Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - ej medhold

J. nr. 2014-6810-35193

En produktkonsulent blev afskediget godt tre måneder efter, at hun var vendt tilbage fra barsel. Da hun vendte tilbage, var der sket nogle mindre ændringer i hendes arbejde, og hun blev efterfølgende afskediget på grund af besparelser. Nævnet fandt, at der ikke var tale om væsentligt ændrede arbejdsvilkår. Der var heller ikke oplysninger i sagen, der tydede på, at afskedigelsen helt eller delvist skyldtes, at klager havde afholdt orlov.

Klager fik derfor ikke medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager blev opsagt godt 3 måneder efter, at hun var vendt tilbage til sit arbejde efter afholdelse af barsel- og forældreorlov.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev opsagt fra sin stilling, efter at hun var vendt tilbage fra barsel- og forældreorlov.

Sagsfremstilling

Klager, der er uddannet klinisk diætist, blev ansat som produktkonsulent i indklagede den 1. april 2011.

Klagers arbejdsområde var dele af Jylland.

Klager meddelte i december 2011 indklagede, at hun var gravid.

Klager gik på barselorlov den 21. juni 2012 og afholdt derefter forældre-orlov frem til den 13. august 2013. Hun holdt ferie midt i forældreorloven fra den 25. marts 2013 til den 27. maj 2013.

En af klagers kolleger A, som også dækkede dele af Jylland, var gravid på samme tidspunkt med planlagt orlov fra marts 2012. A var uddannet sygeplejerske.

Pr. 1. marts 2012 blev B og C ansat som vikarer. Begge vikarer var ud-dannet som kliniske diætister. B fratrådte med udgangen af juli 2012.

Der blev pr. 1. november 2012 ansat endnu en vikar D, som også var uddannet klinisk diætist. D fratrådte med udgangen af februar 2013.

I marts 2013 blev klager orienteret om, at kollegaen A ikke som planlagt vendte tilbage efter sin barselorlov.

C blev fastansat pr. 1. juni 2013.

Den 10. juni 2013 blev der sendt en mail ud til medarbejderne hos ind-klagede, hvoraf det fremgik, at der ville blive søgt efter en ny medarbej-der, og at indklagede primært søgte efter en sygeplejerske, da det ville komplementere dem bedst.

I forbindelse med klagers tilbagevenden fra forældreorlov blev der udar-bejdet en arbejdsbeskrivelse for 3. og 4. kvartal 2013.

Den 1. september 2013 blev der ansat en mandlig sygeplejerske E. Hans arbejdsområde var dele af Jylland og Fyn. Han skulle primært servicere hospitaler. ¬¬Klager blev ved brev af 28. november 2013 opsagt fra sin stilling. Det fremgik af brevet, at klager blev opsagt på grund af besparelser, som medførte at hendes stilling blev nedlagt.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Hun ønsker en godtgørelse svarende til ni måneders løn.

Klagers arbejdsopgaver var fra starten inden for område X og Y på sygehuse i dele af Jylland.

Klager overtog allerede i december 2011 A´s arbejdsopgaver, idet A blev langtidssygemeldt. Blandt de overtagne opgaver var tillige en ny opgave efter en vunden licitation.

I efteråret 2011 blev klager kortvarigt bedt om tillige at kontakte plejehjem i et bestemt område. Klager nåede at have et besøg på et pleje-hjem, inden denne ekstraopgave igen blev taget fra hende.

Klager oplærte barselsvikarerne B og C. Vikarerne overtog betjeningen af sygehusene i hele Jylland, men de skulle også som noget nyt varetage primærsektoren.

D blev udelukkende oplært i X område, og hun skulle varetage primær-sektoren i dele af Jylland. C dækkede som konsekvens heraf hele Jylland - primært sygehusene.

I februar 2013 blev en klinisk diætist F, der havde primærsektoren på Sjælland som arbejdsområde, opsagt efter at være vendt tilbage fra or-lov få måneder forinden.

E skulle efter sin ansættelse servicere hospitalerne, hvilket i realiteten var de opgaver, som klager havde varetaget før sin orlov.

Omkring slutningen af maj eller starten af juni 2013 blev klager orienteret om, at hun efter tilbagevenden fra orlov skulle varetage primærsektoren i dele af Jylland. Der blev udarbejdet en ny arbejdsbeskrivelse for 3. og 4. kvartal 2013.

