Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kommuner - ej medhold

J. nr. 2014-6810-19494

En 60-årig dagplejer blev afskediget på grund af faldende børnetal gennem flere år. Klager, der var den ældste dagplejer i sit område, var en ud af to afskedigede dagplejere. Udvælgelsen af, hvilke dagplejere kommunen bedst kunne undvære, skete ud fra en samlet vurdering af dagplejernes kompetencer. Nævnet fandt, at der ikke var oplysninger i klagen, der tydede på, at klagerens alder havde betydning for afskedigelsen. Afskedigelsen var derfor ikke i strid med forskelsbehandlingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med, at en 60-årig dagplejer blev afskediget.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at indklagede afskedigede klager fra stillingen som dagplejer.

Sagsfremstilling

Klager blev i 1991 ansat som dagplejer i den indklagede kommune.

Klager blev ved brev af 5. september 2013 varslet om, at indklagede påtænkte at opsige hende fra arbejdet som dagplejer i eget hjem.

Som årsagen til den påtænkte opsigelse blev angivet, at der i fremtiden ville være ledige pladser og manglende børn på ventelisten i klagers lokalområde. Dette medførte store driftsmæssige og økonomiske konsekvenser for dagplejen.

Der havde den 3. september 2013 været holdt informationsmøde med dagplejerne i klagers bopælsområde om de kommende ansættelsesmæssige konsekvenser i forbindelse med, at der i fremtiden var ledige dagplejepladser og et faldende antal børn på venteliste til dagpleje i området.

Der var fra dagplejens side i henhold til dette faktum foretaget en samlet konkret vurdering af alle dagplejere i området. Til vurderingen havde dagplejens ledelse benyttet de retningslinjer/kriterier ved afskedigelse, som var aftalt i henholdsvis indklagedes Hoved-MED og dagplejens MED-udvalg.

Indklagede understregede i varslingsbrevet, at den påtænkte afsked alene skyldtes det faldende børnetal.

Indklagedes Hoved-MED havde vedtaget følgende retningslinjer/kriterier ved afsked:

Ved afsked i disse tilfælde (omstillinger, organisationsændringer eller personalereduktioner) foretages en samlet vurdering på baggrund af:

- Objektive krav om arbejdsstedets funktion, eksempelvis at den sidste person, der kan udføre en funktion, ikke afskediges

- Faglig baggrund, herunder kurser og uddannelse

- Speciel kompetence, som ikke er erhvervet alene i kraft af jobbet

- Teoretisk erfaring, herunder uddannelse, efter- og videreuddannelse

- Praktisk erfaring

- Ansættelsesforholdets varighed

Der er endvidere mulighed for i konkrete tilfælde at tage hensyn til sociale forhold, f.eks. undgå afsked af begge ægtefæller i forbindelse med en nedskæringssituation.

Anciennitetsprincippet bruges i henhold til retningslinjerne ikke hos indklagede, men ansættelsesforholdets varighed kan indgå som et af kriterierne i den samlede vurdering.

Indklagedes MED-udvalg havde den 4. juni 2013 vedtaget følgende kriterier for afskedigelse:

Afskedigelser

Kriterier for kapacitetstilpasning af antal dagplejere ved fald i børnetallet

Kvalifikationer

- Kan rumme og have indføling med det enkelte barn

- Kan rumme forskellighed - børn, forældre og andre samarbejdspartnere

- Arbejde ud fra den anerkendende tilgang

- Arbejder med ICDP

- Arbejder med de pædagogiske læreplaner

- Kan forbinde teori med praksis

- Kunne dokumentere sin praksis både mundtlig og skriftlig

- Arbejde med overgange fra dagpleje til børnehave

- Arbejder med de nye tiltag, der er iværksat

- Fleksibilitet over for en dagpleje i stadig forandring

- Nye tiltag f.eks implementering af årshjulet

- Forandringsparat

- Vidensdeling

Holdninger til jobbet

- Ser muligheder frem for begrænsninger

- Er nysgerrig og anerkendende over for nye tiltag

- Positiv i fht. heldagslegestue

- Omsætter kommunens værdi ord til praksis - anerkendelse - brug forskelligheden - sig det - frie rammer - synergi og netværk

