Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - uddannelse - ej medhold

J. nr. 2014-6810-21595

En region havde ikke handlet i strid med ligebehandlingsloven, da en gravid læge, der som led i introduktionsuddannelsen i almen medicin skulle være seks måneder i en introduktionsstilling, fik ændret tutorpraksis.  Det første praksissted havde meddelt regionen, at man ikke magtede at have klager, da hun kun kunne være i praksisstedet i to måneder, før hun skulle på barselorlov.  Nævnet fandt, at klager ikke havde fået en mindre gunstig behandling fra regionens side ved at skulle  i tutorpraksis i en anden lægepraksis.

Klager fik derfor ikke medhold i, at regionen havde handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en gravid læge fik flyttet sin introduktionsstilling i almen medicin til en anden tutorpraksis.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede tildelte klager en anden tutorpraksis i introduktionsuddannelsen i almen medicin.

Sagsfremstilling

Klager, der er uddannet læge, vil gerne uddanne sig til speciallæge i almen medicin.

Læger, der ønsker en speciallægeuddannelse i almen medicin, skal forud for hoveduddannelsen gennemgå en introduktionsstilling af seks eller tolv måneders varighed. Stillingerne udbydes af Region Hovedstaden to gange årligt, og ansættelsesproceduren varetages af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse.

Ansøgerne til introduktionsstillingerne skal i deres skriftlige ansøgning prioritere de fire områder, der hører under Region Hovedstaden (Indre By, Ydre By, København Nord samt Bornholm).

Alle ansøgningerne bliver gennemgået af et ansættelsesudvalg, der inviterer et, set i forhold til antallet af ledige stillinger, passende antal ansøgere til samtale. Efter samtalerne prioriterer ansættelsesudvalget ansøgerne, og sekretariatet tildeler ansøgerne en tutorpraksis.

Tildelingen af tutorpraksis foregår på baggrund af ansøgerens placering på den prioriterede liste samt ud fra princippet om kortest mulig afstand fra egen bopæl. Den ansøger, der er nummer et på listen, får opfyldt sin geografiske førsteprioritet samt kortest mulige afstand fra egen bopæl. Ansøgerne kan ikke søge en specifik praksis, men kun et geografisk område.

Klager, der bor i A by, søgte en introduktionsstilling i Region Hovedstaden i område "Ydre By".

Klager var den 12. november 2013 til samtale i ansættelsesudvalget, og hun fik den 19. november 2013 tilbud om ansættelse i en introduktionsstilling i en konkret lægepraksis i B by.

Det fremgår af ansættelses- og uddannelsesaftalen, at regionen v/ Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse ansatte klager i en introduktionsstilling i almen medicin. Introduktionsuddannelsen var planlagt som et forløb, der bestod af ansættelse fra den 1. marts 2014 til den 31. august 2014 i lægepraksis hos lægerne læge 1 og læge 2 i B by.

Det fremgår videre af ansættelses- og uddannelsesaftalen, at ansættelsen skete hos en godkendt praksistutorlæge. Fratrædelse ville efter ansættelsesperiodens udløb ske uden yderligere varsel. Hvis tutorpraksis ændrede funktion eller blev nedlagt i perioden, således at uddannelsesprogrammet ikke kunne opfyldes, skulle klager anvises ansættelse i en anden godkendt tutorpraksis, som kunne opfylde uddannelsesbekendtgørelsen/målbeskrivelsen.

Klager sendte den 30. november 2013 en mail til lægerne i den pågældende tutorpraksis, hvor hun blandt andet oplyste om foreløbige datoer for kursusaktivitet med mere.

Lægepraksis sendte den 27. januar 2014 forskelligt materiale til klager, og læge 1 sendte den 10. februar 2014 en mail til klager om blandt andet ugeplan og planlægning af supervision.

I mail af 20. februar 2014 meddelte klager læge 1, at hun glædede sig utroligt meget til at komme i gang med at arbejde. Klager havde ingen indvendinger mod ugeplan og supervision. Klager kunne dog meddele, at hun var gravid og havde termin til den 19. juni 2014. Klager ville derfor gå på barselorlov fra den 1. maj 2014. Der ville således i første omgang blive tale om et kortere ophold på to måneder.

Klager meddelte samme dag regionen, at hun var gravid, og at hun derfor kun ville kunne gennemføre to måneder af uddannelsesstillingen.

Læge 1 meddelte i mail af 21. februar 2014 følgende til klager:

"Tillykke med de lykkelige omstændigheder.

Det er dejligt for dig at du skal være mor.

