Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Registrering
Kapitel 3 Kvælstofnormer
Kapitel 4 Kvælstofkvote
Kapitel 5 Gødningsplanlægning og Gødningsregnskab
Kapitel 6 Husdyrgødning m.v.
Kapitel 7 Afgasset biomasse
Kapitel 8 Beregning af forbrug af kvælstof
Kapitel 9 Opgørelse af lagerstatus for kvælstof
Kapitel 10 Overdragelse
Kapitel 11 Nyregistrerede virksomheder
Kapitel 12 Forskellige bestemmelser
Kapitel 13 Administration, tilsyn, offentliggørelse, straf og ikrafttræden
Bilag 1 Kvælstofnormer m.v.
Bilag 2 Husdyrnormer m.v.
Bilag 3 Bilagsoversigt
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016

I medfør af § 2, stk. 1, 9 og 10, § 6, stk. 1 og 3-5, § 7, § 8, stk. 2, § 10, stk. 2, § 11, stk. 2 og 4-7, § 11 a, stk. 2, § 12, stk. 1 og 2, § 13, stk. 2, § 14, stk. 3, § 17, § 21, § 22, stk. 5, § 24, § 24 a, § 26, stk. 1, § 26 a, stk. 1 og 3, § 28 a, § 29, stk. 3, og § 32 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 500 af 12. maj 2013, som ændret ved lov nr. 576 af 4. maj 2015, og § 1, stk. 3, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 34, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for virksomheder, der efter loven er forpligtet til eller har mulighed for at anmelde sig til registrering i Register for Gødningsregnskab, for virksomheder der sælger eller afgiver kvælstofholdig gødning, for biogas- og fællesanlæg samt forbrændingsanlæg, hvis sådanne anlæg modtager gødning, og for anlæg til forarbejdning af husdyrgødning.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Forarbejdningsanlæg: Et anlæg, der modtager husdyrgødning fra en eller flere husdyrproducenter, og som ved en teknisk forarbejdning af husdyrgødningen skaber produkter, der er forskellige fra det materiale, der tilføres anlægget med hensyn til tørstofindhold, sammensætning og koncentration af gødningsstoffer.

2) Forarbejdet husdyrgødning: Produkter fra et forarbejdningsanlæg, dog ikke afgasset biomasse, der ikke efter forarbejdningsanlæggets behandling forarbejdes yderligere.

3) Forbrændingsanlæg: Et anlæg, der modtager husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning fra en eller flere husdyrproducenter eller fra forarbejdningsanlæg, og som ved forbrænding omdanner husdyrgødningen eller den forarbejdede husdyrgødning til energi, røggasser og aske.

4) Register for Gødningsregnskab: Det i medfør af § 2, stk. 1, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække etablerede register.

5) Loven: Lov nr. 472 af 1. juli 1998 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 500 af 12. maj 2013, som ændret ved lov nr. 576 af 4. maj 2015.

Kapitel 2

Registrering

Register for Gødningsregnskab

§ 2. Register for Gødningsregnskab omfatter de virksomheder, der er registreret i registeret i medfør af lovens § 2, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ved afgørelse af om en virksomhed er forpligtet i medfør af lovens § 2, stk. 2, til at lade sin virksomhed registrere i registeret, opgøres antallet af dyreenheder efter reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Stk. 3. Virksomheder, der kan registreres i medfør af lovens § 2, stk. 3, skal anmelde deres virksomhed til registrering senest den 31. juli 2016. Anmeldelsen får virkning for hele planperioden.

Stk. 4. Anmeldelse til registeret skal ske i NaturErhvervstyrelsens Tast selv-service via www.virk.dk eller www. naturerhverv.dk.

Stk. 5. Afmelding af en virksomhed fra registeret i medfør af lovens § 2, stk. 7, skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 31. juli 2016.

Registrering af forarbejdningslanlæg

§ 3. Forarbejdningsanlæg skal anmeldes til NaturErhvervstyrelsens leverandørregister senest ved ibrugtagning. En anmeldelse skal indeholde oplysning om CVR-nr., navn og adresse på den virksomhed, der ejer anlægget, samt oplysning om anlæggets forarbejdningsproces og -kapacitet.

Kapitel 3

Kvælstofnormer

§ 4. Kvælstofnormer for landbrugsafgrøder og for grønsager på friland og andre plantekulturer fremgår af bilag 1, tabel 1 og 2.

Stk. 2. Kvælstofnormen for den pågældende afgrøde skal fradrages forfrugtsværdi alt efter hvilken afgrøde, der er dyrket på arealet året før, jf. bilag 1, tabel 1 og 2. Kvælstofnormen med fradrag af forfrugtsværdien kan ikke udgøre mindre end 0 kg kvælstof. Dyrkes en afgrøde, der ikke fremgår artsspecifikt af bilag 1, tabel 1 og tabel 2, skal fællesnormen for afgrødekategorien anvendes.

Stk. 3. Kvælstofnormen for vandet sandjord, jf. bilag 1, tabel 1, kolonne 9, må kun anvendes, hvis det kan dokumenteres, at der er mindst 75 mm vand til rådighed, svarende til 750 m3/ha.

Stk. 4. For afgrøder, der er omfattet af bilag 1, tabel 2, og for hvilke der ikke er fastsat en artsspecifik kvælstofnorm, samt for ”andre grønsager” anført i bilag 1, tabel 1, kan NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning fastsætte en højere kvælstofnorm end anført i bilag 1, tabel 1 og tabel 2. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at der ud fra god dyrkningspraksis er behov for en højere kvælstofnorm.

Brødhvede

§ 5. Ved dyrkning af de hvedesorter, der er nævnt i bilag 1, tabel 3, kan den i bilag 1, tabel 1, fastsatte kvælstofnorm for hvede til brødfremstilling anvendes, hvis ansøgning herom er imødekommet. Kvælstofnormen for brødhvede kan tildeles arealer inden for en samlet arealgrænse på 39.792 ha.

Stk. 2. Tildelingen kan ske efter ansøgning og er betinget af,

1) at virksomheden i mindst 1 af de 2 foregående planperioder (høst 2014 og 2015) på virksomheden har dyrket en hvedesort, som er omfattet af bilag 1, tabel 3, og hvor hveden havde et proteinindhold på mindst 11,5 procent, et faldtal på mindst 275 samt en hektolitervægt på mindst 77,0 kg og er leveret til en grovvare- eller møllervirksomhed med henblik på brødfremstilling,

2) at virksomheden for den aktuelle planperiode (høst 2016) har indgået kontrakt med en grovvare- eller møllervirksomhed om dyrkning og levering af hvede fra virksomheden til brødfremstilling, og

3) at ansøgning modtages inden der samlet er ansøgt for over 39.792 ha.

Stk. 3. Virksomheden skal kunne dokumentere den i stk. 2, nr. 1, nævnte levering. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om hvedesorten, den leverede mængde hvede, proteinindholdet, faldtallet og hektolitervægten. Dokumentationen kan være en faktura, en kvittering eller lignende.

Stk. 4. Kontrakten, jf. stk. 2, nr. 2, skal indeholde oplysninger om:

1) navn, adresse og CVR-nr. på den virksomhed, der leverer hvede til brødfremstilling,

2) navn, adresse og CVR-nr. på den grovvare- eller møllervirksomhed, der aftager hvede til brødfremstilling,

3) kontraktarealets størrelse (ha), den anvendte hvedesort og den mængde hvede, kontrakten omfatter,

4) den planperiode kontrakten omfatter, og

5) kontraktparternes skriftlige bekræftelse af kontrakten ved daterede underskrifter.

Stk. 5. Den i stk. 2-4 nævnte dokumentation skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises på forlangende.

§ 6. Tildeling af kvælstofnorm for brødhvede til nyetablerede virksomheders arealer og til arealer erhvervet ved ejer- eller brugerskifte kan ske på de i § 5 nævnte betingelser, idet dokumentationskravet kan opfyldes ved anvendelse af dokumentation indhentet fra den tidligere ejer eller bruger. Ved en nyetableret virksomhed forstås en virksomhed, som ikke tidligere har ejet eller drevet en jordbrugsvirksomhed.

§ 7. Ansøgning om kvælstofnorm for brødhvede skal indsendes elektronisk via SEGES hjemmeside.

Stk. 2. Ansøgning om kvælstofnorm for brødhvede i planperioden 2015/2016 modtages på hverdage fra den 11. august 2015 til og med den ansøgningsfrist, der er fastsat for indsendelse af fællesskema i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Ansøgninger modtaget inden den 11. august 2015 betragtes som modtaget den 11. august 2015.

