Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold

J. nr. 2014-6810-38961

En gravid Trade Marketing Assistant blev afskediget under sin graviditet. I afskedigelsen blev der henvist til, at Trade Marketing Assistentens funktion faldt bort på grund af virksomhedens økonomiske situation og deraf følgende begrænsninger i virksomhedens aktiviteter. De aktiviteter, der skulle begrænses, var ikke den væsentligste del af hendes arbejdsområde. Nævnet fandt herefter, at virksomheden ikke havde godtgjort, at graviditeten ikke helt eller delvist var medvirkende til afskedigelsen.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 285.000 kr. svarende til ni måneders løn.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager blev opsagt fra sin stilling som Trade Marketing Assistent under sin graviditet.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev opsagt fra sin stilling til Trade Marketing Assistent under sin graviditet.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klageren på 285.000 kr. med procesrente fra den 8. juli 2014, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager blev med virkning fra den 12. september 2012 ansat som Trade Marketing Assistent i A Team hos indklagede. Klager har tidligere været ansat som Marketing Koordinator og Salgs- og Marketing Koordinator ved to andre virksomheder.

Det fremgår af referat fra PD (performance dialoque), som er en medarbejderudviklingssamtale, fra 3. juni 2014, at:

"Vigtigt at ha' samtalen nu selvom du er på vej på barsel- så starter vi på en frisk, når du vender tilbage

[Klager] er meget samvittighedsfuld men fremstår ikke altid sådan. Gaber og tar ikke imod opgaver med jubel. Mange ting bli'r opfattet som problemer. Der er kommet en del kommentarer fra kollegaer på at hun hænger lidtmed mulen. Det er vigtigt at [klager] tænker over dette når hun kommer tilbage - udstrålingen skal primært være YAY og ikke øv, Vigtigt for opfattelsen af andre. Vi er en serviceorgan og det er nødvendigt at ha' den konstruktive ja'hat på."

Ud for emnet "Fokus på kommende års opgaver. . ." i PD-skemaet er det anført: "Ikke relevant da [klager] er på vej på barsel".

Klager har i skemaet på en skala fra 1 til 4, hvor 1 er dårligst, anført 3,5 i trivsel og 3,8 i samarbejde. Egen leder har klager efter samme skala bedømt med point 3-4.

Klager blev den 13. juni 2014 opsagt med tre måneders varsel til udgangen af september 2014. Klager blev friststillet fra den 19. juni 2014. I alt 23 personer blev opsagt den 13. og 16. juni 2014.

Begrundelsen for opsigelsen var, "at [indklagede] i 2014 indtil nu ikke har kunnet frembringe en tilfredsstillende indtjening, på trods af en aktiv og dedikeret indsats fra alle i [indklagede]", og at indklagede ville ". . . tilvejebringe et bedre økonomisk fundament for 2015, når man ser på de faste udgifter".

Endvidere fremgik det af opsigelsen, at "En meget stor del af [indklagede]s faste omkostningsbase er gage til funktionærer. Derfor har vi besluttet at lukke en række forretningsmæssige og sociale aktiviteter, hvor opgaverne bortfalder. Det medfører, at vi nedlægger en række funktionær stillinger, og din stilling er desværre blandt heriblandt".

Det fremgik blandt andet af indklagedes udmelding til medarbejderne den 16. juni 2014, at et af de områder indklagede ville skære markant ned på, var antallet af NPD (New product Development), da disse aktiviteter ikke skabte nok vækst og lønsomhed. Indklagede beskrev også en række andre besparelsestiltag.

På tidspunktet for opsigelsen var klager gravid i 34. uge. Klager ville afholde barselorlov fra den 16. juni 2014.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at den reelle årsag til opsigelsen af hende, var hendes graviditet.

Klager ønsker godtgørelse svarende til 12 måneders løn med procesrente for uberettiget opsigelse.

Klager oplyste i november 2013 sin leder Brand Director X og sin nærmeste kollega Brand Manager Y om, at hun var gravid i 6. uge. Den 23. januar 2014 blev resten af organisationen informeret om graviditeten.

Den 14. april 2014 anbefalede klagers læge hende at fuldtidssygemelde sig på grund af kraftige plukkeveer og mild bækkenløsning. Klager valgte dog at lade sig deltidssygemelde, så hun kunne afslutte og overlevere sine opgaver inden sin barselorlov. Klager fik ikke frataget opgaver under sin deltidssygemelding, og hun havde derfor en del overarbejde.

Der er ved indklagede tre Teams: A Team, B Team og C Team. A Teams primære fokus er at vokse på det internationale marked, hvorimod de to andre teams har fokus på at fastholde omsætningen på det danske marked.

A Team bestod af Brand Director X, en Brand Manager for det danske marked, Brand Manager Y for det internationale marked og Trade Marketing Assistent (klager). B Team bestod af en Brand Director, en Brand Manager, Trade Promotion Manager Z og Marketing Coordinator &Aelig; . C Team bestod af en Markerting Manager og en Marketing elev.

Klager blev ansat som Trade Marketing Assistent i A Team, da Brand Manager Y havde utroligt travlt. I efteråret 2011 var der hos indklagede en stor fyringsrunde, og personen, der dengang var ansat som Trade Marketing Assistent, blev opsagt. Efter et år stod det klart for indklagede, at stillingen ikke kunne undværes, og at aktiviteterne var nødvendige for at opretholde salget og budgetterne i det internationale salgsteam.