- Stabilitet i jobbet

- Skal der ofte udvises/kræves særlige hensyn

- Loyalitet, samarbejde og rummelighed i forhold til forældre, dagplejekontor og kollegaer

- Forældresamarbejde

- Forældrehenvendelser (hvis der er forældrehenvendelser skal dagplejeren som udgangspunkt være det forelagt)

- Visitering af børn

- Er det svært for pladsanvisningen at visitere børn for eksempel pga. røg og dyr

- Bopæl og beliggenhed

- Gentagne flytninger af børn pga. samarbejdsproblemer

Klager fremsatte i brev af 19. september 2013 sine bemærkninger til den påtænkte opsigelse. Klager henviste blandt andet til, at hun brændte for dagplejejobbet, og at hun havde deltaget i alle mulige kurser for at dygtiggøre sig. Klager havde ikke haft megen sygdom, og hun havde aldrig fået flyttet børn på grund af samarbejdsvanskeligheder. Klager havde altid været loyal i samarbejdet med kolleger, forældre og dagplejen. Hun havde altid arbejdet efter kommunens vision om et godt børneliv.

Klager blev imidlertid afskediget ved brev af 24. september 2013 til fratræden med udgangen af marts måned 2014. Klager var på afskedigelsestidspunktet 60 år.

Klager har fremlagt udtalelse af 10. december 2013 fra den faglige områdeleder, hvoraf blandt andet fremgår, at:

"[Klager] har altid været en populær dagplejer, og har arbejdet bevidst med sin børnegruppe. Hun har struktureret sin hverdag, så den har været forudsigelig for børnene, og hun har givet dem en indholdsrig hverdag. Hun har varieret mellem ude- og inde aktiviteter, og især det at være ude med børnene har [klager] godt kunne lide. Hun har ugentligt deltaget i en legestue sammen med sine kolleger. Her har de været flere dagplejere sammen og lavet aktiviteter for børnene. I legestuen har [klager], som den erfarne dagplejer, kunne give gode råd og vejledning til sine kolleger.

[Klager] har haft et godt samarbejde med kolleger og forældre. Hun har haft et godt samarbejde med forældrene, ved at give dem en indsigt i børnenes hverdag, hvor tryghed og gode oplevelser har været i fokus. Det er for forældre rigtig vigtigt at høre de små hverdagshistorier, der giver et godt billede af pasningstilbuddet.

[Klager] har været aktiv og blandt sine kolleger afholdt, og har i en årrække siddet som repræsentant, valgt af og blandt alle dagplejere, i det lokale samarbejdsudvalg og som suppleant for deres TRer.

[Klager] er en åben og udadvendt person, der har let ved at omgås folk. Hun er fleksibel og samarbejdsvillig, og vi har fra dagplejekontorets side altid samarbejdet godt med [klager]."

Indklagede har fremlagt følgende oversigt over aldersfordelingen blandt de afskedigede dagplejere i hele kommunen i perioden fra januar 2010 til september 2013:

26-30 år
28, 30, 30
31-35 år
31, 32
36-40 år
37, 38, 40, 40, 40
41-45 år
41, 42, 42, 42, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45
46-50 år
46, 46, 47, 47, 48, 49, 50, 50, 50
51-55 år
51, 51, 51, 51, 51, 52, 52, 52, 52, 54, 54, 54, 55, 55
56-60 år
56, 57, 58, 58, 60
61-65 år
61, 62, 63
66-70 år
67

¬¬

I klagers område var aldersfordelingen blandt de afskedigede dagplejere:

26-30 år
 
31-35 år
34
36-40 år
36
41-45 år
44, 45
46-50 år
 
51-55 år
52
56-60 år
60 (klager)
61-65 år
 
66-70 år
 

¬¬

Klager gør gældende, at hun blev afskediget fra stillingen som dagplejer på grund af sin alder.

Klager har været ansat hos indklagede i 25 år, og i de sidste 22½ år har hun arbejdet som dagplejer. Hun bor i et stort hus, hvor der er indrettet et stort legerum til dagplejebørn med direkte adgang til legegård i haven.

Klager har altid fået en fin opbakning fra forældrene og kommunens side. Der har aldrig været klager over hende.