Stk. 3. Såfremt der allerede den 11. august 2015 modtages ansøgninger, hvor der samlet er ansøgt for flere ha end den arealgrænse, der fremgår af § 5, stk. 1, og ansøgningerne i øvrigt opfylder betingelserne i § 5, vil de blive imødekommet efter en forholdsmæssig reduktion af det ansøgte areal.

Stk. 4. Hvis ansøgningen mangler væsentlige oplysninger, vil den blive afvist uden yderligere behandling.

Korrektion af kvælstofnorm ved forventet højere udbytte

§ 8. En afgrødes kvælstofnorm kan korrigeres, hvis det forventede udbytte afviger fra standardudbytterne i bilag 1, tabel 1. Korrektionen foretages med korrektionsfaktoren i tabellens kolonne 14. Korrektion i opadgående retning kan alene ske, hvis der foreligger dokumentation for, at der i de 5 umiddelbart forudgående planperioder er høstet højere udbytter af afgrøden på virksomheden end standardudbytterne for den pågældende afgrøde. Dokumentationen skal bestå af faktura på salg af den pågældende afgrøde samt gødningsplanlægningen, jf. lovens § 21, der angiver arealet med den pågældende afgrøde. Faktura på salg mellem registrerede virksomheder, jf. lovens § 2, kan ikke anvendes som dokumentation. Ved dokumentation af tidligere opnåede høstudbytter for en afgrøde skal opgørelsen alene ske ud fra virksomhedens samlede salg af afgrøden i pågældende planperiode uden hensyn til jordtype, vanding, sorter eller proteinindhold.

Stk. 2. Et forventet højere udbytte skal beregnes som et gennemsnit af de høstudbytter, der er opnået for den pågældende afgrøde indenfor de 5 umiddelbart forudgående planperioder. Høstudbyttet fra den umiddelbart forudgående planperiode skal dog udelades af beregningen af forventet højere udbytte, hvis udbyttet først afsættes efter den ansøgningsfrist, der er fastsat for planperioden 2015/2016 for indsendelse af fællesskema i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om elektronisk Fællesskema og markkort. Hvis der foreligger dokumentation for, at afgrøden har været dyrket i alle 5 planperioder, kan det højeste og det laveste høstudbytte udelades ved beregningen af det forventede højere udbytte. Hvis høstudbyttet for planperioden 2014/2015 ikke er solgt, skal højeste udbytte for de øvrige 4 år også holdes ude af beregningen af det forventede højere udbytte.

Kapitel 4

Kvælstofkvote

§ 9. Et areals kvælstofkvote opgøres på grundlag af den eller de afgrøder, der dyrkes på arealet, dog på grundlag af den senest etablerede afgrøde, hvis arealet er sået om, fordi afgrøden er slået fejl.

Stk. 2. Kvoten beregnes som arealet angivet i hektar med mindst to decimaler ganget med den pågældende afgrødes kvælstofnorm for arealets jordtype med fradrag af angiven forfrugtsværdi.

Stk. 3. For virksomheder, der ved aftale med en offentlig myndighed har forpligtet sig eller i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at tilføre en mindre mængde kvælstof end afgrødens kvælstofnorm med fradrag af angiven forfrugtsværdi, jf. bilag 1, tabel 1 og tabel 2, er det denne mindre mængde, der skal anvendes ved beregning af arealets kvælstofkvote.

§ 10. En virksomheds samlede kvælstofkvote i planperioden beregnes som summen af kvoterne for virksomhedens arealer, jf. dog stk. 2 og 3 .

Stk. 2. Hvis en virksomhed ikke har opfyldt efterafgrødekravet i medfør af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse nr. 828 af 3. juli 2015 om plantedække og dyrkningsrelaterede tiltag, reduceres virksomhedens kvælstofkvote i medfør af lovens § 7, stk. 1. Ved beregning af reduktionen anvendes en omregningsfaktor, der er fastsat i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om plantedække og dyrkningsrelaterede tiltag.

Stk. 3. En virksomheds kvælstofkvote kan forøges ved anvendelse af et overskud af efterafgrøder, jf. NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om plantedække og dyrkningsrelaterede tiltag. Ved beregning af forøgelsen af kvælstofkvoten anvendes følgende omregningsfaktor:

1) For virksomheder, der udbringer husdyrgødning svarende til mindre end 0,8 DE pr. ha hamoniareal, svarer 1 ha efterafgrøder til 32 kg N.

2) For virksomheder, der udbringer husdyrgødning svarende til 0,8 DE eller mere pr. ha. harmoniareal, svarer 1 ha efterafgrøder til 69 kg N.

Stk. 4. Meddelelse om forøgelse af kvælstofkvoten efter stk. 3 skal indgives til NaturErhvervstyrelsen senest den dato, der er anført som ansøgningsfrist i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Meddelelsen skal indgives i NaturErhvervstyrelsens Tast selv-service via www.virk.dk eller www. naturerhverv. dk

Kapitel 5

Gødningsplanlægning og Gødningsregnskab

Gødningsplanlægning

§ 11. Virksomheder, der er omfattet af lovens § 2, skal senest den dato, der er anført som ansøgningsfrist i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema, udarbejde gødningsplanlægning, der viser alle dyrkede og udyrkede arealer. Gødningsplanlægning skal foretages og udarbejdes på skemaer, der er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen eller tilsvarende skemaer, der er godkendt til gødningsplanlægning af NaturErhvervstyrelsen.

Gødningsregnskab

§ 12. Virksomheder, der er omfattet af lovens § 2, skal udarbejde gødningsregnskab for den afsluttede planperiode og indberette oplysningerne til NaturErhvervstyrelsen senest den 31. marts 2017.

Stk. 2. Ved afmeldelse fra Register for Gødningsregnskab skal virksomheden senest den 31. juli 2016 indberette oplysningerne for planperioden til NaturErhvervstyrelsen. Angiver virksomheden en dato for ophør, der ikke svarer til tidspunktet for planperiodens udløb, skal virksomheden indberette gødningsregnskab til NaturErhvervstyrelsen fra planperiodens start frem til datoen for afmeldelse.

Stk. 3. Oplysninger om husdyrbesætning, herunder antal dyr pr. husdyrtype, staldtype og besætningsnummer i den afsluttede planperiode, skal senest den 31. marts 2017 indberettes til NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 4. Virksomheder, der har et slutlager af anden organisk gødning end husdyrgødning, skal indberette størrelsen af dette lager til NaturErhvervstyrelsen. Indberetningen for den afsluttede planperiode skal ske i gødningsregnskabet senest den 31. marts 2017.

Stk. 5. Indberetning af de i § 12, stk. 1 og 4, nævnte oplysninger skal ske elektronisk til NaturErhvervstyrelsen. Indberetninger, der er foretaget på anden måde end elektronisk, kan ikke anses for modtaget i NaturErhvervstyrelsen.

§ 13. Gødningsregnskab skal foretages og udarbejdes på skemaer, der er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen kan godkende andre skemaer.

Stk. 2. Gødningsregnskabet for virksomheder, der i planperioden afgiver husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning, skal, jf. dog stk. 5, indeholde oplysninger om

1) modtagerens navn, adresse og CVR-nr.,

2) det antal dyreenheder, den leverede mængde svarer til,

3) det totale antal kg kvælstof i og typen af den leverede husdyrgødning, jf. § 19, stk. 1,

4) andelen af hvert gødningsprodukt, jf. § 19, stk. 2 og 3, og

5) hvorvidt overførsler af husdyrgødning sker ved, at afgivers dyr græsser på modtagerens arealer, eller ved levering af gødning.

Stk. 3. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstofindholdet i den husdyrgødning, der i planperioden er anvendt til forbrænding i anlæg, der er godkendt i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets til enhver tid gældende bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, eller til forbrænding eller jordbrugsmæssig udnyttelse på virksomheder uden for Danmark, jf. stk. 4.

Stk. 4. Gødningsregnskabet for virksomheder, der i planperioden afgiver husdyrgødning til forbrænding eller jordbrugsmæssig udnyttelse på virksomheder uden for Danmark, skal indeholde oplysning om modtagerens navn, adresse og virksomhedsident i vedkommende udenlandske virksomhedsregister, samt virksomhedens oplysninger om det antal dyreenheder, den leverede kvælstofmængde svarer til og det totale antal kg kvælstof i og typen af den leverede husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning, jf. § 19, stk. 1 og 3. Dokumentation for overdragelsen, i form af modtagers skriftlige bekræftelse, skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 2 gælder ikke for leverancer til forarbejdningsanlæg, der ikke er registreret efter lovens § 2.