Klager undrer sig over, at stillingen nu igen er sparet væk og har mistanke om, at stillingen vil blive slået op igen, når der er gået et år.

Overordnet har det været nogle hårde år for indklagede, som ikke har formået at opnå de opstillede budgetter på det danske marked. Indklagede har i hele klagers ansættelsestid skåret kraftigt i den danske salgsstyrke, og budgettet for det danske marked er blevet nedjusteret.

Indklagede ønsker en øget indtjening, og målet er at fastholde omsætningen på det danske marked og vokse på det internationale marked.

Indklagede valgte at opsige klager, som i sin stilling har internationalt fokus, til trods for, at indklagede lider på det danske marked og udmærker sig på det internationale marked. Indklagede valgte imidlertid ikke at opsige Trade Promotion Manager Z eller nyansatte Marketing Coordinator &Aelig; , hvis primære fokus er det danske marked.

Indklagedes begrundelse for at opsige klager var at lukke en række forretningsmæssige og sociale aktiviteter.

Indklagede har dog ikke præcist beskrevet, hvilke af klagers opgaver, der bortfalder, men anfører kun overfladisk, at en del aktiviteter og opgaver er stoppet. Indklagede kan ikke bevise, at klagers opgaver er bortfaldet, og opsigelsen er derfor ikke berettiget.

Ifølge opsigelsen er de aktiviteter, som har indflydelse på klagers opgavemængde, lukningen af to NPD. Det er Brand Manager Y, der har ansvaret for NPD og sad med alle aktiviteter, der havde med produkt- og emballageudviklingen at gøre. Klager havde ansvaret for Trade aktiviteter. Antallet af NPD havde indirekte indflydelse på klagers arbejdsmængde, men klager mener ikke, at alle hendes aktiviteter bortfalder på grund af nedskæringer i NPD, da denne aktivitet kun udgjorde en mindre del af klagers opgaver.

Der hvor NPD har indflydelse på klagers opgaver, er ved udvikling af POS, produktlanceringer samt dummies og smagsprøver, men dette arbejde skal fortsat udføres, selvom der nu kun er en NPD.

Opgaven med butiksinventar dikteres ikke af antallet af NPD, og klager kan ikke forstille sig, at indklagede vil lade denne aktivitet bortfalde, da aktiviteten er vigtig for at være synlig i butikkerne. Indklagede afholder også fortsat Facebook-konkurrencer. Klager har vedlagt et eksempel på en konkurrence, som blev afholdt i juli 2014.

Klager arbejdede i august 2013-oktober 2013 i gennemsnit 55 timer om ugen op til intern og ekstern kick-off i forbindelse med tre godkendte NPD, der skulle lanceres i 2014. Klager havde løbende andre opgaver, der skulle løses, og hun udviklede i denne periode stresssymptomer, hvilket påvirkede humøret. Klager aftalte sammen med sin leder, at det overordnede ansvar for opgaverne skulle ligge hos Brand Manager Y. En nedskæring af NPD indebærer, at arbejdsmængden bliver mere passende og giver mindre overarbejde.

Klagers budget skulle ikke bruges til at finansiere NPD, men til Trade aktiviteter og messeomkostninger. Indklagede har imidlertid ikke begrundet opsigelsen med nedskæringer i Trade budgettet. Klager er uforstående overfor, at indklagede sent i høringsprocessen oplyser, at Trade Marketing budgettet, som klager var ansvarlig for, er fastfrosset. Indklagede har først nævnt dette efter, at klager har bragt budgettet op i sit indlæg. Indklagedes oplysninger om, at budgettet er fastfrosset, og at aktiviteterne udføres på et langt lavere niveau, hænger ikke sammen med, at indklagede fortsat udfører promotions på samme niveau som under klagers ansættelse.

Klager har svært ved at se, at alle planlagte og bekræftede promotions ikke vil blive afholdt. Klager er således bekendt med, at indklagede fortsat afholder større promotions, herunder var der i Københavns Lufthavn en større promotion i oktober 2014. Der var ikke alene tale om en promotion med smagsprøver, men med aktivitet, som kræver et stort forberedelsesarbejde med koordinering, klargøring med videre. Klager har udført lignende promotions samme sted, og denne promotion er ikke gennemført på et lavere niveau, som indklagede hævder.

Klager havde også ansvaret for koordinering og udvikling af GWP (Gift With Purchase), som skulle lanceres i maj 2015. Denne aktivitet er ikke blevet nedlagt i forbindelse med klagers opsigelse.

Indklagede har valgt at overføre Trade Promotion Manager Z fra B Team til A Team for at varetage klagers opgaver samtidig med egne opgaver, hvilket tyder på, at klagers opgaver ikke er lukket ned. Klager har fået oplyst, at Trade Promotion Manager Z ikke alene er blevet overført til A Team, men også fysisk sidder på klagers gamle plads. Derudover vil klagers arbejdsopgaver blive overtaget af Brand Manager Y og de forskellige sælgere i det internationale salgsteam. Klager har aldrig anført, at Marketing Coordinator &Aelig; skulle overtage opgaver efter klager.

Foruden klager var Trade Promotion Manager Z og Marketing Coordinator &Aelig; mulige kandidater til en opsigelse i forhold til at skære ned for marketing og trade aktiviteter i de tre brand teams.

