Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - ansættelse - medhold

J. nr. 2015-6810-03336

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en tøjbutik i en stillingsannonce skrev, at de søgte en "time-pige". En mandlig ansøger med butikserfaring søgte jobbet, og fik afslag.

Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 12.500 kr.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at indklagede kun ønskede at ansætte kvindelige medar-bejdere til en tøjbutik for kvinder.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede i et stillingsopslag søgte efter en "time-pige" som afløser til butikken.

Det var også i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede oplyste i en mail den 19. januar 2015 til klager, at de kun ønskede at ansætte kvindelige medarbejdere til butikken.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på 12.500 kr. med procesrente fra den 19. januar 2015, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Indklagede er en butik, der sælger tøj til kvinder i str. 42-56. I butiksruden søgte indklagede efter en "time-pige", der kunne dække vagter ved sygdom, ferier eller andre perioder. Indklagede har en butikschef, der varetager den daglige drift.

Klager, som er en mand, har flere års erfaring fra andre butikker. Han har blandt andet været chef i en butik med salg af smykker og tilbehør.

Klager spurgte i en mail den 19. januar 2015 kl 9:15 indklagede, om det var et ufravigeligt krav for indklagede kun at ville ansætte piger til butikken.

Klager sendte samme dag den 19. januar 2015 en ansøgning til indklagede.

Den kvindelige butikschef hos indklagede oplyste i en mail samme dag kl 10:26 til klager, at butikkens varer kun er til kvinder, og at størstedelen af kundekontakten foregår i prøverummet. Ansøgere til stillingen skulle derfor være en kvinde.

Indklagede har under sagens behandling givet klager et skriftligt afslag på ansøgningen.

Klagen er indbragt for nævnet den 19. januar 2015.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han ikke kom i betragtning til stillingen i butikken, fordi han er en mand. Klager ønsker, at nævnet fastsætter en godtgørelse.

Klager er opmærksom på, at indklagede i stillingsopslaget i butiksruden oplyste, at de søgte efter en "time-pige". Han rettede dog henvendelse til indklagede i en mail for at få afklaret, om han alligevel kunne komme i betragtning til stillingen. Samme dag sendte han en ansøgning og et CV, så indklagede havde mulighed for at forholde sig til hans person og kvalifikationer.

Klager henviser til, at det fremgår meget klart af ordlyden i butikschefens mail af 19. januar 2015, at kun kvinder kunne komme i betragtning til stillingen.

Indklagede gør gældende, at alle ansøgninger, som modtages af ind-klagede personligt, bliver behandlet ens, uanset køn.

Klagers skriftlige henvendelse til butikken den 19. januar 2015 blev modtaget af den kvindelige butikschef.

Butikschefen har over for indklagede oplyst, at hun betragtede henvendelsen fra klager som en uformel forespørgsel på jobbet, som hun følte sig forpligtet til at svare på. Butikschefen svarede uden indklagedes viden om dette. Under normale omstændigheder er det kun indklagede, der svarer på skriftlige ansøgninger. Butikschefens svar på klagers hen-vendelse er således ikke et udtryk for indklagedes holdning til medarbejderens køn.

Butikschefen har oplyst, at der aldrig har været ansat en mand i butik-ken. Det er hendes vurdering, at butikken derved ville miste kunder. Jobbet indebærer, at medarbejderen ofte hjælper kunden i prøverummet, hvor kvinden kan være delvist afklædt. Butikschefen mener, at de fleste kvinder ikke ønsker hjælp fra en mand i prøverummet.

Indklagede har oplyst, at stillingen svarer til 5-7 timer om ugen.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

¬Det fremgår af ligebehandlingsloven, at der ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse eller erhvervsuddannelse mv. søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

¬Da indklagede, uden at have søgt og opnået dispensation efter lovens § 13, har søgt en "time-pige" som afløser til butikken, har indklagede handlet i strid med ligebehandlingslovens forbud mod annoncering efter personer af et bestemt køn.

¬Tilsvarende fremgår det af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår.

¬Indklagede søgte som nævnt en "time-pige", og indklagede svarede den 19. januar 2015 kl. 10:26 på en mail fra klager og oplyste, at de søgte en kvindelig medarbejder.

¬Klager har dermed påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at han har været udsat for direkte forskelsbehandling på grund af sit køn.

¬Det påhviler derfor indklagede at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

¬Ligebehandlingsnævnet finder, at indklagede ikke har løftet bevisbyrden for, at klagers køn ikke havde betydning for, at han ikke kom i betragtning til et job hos indklagede. Det er uden betydning, at der var butikschefen, der på vegne af indklagede besvarede klagers mail.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fast-sættes til 12.500 kr.

Ligebehandlingsnævnet har fastsat godtgørelsens størrelse ud fra et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder arbejdets begrænsede omfang og karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 12.500 kr. til klager med procesrente fra den 19. januar 2015, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

<2015-6810-03336>