Stk. 6. Afgiver virksomheden i planperioden forarbejdet husdyrgødning til andre end virksomheder registreret efter lovens § 2, skal gødningsregnskabet omfatte oplysninger om den samlede mængde forarbejdet husdyrgødning for de enkelte gødningstyper, der er leveret, samt oplysning om

1) det totale indhold af kvælstof,

2) det totale antal dyreenheder, der svarer til den afsatte mængde forarbejdet husdyrgødning, og

3) oplysninger om den andel, der skal anvendes til beregning af virksomhedens forbrug af kvælstof.

Kapitel 6

Husdyrgødning m.v.

Beregning af besætningsstørrelse

§ 14. Virksomhedens besætningsstørrelse i planperioden beregnes for hver husdyrart, staldsystem og besætningsnummer som antal årsdyr eller det samlede antal producerede dyr i planperioden. Virksomhedens besætningsstørrelse skal for alle andre dyrearter end kvæg kunne dokumenteres ved besætningsoptegnelser eller ved driftsbilag på leveringer af producerede dyr. Opgørelsen af antal årsdyr eller antal producerede dyr skal foretages som anført i bilag 2, tabel 1.

Beregning af kvælstof i husdyrgødningsproduktionen

§ 15. Produktionen af kvælstof i husdyrgødning beregnes som antal årsdyr eller antal producerede dyr af de pågældende husdyrarter ganget med den i bilag 2, tabel 2, fastsatte norm for indhold af kvælstof i husdyrgødning for den pågældende husdyrart og i det pågældende staldsystem, uanset om dyrene går ude en del af planperioden. Virksomhedens produktion af kvælstof i husdyrgødning beregnes som summen af produktionen af kvælstof i husdyrgødning fra hver af virksomhedens husdyrarter og staldsystemer i planperioden.

Stk. 2. Fremgår husdyrarten eller staldsystemet ikke af bilag 2, tabel 2, skal produktionen af kvælstof i husdyrgødning beregnes på grundlag af normer for husdyrarten under kategorien »Andre dyrearter eller staldsystemer« i tabellen. Antallet af dyreenheder skal opgøres efter reglerne i den til enhver til gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen).

§ 16. Ved korrektion af produktionen af kvælstof i husdyrgødning for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning skal korrektionsformlerne i bilag 2, tabel 3, anvendes. For hver kombination af husdyrart og staldsystem må der kun anvendes én af de i bilag 2, tabel 3, nævnte korrektionsformler.

Stk. 2. Beregning af korrektionsfaktorer må kun ske på grundlag af oplysninger om virksomhedens drift. Ved blanding af foder til svin på basis af egen avl eller indkøbte foderstoffer, hvor indholdet af råprotein ikke fremgår af deklaration, skal standardværdier for gram råprotein pr. foderenhed angivet i bilag 2, tabel 5, anvendes. Standardværdier for gram råprotein pr. foderenhed angivet i bilag 2, tabel 4, skal anvendes ved anvendelse af egen avl til fodring af egen kvægbesætning. Virksomhedens egne værdier for foderets indhold af råprotein pr. kg fodertørstof kan dog anvendes ved type 2 korrektion for kvæg, hvis følgende krav er opfyldt:

1) Hvert parti eller slæt af grovfodermidler, der i en periode udgør mere end 10 pct. af tørstoffet i koens daglige ration, skal analyseres for indhold af råprotein. For partier eller slæt, der udgør 10 pct. eller mindre af tørstoffet i koens daglige ration, for frisk græs i sommerperioden, for halm fra kornarterne og for foderroer kan standardværdier for gram råprotein pr. kg fodertørstof angivet i bilag 2, tabel 4, eller NorFors fodermiddeltabel anvendes.

2) Analyse af indhold af råprotein i fodermidler skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af foder af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskrivere af European co-operation for Accreditation’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

3) Der skal foretages foderkontrol mindst 4 gange årligt, hvor indholdet af råprotein pr. kg fodertørstof og det totale foderforbrug beregnes.

Stk. 3. Virksomhedens afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning skal dokumenteres ved driftsbilag, som er baseret på de faktiske driftsforhold i egen virksomhed. Dokumentationen kan omfatte ydelseskontrol, effektivitets- og foderkontrol eller foderopgørelser. Dokumentation skal være baseret på indkøbs- og salgsbilag med slagteri, mejeri eller lignende virksomheder. Dokumentationen for egne værdier for indhold af råprotein pr. kg fodertørstof til beregning af type 2 korrektion skal omfatte resultater af foderanalyser, resultater af foderkontrol eller foderopgørelser samt indlægs- og følgesedler fra indkøbt kraftfoder og råvarer. Ved anvendelse af værdier fra NorFors fodermiddeltabel skal der foreligge en dateret udskrift fra NorFor med kode og indhold af råprotein for fodermidlet.

Stk. 4. Dokumentationen, jf. stk. 3, skal mindst omfatte en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 1. august 2014 til 15. februar 2016. Ved korrektion for afvigende vægt og alder skal dokumentationen dog omfatte oplysninger fra indeværende planperiode.

Stk. 5. Den mængde kvælstof i husdyrgødning, der afsættes af udegående husdyr på arealer, der i henhold til anden lovgivning ikke må tilføres mere gødning, end der efterlades af husdyrene, kan trækkes fra virksomhedens produktion af husdyrgødning, jf. dog stk. 7.

Stk. 6. Fra virksomhedens produktion af husdyrgødning kan endvidere fratrækkes den mængde kvælstof i husdyrgødning, der afsættes af udegående husdyr på arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002 eller tidligere bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, når der ifølge tilsagnet må tilføres et bestemt niveau kvælstof udover den mængde kvælstof i husdyrgødning, som afsættes af de udegående husdyr på arealerne.

Stk. 7. Stk. 5 gælder ikke for arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 187 af 20. marts 2003, nr. 84 af 12. februar 2004 eller nr. 140 af 10. marts 2005 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, bekendtgørelse nr. 893 af 22. september 2005 om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder, samt bekendtgørelse nr. 592 af 8. juni 2007 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. For arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af nævnte bekendtgørelser, og hvor der er forpligtelse til afgræsning, gælder dog, at husdyrgødningen kan fratrækkes, når arealernes kvælstofkvote er 0 kg kvælstof og afgræsning foretages med mindre end 0,2 dyreenheder pr. ha.

Kapitel 7

Afgasset biomasse

§ 17. Indholdet af kvælstof i afgasset biomasse skal beregnes på grundlag af oplysninger om den mængde kvælstof i husdyrgødning, der er tilført biogasanlægget, samt oplysninger om den mængde kvælstof i anden organisk gødning, der er tilført biogasanlægget, jf. § 21, stk. 6. Alternativt kan biogasanlæg, der leverer afgasset biomasse til virksomheder omfattet af lovens § 2 eller til andre virksomheder med henblik på endelig brug i virksomheder omfattet af lovens § 2, få indholdet af kvælstof i afgasset biomasse bestemt ved analyse af repræsentative prøver foretaget i passende intervaller, mindst 12 gange i den planperiode, gødningen skal anvendes, jf. stk. 2. Biogasanlægget skal opgøre den leverede mængde afgasset biomasse, som analysen gælder for.

Stk. 2. Analyse af indhold af kvælstof i gødning skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af gødning af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskrivere af European co-operation for Accreditation’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 18. For det enkelte forarbejdningsanlæg gælder, at den totale mængde kvælstof i den forarbejdede husdyrgødning skal svare til den indgående totale mængde kvælstof. Ligeledes skal den andel, der skal udnyttes af den totale mængde kvælstof i forarbejdet husdyrgødning, mindst svare til andelen, der skal udnyttes af den indgående totale mængde kvælstof, jf. § 19, stk. 1, og § 21, stk. 4 og 5.

Stk. 2. Producenter af forarbejdet husdyrgødning fastsætter ved salg eller afgivelse til en virksomhed registreret efter lovens § 2 det totale antal kg kvælstof i gødningen og den andel af det totale antal kg kvælstof, der skal udnyttes.

Stk. 3. Producenter af forarbejdet husdyrgødning angiver ved salg eller afgivelse til andre virksomheder end de i stk. 2 nævnte og andre det totale antal kg kvælstof i henhold til deklaration, jf. lov om gødning og jordforbedringsmidler m.m. Den andel af det totale antal kg kvælstof i gødningen, der forudsættes udnyttet, fastsættes af producenten.