Da Trade Promotion Manager Z og Marketing Coordinator &Aelig; sad i samme team, og da begge sad med opgaver, som i nogen grad minder om klagers, ville det umiddelbart give mening, at Trade Promotion Manager Z overtog Marketing Coordinator &Aelig; 's opgaver i stedet for klagers.

Trade Promotion Manager Z har erfaring inden for Trade Marketing som kørende sælger i Danmark i syv år. Han har været i stillingen med supportering af den danske salgsstyrke i syv år. Hans opgaver består af udvikling og bestilling af displayløsninger samt bestilling af POS og promotionmateriale til de danske supermarkeder.

Marketing Coordinator &Aelig; har været ansat siden 1. maj 2014. Hendes opgaver består i at supportere dansk salg med dummies og smagsprøver samt øvrige marketingsopgaver som udsendelse af konkurrencepræmier og koordinering af events og promotions samt på sigt koordinering af spotprodukter til det danske marked.

Indklagedes beskrivelse af klagers opgaver er ukorrekt og misvisende. Klager bad ved PD-samtalen i 2013 om en stillingsbeskrivelse, da hun alene havde stillingsopslaget fra sin ansøgning.

Det fremgår af stillingsopslaget, at klagers hovedopgave som Trade Marketing Assistent bestod i:

Travel Retail - In-store løsninger

Kontakt med Travel Retail teamet med hensyn til behov og opgaver

Udarbejdelse af brief og indhentning af tilbud hos leverandører

Godkendelse af udformning og design hos brandteams, primært [navn på brand]

Sikre leverancer til kunder til aftalt kvalitet til tiden

Trade marketing

Assistere kolleger på øvrige trade marketing opgaver

Personlige egenskaber

Struktureret og præcis i forhold til proces, tid og detaljer

Energisk og handlekraftig

God kollega, der får samarbejdet til at virke

Udpræget afslutter"

Stillingsbeskrivelsen er ikke retvisende mere, og klagers leder udarbejdede i foråret 2013 en ny stillingsbeskrivelse, som klager ikke er i besiddelse af.

Klagers arbejde bestod i at bistå det internationale salgsteam ved marketing og tradeaktiviteter.

Klager stod blandt andet for koordinering i forhold til udvikling af nye promotionaktiviteter, indkøb af materialer, udvikling af præsentationer, koordinering med leverandører med videre. Klager havde derudover ansvaret for koordinering af forskelligt grafisk materiale til butikker. POS (skilte, t-shirts og anden dekoration til butikker) var en af klagers større ansvarsområder. Klager stod for udvikling af produktspecifikt materiale i forbindelse med lancering og udvikling af nye elementer mv. Klager stod desuden for koordinering af dummies og smagsprøver, herunder for bestilling af emballage og produkter samt pakning af emballage, så de lignede færdigvarer. Derudover bestod klagers arbejde i udvikling af annoncer og øvrige brand visuals, udsendelse af konkurrencepræmier, koordinering af specialproduktioner af units til indklagedes internationale kunder (lufthavne, færger og bordershops) samt løsning af ad hoc opgaver med internationalt fokus for Brand Manageren i A Team.

De tre stillinger overlapper ikke umiddelbart hinanden, da der er tale om forskellige aktiviteter på forskellige markeder. Opgaverne kan ikke uden oplæring overtages.

Klager vil kunne udføre Trade Promotion Manager Z's og Marketing Coordinator &Aelig; 's arbejdsopgaver med den rette overlevering, som Trade Promotion Manager Z også fik i klagers opgaver.

Nok er deadlines oftere og kortere på det danske marked, men dette er ikke et argument for, at klager ikke kan varetage stillingerne.

Klager har stor erfaring med den danske retailbranche og har i 8 år været ansat i en supermarkedskæde. Denne erfaring brugte klager også i sit arbejde hos indklagede.

Klager havde som Trade Promotion Manager Z et bredt spænd af opgaver, som på nogle områder er ens med Trade Promotion Manager Z's. Klager havde også tunge løft i forbindelse med sine opgaver, og hun måtte have hjælp fra kollegaer under sin deltidssygemelding.

Indklagede kender reelt ikke Marketing Coordinator &Aelig; 's kvalifikationer, da hun kun havde været ansat i en kortere periode. Indklagede kan derfor ikke foretage en kvalificeret sammenligning af hendes og klagers kompetencer.

Samtidig kan stillingerne ikke sammenlignes, da paletten af ikke Marketing Coordinator &Aelig; 's opgaver var langt smallere end klagers. Jo mere ensartet opgaverne er, jo mere rutine er der i arbejdet, og det kan derfor eksekveres hurtigere end ved mere forskelligartede opgaver. Klagers opgaver indeholdt også koordinering af butiksstativer og POS materiale.

Marketing Coordinator &Aelig; 's arbejdsindsats kan ikke sammenlignes med klagers, da klager på tidspunktet for Marketing Coordinator &Aelig; 's ansættelse var deltidssygemeldt på grund af graviditetsgener.

Marketing Coordinator &Aelig; opsagde selv sin stilling i juli 2014, og klagers opsigelsesperiode udløb i september 2014. Indklagede kunne i den periode have undersøgt, om klager kunne omplaceres til denne stilling mod eventuelt at gå ned i løn. Klager forstår ikke, hvorfor indklagede valgte at beholde en helt nyansat medarbejder frem for klager, eller hvorfor indklagede ikke spurgte klager, om hun var interesseret i stillingen, da Marketing Coordinator &Aelig; sagde op.

