Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne

§ 1

I bekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 om fødevarehygiejne, som ændret ved bekendtgørelse nr. 451 af 9. juni 2009, bekendtgørelse nr. 1483 af 15. december 2009, bekendtgørelse nr. 230 af 12. marts 2010, bekendtgørelse nr. 969 af 12. august 2010, bekendtgørelse nr. 1008 af 26. oktober 2011 og bekendtgørelse nr. 970 af 28. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 12 affattes således:

»Kapitel 12

§ 31. Specificeret risikomateriale skal fjernes

1) på slagterier eller andre slagtesteder, eller

2) på opskæringsvirksomheder for så vidt angår rygsøjle fra kvæg over 30 måneder, der har oprindelse i en medlemsstat eller et tredjeland med kontrolleret eller ikke-fastsat BSE-risiko.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan rygmarv fra får og geder fjernes på opskæringsvirksomheder.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan rygsøjle fra kvæg, som er specificeret risikomateriale, dvs. fra kvæg over 30 måneder, der har oprindelse i en medlemsstat eller et tredjeland med kontrolleret eller ikke-fastsat BSE-risiko, fjernes i en detailslagterbutik, herunder i slagterafdelingen i et supermarked.

§ 32. Fødevarestyrelsen kan tillade, at specificeret risikomateriale overføres til godkendte kategori 1-forarbejdningsanlæg beliggende i Danmark, jf. biproduktforordningen, før resultatet af BSE-undersøgelsen foreligger. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan tillade overførsel af andet destruktionsaffald end specificeret risikomateriale til kategori 2- og kategori 3-forarbejdningsanlæg beliggende i Danmark, jf. biproduktforordningen, før resultatet af BSE-undersøgelsen foreligger. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan tillade overførsel af ferske huder og fedt til afsmeltning fra et slagteri beliggende i Danmark til en hudevirksomhed beliggende i Danmark henholdsvis et fedtsmelteri beliggende i Danmark, før resultatet af BSE-undersøgelsen foreligger. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

Stk. 4. Uanset stk. 3 kan Fødevarestyrelsen meddele virksomheder, som den 8. august 2008 havde tilladelse til at modtage huder fra virksomheder beliggende i en anden medlemsstat, før resultatet af BSE-undersøgelsen foreligger, tilladelse til at fortsætte denne praksis midlertidigt. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

§ 33. Ved forsendelse af og modtagelse af kød af kvæg med påsiddende rygsøjle, jf. § 31, skal de i stk. 2-5 angivne betingelser overholdes.

Stk. 2. Detailslagterbutikker, herunder slagterafdelinger i supermarkeder, må kun modtage kød af kvæg over 30 måneder, der har oprindelse i en medlemsstat eller et tredjeland med kontrolleret eller ikke-fastsat BSE-risiko, med påsiddende rygsøjle, når denne aktivitet er autoriseret af Fødevarestyrelsen, jf. den til enhver tid gældende autorisationsbekendtgørelse.

Stk. 3. Den virksomhed, der afsender kød af kvæg med påsiddende rygsøjle til en opskæringsvirksomhed eller detailslagter, skal markere det kød, hvor rygsøjlen ikke er specificeret risikomateriale, med en klart synlig, blå stribe på det mærke, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1760/2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter.

Stk. 4. Den virksomhed, der afsender kød af kvæg med påsiddende rygsøjle til en opskæringsvirksomhed eller detailslagter, skal medsende et handelsdokument, som angiver antallet af kødstykker, hvor rygsøjlen er specificeret risikomateriale, og antallet af kødstykker, hvor rygsøjlen ikke er specificeret risikomateriale.

Stk. 5. Den virksomhed, der modtager kød af kvæg med påsiddende rygsøjle, skal opbevare det ledsagende handelsdokument som dokumentation i mindst 1 år og på forlangende forevise det for Fødevarestyrelsen.

§ 34. Detailvirksomheder, som håndterer specificeret risikomateriale, skal håndtere alt animalsk og vegetabilsk affald som specificeret risikomateriale. Alt specificeret risikomateriale skal farves med et farvestof eller mærkes umiddelbart efter, det er fjernet, og bortskaffes i overensstemmelse med biproduktforordningen, særlig artikel 4, stk. 2. Der skal træffes de nødvendige forholdsregler for at undgå krydskontamination.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan tillade, at supermarkeder med slagterafdeling fraviger det i stk. 1 nævnte krav om, at alt animalsk og vegetabilsk affald skal håndteres som specificeret risikomateriale, såfremt supermarkedet opstiller et egenkontrolprogram, der sikrer, at alt animalsk og vegetabilsk affald fra slagterafdelingen håndteres som specificeret risikomateriale, og dette affald håndteres adskilt fra andet affald fra supermarkedet. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår herfor.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. august 2015.

Glostrup, den 30. juli 2015

Esben Egede Rasmussen

/ Alice Sørensen