Stk. 4. Ved afbrænding eller afsætning til forbrænding, herunder afsætning ud af landet, af fiberfraktionen, der er fremkommet ved forarbejdning af husdyrgødning, skal den afsatte kvælstofmængde, der fratrækkes i gødningsregnskabet, dokumenteres. Dette skal ske ved bilag fra vejning på brovægt og ved samtidig prøvetagning med henblik på analyse af kvælstofindholdet.

Stk. 5. Ved beregning af forbruget af kvælstof i de gødningsfraktioner, der ikke afbrændes eller afsættes til forbrænding, herunder afsættes ud af landet, benyttes de i § 19, stk. 1, anførte andele af kvælstof.

Kapitel 8

Beregning af forbrug af kvælstof

Husdyrgødning

§ 19. Ved beregning af forbruget af kvælstof i husdyrgødning skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes:

1) Svinegylle: 75 pct.

2) Kvæg-, mink- og fjerkrægylle: 70 pct.

3) Dybstrøelse: 45 pct.

4) Ajle, fast gødning og anden husdyrgødning: 65 pct.

5) Væskefraktion efter forarbejdning, hvor fiberfraktionen afbrændes: 85 pct.

Stk. 2. Ved beregning af forbruget af kvælstof i forarbejdede husdyrgødningsprodukter beregnes den andel af det totale kvælstof i gødningen, der skal udnyttes, af den, der producerer den forarbejdede husdyrgødning, jf. § 20.

Stk. 3. For blandinger af husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning, herunder afgasset biomasse, fastsættes den andel, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, som anført i lovens § 12, stk. 3.

Stk. 4. Ved forekomst af meget smitsomme husdyrsygdomme, der udløser krav om håndtering af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning således, at gødningsværdien nedsættes, kan NaturErhvervstyrelsen tillade, at andelene i stk. 1-3 fraviges.

§ 20. Forarbejdet husdyrgødning opdeles på baggrund af kvælstofindhold og -sammensætning i forskellige gødningstyper. Forarbejdet husdyrgødning kan omfatte såvel organiske som uorganiske produkter.

Anden organisk gødning

§ 21. Indholdet af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og urea skal bestemmes ved analyse af repræsentative prøver efter retningslinjerne i § 17, stk. 2. Analysen skal foretages mindst én gang inden for den planperiode, hvor gødningen skal anvendes. Den mængde anden organisk gødning, som analysen gælder for, skal opgøres.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal indholdet af kvælstof i spildevandsslam og komposteret husholdningsaffald m.m. bestemmes i overensstemmelse med bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål.

Stk. 3. Den totale mængde kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og urea beregnes som den mængde kvælstof i anden organisk gødning, som er leveret til virksomheden i planperioden. Der skal dog korrigeres for primo- og ultimolagre svarende til reglerne vedrørende handelsgødning, jf. § 22, stk. 1 og stk. 2.

Stk. 4. Ved beregning af forbruget af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og urea skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes:

1) Spildevandsslam: 45 pct.

2) Komposteret husholdningsaffald: 20 pct.

3) Kartoffelfrugtsaft: 50 pct.

4) Pressesaft fra grøntpillefabrikation: 40 pct.

5) Have- og parkaffald: 0 pct.

6) Andre typer af anden organisk gødning: 40 pct.

Stk. 5. I særlige tilfælde kan NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning fra leverandøren godkende, at der ved beregning af forbruget af kvælstof skal anvendes en anden andel end anført i stk. 4.

Stk. 6. Virksomheder, der modtager anden organisk gødning end husdyrgødning, skal have en dateret og underskrevet opgørelse fra leverandøren som dokumentation for typen, mængden og det totale indhold af kvælstof i gødningen samt dato for levering.

Kapitel 9

Opgørelse af lagerstatus for kvælstof

Lagerstatus i husdyrgødning, anden organisk gødning og forarbejdet husdyrgødning

§ 22. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof i henholdsvis husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres pr. 31. juli 2016. Virksomhedens ultimolagre opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof i husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der udbringes i perioden 1. august 2016 til 30. september 2016 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2016.

Stk. 2. Det samlede ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning for virksomheder med en husdyrbesætning på over 30 dyreenheder må maksimalt svare til 50 pct. af den samlede mængde kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der i planperioden er produceret og modtaget på virksomheden. For virksomheder uden husdyrbesætning eller virksomheder med en husdyrbesætning på 30 dyreenheder og derunder må ultimolageret maksimalt svare til den samlede mængde kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der i planperioden er produceret og modtaget på virksomheden. Bestemmelserne om størrelsen af maksimalt ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning gælder ikke for virksomheder, hvor dybstrøelse udgør mere end 75 pct. af gødningsproduktionen opgjort i kg kvælstof.

Stk. 3. For virksomheder med produktion af konsumæg eller rugeæg med gødningstypen fast gødning, herunder dybstrøelse, jf. staldtyper i bilag 2, tabel 2, hvor det ikke er muligt at fjerne gødning før hønsene sættes ud, må ultimolageret af fast gødning, herunder dybstrøelse fra disse staldsystemer, maksimalt svare til den samlede produktion af fast gødning opgjort i kg kvælstof i indeværende planperiode og i den forudgående planperiode.

Stk. 4. Blandinger af husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning betragtes ved lageropgørelse som husdyrgødning.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde og efter ansøgning tillade, at bestemmelserne i stk. 2 og 3 fraviges.

§ 23. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde og efter ansøgning tillade, at virksomhedens ultimolager, jf. § 22, fradrages kvælstof i henholdsvis husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning, hvis der kan fremlægges dokumentation fra en offentlig myndighed vedrørende de særlige omstændigheder, der ligger til grund for ansøgningen.

Lagerstatus for kvælstof i handelsgødning

§ 24. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof i handelsgødning skal opgøres pr. 31. juli 2016. Virksomhedens ultimolager af kvælstof i handelsgødning opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof i handelsgødning, der udbringes i perioden 1. august 2016 til 30. september 2016 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2016.

Stk. 2. I opgørelsen af ultimolageret skal samtlige af virksomhedens lagre af handelsgødning medregnes, uanset om handelsgødningen er oplagret på virksomheden eller et andet sted.

Stk. 3. Ved salg eller afgivelse af handelsgødning skal der foreligge dokumentation i form af faktura eller lignende dateret driftsbilag på den solgte eller afgivne mængde kvælstof.

§ 25. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde, og efter ansøgning tillade, at virksomhedens ultimolager, jf. § 24, fradrages kvælstof i handelsgødning, hvis der kan fremlægges dokumentation fra en offentlig myndighed vedrørende de særlige omstændigheder, der ligger til grund for ansøgningen.

Kapitel 10

Overdragelse

§ 26. Virksomheder, som før udløbet af en planperiode ophører med at eje eller have brugsretten til et areal, skal udarbejde en opgørelse indeholdende forfrugt, kvælstofkvote og kvælstofforbrug. Kvælstofforbruget skal opgøres som kg kvælstof i henholdsvis handelsgødning, husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning. Dette gælder tilsvarende, hvor brugsretten ophører som følge af kreditorforfølgning.

Stk. 2. Opgørelsen skal udarbejdes senest en måned efter ophørstidspunktet og omfatte perioden fra planperiodens start indtil ophør af brugsretten. Opgørelsen videregives til den nye bruger. Ændringer skal tillige registreres i gødningsplanlægningen, jf. § 11.

Stk. 3. Hvis den registrerede virksomhed før udløbet af planperioden afmeldes Register for Gødningsregnskab på grund af ophør, udarbejder den ophørende virksomhed gødningsregnskab for den forløbne del af planperioden. I stedet for, at den ophørende virksomhed udarbejder gødningsregnskab for den forløbne del af planperioden, kan den, der overtager brugsretten til arealer med en kvælstofkvote, erklære, at kvælstofforbruget for den samlede planperiode henregnes til denne. Dette gælder, når den, der overtager brugsretten til arealerne, er gjort bekendt med kvælstofkvote og -forbrug for den forløbne del af planperioden. Den, der overtager brugsretten til arealerne, forpligter sig ved at underskrive en erklæring herom, til at overholde lovens § 5 for den samlede planperiode og til at udarbejde og indsende gødningsregnskab for den samlede planperiode. Overdragelseserklæringen underskrives af begge parter og indsendes til NaturErhvervstyrelsen af den ophørende virksomhed. Indsendelsen skal ske senest ved planperiodens ophør.

Stk. 4. Gødningsplaner, gødningsregnskaber og overdragelseserklæringer skal udarbejdes på skemaer godkendt af NaturErhvervstyrelsen.

§ 27. Virksomheder, der før udløb af planperioden overdrager oplagret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning, skal senest en måned efter overdragelsen opgøre virksomhedens ultimobeholdning på overdragelsestidspunktet.