Indklagede har ikke begrundet, hvorfor klager ikke kan varetage Marketing Coordinator &Aelig; 's stilling.

Indklagede valgte at fastansætte en nyudlært Marketingelev Ø på trods af, at de tidligere meddelte hende, at de ikke ville fastansætte hende efter endt læretid. Hun er ansat som Marketing Assistent. Det er en nyoprettet stilling i Marketing, som klager ville kunne bestride,

Det undrer klager, at indklagede har oplyst, at Marketingelev Ø overtog Marketing Coordinator &Aelig; 's stilling i klagers opsigelsesperiode, og at indklagede har vurderet, at hun som nyuddannet kan varetage stillingen bedre end klager. Klager har samme elev/kontoruddannelse og langt mere praktisk erfaring.

Klager henviser til en Vestre Landsrets dom (B-1656-13) fra 3. juni 2014, som fastslår, at en virksomhed skal forsøge at omplacere en gravid medarbejder i opsigelsesperioden, og at virksomheden har bevisbyrden for, at omplacering ikke er mulig.

Indklagede sparer flere penge ved at opsige klager end ved at opsige de andre, da indklagede sparer lønnen i fem måneder samt udgiften til en vikar. Det var usikkert, om der skulle ansættes en barselvikar, men det blev omkring april 2014 besluttet at ansætte en vikar fra 1. juni 2014. Hos indklagede er det muligt at få seks måneders betalt barselorlov, og indklagede ville derfor have dobbelt lønudbetaling i otte måneder på grund af vikaren.

Hvis indklagede i stedet havde opsagt Trade Promotion Manager Z eller Marketing Coordinator &Aelig; , ville indklagede i en lang periode mangle to medarbejdere, da klager antager, at indklagede ville have opsagt klagers vikar for at undgå dobbelt lønudbetaling, hvis en af de to andre blev opsagt. Dette ville arbejdsbyrden have været for stor til.

Indklagede ville have opnået en større besparelse ved at afskedige Trade Promotion Manager Z, da hans anciennitet og stillingsbeskrivelse indikerer, at han har en højere løn end klager. Indklagede har ikke oplyst, om det er tilfældet.

Klager formoder, at Marketing Coordinator &Aelig; 's gage er på niveau med klagers.

Indklagede har ikke dokumenteret, hvor stor en lønbesparelse, der er opnået ved at beholde Marketing Coordinator &Aelig; eller Marketingelev Ø frem for klager.

Klager har i løbet af sin ansættelse været en stabil og vellidt medarbejder, som altid har arbejdet for at nå de opsatte deadlines, også selvom det betød overarbejde om aftenen og i weekenderne derhjemme. Klager har aldrig modtaget mundtlige eller skriftlige advarsler, men er derimod blevet rost for sit engagement og for at være ansvarsbevidst og pligtopfyldende.

Den påtale, som indklagede henviser til i efteråret 2013, drejede sig om en uformel samtale mellem klager og klagers leder i midten af oktober 2013. Der var ikke indkaldt til et særligt møde, men samtalen foregik under et ugentligt møde, hvor klager og lederen talte om ugens opgaver og prioriteringer. Lederen henviste til morgenen for et kick-off møde den 3. oktober 2013. Klager havde i perioden op til haft en stor arbejdsmængde, og hun fik kun få timers søvn hver nat. Samtidig havde klagers mand en diskusprolaps og var sengeliggende, så klager var også presset på hjemmefronten, hvilket klagers leder var informeret om. Morgenen efter et møde med overnatning, hvor klager havde hjulpet en kollega med en præsentation, og klager alene havde fået fire timers søvn, var klager meget træt, hvilket hun ikke lagde skjul på, da det kun var hendes eget team, der var til stede. Da selve mødet startede, var klager "vågnet" og viste ikke, at hun var træt. Klager anså samtalen som et venskabeligt råd.

Klager undrede sig over det, lederen sagde, og følte ikke, at hun så et helhedsbillede af, hvorfor klager var så træt. Klager fik ikke at vide, at der var tale om en påtale.

Klager tog rådet til efterretning, og efterfølgende på en messe i Cannes i oktober 2013 roste lederen klager for ikke at have været træt og for et godt stykke arbejde. Kort tid derefter blev klager gravid, og en eventuel uhensigtsmæssig adfærd herefter kan være begrundet i graviditetsgener. Indklagede kan derfor ikke lade "adfærdsmæssige forhold" begrunde opsigelsen.

Manglende interesse og positiv indstilling er ikke blevet påtalt før PD-samtalen den 3. juni 2014. Klagers graviditet og gener i forbindelse med graviditeten gjorde, at klager var besværet, træt og "godt brugt" om eftermiddagen. Klager har ikke sovet under et møde, og klager kan ikke genkende lederens bemærkninger, eller at klager "hang med mulen". Klager fortalte til samtalen, at hun havde været stresset siden sin deltidssygemelding i april 2014, da der ikke blev taget opgaver fra hende. Det var ikke muligt at nå det hele på den halve tid, og klager har nok derfor ikke været positivt indstillet, når kollegaer kom med hasteopgaver i sidste øjeblik. Klager er meget samvittighedsfuld og ønsker ikke at sige ja til en opgave, som klager ikke er sikker på at kunne løse til den aftalte deadline.