Klagers arbejdsopgaver blev ændret radikalt, idet hun blev pålagt ude-lukkende at varetage opsøgende arbejde i primærsektoren (plejehjem). Hun havde efter sin orlov slet ingen kundebesøg og kundemøder på sy-gehuse. Hun besøgte og servicerede derfor ingen af de kunder, hun hav-de serviceret før sin orlov. Hun blev efter orloven slet ikke sat til at ar-bejde med Y område. Der var stort set udelukkende tale om opsøgende arbejde med nye, potentielle kunder for indklagede og primært med fo-kus på to specifikke produkter.

Indklagede har erkendt, at de nye opgaver allerede før klagers orlov ikke var overskudsgivende. Indklagede har derudover været vidende om, at området var usikkert, da F, der netop varetog primærsektoren på Sjæl-land, kort forinden var opsagt uden at være blevet erstattet.

Det af indklagede anførte om klagers nye funktion verificerer, at det ikke var den samme stilling, hun havde før sin orlov.

Indklagedes begrundelse for at arbejdet med primærsektoren (pleje-hjem) skulle overgå til klager, giver ingen mening.

Indklagede søgte i stillingsopslaget i 2011 to produktspecialister. Under erfaring blev det eksplicit anført, at ansøger skulle have en uddannelse som klinisk diætist. Indklagede har til stillingen anvendt en klinisk diætist, herunder klager, og alternativt tillige en sygeplejerske og en cand. scient. i human ernæring.

Stillingen som produktkonsulent indebærer ikke forskellige krav om en bestemt uddannelse afhængigt af, hvilke distrikter produktkonsulenten varetager. ¬¬Det er derfor i sig selv påfaldende, at indklagede slog stillingen op med eksplicit søgning efter kliniske diætister, besatte stillingen med en klinisk diætist og efter endt barselorlov opsagde den kliniske diætist og erstat-tede hende med en sygeplejerske.

Klager har som klinisk diætist ikke uddannelse og kompetence som sy-geplejerske. Dette var heller ikke afgørende eller en forudsætning for at varetage en stilling som produktkonsulent.

C var ansat som vikar for klager og blev fastansat, mens klager blev opsagt. C er klinisk diætist. Hun var på tidspunktet for sin ansættelse ny-uddannet.

Sammenligningen af klagers og C´s salgstal kan ikke lægges til grund eller tillægges relevans. Klagers resultater har aldrig under hendes ansættelse været problematiseret som utilfredsstillende. Dette sker først efter, at sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Hvis en medar-bejders salgstal kan forbedres, forekommer den korrekte fremgangsmå-de da også at være at få forholdet påtalt og redresseret.

Klager fik mulighed for gensidig evaluering ved en MUS samtale den 23. marts 2012. Klager fandt dengang selv god overensstemmelse mellem sine kompetencer og funktionsbeskrivelsen, hvilket ikke gav anledning til en anden vurdering fra indklagede.

Forløbet viser en tidsmæssig glidning, hvor klager afholdt barselsorlov fra en stilling, som hun havde varetaget uden påtaler for at vende tilbage til en stilling, der de facto blev oprettet til hende i forbindelse med tilba-gevenden fra orlov, og som kort tid efter blev nedlagt.

Den tidsmæssige sammenhæng mellem klagers tilbagevenden fra orlov og opsigelsen er cirka tre måneder.

Alle omlægningerne fandt sted under klagers barselsorlov, hvilket verifi-ceres ved den reviderede arbejdsbeskrivelse, der uden oplyst årsag angiver, at den kun skal gælde året ud i 2013.

Der er under klagers orlov ansat og fastansat ny arbejdskraft i to om-gange, og da klager modtog sin opsigelse var en nyansat mandlig sygeplejerske fortsat ansat i prøvetid. Blandt de fastansatte er klagers egen barselsvikar. Allerede dette verificerer, at klager ikke var blevet overført til primærsektoren og efterfølgende opsagt, hvis hun ikke havde været på barselsorlov.

Indklagede gør gældende, at de ikke har udsat klager for forskelsbehandling.

Opsigelsen af klager skete udelukkende på grund af svigtende salgsresultater og ikke på grund af, at hun et antal måneder tidligere var retur-neret fra barsel- og forældreorlov.

I de seneste år har indklagedes økonomiske resultater været således, at de har været nødsaget til at omorganisere og nedbemande et antal

gange. I november 2013 måtte ledelsen konstatere, at de var nødt til at nedbemande med en stilling. Det så således ud til, at 2013 ville slutte med et salg væsentligt under budgettet. Det så desuden ud til, at indklagede i 2014 ville få et mindre salg end i 2013.