Stk. 2. Ultimobeholdning af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres på grundlag af

1) virksomhedens totale primolager af kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning,

2) produktionen af kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet,

3) mængden af forbrugt kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet, og

4) mængden af modtaget og afgivet kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet.

Stk. 3. I særlige tilfælde, herunder ved overdragelse af dødsbo m.m., kan NaturErhvervstyrelsen godkende, at virksomhedens ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning opgøres på grundlag af repræsentative prøver analyseret på et laboratorium, der er autoriseret eller akkrediteret, jf. § 17, stk. 2.

Stk. 4. Ultimobeholdning af anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres på grundlag af

1) mængden af modtaget og afgivet kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet,

2) mængden af forbrugt kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet, og

3) virksomhedens produktion af anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet.

§ 28. Lovens § 23, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse ved overdragelser.

Kapitel 11

Nyregistrerede virksomheder

§ 29. For virksomheder, der ikke har været omfattet af bekendtgørelse nr. 903 af 29. juli 2014 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække gælder følgende:

1) Virksomhedernes primolager af kvælstof i husdyrgødning, i anden organisk gødning end husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning skal fastsættes ved beregning eller måling pr. 1. august 2015 fradraget den mængde kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning, der udbringes i perioden 1. august 2015 til 30. september 2015 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2015. Opgørelsen af primolageret skal være dateret og skal opbevares sammen med gødningsplanlægning 2015/2016.

2) Der skal på baggrund af driftsbilag på leveret handelsgødning i den foregående planperiode og oplysninger om udbragt handelsgødning i samme periode foretages en statusopgørelse af virksomhedens primolager af handelsgødning pr. 1. august 2015, fradraget den mængde kvælstof i handelsgødning, der udbringes i perioden fra 1. august 2014 til 30. september 2014 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2014. Opgørelsen af primolagret skal være dateret og skal opbevares sammen med gødningsplanlægningen for planperioden.

3) Arealers forfrugt skal fastsættes som arealernes afgrøde i den foregående planperiode.

Kapitel 12

Forskellige bestemmelser

Gødningsleverandører

§ 30. Virksomheder registreret efter lovens § 2, der sælger eller afgiver handelsgødning, skal senest den 1. september 2016 indberette til NaturErhvervstyrelsen, hvem der er afsat handelsgødning til i planperioden. Indberetningen skal indeholde oplysninger om hvilke registrerede virksomheder efter lovens § 2, angivet ved CVR-nr., der er afsat handelsgødning til, samt det totale indhold af kvælstof i, typen og mængden af den handelsgødning, der er afsat. Ved afsætning af handelsgødning til andre virksomheder end virksomheder registreret efter lovens § 2 skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er afsat til denne gruppe. I indberetningen skal medtages handelsgødning, der i henhold til faktura er afsat eller aftalt afsat i planperioden.

Stk. 2. Andre virksomheder, der afsætter handelsgødning, skal senest den 1. september 2016 indberette til NaturErhvervstyrelsen, hvem der er afsat handelsgødning til i planperioden. Indberetningen skal indeholde oplysninger om hvilke registrerede virksomheder efter lovens § 2, angivet med CVR-nr., der er afsat handelsgødning til, samt det totale indhold af kvælstof i, typen og mængden af den handelsgødning, der er afsat. Ved salg eller afgivelse af handelsgødning til andre virksomheder end virksomheder registreret efter lovens § 2, skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er afsat til denne gruppe. I indberetningen skal medtages handelsgødning, der i henhold til faktura er afsat eller aftalt afsat i planperioden.

Stk. 3. Virksomheder, der har overtaget arealer og har underskrevet en erklæring, som nævnt i § 26, stk. 3, forpligter sig herved til at foretage indberetning, som nævnt i stk. 1, for den samlede planperiode. Indberetningen skal indeholde oplysninger om handelsgødning solgt eller afgivet i planperioden 2015/2016 af den, der overdrog arealerne.

Stk. 4. Ved leverancer af flydende ammoniak, jf. stk. 1 og 2, skal den mængde, der efter reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen) må anvendes til ludning af halm, opgøres særskilt. Leverancer af foderurea opgøres ligeledes særskilt.

§ 31. Uanset om leverancen sker gennem tredjemand, skal følgende offentlige myndigheder og virksomheder senest den 1. september 2016 indberette til NaturErhvervstyrelsen, hvem de har afsat gødning til i planperioden:

1) Offentlige myndigheder der afsætter anden organisk gødning end husdyrgødning.

2) Biogasanlæg der ikke er registreret efter lovens § 2, og som afsætter afgasset biomasse.

3) Forbrændingsanlæg der afsætter husdyrgødning.

4) Forarbejdningsanlæg der ikke er registreret efter lovens § 2, og som afsætter forarbejdet husdyrgødning.

5) Andre virksomheder der afsætter forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning, og som ikke er registreret efter lovens § 2.

Stk. 2. Indberetningen, jf. stk. 1, skal indeholde CVR-nr. på de efter lovens § 2 registrerede virksomheder, der er afsat gødning til, samt oplysninger om andele af kvælstof i gødning, der skal udnyttes, det totale indhold af kvælstof og typen heraf, og mængden af den afsatte gødning. Ved afsætning af afgasset biomasse, husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal antallet af dyreenheder endvidere oplyses.

Stk. 3. Ved afsætning af forarbejdet husdyrgødning til andre virksomheder end virksomheder registreret efter lovens § 2, skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er afsat til denne gruppe.

Stk. 4. Uanset om leverancen sker gennem tredjemand, skal følgende virksomheder senest den 1. september 2016 indberette til NaturErhvervstyrelsen, hvem de har modtaget gødning fra i planperioden:

1) Biogas- og forarbejdningsanlæg, der ikke er registreret efter lovens § 2, og som modtager husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning.

2) Forbrændingsanlæg der modtager husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning.

Stk. 5. Indberetningen, jf. stk. 4, skal indeholde CVR-nr. på de efter lovens § 2 registrerede virksomheder, der er modtaget gødning fra, samt oplysninger om andele af kvælstof i gødning, der skal udnyttes, det totale indhold af kvælstof og typen heraf, og mængden af den modtagne gødning. Ved modtagelse af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal antallet af dyreenheder endvidere oplyses.

Stk. 6. Ved modtagelse af forarbejdet husdyrgødning fra andre virksomheder end virksomheder registreret efter lovens § 2 skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er modtaget fra denne gruppe.

§ 32. Indberetningen af de i § 30, stk. 1-4, og § 31 nævnte oplysninger skal ske ved elektronisk overførsel af data til NaturErhvervstyrelsen. Styrelsen fastsætter nærmere regler for, hvordan oplysningerne skal indberettes, herunder dataformat og -struktur. Styrelsen kan ligeledes stille krav til, hvordan de indberettede oplysninger skal dateres og ajourføres.

Forbrændingsanlæg

§ 33. Forbrændingsanlæg, der tilhører virksomheder registreret efter lovens § 2, skal på varmeveksleren være forsynet med en energimåler, der måler den procucerede energimængde i kWh. Energimåleren skal være kalibreret af et institut, der er akkrediteret hertil.

Stk. 2. På forbrændingsanlæg, der tilhører virksomheder registreret efter lovens § 2, skal der foreligge en opgørelse over den mængde og type af husdyrgødning, der tilføres forbrændingsanlægget, og over den producerede energimængde med angivelse af energimålerens visning. Opgørelsen skal ajourføres dagligt i perioder, hvor der finder forbrænding sted. Opgørelsen skal være påført virksomhedens CVR-nr. og planperioden. Opgørelsen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal udleveres til NaturErhvervstyrelsen på anmodning.

Stk. 3. På forbrændingsanlæg, der tilhører virksomheder registreret efter lovens § 2, skal der ved enhver bortskaffelse eller anvendelse af forbrændingsaske udtages en repræsentativ kontrolprøve af forbrændingsasken. Kontrolprøven skal udgøre mindst 100 g aske og skal være påført dato for prøveudtagning. Kontrolprøven og dokumentation for den samlede mængde af forbrændingsaske, der bortskaffes eller anvendes, skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal udleveres til NaturErhvervstyrelsen på anmodning.

Kapitel 13

Administration, tilsyn, offentliggørelse, straf og ikrafttræden

Administration

§ 34. SEGES træffer afgørelser om tildeling af kvælstofnorm for brødhvede, jf. §§ 5-7.

Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven gælder for sager, hvori der træffes afgørelse af SEGES efter stk. 1.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen fastsætter nærmere regler om SEGES sagsbehandling og om instruktion og tilsyn.