Klagers bemærkninger til trivsel og samarbejde i PD-samtalen viser, at hun var meget glad for sit arbejde og havde et godt samarbejde med sine kolleger. Klager var derfor også meget overrasket over lederens "beskyldninger" på mødet. Klager har en fornemmelse af, at samtalen var planlagt på grund af den kommende fyringsrunde, da det ellers undrer klager, at lederen ventede flere måneder med at komme med beskyldningerne. Samtalen blev afholdt fem arbejdsdage før klager blev opsagt.

Der blev ikke talt om kompetenceudvikling, og samtalen bar præg af at handle om de påståede adfærdsmæssige problemer. Klager tvivler på, at lederen ikke var bekendt med opsigelsen på tidspunktet for samtalen.

Klager ville formode, at lederen havde fulgt de skrevne procedurer om påtaler, advarsler med videre, hvis situationen havde været så grel som anført af indklagede. Det undrer klager, at indklagede først bringer påtaler på banen i sin anden skrivelse til Ligebehandlingsnævnet, når klager allerede i klagen skrev, at hun aldrig har modtaget advarsler. Det virker som om, at indklagede prøver at finde på argumenter.

Klager kan ikke forestille sig, at Vice President Marketing og Vice President HR har haft kendskab til lige præcis de forhold og dynamikker, der har været gældende i klagers ansættelse. Klager mener, at det er endnu et argument for, at indklagede har forsøgt at underbygge deres sag mod klager.

Indklagede modsiger sig selv, når de anfører, at adfærdsmæssige forhold ikke er begrundelsen for opsigelsen, når de i andre bemærkninger anfører, at de har lagt stor vægt på klagers personlige fremtræden som argument for at opsige hende.

Det undrer klager, at indklagede bruger hendes personlige kvalifikationer som argument for at opsige hende, når indklagede i en anbefaling af 17. juni 2014 skrev, at "[Klager] har udført sine opgaver til vores yderste tilfredshed, og altid samvittighedsfuldt løst de stillede opgaver. Kolleger og chef har påskønnet [klager]s kollegiale måde at være på, og vi har sat stor pris på både hendes faglige kompetencer og vindende personlighed".

Klager kontaktede sin leder ugen efter opsigelsen og spurgte, om hun ville skrive en anbefaling. Lederen oplyste, at Vice President HR var i gang med at opsætte anbefalinger for alle de opsagte, og at hun ville tilføje et par linjer om klager, så den blev mere personlig. Lederen ønskede selv at tilføje noget om klager og valgte at skrive det, der var hendes oprigtige opfattelse og mening om klager.

Det kommer bag på klager, at indklagede har fremlagt enslydende anbefalinger for alle opsagte, idet indklagede i så fald lyver om indklagedes holdning til klager. Indklagede kunne have valgt at fjerne de positive sætninger i klagers anbefaling, hvis indklagede ikke havde noget positivt at skrive. Klager kunne ikke vide, at lederen ændrede mening om at tilføje et par ekstra linjer om klager i anbefalingen.

Klager har ikke længere adgang til oplysninger hos indklagede og har derfor kun de oplysninger, som indklagede fremlægger i sagen og dem, som klager selv kan skaffe. Klager har ret til at forsøge at skaffe sig oplysninger, særligt når indklagede ikke fremlægger oplysninger, der kan skade indklagedes sag. Det er derfor ikke rimeligt, at indklagede beder klager om ikke at kontakte tidligere kollegaer. Udover Marketingelev Ø har klager alene efter opsigelsen haft kontakt med Brand Manager Y og en anden tidligere kollega, men det har drejet sig om private forhold. Herudover har der fra tidligere kolleger alene været tale om bemærkninger og likes på Facebook af privat karakter.

Klager har ikke presset oplysninger ud af Marketingelev Ø, som klager under sin ansættelse ved indklagede opbyggede et godt venskab til. Klager henvendte sig til hende for at høre, om det indklagede havde skrevet, var korrekt. Marketingelev Ø havde ikke oplyst klager om, at hun var ansat i Marketing Coordinator &Aelig; 's stilling.

Ingen af indklagedes breve og bilag er læst af andre end klager og klagers mand. Det er ikke en perifer facebookven, der har hjulet klager med at læse korrektur, men derimod en god veninde. Klager ville ikke lade perifere bekendte eller personer med kendskab til branchen læse klagers indlæg. Det var ikke klagers hensigt at gøre noget, der ikke var tilladt. Hun gjorde det i god tro.

Indklagede gør gældende, at klagers graviditet og den forestående barsel ingen indflydelse havde på beslutningen om at afskedige hende.

Indklagede er opmærksom på, at det er umådeligt svært at løfte bevisbyrden i sager, hvor en person afskediges under sin graviditet, men indklagede har valgt at fastholde, at kriterierne var ens for alle opsagte uanset aktivitet eller afdeling. Opsigelserne var sagligt og objektivt begrundede i alle tilfælde.

De kriterier, som indklagede anvendte, var, at personen blev opsagt, hvis pågældendes aktiviteter/opgaver faldt bort, hvilket var tilfældet for alle 23 opsagte medarbejdere. Ud af de 23 stillinger blev to opsagt på grund af manglende kvalifikationer. Alle de resterende blev opsagt på grund af, at hovedparten af deres aktiviteter bortfalder. Eksempelvis blev en HR Coordinator opsagt, da 75 procent af sociale aktiviteter bortfalder, ligesom en advokat blev opsagt på grund af færre varemærkesager.

