Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder og køn - stillingsopslag - medhold - retlig interesse - ej medhold

J. nr. 2014-6811-50169

En virksomhed søgte efter en 'yngre mand' til en stilling som IT-medarbejder.

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at virksomheden søgte efter en yngre medarbejder.

Klager fik derfor medhold i denne del af klagen.

Da klager selv var en mand, havde han ikke retlig interesse i at klage over, at der blev søgt efter en mand.

Denne del af klagen blev derfor afvist.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af alder og køn i forbindelse med, at en virksomhed søgte efter en yngre mand til en stilling som IT-medarbejder.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at indklagede søgte efter en yngre person til stillingen som IT-medarbejder.

Sagsfremstilling

En mand, der er født i 1953, har klaget over en annonce om en stilling som IT-medarbejder.

Det fremgik af stillingsannoncen, at "Hvis du er en yngre mand med sans for IT, så er du måske vores nye: IT-medarbejder".

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at der er tale om forskelsbehandling af ældre og kvinder både i annonceringen og sandsynligvis også i ansættelsesproceduren.

Indklagede afviser, at det var intentionen at virke diskriminerende i jobannoncen.

Der er tale om en arbejdsplads med mange forskellige etniciteter og stor aldersmæssig spredning. Der er ansat både mænd og kvinder, og arbejdspladsen er imødekommende uden skelnen til køn, race, alder og etnisk oprindelse med videre.

Indklagede beklager ordlyden i annoncen, der ikke var for at udelukke nogle ansøgere på forhånd. Indklagede, der har været uden HR-manager gennem længere tid, modtog adskillige ansøgninger fra både kvinder og mænd i alderen fra 20 til 60 år. Indklagede ansætter den kandidat, som bedst matcher de faglige og personlige kompetencer, som virksomheden efterspørger.

Indklagede tager klagen til efterretning og garanterer, at man vil være opmærksom på formuleringer i fremtidig annoncering, således at dette på ingen måde kan virke stødende eller diskriminerende på nogen.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af alder efter lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet med videre (forskelsbehandlingsloven) og på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse med videre (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at det ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes en person med en bestemt alder.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at det ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

Ligebehandlingsnævnet finder, at indklagede har handlet i strid med forskelsbehandlingsloven ved at annoncere efter en yngre person til stillingen som IT-medarbejder.

Klager får derfor medhold i den del af klagen, der vedrører forskelsbehandling på grund af alder.

Da klager ikke har en retlig interesse i spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af køn, afvises denne del af klagen.

<2014-6811-50169>