Vi har brugt rigtig meget tid på at forberede din ankomst gøre computer klar, diverse koder digital signatur mm, fordele arbejdet mellem os så du er sikret daglig supervision for det halve år, du skulle være her, vi har lavet arbejdsskema tilpasset introlæge med færre patienter i timen (end vanlige amanuenser) og vi har planlagt ekstra tid ved alle læger og nedlagt vore egne tider til pt, for at have tid til at lære dig grundigt op og kunne give ad hoc supervision, så du lærer hurtigst og bedst muligt.

Det er noget nyt for os med introlæge og vi havde glædet os og planlagt at investere en masse i dig de første to mdr også med forventning om at kunne få lidt glæde af dig de efterfølgende 4 mdr. Denne planlægning og reduktionen af antallet af vore egne tider betyder at vi får lang ventetid og er meget pressede de næste 2 mdr hvor du er hos os.

Ovenstående bare for at forklare dig at det faktisk betyder rigtig meget for os at der nu tegner sig et helt andet billede. Vi kan ikke garantere dig at du vil kunne komme tilbage til vores klinik efter din barsel, da vi har anden uddannelseslæge planlagt indtil september 2015. Det meste af din tid hos os vil være introduktion og så skal du starte forfra efter din barsel igen.

Jeg synes det er rigtig ærgeligt at vi først får at vide at du er gravid 2 mdr og 10 dage før du går på barsel. Hvis vi og dem der planlægger din uddannelse havde været bekendt med din situation noget før, kunne man måske have planlagt et mere hensigtsmæssigt forløb både for dig og os.

Det er dejligt med børn og de er naturligvis altid velkomne, men 2 mdrs varsel af barsel er meget kort tid og jeg vil anbefale dig på længere sigt at varsle den slags lidt tidligere, da det har ganske stor betydning på en lille arbejdsplads hvis man pludselig mangler en medarbejder."

Regionen oplyste i mail af 24. februar 2014, at lægerne i lægepraksis i B by havde meddelt, at man på grund af stort internt arbejdspres ikke magtede at påtage sig opgaven som tutorpraksis for klager. Regionen ville forsøge at finde en ny praksis til klager.

Læge 1 oplyste i mail af 25. februar 2014 følgende til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse:

"Jeg skriver til jer for at underrette jer om hvorfor vi i vores klinik har meldt ud at vi vanskeligt magter at tage imod introlæge [klager].

Jeg kan forstå på [   ] at [klager] er meget vred over at I har tilbudt hende plads i en anden praksis i stedet for vores.

Begrundelsen er at vi har meget lidt overskud i øjeblikket.

Jeg er aktuelt deltidssygemeldt grundet stress bla fordi jeg har en 25 årig psykisk syg søn som nu er flyttet hjem til os og som jeg skal tage mig meget af (få ham op om morgenen i seng om aftenen mm, en cancersyg mor, der er på det yderste og gennem et år har jeg haft rigtig mange belastninger heriblandt min mellemste der har overlevet en meningokok meningit og 2 dgn på intensiv i juli 2013, siden 4 mdr sygemeldt, hvor han har kunnet meget lidt. Jeg er stadig usikker på om han fungerer cerebralt normalt.

Vi har i 1 år manglet en fast kompagnon idet vores tidligere 3. mand er flyttet til [   ], og aktuelt er vi ved at rekruttere ny kollega. Vi har en kandidat ansat og vi ønsker at dagligdagen skal være så rar som mulig for vores kollega, så han forhåbenligt udvikler sig godt i huset og vi i løbet af 2014 når til enighed om fremtidigt kompagniskab.

Min unge kollega [   ] har også som så mange andre læger i øjeblikket været små stresset over praksissituationen og det har naturligvis været belastende for hende at hun har skullet arbejde mere nu hvor jeg er deltids sygemeldt.

Vi har diskuteret tidligere om vi magtede at tage mod introlægen men var indstillet på at få det til at fungere. Jeg har brugt timer på at gøre alt klar til hende og det var naturligvis en stor skuffelse at vi en uge før hun skal starte finder ud af at hun kun skal være her 30 arbejdsdage i alt og at vi ikke kan tage imod hende efter hendes barsel, da vi da har anden uddannelseslæge ansat.

Pludselig blev det endnu mere stressende end først antaget.

Jeg er glad for at I har håndteret problemet så godt og fundet en anden klinik, hvor hun forhåbenligt får det godt. Hos os lige nu, ville hun risikere at opleve for meget stress og risikere at miste lysten til at blive almen-mediciner, hvilket vil være trist.

Vi forventer at situationen i vores hus er normaliseret når vi når sommer og hvis I kommer i bekneb og mangler en klinik til en uddannelseslæge er I meget velkomne til at kontakte os. Vores uddannelseslæge rum er ledigt indtil 1 september 2014, vi vil i en kort periode på nogle mdr kunne lappe over og have 2."

Regionen fandt herefter ny tutorpraksis til klager i C by, hvor hun begyndte den 1. marts 2014.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at regionen har handlet i strid med ligebehandlingsloven, og at hun derfor er berettiget til en godtgørelse.