§ 35. En afgørelse truffet af SEGES, jf. §§ 5-7, kan påklages til NaturErhvervstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Klager over SEGES afgørelser skal indsendes til SEGES, som herefter kan beslutte at genoptage sagen. Hvis SEGES fortsat finder, at betingelserne i § 5 ikke er opfyldt, oversendes sagen til NaturErhvervstyrelsen, som herefter træffer afgørelse. NaturErhvervstyrelsen kan herudover ændre en afgørelse, uden at der foreligger en klage. NaturErhvervstyrelsens afgørelser i klagesager kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Tilsyn

§ 36. NaturErhvervstyrelsen fører tilsyn med, at der ikke sker overtrædelse af bekendtgørelsen.

Offentliggørelse

§ 37. NaturErhvervstyrelsen offentliggør med navns nævnelse oplysninger indberettet i gødningsregnskaberne, resultater på grundlag af kontrol, herunder påtaler, samt vedtagne administrative bødeforlæg.

Straf

§ 38. Overtrædelse af § 3, § 5, stk. 5, § 11, § 12, § 14, stk. 1-2, 4 og 6, §§ 18-21, § 22, stk. 1-4 og 6, § 23, stk. 1-3, § 25, § 27, § 28, stk. 1-2 og 4, og §§ 30-34, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.

Stk. 2. Bilag I ændres den 31. januar 2016, når en påtænkt ændring af loven er vedtaget i Folketinget. Bekendtgørelsen ændres med virkning fra 1. februar 2016.

NaturErhvervstyrelsen, den 29. juli 2015

Jette Petersen

/ Kim Holm Boesen


Bilag 1

Kvælstofnormer m.v.

Tabel 1: Kvælstofnormer for landbrugsafgrøder og grønsager på friland herunder oversigtstabel

Afgrødekode
Afgrøde
Forfrugtsværdi
Indregning af forfrugts-
værdi i afgrødens
kvælstofsnorm
Uvandet grovsand
Uvandet finsand
Vandet sandjord
Sandblandet lerjord
Lerjord
Korrektion for ud-
bytte
Retningsgivende
normer for fosfor
og kalium 18
JB 1 + 3
JB 2 + 4 og 10-12 1
JB 1 - 4
JB 5 - 6
JB 7 - 9
kg N/ha
Ja/Nej
Udbytte-norm
Kvælstof-norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
kg N/hkg
kg P/ha
kg K/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Vårsæd til modenhed
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
       
1
Vårbyg2
0
Ja
43 (47)
118
50 (55)
114
55 (61)
132
62 (68)
120
66 (73)
133
1,5
21
59
2
Vårhvede2
0
Ja
38 (42)
132
44 (48)
126
49 (54)
143
55 (61)
130
59 (65)
142
1,3
18
49
6
Vårhvede, brødhvede2
0
Ja
38 (42)
165
44 (48)
160
49 (54)
183
55 (61)
168
59 (65)
185
1,7
18
49
3
Vårhavre
0
Ja
44
87
51
83
56
101
57
82
60
94
1,5
23
69
4
Blanding af vårsåede kornarter12
0
Ja
45
88
52
84
57
102
57
82
61
95
1,5
22
61
55
Vårrug
0
Ja
45
88
52
84
57
102
57
82
61
95
1,5
22
61
5
Majs modenhed
0
Ja
67
141
67
129
74
153
73
131
77
146
1,5
35
70
7
Korn + bælgsæd, under 50% bælgsæd
9
Ja
41
65
44
54
47
68
50
49
52
57
0,5
20
33
56
Vårtriticale
0
Ja
45
88
52
84
57
102
57
82
61
95
1,5
22
61
Vintersæd til modenhed
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
       
10
Vinterbyg2
0
Ja
49 (54)
142
53 (58)
140
58 (64)
147
73 (80)
156
78 (86)
163
1,2
18
67
11
Vinterhvede2
0
Ja
49 (54)
141
63 (69)
146
67 (74)
152
81 (89)
161
86 (95)
168
1,5
19
71
13
Vinterhvede, brødhvede2
0
Ja
49 (54)
218
63 (69)
224
67 (74)
232
81 (89)
244
86 (95)
253
1,7
21
67
57
Vinterhavre2
0
Ja
45 (50)
120
57 (63)
123
54 (59)
126
67 (74)
134
71 (78)
141
1,2
20
40
14
Vinterrug2
0
Ja
45 (50)
120
58 (64)
124
57 (63)
128
70 (77)
136
74 (81)
143
1,2
18
53
15
Vinterhybridrug2
0
Ja
55 (61)
131
70 (77)
136
70 (77)
140
81 (89)
147
86 (95)
155
1,2
22
63
16
Vintertriticale2
0
Ja
44 (48)
139
56 (62)
143
56 (62)
147
64 (70)
151
68 (75)
158
1,2
20
39
17
Blanding af efterårssåede kornarter2,12
0
Ja
45 (50)
120
57 (63)
123
54 (59)
126
67 (74)
134
71 (78)
141
1,2
20
40
Oliefrø og bælgsæd
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
       
21
Vårraps
18
Ja
19
110
22
102
24
116
25
97
26
107
1,5
22
51
22
Vinterraps
18
Ja
28
162
36
171
36
171
41
177
43
179
1,5
26
84
23
Rybs
18
Ja
18
108
20
99
22
113
23
95
24
104
1,5
20
74
24
Solsikke
18
Ja
18
147
20
135
22
147
23
127
24
135
0
16
74
                                 
                                 
Afgrødekode
Afgrøde
Forfrugtsværdi
Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens kvælstofnorm
Uvandet grovsand
Uvandet finsand
Vandet sandjord
Sandblandet lerjord
Lerjord
Korrektion for udbytte
Retningsgivende
normer for fosfor og kalium 18
JB 1 + 3
JB 2 + 4 og 10-12 1
JB 1 – 4
JB 5 – 6
JB 7 – 9
kg N/ha
Ja/Nej
Udbytte-norm
Kvælstof-norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
kg N/hkg
kg P/ha
kg K/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Oliefrø og bælgsæd (fortsat)
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
       
25
Sojabønner
18
Nej
45
0
45
0
45
0
45
0
45
0
0
30
103
180
Gul sennep
18
Ja
19
110
21
100
23
115
23
95
24
104
1,5
20
49
182
Blanding af oliearter12
18
Ja
0
110
0
102
0
116
0
97
0
107
0
20
65
30
Ærter
18
Nej
46
0
46
0
46
0
46
0
46
0
0
27
57
31
Hestebønner
18
Nej
46
0
46
0
46
0
46
0
46
0
0
32
75
32
Sødlupin
18
Nej
30
0
30
0
30
0
30
0
30
0
0
25
41
54
Bælgsæd blanding
18
Nej
48
0
56
0
65
0
72
0
72
0
0
22
57
35
Bælgsæd, flerårig blanding12
18
Nej
46
0
46
0
46
0
46
0
46
0
0
22
57
36
Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding12
18
Nej
46
0
46
0
46
0
46
0
46
0
0
27
57
Hør og hamp
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
       
40
Oliehør
18
Ja
15
80
15
69
15
80
15
61
15
69
0
18
30
41
Spindhør
18
Ja
91
50
91
38
91
50
91
30
91
38
0
23
40
42
Hamp
18
Ja
122
123
122
112
122
123
122
104
122
112
0
24
100
51
Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne12
18
Ja
76
91
76
84
76
96
76
80
76
88
 
25
65
52
Quinoa
18
Ja
0
91
0
84
0
96
0
80
0
88
0
25
65
53
Boghvede
18
Ja
0
91
0
84
0
96
0
80
0
88
0
25
65
Frøgræs og andet markfrø
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
       
101
Rajgræs, alm.
18
Nej
12
135
12
135
12
135
12
135
12
135
0
15
60
102
Rajgræs, alm. 1. år, efterårsudlagt
18
Nej
12
167
12
167
12
167
12
167
12
167
0
15
60
103
Rajgræs, ital.
18
Nej
12
100
12
100
12
100
12
100
12
100
0
15
60
104
Rajgræs, ital., 1. år, efterårsudlagt
18
Nej
12
131
12
131
12
131
12
131
12
131
0
15
60
                                 
                                 
Afgrødekode
Afgrøde
Forfrugtsværdi
Indregning af
forfrugtsværdi i
afgrødens
kvælstofnorm
Uvandet grovsand
Uvandet finsand
Vandet sandjord
Sandblandet lerjord
Lerjord
Korrektion for udbytte
Retningsgivende
normer for fosfor og kalium 18
JB 1 + 3
JB 2 + 4 og 10-12 1
JB 1 – 4
JB 5 – 6
JB 7 – 9
kg N/ha
Ja/Nej
Udbytte-norm
Kvælstof-norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
kg N/hkg
kg P/ha
kg K/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Frøgræs og andet markfrø (fortsat)
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
       