Herudover opsagde tre selv deres stilling med fratrædelse i juli-august 2014, og deres stillinger vil ikke blive genbesat.

Indklagede er de seneste år blevet presset på indtjening på grund af skærpede forventninger.

Det er korrekt, at indklagede kæmper på det danske marked, og at indklagedes internationale aktiviteter performer som budgetteret. Eksportmarkederne kræver dog flere nye tiltag som produkter og eksklusive varer til det enkelte marked, som gør det danske marked meget dyrere og dermed mere urentabelt. For at tilvejebringe økonomi til at investere i den fremtidige plan, har det været nødvendigt at lukke størstedelen af indklagedes produktaktiviteter.

Dette har medført nedlæggelse af en række stillinger, fordi udviklingen af nye produkter, emballager med videre håndteres på forskellige afdelinger og dermed forskellige medarbejdere i processen af udviklingen.

Når for eksempel 2/3 NPD udviklinger faldt bort, skal produktudviklere ikke udvikle nye produkter (bortfald af to developer-stillinger), trade marketing skal ikke håndtere nye displays og forpakningsstørrelser (bortfald af klagers stilling), indkøb skal ikke købe nye emballager (bortfald af 70 procent af to emballageindkøber-stillinger) og marketingledelsen skal ikke tage beslutninger om nye aktiviteter.

Klager blev ansat, da der på det tidspunkt var flere opgaver end hænder. Det blev besluttet at nedlægge stillingen, da aktiviteterne ikke længere skal udføres. Aktiviteterne lukkes derfor og fjernes fra NPD-listen. Kun en enkelt aktivitet inden for Travel Retail skal gennemføres i 2015/2016, og de øvrige aktiviteter omfattet af klagers stilling som Trade Marketing Assistent i A Team lukkes ned. Klagers barselsvikar blev også opsagt.

Det er ikke hensigten, at igangværende opgaver stoppes, men der er sat stop for udvikling af nye produkter, og kun to gennemføres i 2015 inden for international salg, som klagers opgaver omfattede. Der gennemføres fortsat forskellige kampagneløsninger, dog på et langt lavere niveau end før, og det håndteres af en emballageingeniør, salgsteamene selv, og ved at der nu er en trade marketing person foruden Trade Promotion Manager Z på det danske marked.

Et omkostningsbudget kan ikke sidestilles med aktivitetsniveau og opgaver. Der er udover nedsættelse af udvikling af nye produkter tale om en generel slankning af opgaver, hvilket påvirker de mindre opgaver, som klager omtaler. Nogle opgaver skulle færdiggøres for ikke på ny at genopstå. Dette stod Trade Promotion Manager Z for. Allerede inden udgangen af juni 2014 var alle aktiviteter på nær en lukket ned. Det er nu kun den ene tilbageværende aktivitet.

Marketing Coordinator &Aelig; opsagde sin stilling i prøvetiden og er fratrådt. Det er derfor ikke korrekt, at hun blev overfør fra B Team til A Team. Det er heller ikke korrekt, at hun sammen med Trade Promotion Manager Z overtog klagers opgaver.

Klager er hverken fagligt eller personligt kvalificeret til at varetage stillingerne som Trade Promotion Manager eller Marketing Coordinator.

Af stillingsbeskrivelsen som Trade Marketing Assistent (klagers stilling) fremgår:

"Formål med stillingen: Jobbet som Trade Markerting Assistent har til formål at sikre en høj kvalitet i arbejdet med at frembringe trade marketing materiale i rette kvalitet til aftalt tid.

I en Challenge 2020 kontekst et jobbet som Trade Marketing Assistent med til omsætte kunde- og forbrugerindsigten til materiale, der sikrer et højere salg ud af butik - primært på Travel Retail markedet.

(. . .)

Ansvar og opgaver

Travel - In-store løsninger

1. Kontakt med Travel Retail teamet med hensyn til behov og opgaver

2. Udarbejdelse af brief og indhentning af tilbud hos leverandører

3. Godkendelse af udformning og design hos Brand Teams, primært [mærke]

4. Sikre leverancerne til rette personer til aftalt kvalitet til tiden

Trade Marketing

5. Assistere kolleger på øvrige markering opgaver

Afgrænsninger

Markeder: Primært Travel Retail, sekundært DK, Export

Brands (. . .).

(. . .)

Personlige kompetencer

Den ideelle kandidat skal kunne beskrives som

Struktureret og præcis i forhold til proces, tid og detaljer

Energisk og handlekraftig med flair for indkøb

En god kollega, der får samarbejdet til at virke

Kandidaten skal være udpræget "afslutter", som finder arbejdsglæden ved at få opgaverne til at lykkes i rette kvalitet til tiden"

Stillingsbeskrivelsen er dateret den 18. december 2012.

Det fremgår af udateret stillingsbeskrivelse af Trade Promotion Manager, at:

"Formål med stillingen: Som Trade Promotion Manager ansvarlig for eksekvering og implementering af trade marketing aktiviteter for [indklagedes] brands.