Klager henviser til, at ansættelsen i den pågældende tutorpraksis i B by var en oprindelig forudsætning for hendes ansættelse i en introduktionsstilling. Den manglende ansættelse i den pågældende tutorpraksis var alene begrundet i klagers ønske om fravær af familiemæssige årsager.

Indklagede har erkendt, at det var klagers ønske om fravær, der var årsag til, at ansættelsesforholdet i den pågældende tutorpraksis ikke blev etableret. Indklagede er som arbejdsgiver ansvarlig for, at ansættelsesstedet krænkede klagers rettigheder.

Ansættelsesstedets afvisning af klager medførte en risiko for, at klager ikke kunne få en uddannelsesstilling, hvis det ikke var lykkedes at finde en ny tutorpraksis til hende.

Klager havde som led i ansøgningsprocessen til introduktionsstillingen prioriteret de lægepraksis, hvor hun gerne ville have sit ansættelsesforløb. Der var tale om en geografisk prioritering, som blev foretaget ud fra en liste over mulige tutorpraksis i Region Hovedstaden.

Klager deltog den 12. november 2014 i en samtale med ansættelsesudvalget om stillingen. Klager havde ikke indflydelse på valget af tutorpraksis, idet det var ansættelsesudvalget, der besluttede placeringen. Klager og lægerne i den tildelte tutorpraksis skulle efterfølgende holde et "kemimøde".

Klager fik den 19. november 2013 tilsagn om ansættelse i den pågældende tutorpraksis i B by med start den 1. marts 2014.

Ved "kemimødet" den 28. november 2013 spurgte tutorlægerne ind til, om klager havde børn. Der blev taget godt imod klagers oplysning om, at hun ikke havde børn, og hun fik bemærkninger om, at det gav en god fleksibilitet, når hun ikke havde behov for at hente og bringe børn til og fra institution eller skole, ligesom der ikke var behov for fri på barns eller børns sygedage.

Klager oplyste den 20. februar 2014 tutorlægerne om, at hun var gravid og forventede at gå på barselorlov den 1. maj 2014. Læge 1 meddelte den 21. februar 2014, at den nye oplysning om klagers graviditet bestemt ikke passede ind i tutorlægernes planer.

Det lykkedes regionen at finde en ny tutorpraksis til klager i C by, hvor hun startede den 1. marts 2014. Klager har fået en noget længere daglig transporttid i forhold til den oprindeligt aftalte ansættelse i B by. Klager, der har folkeregisteradresse i A by, havde fremlejet en lejlighed i D by for at komme tættere på B by.

Indklagede henviser til, at ansøgere til en introduktionsstilling i almen medicin ikke kan søge en specifik praksis, men kun et geografisk område.

Klager var placeret som nummer 19 på prioriteringslisten, og hun blev i henhold til denne placering tildelt en praksis i B by, Ydre By.

Da sekretariatet efterfølgende blev opmærksom på, at denne praksis ikke - ifølge den pågældende tutorlæge primært grundet stort internt arbejdspres - magtede at ansætte klager, blev klager tildelt en anden praksis i C by i samme geografiske område og med samme starttidspunkt, som den oprindeligt tildelte praksis i B by.

Det er korrekt, at den nye praksis i forhold til den oprindeligt tildelte praksis lå længere væk fra klagers bopæl, men sekretariatet havde vægtet at opfylde den ansættelses- og uddannelsesaftale, som oprindeligt var indgået med hensyn til tidspunktet for ansættelse samt geografisk placering.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse med videre (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager eller udsætte denne for anden mindre gunstig behandling, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær eller i øvrigt på grund af graviditet og barsel.

Ligebehandlingsnævnet bemærker, at klager alene har valgt at klage over regionen som arbejdsgiver.

Nævnet lægger til grund, at baggrunden for, at indklagede tildelte klager en ny tutorpraksis, var, at den oprindeligt tildelte tutorpraksis havde meddelt, at man ikke magtede at tage i mod klager blandt andet, fordi hun kun kunne være i introduktionsstillingen i kortere tid, inden hun skulle på barselorlov.

Indklagede fandt herefter en nytutorpraksis til klager med samme ansættelsestidspunkt og inden for samme geografiske område.

Efter en samlet vurdering finder nævnet ikke, at indklagede ved denne ændring af klagers tutorpraksis har handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Nævnet har herved lagt vægt på, at klager ikke har fået en mindre gunstig behandling ved at blive ansat i en i introduktionsstilling i en anden tutorpraksis inden for hendes prioritering. Der er endvidere lagt vægt på, at det ikke ville have været muligt for indklagede som arbejdsgiver at gennemføre ansættelsen i den første tutorpraksis.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

<2014-6810-21595>