116
Rajgræs, hybrid
18
Nej
12
112
12
112
12
112
12
112
12
112
0
15
60
117
Rajgræs, efterårsudl. hybrid
18
Nej
12
143
12
143
12
143
12
143
12
143
0
15
60
105
Timothefrø (Knoldrottehale)
18
Nej
5
88
5
88
5
88
5
88
5
88
0
15
60
106
Hundegræsfrø
18
Nej
9
159
9
159
9
159
9
159
9
159
0
15
60
107
Engsvingelfrø
18
Nej
8
96
8
96
8
96
8
96
8
96
0
15
60
108
Rødsvingelfrø
18
Nej
8
119
8
119
8
119
8
119
8
119
0
15
60
109
Rajsvingelfrø
18
Nej
10
127
10
127
10
127
10
127
10
127
0
15
60
118
Rajsvingelfrø,
efterårsudlagt
18
Nej
10
159
10
159
10
159
10
159
10
159
0
15
60
110
Svingelfrø,
stivbladet
18
Nej
8
119
8
119
8
119
8
119
8
119
0
15
60
111
Svingelfrø, strand-
18
Nej
8
159
8
159
8
159
8
159
8
159
0
15
60
112
Engrapgræsfrø (marktype)
18
Nej
11
127
11
127
11
127
11
127
11
127
0
15
60
113
Engrapgræsfrø (plænetype)
18
Nej
8
135
8
135
8
135
8
135
8
135
0
15
60
114
Rapgræs, alm.
18
Nej
8
104
8
104
8
104
8
104
8
104
0
15
60
115
Hvene, alm. og krybende
18
Nej
6
96
6
96
6
96
6
96
6
96
0
15
60
120
Kløverfrø
81
Nej
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
0
15
30
121
Græsmarksbælgplanter
18
Nej
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
0
15
30
122
Kommenfrø
18
Nej
11
104
11
104
11
104
11
104
11
104
4
15
60
124
Spinatfrø
18
Ja
12
116
15
126
17
132
17
132
17
132
4
15
60
125
Bederoefrø
18
Ja
20
167
20
167
20
167
20
167
20
167
0
15
60
126
Blanding af markfrø til udsæd
18
Nej
0
96
0
96
0
96
0
96
0
96
0
15
60
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Afgrødekode
Afgrøde
Forfrugtsværdi
Indregning af
forfrugtsværdi i
afgrødens
kvælstofnorm
Uvandet grovsand
Uvandet finsand
Vandet sandjord
Sandblandet lerjord
Lerjord
Korrektion for udbytte
Retningsgivende
normer for fosfor og kalium 18
JB 1 + 3
JB 2 + 4 og 10-12 1
JB 1 - 4
JB 5 - 6
JB 7 - 9
kg N/ha
Ja/Nej
Udbytte-norm
Kvælstof-norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
kg N/hkg
kg P/ha
kg K/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Kartofler 13
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
       
150
Kartofler, lægge
0
Ja
320
107
340
99
370
115
370
95
370
103
0,2
35
150
151
Kartofler, stivelses
0
Ja
460
174
510
170
560
190
560
170
560
178
0,2
47
150
152
Kartofler, spise
0
Ja
300
133
380
133
400
149
400
129
400
137
0,2
37
173
153
Kartofler, andre
0
Ja
470
176
520
172
580
192
570
172
570
180
0,2
47
150
Rodfrugter til fabrik
   
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
 
hkg/ha
       
160
Sukkerroer til fabrik12
18
Ja
450
106
500
98
500
110
620
100
680
112
0,1
44
150
161
Cikorierødder
18
Ja
160
119
210
112
270
129
280
109
290
119
0,1
30
125
162
Blanding, andre industriafgr. 12
18
Ja
0
96
0
96
0
96
0
96
0
96
0
30
125
Helsæd, vår
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
       
210
Vårbyg, helsæd
0
Ja
4.700
108
5.600
102
6.200
119
7.100
106
7.500
118
0
25
129
211
Vårhvede, helsæd
0
Ja
4.300
104
5.100
98
5.700
116
6.400
101
6.900
113
0
24
118
212
Vårhavre, helsæd
0
Ja
4.800
76
5.700
70
6.300
88
6.400
69
6.800
80
0
26
131
213
Blandkorn, vårsået, helsæd
0
Ja
5.000
76
5.800
72
6.500
88
6.400
69
6.900
80
0
26
134
214
Korn + bælgsæd, helsæd, under 50% bælgsæd
5
Ja
5.000
53
5.800
49
6.500
65
6.400
45
6.900
57
0
27
137
215
Ærtehelsæd
9
Nej
5.300
0
5.300
0
5.300
0
5.300
0
5.300
0
0
27
143
216
Silomajs
0
Ja
9.900
141
9.900
129
10.900
153
10.800
131
11.300
146
0
45
137
Helsæd, vinter
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
       
220
Vinterbyg, helsæd
0
Ja
6.100
143
6.600
135
7.100
151
9.000
146
9.600
159
0
21
116
221
Vinterhvede, helsæd
0
Ja
6.300
140
8.000
143
8.500
159
10.300
152
10.900
165
0
26
142
222
Vinterrug, helsæd
0
Ja
4.900
116
6.500
116
6.400
127
8.100
120
8.600
132
0
22
117
223
Vintertriticale, helsæd
0
Ja
5.100
136
6.600
136
6.600
148
7.600
135
8.100
147
0
21
116
224
Blandkorn, efterårssået, helsæd
0
Ja
5.000
115
6.500
115
6.100
124
7.700
117
8.200
129
0
21
116
                                 
                                 
Afgrødekode
Afgrøde
Forfrugtsværdi
Indregning af
forfrugtsværdi i
afgrødens
kvælstofnorm
Uvandet grovsand
Uvandet finsand
Vandet sandjord
Sandblandet lerjord
Lerjord
Korrektion for
Udbytte
Retningsgivende
normer for fosfor og kalium 18
JB 1 + 3
JB 2 + 4 og 10-12 1
JB 1 - 4
JB 5 - 6
JB 7 - 9
kg N/ha
Ja/Nej
Udbytte-norm
Kvælstof-norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
kg N/hkg
kg P/ha
kg K/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Grønkorn
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
       
230
Blanding af vårkorn, grønkorn12
0
Ja
2.900
96
3.600
96
3.600
108
4.000
93
4.000
101
0
22
96
701
Grønkorn af vårbyg
0
Ja
2.900
96
3.600
96
3.600
108
4.000
93
4.000
101
0
22
96
702
Grønkorn af vårhvede
0
Ja
2.900
96
3.600
96
3.600
108
4.000
93
4.000
101
0
22
96
703
Grønkorn af vårhavre
0
Ja
2.900
96
3.600
96
3.600
108
4.000
93
4.000
101
0
22
96
704
Grønkorn af vårrug
0
Ja
2.900
96
3.600
96
3.600
108
4.000
93
4.000
101
0
22
96
705
Grønkorn af vårtriticale
0
Ja
2.900
96
3.600
96
3.600
108
4.000
93
4.000
101
0
22
96
234
Korn og bælgsæd, grønkorn, under 50% bælgsæd
9
Ja
2.900
61
3.600
61
3.600
72
4.000
57
4.000
65
0
19
88
235
Blanding af vinterkorn, grønkorn12
0
Ja
3.800
119
4.900
125
4.900
137
6.100
134
6.100
142
0
23
124
706
Grønkorn af vinterbyg
0
Ja
3.800
119
4.900
125
4.900
137
6.100
134
6.100
142
0
23
124
707
Grønkorn af vinterhvede
0
Ja
3.800
119
4.900
125
4.900
137
6.100
134
6.100
142
0
23
124
708
Grønkorn af vinterhavre
0
Ja
3.800
119
4.900
125
4.900
137
6.100
134
6.100
142
0
23
124
709
Grønkorn af vinterrug
0
Ja
3.800
119
4.900
125
4.900
137
6.100
134
6.100
142
0
23
124
710
Grønkorn af hybridrug
0
Ja
3.800
119
4.900
125
4.900
137
6.100
134
6.100
142
0
23
124
711
Grønkorn af vintertriticale
0
Ja
3.800
119
4.900
125
4.900
137
6.100
134
6.100
142
0
23
124
Græs, permanent
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
       