Det omfatter dels materiale som styrker markedsføring overfor handelen primært indsalgsmateriale, dels inventar, som fast eksponerer vores produkter og brands, og dels i samarbejde med brands teams at udarbejde in store promotions

Konkret omfatter jobbet eksekvering af den overordnede trade marketing strategi gennem stærke og effektive trade marketing planer for [indklagede] brands med primær fokus i Danmark.

I en Challange 2020 kontekst har trade marketing funktionen til opgave at bruge kunde- og forbrugerindsigten til at skabe løsninger som fremhæver vores særpræg på specielt de brands, hvor der er fokuseret investeringsindsats i de prioriterede markeder, aktuelt er det specielt DK, [land] og [land].

(. . .)

Ansvar og opgaver:

1) Trade Promotions Danmark

Ansvarlig for salstursplanen

Sikre en sammenhængende promotionsplan, der tager hensyn til markedsmekanismer og brand profilerne i fysiske in store løsninger og promotions

Ansvarlig for web baseret foto arkiv

Ansvarlig for elektroniske salgsmapper

Ansvarlig for promotion materialer

Ansvarlig for prøvelager

Ansvarlig for udvikling af systemer og processer, som sikrer fleksibilitet, hurtighed med et minimum af kompleksitet

Salgsmøde planlægning. Koordinering af marketing tiltag. Præsentation af tværgående aktiviteter

2) In Store Travel Retail

Udvikling og vedligeholdelse af en effektiv proces for udvikling af In-store løsninger af høj international kvalitet

3) Inventar løsninger på tværs af markeder

Sikre optimering på tværs af markeder

4) Forbrugerhenvendelser - sponsorater

Ansvarlig for sponsorat henvendelser via e-mail og breve, besvarelse af disse samt sponsor håndtering når udvalgte sponsorater vælges

Fast ugentlig gennemgang af sponsor henvendelser

5) Økonomi / administration

Budgetansvarlig for POS, gimmicks og Inventar budget - herunder sikre at de gennemføres og overholdes.

Opfølgning og optimering af marketingbudgetter - herunder koordinering med økonomi og salg (LE, månedsafslutning, årsafslutning, månedsrapport)

Fakturakontrol og kontering på egen produktportefølje

Deltage i alm. Kontoradministration (arkivering, alm. oprydning, opdatering af mapper og materiale)

(. . .)

(. . .)

Personlige kompetencer:

Jobbet har en bred berøringsflade og kræver derfor evnen til at kunne samarbejde på tværs af marketing, field sales, salgsledelse, butikker og leverandører.

Det er vigtigt at have en abstraktionsevne, der kan sikre en transformation af brand koncepter til sælgende og mærkeopbyggende butiksløsninger.

Det forventes at personen udstråler godt humør og energi, er inspirerende og præsenterer trade marketing værktøjerne overbevisende og motiverende så fordele og praktik er indlysende."

Klager har hverken de faglige kompetencer eller fysikken til at varetage Trade Promotion Manager Z's stilling, da det indebærer at konstruere nye metal og papreol- og displayløsninger, stille forslag til gulv/reol/kategoriløsninger i forskellige butikstyper, etablere og opstille displays til salgsmøder, messer osv., indkøbe og disponere over diverse merchandise og konstruere kvartpalleløsninger.

I stillingen er der tale om langt større del af ledelse og selvstændighed i planlægning og udførelse af opgaverne, og da stillingen indebærer et meget bredt spænd af opgaver, foruden en vis fysik (flytning af en del POS materiale og butiksstativer), kræves andre kompetencer end dem, som klager besidder.

Trade Promotion Manager Z har en meget lang anciennitet og har oparbejdet en langt større effektivitet i udførelsen af sine opgaver. Han har desuden baggrund som sælger og har arbejdet i butiksmiljøerne i Danmark med indretning og inventarløsninger, hvilket klager ikke har baggrund for at løse.

Ifølge stillingsopslag som Marketing Coordinator er arbejdsopgaverne:

"Ansvar og opgaver

Koordinering af aktiviteter i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af vores kundetilpassede sortiment, hvor porteføljen er

o Spotprodukter (primært Discountkæder og Grænsehandel)

o Price & Size løsninger

o Intercompany produkter

(. . .)

Personlige egenskaber

Du har gennemslagskraft via konstruktive løsningsorienteret tilgang til kolleger på tværs af faggrupper som Salg, Marketing, Udvikling, Indkøb og Supply Chain. Endvidere har du overblik, er struktureret og detaljeorienteret med evne for at håndtere mange opgaver samtidig.

Er du åben overfor nye tiltag, kreativ og ser en udfordring i løbende optimering af vore processer vil det blive foretrukket.

Der er tale om en stilling, hvor du skal følge en masse tiltag til dørs - ikke være den udfarende kraft, som kommer med nye tiltag! "

I Marketing Coordinator &Aelig; 's stilling kan opgaverne til en vis grad ligne opgaverne i klagers stilling, men med den udprægede forskel, at det danske marked opererer meget hurtigere og hele året modsat Travel Retail markedet. Som Marketing Coordinator er der derudover alene tale om consumer marketing opgaver.

Trade Promotion Manager Z og Marketing Coordinator &Aelig; formåede at gennemføre flere opgaver end klager. Klager brugte mere tid på at løse færre opgaver.

Den stilling, som Marketingelev Ø har overtaget, er Marketing Coordinator &Aelig; 's stilling. Det er ikke en ny stilling, selvom titlen er ændret. Titelskift sker hele tiden, og i dette tilfælde betyder Coordinator og Assistent det samme.