Indklagedes produktkonsulenter arbejder med opsøgende salg på syge-huse, apoteker og overfor andet relevant sundhedspersonale indenfor bestemte geografisk afgrænsede distrikter.

Produktkonsulenterne har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde afhængigt af de enkelte produkters kompleksitet, ligesom produktkonsulenterne har forskelligartede erhvervserfaringer, der dog alle skal være relevante for varetagelsen af en salgsindsats.

Der var i 2011-2013 stor udskiftning af medarbejdere, dels som følge af andre medarbejderes sygemeldinger og orlovsperioder, dels som følge af medarbejderes opsigelser.

Ud ad otte produktkonsulenter gik fire på barselsorlov/forældreorlov i 2011-2013, to af disse med graviditetsrelaterede sygemeldinger før barselsorloven. Der har i alt i denne periode været 13 forskellige medarbej-dere i disse otte stillinger, som nu er reduceret til fem.

Klagers stilling er den sidste besparelse.

I 2011 blev der oprettet to produktkonsulentstillinger i forbindelse med et nyt koncept inden for primærområdet. Klager blev ansat i den ene stilling som produktkonsulent. Ved evaluering af forretningsområdet i 2013, blev det konstateret, at det ikke var den overskudsgivende forretning, som indklagede havde forventet.

Det blev besluttet at fortsætte med forretningsområdet, dog skulle nye arbejdsmetoder tages i brug. Opgaverne er som beskrevet i den nye ar-bejdsbeskrivelse. På grund af licitationsarbejde og kontinuiteten i dette, blev det besluttet, at klager skulle have dette som sit arbejdsområde i det første halve år, efter hun var vendt tilbage fra barselsorlov.

Grunden til, at arbejdsbeskrivelsen kun beskriver 3.-4. kvartal 2013, er, at antallet af kunder derefter skulle udvides. Desværre måtte indklagede gennemføre en besparelse, før resultaterne manifesterede sig.

Beslutningen om at nedlægge en stilling blev truffet i løbet af november 2013 efter pålæg fra det tyske moderselskab. Indklagede havde ikke anden mulighed for at nå målet for besparelsen end at nedlægge en stilling.

Der var på dette tidspunkt ansat to produktkonsulenter, der var specialiserede i at sælge til apoteker. Disse medarbejdere kunne ikke undværes, og klager besad ikke kompetencer svarende til disse medarbejdere. Der var desuden ansat en sygeplejerske og en cand. scient. i human ernæring. Disse medarbejdere havde unikke uddannelser og kompetencer, som klager som klinisk diætist ikke havde.

Den sygeplejerske E, der tiltrådte den 1. september 2013, var således nødvendig for varetagelse af salget til netop sygehuse. Det var netop sygeplejekompetence indklagede efterspurgte i mail af 13. juni 2013. Klager havde ikke denne kompetence. F overtog ikke klagers opgaver, men erstattede sygeplejerske A, der fratrådte ultimo april 2013. E blev således ikke ansat med henblik på at opsige klager efterfølgende.

Det var nødvendigt at have en sygeplejerske i organisationen. Det var derfor ikke aktuelt at overveje at opsige E, uagtet at han i november 2013 var i prøvetidsansættelse.

Herefter stod valget mellem at opsige klager eller C.

Det er ikke korrekt, at C var ansat til at være barselsvikar for klager og således skulle være årsag til, at klager blev overtallig. Der var i 2011-2013 en stor udskiftning i medarbejderstaben som følge af diverse or-lovsperioder og fratrædelser blandt medarbejderne, således at det var nødvendigt at have flere vikarer ansat.

Ved beslutningen om hvem af de to produktkonsulenter, der kunne blive tale om at opsige, blev der udelukkende taget udgangspunkt i kvalifikati-oner og arbejdsmæssige resultater.

Indklagede konstaterede, at C´s salgsresultater konsekvent var bedre end klagers, trods C´s meget kortere anciennitet. Indklagede vurderede også, at C var en meget bedre sælger, herunder betydeligt mere opsø-gende overfor eksisterende og mulige kunder.

Det er ikke relevant at fokusere på, at C var nyuddannet, da hun forud for sin uddannelse som klinisk diætist var beskæftiget med salg og efter indklagedes vurdering var god til det.