Der var 11 dagplejere i klagers område. Klager var den ældste, og den der havde været ansat længst. Området er nyt og i rivende udvikling med byggemodning af grunde.

Der blev afskediget to dagplejere i klagers område. Da det efter en sygemelding viste sig, at der var brug for at ansætte en dagplejer, blev den afskedigede kollega spurgt. Kollegaen var 45 år, og hun havde været ansat i ni år. Hun havde ingen legegård, og hun var ikke fleksibel med hensyn til arbejdstid.

Klager, der var den ældste dagplejer i området, var således den eneste, der blev afskediget.

Klager kunne som erfaren medarbejder give gode råd og vejledning til sine kolleger.

Den reelle baggrund for afskedigelsen var, at klager var den ældste dagplejer og på en overenskomstbestemt seniorordning. Klager havde seks seniordage og kunne sige nej til gæstebørn. Klager havde aldrig sagt nej til gæstebørn, men så havde indklagede betalt særskilt for det. Klager havde altid været fleksibel, hvis indklagede havde brug for det.

Der er tale om aldersdiskrimination, fordi klager var dyrere for indklagede end andre ansatte på grund af seniorordningen.

Klager har ikke set vurderingen i det af indklagede fremlagte skema før. Klager er uenig i det anførte. Hvis vurderingen i skemaet er korrekt, burde klager have været indkaldt til tjenstlig samtale. Klager undrer sig over, at en dagplejer, der ligger så lavt i vurderingen, kan have været dagplejer i 22 år. Der er store uoverensstemmelser mellem vurderingen i forhold til skemaet og udtalelsen fra den faglige områdeleder.

Klager har fremsendt en udtalelse fra forældrene til et af de børn, som hun tidligere har passet som dagplejer. Denne udtalelse harmonerer ikke med den vurdering, som klager har fået af indklagede.

Indklagede påstår, at sagen skal afvises af nævnet.

Indklagede gør i den forbindelse gældende, at det er nødvendigt med en omfattende mundtlig bevisførelse for at vise, at klager var blandt de medarbejdere, der bedst kunne undværes.

Indklagede afviser i øvrigt, at afskedigelsen er aldersbetinget og derfor skulle være i strid med forskelsbehandlingsloven.

Antallet af børn i dagplejen er faldende. Ved udgangen af 2006 var der 1.540 børn i dagplejen, og ved udgangen af 2013 var der 943 børn. Dette svarer til en procentvis nedgang på omkring 39 procent. Indklagede var derfor nødt til at afskedige 145 dagplejere i perioden fra 31. december 2006 til 31. december 2013.

I perioden fra januar 2010 til september 2013 blev der afskediget 54 dagplejere. Gennemsnitsalderen på de afskedigede dagplejere var 47,61 år. Til sammenligning var gennemsnitalderen på samtlige dagplejere i kommunen pr. 25. april 2014 49,43 år. Ifølge indklagedes opgørelse var der på dette tidspunkt omkring 35 dagplejere i aldersgruppen 31-40 år, omkring 100 dagplejere i aldersgruppen 41-50 år, omkring 100 dagplejere i aldersgruppen 51-60 år og omkring 20 dagplejere i aldersgruppen 60-65 år.

I klagers område måtte indklagede reducere antallet af dagplejere med syv medarbejdere i perioden fra den 1. januar 2010 til den 28. februar 2013.

I 2010 blev der afskediget to dagplejere på henholdsvis 34 år og 36 år. En dagplejer fratrådte frivilligt, fordi hun ønskede at gå på efterløn.

I 2011 fratrådte en 55-årig dagplejer på grund af sygdom, og stillingen blev ikke genbesat.

I 2012 blev der afskediget en dagplejer på 44 år, og en meldte sig frivilligt.

I 2013 blev der afskediget en medarbejder på 52 år.

På grund af det faldende børnetal var det nødvendigt at afskedige yderligere to dagplejere i 2013. Afskedigelserne skete på grundlag af de retningslinjer/kriterier, der var fastsat af henholdsvis indklagedes Hoved-MED og dagplejens MED-udvalg.

