelsen
   
-
udstyr til at styre temperaturen i temperaturregulerede rum.
 
b)
I undersøgelseslokaler skal der mindst være:
   
-
et arbejdsbord med glatte afvaskelige overflader, som er lette at rengøre og desinficere
   
-
udstyr til prøveudtagning, dvs. som minimum sav, kniv, saks, dåseåbner, en anordning til udtagning af prøver af partier og prøvebeholdere
   
-
forseglingstape og nummererede plomber eller etiketter, som er tydeligt mærket, til sikring af sporbarhed
   
-
et termometer til måling af både overflade- og centrumstemperatur, en vægt og et pH-meter
   
-
udstyr til optøning eller en mikrobølgeovn
   
-
faciliteter til midlertidig opbevaring af prøver under temperaturkontrol indtil afsendelsen til laboratoriet. Der bør også forefindes egnede beholdere til transport af disse prøver.
 
c)
Grænsekontrolsteder og inspektionscentre, der kun er godkendt til kontrol af bestemte produktkategorier, skal have
   
-
det i litra a) og b) nævnte udstyr, der er relevant for de partier, som grænsekontrolstedet eller inspektionscentret håndterer.
   
2.
Dokumentation
 
Grænsekontrolsteder og inspektionscentre skal føre følgende dokumentation og forevise denne til fødevaremyndighederne på forlangende:
   
 
a)
en ajourført liste over de tredjelande eller dele af tredjelande, der har tilladelse til at sende partier til samhandelsområdet,
 
b)
kopier af samhandelslandenes forskellige forskrifter for sundhedscertifikater og hygiejnecertifikater eller ethvert andet dokument, der skal ledsage tredjelandspartier, som sendes til et samhandelsland,
 
c)
en ajourført liste over de tredjelandsvirksomheder, der har tilladelse til at sende partier til samhandelsområdet, eller over nationale godkendte virksomheder, når det gælder ikke-harmoniserede partier,
 
d)
kopier af eventuelle beslutninger om forbud mod eller begrænsning af importen af partier til samhandelsområdet,
 
e)
en ajourført liste over godkendte grænsekontrolsteder i hele samhandelsområdet med alle foreliggende oplysninger om disse kontrolsteder,
 
f)
en aktuel liste over de frizoner, frilagre og toldoplag samt skibsproviantvirksomheder, der er godkendt af SKAT, og over de importører, der på forhånd er registreret af Fødevarestyrelsen som importør,
 
g)
en ajourført liste for det pågældende samhandelsland over de virksomheder, der er godkendt til at modtage produkter som kanaliseret import og
 
h)
ajourførte udgaver af retsforskrifter om veterinærkontrol samt ajourførte udgaver for nedskrevne procedurer, der drejer sig om veterinærkontrol.
3.
Registre
 
Følgende opbevares i elektronisk form eller i papirudgave, såfremt de pågældende
oplysninger ikke registreres i TRACES på kontrolstedet:
 
a)
Ajourførte oplysninger om afviste partier, som ikke må importeres til eller føres ind i samhandelsområdet, og som er blevet returneret; hver enkelt samhandelsland giver de øvrige samhandelslande og Kommissionen alle oplysninger om de returnerede partier; Fødevarestyrelsen sender disse oplysninger til hvert enkelt kontrolsted
 
b)
Et register som krævet i henhold til bilag 2 om fastsættelse af minimumsdata med henblik på databaserne vedrørende partier, der føres ind i samhandelsområdet
 
c)
Et register over alle partier til konsum, der enten returneres i henhold til bilag 3, destrueres eller godkendes af grænsekontrollen til anden anvendelse end konsum; registret skal omfatte alle tilfælde, hvor grænsekontrollen har sat en frist for den opfølgende handling, når varer afvises, sendes i transit eller kanaliseres, og en opfølgning er påkrævet
 
d)
Et register over alle prøver, der er udtaget på grænsekontrolstedet, indeholdende oplysninger om den laboratorieundersøgelse, der er anmodet om, og resultaterne (positive og negative) af disse undersøgelser
 
e)
Et register om mindre hyppig fysisk kontrol af bestemte partier, der skal indføres fra tredjelande, jf. bilag 2 til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter. Registret kan eventuelt optræde i edb-format.


Bilag 2

Registrering af minimumsdata

Grænsekontrollen skal registrere følgende minimumsdata, såfremt de pågældende
data ikke registreres i TRACES på grænsekontrolstedet, herunder inspektionscentret:
1.
Identifikation af grænsekontrolstedet, herunder inspektionscentret
 