Resultaterne for klagers arbejde i 3. kvartal og den forløbne del af 4. kvartal var langt under de opsatte salgsmål. Det kunne der konkret være andre årsager til, end klagers indsats. Disse blev derfor udeladt ved sammenligning af salgsresultater.

Det blev besluttet, at klager var den, der bedst kunne undværes.

Det er ikke korrekt, at det eksplicit følger af stillingsopslaget fra 2011, at ansøger skal have uddannelse som klinisk diætist - der står netop at ansøgeren alternativt kan være sygeplejerske.

På grund af A´s sygemelding og barsel fik klager nogle af A´s opgaver i en begrænset periode.

Det er uklart, hvad det er for en stilling, klager mener "de facto" skulle være oprettet til hende under hendes orlovsperiode for dernæst at blive nedlagt i november 2013. Der var ikke tale om at overføre klager til en til lejligheden opfundet stilling med henblik på at nedlægge stillingen senere.

Der er ikke nedlagt en bestemt stilling, men nedbemandet med den medarbejder, der, efter en samlet ledelsesmæssig vurdering, bedst kunne undværes i organisationen.

Klager og indklagede er enige om det faktum, at der efter opsigelsen af klager er en medarbejder mindre i organisationen - hvad der fortsat er. De samlede og til enhver tid værende opgaver fremadrettet skal således løses af en medarbejder mindre.

Det arbejde, klager vendte tilbage til efter endt orlov, var ikke væsentligt ændrede opgaver eller nye opgaver, som hun ikke havde udført før. Alle opgaver var basalt set salgsarbejde rettet mod forskellige kundesegmen-ter. De opgaver, hun varetog efter tilbagevenden fra orlov, var et led i indklagedes nye kundefokusområde, nemlig primærsektoren.

Der er gået næsten fire måneder fra klager vendte tilbage efter orlov, til beslutningen om at opsige hende er truffet.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedi-ge en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption.

Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Forældre, der har udnyttet retten til fravær efter barselloven har ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige for dem.

Klager fik i forbindelse med sin tilbagevenden fra forældreorlov en ar-bejdsbeskrivelse for 3. og 4. kvartal. Det fremgik heraf, at hun skulle have fokus på primærsektoren.

Uanset om klager før sin orlov i videre omfang havde haft fokus på hos-pitaler, finder nævnet ikke, at der er tale om væsentligt ændrede arbejdsvilkår. Der var således fortsat tale om en stilling som produktkon-sulent i samme område, som klager tidligere havde dækket og til samme løn.

Herefter og idet klager først er opsagt godt 3 måneder efter sin tilbage-venden efter orlov, er det klager, der skal påvise faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at hun har været udsat for di-rekte eller indirekte forskelsbehandling.

Indklagede har efter det oplyste været nødsaget til at omorganisere og nedbemande et antal gange på grund af den økonomiske situation.

Antallet af produktkonsulenter er således gået fra otte til fem, hvor klagers stilling var den, der sidst blev nedlagt. Arbejdsopgaverne skulle således løses af færre medarbejdere.

Der var i perioden 2011-2013 en del udskiftninger i personalet både blandt de fastansatte produktkonsulenter og blandt vikarerne. Udskift-ningerne skyldtes dels sygemeldinger og orlovsperioder, og dels at der var medarbejdere, der stoppede.

Nævnet finder herefter ikke, at klager har påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at hun har været udsat for forskelsbehandling på grund af hendes afholdelse af barsel- og forældreorlov.

Ligebehandlingsnævnet finder det således ikke sandsynliggjort, at indklagede i forbindelse med klagers tilbagevenden fra forældreorlov har skabt en stilling til hende med den hensigt efterfølgende at nedlægge stillingen.

Det forhold, at indklagede pr. 1. september 2013 havde ansat en sygeplejerske til at erstatte en anden sygeplejerske, og at indklagede pr. 1. juni 2013 havde fastansat en af de vikarer, der blev ansat pr. 1. marts 2012, kan ikke føre til nogen anden vurdering. ¬¬Det stod således først i efteråret 2013 indklagede klart, at der var behov for yderligere besparelser, og at disse besparelser kun kunne nås ved afskedigelse af en medarbejder.

Valget kom til at stå mellem klager og C. Indklagede vurderede i den situation, at C havde de bedste kvalifikationer i forhold til det konkrete arbejde.

Klager får herefter ikke medhold i klagen.

<2014-6810-35193>