Indklagede foretager en vurdering ud fra faglige og personlige kompetencer, og vurderer hvilken person, der kan løfte opgaverne bedst. Igennem en grundig rekrutteringsproces kommer indklagede tæt på kandidaterne. I ansættelsen bliver disse hurtigt bekræftet, hvilket var tilfældet for Marketing Coordinator &Aelig; .

Økonomi spiller en rolle ved opsigelser, men ikke som anført af klager. En nyuddannet får mindre i løn end en mere erfaren, og dette faktum har også været afgørende her.

Hvorvidt besparelsen ville være højere ved at opsige Trade Promotion Manager Z er spekulation fra klagers side, da hun ikke kender hans løn.

Udover det primære kriterie om, at personen opsiges, hvis opgaverne nedlægges, har der været en dialog med klager om samarbejdet med interessenter og kunder, om hendes manglende positive indstilling til at modtage nye opgaver, og om hvordan hun kan udtrykke manglende interesse gennem sin daglige adfærd, hvilket også var til stede før hendes graviditet. Eksempelvis kunne hun ved møder ligge ind over mødebordet og se ud som om, at hun sov.

Indklagede har løbende under ansættelsen givet klager påtaler om at fremtræde mere positiv og energisk, og der har løbende været samarbejdsproblemer blandt andet med "kunder" i det internationale salgsteam, hvor lederen har måttet agere mediator.

Indklagedes organisation er ikke særlig stor, og ledelsen har derfor været bekendt med klagers udvikling og samarbejde under hendes ansættelse. Ledelsen har også været bekendt med, at klagers afdelingskolleger har kontaktet lederen med ønske til forbedring af samarbejdet med klager.

På tidspunktet for PD-samtalen den 3. juni 2014 var klagers leder ikke klar over, at indklagede stod over for en fyringsrunde, og at klagers stilling ville blive nedlagt. Lederen blev først bekendt med opsigelserne den 11. juni 2014. Samtalen omhandlede forhold, der havde gjort sig gældende fra lang tid før klagers graviditet.

Et eksempel var klagers synlige uoplagthed om morgenen ved et kick-off møde i oktober 2013 på en messe i Cannes. Alle medarbejdere havde arbejdet til langt ud på natten og var alle under pres, men klagers måde at lade sin træthed komme til udtryk på, afveg negativt fra de øvrige teammedarbejderes.

Teamet opfattede ikke klagers reaktion som usædvanlig i forhold til tidligere adfærd. Det var dog ikke de adfærdsmæssige, men de besparelsesmæssige forhold, der begrundede opsigelsen.

Alle de opsagte medarbejdere fik en enslydende anbefaling. Indklagede har vedlagt anbefalinger for 21 opsagte medarbejdere, herunder klager.

Det fremgår af standardskabelonen:

"Vi bekræfter hermed, at "Navn" har været ansat i [indklagede] siden "dato" som "stilling".

"Navn" har udført sinde opgaver til vores yderste tilfredshed, og altid samvittighedsfuldt løst de stillede opgaver.

Kolleger og chef(-er) har påskønnet "Navn"'s kollegiale måde at være på, og vi har sat stor pris på både hendes/hans faglige kompetencer og vindende personlighed.

Vi giver med glæde "Navn" de bedste anbefalinger med på vejen, og stiller os gerne til rådighed for reference."

Det er uanstændigt, at klager beskylder indklagede for at finde på og forværre argumenter. Nogle informationer har fra starten ikke været relevante, idet de ikke har haft indflydelse på opsigelsen, men de har i sagens forløb underbygget de overvejelser, der var omkring opsigelsen af klager.

Indklagede har ikke ønsket at komme med flere oplysninger til sagen efter, at indklagede er blevet bekendt med, at klager har offentliggjort fortrolige oplysninger om indklagede i forbindelse med, at klager har eftersøgt korrekturlæsere på Facebook til hendes indlæg til Ligebehandlingsnævnet. Derudover har klager henvendt sig til tidligere kollegaer, herunder Marketingelev Ø og forsøgt at presse oplysninger ud af dem.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption.

Da opsigelsen fandt sted under klagers graviditet, påhviler det indklagede at godtgøre, at opsigelsen ikke var helt eller delvist begrundet i graviditeten.

Nævnet lægger til grund, at det i juni 2014 på grund af utilfredsstillende indtjening og en deraf følgende beslutning om at reducere i virksomhedens aktiviteter, herunder i langt de fleste NPD-aktiviteter, var nødvendigt at opsige en række medarbejdere.

Ligebehandlingsnævnet lægger i overensstemmelse med indklagedes udsagn til grund, at opsigelsen af klager alene var begrundet i besparelser.

Det fremgår af sagen, at det ikke mindst var NPD-aktiviteterne, som skulle begrænses. Disse aktiviteter var imidlertid ikke den væsentligste del af klagers arbejdsområde.

Nævnet finder derfor ikke, at indklagede har løftet bevisbyrden for, at klagers graviditet ikke helt eller delvist var medvirkende til beslutningen om at opsige hende.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 285.000 kr. svarende til ni måneders løn.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagt vægt på ansættelsesperiodens længde og det i øvrigt oplyste i sagen.

Indklagede skal herefter betale 285.000 kr. til klager med procesrente fra den 8. juli 2014, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

<2014-6810-38961>