Navnet på kontrolstedet samt kode
2.
Identifikation af partiet
 
a)
Art samt kode
 
b)
Antal/mængde/enheder
 
c)
Nummeret på CVED’et
 
d)
Oprindelsestredjeland (ISO-kode)
 
e)
Oprindelsesvirksomhedens navn og godkendelsesnummer
 
f)
Bestemmelsessamhandelsland/Bestemmelsestredjeland (ISO-kode)
3
Gennemførte kontrolforanstaltninger
 
a)
Dokumentkontrol (Gennemført med tilfredsstillende resultat/ Gennemført med ikke tilfredsstillende resultat/ Kontrollen ikke gennemført)
 
b)
Identitetskontrol (Gennemført med positivt resultat/ Gennemført med negativt resultat/ Kontrollen ikke gennemført)
 
c)
Fysisk kontrol (Gennemført med positivt resultat/ Gennemført med negativt resultat/ Kontrollen ikke gennemført)
 
d)
Laboratorieundersøgelse (Gennemført med positivt resultat/ Gennemført med negativt resultat/ Kontrollen ikke gennemført)
4.
Resultatet af kontrollen
 
a)
Godkendelse (dato)
 
b)
Returnering (dato)
 
c)
Destruktion (dato)
 
d)
Forarbejdning (dato)


Bilag 3

Registrering af data for returvarer (tredjelande)

Grænsekontrollen hhv. inspektionscentret skal registrere følgende data ved returnering af partier af animalske partier, som kommer fra tredjelande, såfremt de pågældende data ikke registreres i TRACES på grænsekontrolstedet:
1.
Oplysninger om grænsekontrolstedet hhv. inspektionscentret
 
a)
Kontrolstedets navn og kode (TRACES)
 
b)
Navnet på grænsedyrlægen
2.
Oplysninger om partiet
 
a)
Varens art og KN-kode1)
 
b)
Antal/mængde/enheder
 
c)
Sundhedscertifikat
   
i)
referencenummer
   
ii)
udstedelsesdato
   
iii)
den underskrivende dyrlæges navn og den tjeneste, han arbejder for
   
iv)
oprindelsesland
 
d)
Nummer på CVED
3.
Oplysninger om de involverede parter
 
a)
Oprindelsesbedriftens eller oprindelsesvirksomhedens navn og adresse samt godkendelsesnummer
 
b)
Eksportørens navn og adresse
 
c)
Importørens navn og adresse
4.
Oplysninger om partiets forsendelse
 
a)
Oprindelsestredjeland
 
b)
Afsendertredjeland
 
c)
Oprindelsesregion (eventuelt)
 
d)
Bestemmelsesland
 
e)
Modtagers og bestemmelsesstedets adresse (eventuelt godkendelsesnummer)
 
f)
Transportmiddel
5.
Oplysninger om returneringen
 
a)
Dato og klokkeslæt (om muligt) for returneringen
 
b)
Sted for returnering (såfremt det afviger fra kontrolstedet for ankomst)
 
c)
Bestemmelsessted (om muligt)
 
d)
Transportmiddel
   
i)
søtransport og skibets navn:
 
   
ii)
containerens nummer:
 
6.
Returneringsårsag
 
a)
Dokumentkontrol
   
i)
ledsagedokumentet vedrører et animalsk produkt, som grænsekontrolstedet ikke er godkendt til at kontrollere
   
ii)
intet certifikat
   
iii)
certifikatet ikke regelret
     
-
kopi i stedet for originaleksemplaret
     
-
andre formelle fejl
   
iv)
fejl i dokumentet
     
-
tredjeland
     
-
region
     
-
virksomhed
     
-
supplerende garantier
     
-
beskyttelsesklausul
 
b)
Identitetskontrol
   
i)
uoverensstemmelse mellem certifikat og partiet
   
ii)
uden regelret mærke eller stempel, herunder identifikationsmærke
   
iii)
den visuelle kontrol utilfredsstillende
     
-
af varen
     
-
af transportmidlet
 
c)
Fysisk kontrol
   
i)
Mangler ved partiet konstateret ved
     
-
undersøgelse af partiet, herunder simple undersøgelser på grænsekontrolstedet samt eventuelt stikprøveanalyser på Fødevarestyrelsens laboratorier, der viser, at fødevarerne ikke er egnede til det ønskede formål og/eller ikke overholder gældende bestemmelser
     
-
laboratoriemæssig undersøgelse

1) Jf. forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører følgende EU-retsakter eller dele af disse: Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juni 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF, EF-Tidende 1991, nr. L 268, side 56, senest ændret ved Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyre-sundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande EØS-relevant tekst, EU-Tidende, nr. L 192, s. 1, Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelseaf veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet, EF-Tidende 1998, nr. L 24, side 9, senest ændret ved Rådets direktiv 2013/20/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende, nr. L 158, s. 234, og Kommissionens beslutning 2001/812/EF af 21. november 2001 om betingelserne for godkendelse af grænsekontrolsteder, der er ansvarlige for veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, som føres ind i EF, EF-Tidende 2001, nr. L 306, side 28, ændret ved Kommissionens beslutning 2006/590/EF af 1. september 2006 om ændring af beslutning 94/360/EF og 2001/812/EF for så vidt angår veterinærkontrollen med produkter fra tredjelande, EU-Tidende nr. L 240, s. 11. Bekendtgørelsen indeholder endvidere bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF, EF-Tidende 2009, nr. L 194, side 11, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1012 af 23. juni 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, EU-Tidende 2015, nr. L 162, s. 26-32. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.