Ved afskedigelsesrunden i 2013 var der 11 dagplejere i klagers område. Dagplejerne var mellem 39 år og 60 år (en på 39 år, en på 40 år, to på 44 år, en på 45 år, en på 46 år, en på 48 år, en på 50 år, en på 53 år, en på 56 år og en på 60 år).

Udvælgelsen af dagplejere til afskedigelse skete ud fra en samlet vurdering af den enkelte dagplejer med udgangspunkt i de fastsatte kriterier. De to dagplejepædagoger, der var tilknyttet området, foretog en systematisk og faglig vurdering af alle dagplejere i området. Vurderingen foregik på et skema, hvor der blev givet point for hvert af de opstillede kriterier. Der blev givet fra et til fem point, hvor fem var det bedste.

Klager fik over tredive point, mens dagplejer E fik lidt under 70 point, og de øvrige dagplejere fik alle 70 point eller mere. Indklagede vurderede på den baggrund, at klager og E var de dagplejere, der bedst kunne undværes.

Skemaet var ment som et internt arbejdsredskab, hvorfor klager ikke tidligere var gjort bekendt med dette.

Klager blev ikke afskediget på grund af utilfredshed med hendes arbejdsindsats, men på grund af arbejdsmangel som følge af det faldende børnetal. Ved arbejdsmangel er det kvalificerede medarbejdere, der bliver afskedigede, det vil sige medarbejdere som ikke ellers ville være blevet afskedigede. Udvælgelsen af klager var derfor alene udtryk for en vurdering af, hvilke dagplejere indklagede relativt set bedst kunne undvære under hensyn til de fremtidige arbejdsopgaver og kompetencebehov.

Udtalelserne fra dagplejelederen og forældrene til dagplejebørn har ikke betydning for sagen. Det er naturligt, at der gives udtalelser til medarbejdere, der er fratrådte på grund af arbejdsmangel.

Indklagede valgte efterfølgende at genansætte E, da man på grund af et lidt stigende børnetal i december 2013 fik mulighed for at tilbagekalde den ene afskedigelse. Indklagede valgte at genansætte E fremfor klager, da E ved vurderingen havde fået flere point end klager. E var derfor mere kvalificeret end klager.

Indklagede må som offentlig arbejdsgiver ikke lægge afgørende vægt på anciennitet ved afskedigelse.

Klager blev ikke afskediget, fordi hun var omfattet af seniorpolitikken med ret til enkelte fordele, herunder seniordage og ret til at sige nej til gæstebørn. Forældre har ret til omsorgsdage, og fordi en medarbejder er omfattet af seniorpolitikken, er pågældende ikke nødvendigvis dyrere end andre ansatte.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Som sagen foreligger oplyst for Ligebehandlingsnævnet, finder nævnet det ikke nødvendigt for sagens afgørelse, at der føres bevis i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. Indklagedes afvisningspåstand tages derfor ikke til følge.

Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle lønmodtagere på grund af alder i forbindelse med afskedigelse.

Ligebehandlingsnævnet vurderer, at klager ikke har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at indklagede udsatte klager for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af alder, da hun i september 2013 blev afskediget fra stillingen som dagplejer.

Nævnet har ved denne vurdering lagt til grund, at antallet af dagplejebørn i den indklagede kommune har været faldende siden 2006, og at indklagede derfor løbende har afskediget dagplejere.

Fra begyndelsen af januar 2010 til september 2013 blev der efter det oplyste afskediget 54 dagplejere i hele kommunen. De afskedigede dagplejere var fra 28 år til 67 år med en overvægt af afskedigede i aldersgruppen 40-55 år, der også udgjorde den største del af medarbejdergruppen.

Afskedigelserne har ikke medført en signifikant ændring af gennemsnitsalderen blandt dagplejerne i kommunen.

I klagers område blev der i samme periode afskediget seks dagplejere, der var i alderen fra 34 år til 60 år.

Det forhold, at klager var den ældste dagplejer i sit område, og at hun havde lang anciennitet, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at klager kan anses for at have løftet sin del af bevisbyrden, når der ikke er andre forhold, der tyder på, at hendes alder havde betydning for indklagedes beslutning om at afskedige hende.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

<2014-6810-19494>