248
Permanent græs ved vandboring
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
249
Udnyttet græs ved vandboring
0
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
Permanent græs, meget lavt udbytte4
18
Nej
800
24
800
24
800
24
800
24
800
24
0
3
21
251
Permanent græs, lavt udbytte4
18
Nej
1.800
64
1.800
64
1.800
64
1.800
64
1.800
64
0
8
48
252
Permanent græs, normalt udbytte4
18
Nej
3.100
124
3.100
124
3.100
124
3.100
124
3.100
124
0
13
80
                                 
                                 
                                 
                                 
Afgrødekode
Afgrøde
Forfrugtsværdi
Indregning af
forfrugtsværdi i
afgrødens
kvælstofnorm
Uvandet grovsand
Uvandet finsand
Vandet sandjord
Sandblandet lerjord
Lerjord
Korrektion for
Udbytte
Retningsgivende
normer for fosfor og kalium 18
JB 1 + 3
JB 2 + 4 og 10-12 1
JB 1 - 4
JB 5 - 6
JB 7 - 9
kg N/ha
Ja/Nej
Udbytte-norm
Kvælstof-norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
kg N/hkg
kg P/ha
kg K/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Græs, permanent (fortsat)
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
       
259
Permanent græs til fabrik, over 6 tons3
18
Nej
6
176
6
176
6
176
6
176
6
176
30
17
120
276
Permanent græs og kløvergræs uden norm6
18
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Græs, permanent (min. omlagt hvert 5. år16)
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
       
255
Permanent græs under 50% kløver4,7,15
81
Nej
6.500
224
6.700
225
8.100
237
6.800
229
7.100
229
0
32
172
256
Permanent græs over 50% kløver4,7,15
81
Nej
5.600
60
6.100
60
7.200
60
7.200
60
7.300
60
0
27
147
257
Permanent græs uden kløver4,15
18
Nej
7.000
300
7.500
307
9.100
332
7.700
315
8.100
315
0
33
214
272
Permanent græs til fabrik3,15
18
Nej
12
264
12
285
15
347
13
306
12
306
30
34
241
273
Permanent lucerne til fabrik3,15
81
Nej
13
0
15
0
17
0
15
0
15
0
15
36
256
274
Permanent lucernegræs over 25% græs, til fabrik3,15
81
Nej
12
60
14
60
16
60
15
60
14
60
15
36
256
275
Permanent rullegræs15
0
Nej
0
167
0
167
0
167
0
167
0
167
0
20
150
277
Permanent kløver til fabrik3,15
81
Nej
12
0
15
0
17
0
16
0
16
0
15
37
263
278
Permanent lucerne og lucernegræs med over 50% lucerne4,15
81
Nej
5.500
60
6.100
60
7.200
60
7.200
60
7.200
60
0
20
140
279
Permanent kløver græs til fabrik3,15
81
Nej
11
190
11
194
13
220
11
200
11
200
15
36
212
Græsmarksplanter, omdrift
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
       
266
Græs under 50% kløver/bælgpl., ekstremt lavt udbytte4,7
18
Nej
600
24
600
24
600
24
600
24
600
24
0
3
16
267
Græs under 50% kløver/bælgpl., meget lavt udbytte4,7
18
Nej
1.500
64
1.500
64
1.500
64
1.500
64
1.500
64
0
6
40
268
Græs under 50% kløver/bælgpl., lavt udbytte4,7
18
Nej
2.600
123
2.600
123
2.600
123
2.600
123
2.600
123
0
11
70
260
Græs med kløver/lucerne, under 50% bælgpl. (omdrift)4,17
81
Nej
6.500
224
6.700
225
8.100
237
6.800
229
6.800
229
0
32
172
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Afgrødekode
Afgrøde
Forfrugtsværdi
Indregning af
forfrugtsværdi i
afgrødens
kvælstofnorm
Uvandet grovsand
Uvandet finsand
Vandet sandjord
Sandblandet lerjord
Lerjord
Korrektion for
Udbytte
Retningsgivende
normer for fosfor og kalium 18
JB 1 + 3
JB 2 + 4 og 10-12 1
JB 1 - 4
JB 5 - 6
JB 7 - 9
kg N/ha
Ja/Nej
Udbytte-norm
Kvælstof-norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
kg N/hkg
kg P/ha
kg K/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Græsmarksplanter, omdrift (fortsat)
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
       
284
Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50%4
81
Nej
6.500
224
6.700
225
8.100
237
6.800
229
6.800
229
0
32
172
261
Kløvergræs over 50% kløver (omdrift)4,7
81
Nej
5.700
60
6.200
60
7.300
60
7.400
60
7.400
60
0
27
147
262
Lucerne, lucernegræs med over 50% lucerne (omdrift)4
81
Nej
5.700
60
6.200
60
7.200
60
7.200
60
7.200
60
0
28
150
263
Græs uden kløver (omdrift)4
18
Nej
7.500
300
8.000
307
9.600
332
8.600
315
8.600
315
0
33
214
265
Græs til slæt før vårsået afgrøde4,8,19
0
Nej
1.900
85
1.900
85
1.900
85
1.600
85
1.600
85
0
12
65
269
Græs, rullegræs (omdrift)
0
Nej
0
210
0
210
0
210
0
210
0
210
0
20
150
270
Græs til udegrise
65
Nej
0
180
0
180
0
180
0
180
0
180
0
25
170
264
Græs og kløvergræs uden norm6
18
Nej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170
Græs til fabrik (omdrift)3
18
Nej
13
268
14
289
16
351
14
310
14
310
30
41
241
174
Kløvergræs til fabrik3
81
Nej
10
194
11
198
13
224
11
204
11
204
15
30
212
171
Lucerne til slæt3
81
Nej
11
0
12
0
14
0
12
0
12
0
0
31
224
172
Lucernegræs, over 25% græs til slæt inkl. eget foder3
81
Nej
12
60
13
60
15
60
14
60
14
60
0
32
228
173
Kløver til slæt3
81
Nej
11
0
11
0
13
0
12
0
12
0
0
29
207
Andre foderafgrøder
   
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
       
280
Fodersukkerroer
14
Ja
9.300
150
12.500
163
12.500
175
13.500
163
13.500
171
0
41
299
281
Kålroer
14
Ja
7.300
146
8.800
146
8.800
158
8.800
138
8.800
146
0
35
228
282
Fodermarvkål
14
Ja
7.300
105
7.800
100
8.900
123
8.900
104
8.900
112
0
25
150
283
Fodergulerødder
14
Ja
7.200
133
8.800
134
8.800
146
8.800
126
8.800
134
0
25
150
                                 
                                 
                                 
                                 
Afgrødekode
Afgrøde
Forfrugtsværdi
Indregning af
forfrugtsværdi i
afgrødens
kvælstofnorm
Uvandet grovsand
Uvandet finsand
Vandet sandjord
Sandblandet lerjord
Lerjord
Korrektion for
Udbytte
Retningsgivende
normer for fosfor og kalium 18
JB 1 + 3
JB 2 + 4 og 10-12 1
JB 1 - 4
JB 5 - 6
JB 7 - 9
kg N/ha
Ja/Nej
Udbytte-norm
Kvælstof-norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
Udbytte- norm
Kvælstof- norm
kg N/hkg
kg P/ha
kg K/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
hkg/ha
kg N/ha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Udlæg og efterafgrøder
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
 
FE/ha
         
943
Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni4,10
0
Nej
2.700
28
3.000
28
4.100
33
2.600
21
2.600
21
0
28
126
944
Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august4,10
0
Nej
1.500
15
1.600
15
1.700
14
1.400
11
1.400
11
0
16
75
945
Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg/efterslæt efter korn o.l. 4,10
0
Nej
600
6
600
6
700
6
600
5
600
5
0
7
31
946
Græs/kløvergræs med over 50% kløver til fabrik, efterslæt efter grøn-korn o.l. høstet i maj/juni3
0
Nej
4
21
5
23
5
19
4
18
4
18
0
25
112
960
Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni4,9
0
Nej
4.100
155
4.600
160
5.900
180
4.000
153
4.000
153
0
28
126
961
Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidl. frøgræs eller vinterbyg høstet senest 1. august4,9
0
Nej
2.400
106
2.800
109
2.900
111
2.300
104
2.300
104
0
16
75
962
Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs4,9
0
Nej
1.000
50
1.200
50
1.200
52
1.000
50
1.100
51
0
7
31
963
Kløvergræs med under 50% kløver , udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni4,10
0
Nej
3.700
115
5.400
117
5.400
127
3.600
114
3.600
114
0
25
112
964
Kløvergræs med under 50% kløver , udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august4,10
0
Nej
1.800
72
2.200