Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0106
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Minimumskrav til kompetencer i redningsbåde og mand-over-bord-både,bortset fra hurtiggående mand-over-bord-både
Bilag 2 Bevis i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord-både bortset fra hurtiggående mand-over-bord både1)

I medfør af § 18, stk. 1, nr. 1 og 3, § 24 b, § 25, stk. 4, § 25 b, stk. 1 og 2, § 27, stk. 3, og § 28, stk. 5, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

Formål

§ 1. Formålet med denne bekendtgørelse er at fastlægge kravene til udstedelse af bevis i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både bortset fra hurtiggående mand-over-bord både samt kravene til at vedligeholde sine kompetencer til at varetage de opgaver, pligter og ansvar, som er anført i bilag 1, jf. A-koden, afsnit VI/2, paragraf 1-6, tabel A-VI/2-1, i den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, 1978, med senere ændringer (STCW-konventionen).

Deltagernes forudsætninger

§ 2. For deltagelse i kursus om betjening af redningsbåde, flåder og mand-over-bord-både bortset fra hurtiggående mand-over-bord både skal kursisten

1) være over 18 år

2) have erhvervet 6 måneders fartstid i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover, og

3) være i besiddelse af gyldigt sundhedsbevis for søfarende, herunder være skikket til udkig.

Stk. 2. Personer, der ikke forud for kurset har opnået den krævede fartstid, kan tillades at deltage i kurset, men vil ikke kunne få udstedt duelighedsbevis før den krævede fartstid er opnået.

Udbydere af kurset, krav til udstyr og instruktørers kvalifikationer

§ 3. Kursusudbydere skal være godkendt af Søfartsstyrelsen i overensstemmelse med bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser.

Stk. 2. Kursusudbydere skal på baggrund af de anførte kursusmål i bilag 1 fastlægge den nærmere kursusplanlægning, herunder varigheden af kurserne, under hensyntagen til kursisternes forudsætninger.

§ 4. Kursusudbydere skal sikre, at der til et kursusforløb er adgang til relevant udstyr til praktiske øvelser og demonstration, herunder:

1) kran- og davidarrangement til udsætning af redningsbåde og -flåder,

2) redningsbåd med indenbordsmotor,

3) oppustelig gummiredningsflåde,

4) redningsveste samt evt. -dragter,

5) mand-over-bord båd, og

6) udstyr til de under 1), 2) og 5) nævnte fartøjer.

§ 5. Kursusudbydere skal sikre, at instruktører har de fornødne kvalifikationer til at forestå de anførte kurser. Dette omfatter både faglige kvalifikationer og kvalifikationer til at forestå instruktion og uddannelse.

Vedligeholdelse af kompetencer

§ 6. Rederiet og skibsføreren skal sikre, at de søfarende, der beskæftiges eller forhyres om bord, og som har fået tildelt opgaver, der kræver bevis i betjening af hurtiggående mand-over-bord både, jf. A-koden, afsnit A-VI/2-4, paragraf 10 i STCW-konventionen, mindst hvert 5. år dokumenterer, at de har vedligeholdt deres kompetencer som angivet i bilag 1.

Stk. 2. Med henblik på at opretholde det kompetenceniveau, der kræves i henhold til A-koden, afsnit VI/2-6 i STCW-konventionen, kan der foretages træning om bord inden for følgende områder:

1) Tage kommandoen over udsætning af en redningsbåd eller mand-over-bord-båd under og efter udsætning:

a) fortolke markeringerne på redningsbåde, hvad angår det antal personer, de er beregnet til,

b) afgive korrekte kommandoer om udsætning og ombordstigning i redningsbåde, rydning af skibet samt håndtering og udskibning af personer fra redningsbåde,

c) klargøre og udsætte redningsbåde sikkert og gå hurtigt fri af skibets side, og

d) bjerge redningsbåde og mand-over-bord både sikkert.

2) Tage hånd om overlevende og redningsbådene, når skibene er evakueret:

a) ro og styre en båd og at styre ved hjælp af kompas,

b) anvende enkeltudstyr i redningsbåde, bortset fra pyroteknik, og

c) tilrigge anordninger til hjælp for lokalisering.

3) Anvende lokaliseringsanordninger samt kommunikations- og signaleringsapparater, herunder at anvende bærbart radioudstyr for redningsbåde.

4) Anvende førstehjælp overfor de overlevende.

Stk. 3. Såfremt den søfarende inden for de seneste fem år og i mindst 12 måneder har været tildelt opgaver, der kræver bevis i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, antages kompetencerne nævnt i stk. 2 at være vedligeholdt.

Genopfriskningskurser

§ 7. Udbydere af genopfriskningskurser skal være godkendt af Søfartsstyrelsen i overensstemmelse med bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser.

Stk. 2. Kursusudbydere skal på baggrund af de i bilag 1 anførte kursusmål fastlægge den nærmere kursusplanlægning, herunder varigheden af kurserne, under hensyntagen til kursisternes forudsætninger.

Stk. 3. Kursusudbydere skal sikre, at genopfriskningskurser opfylder gældende bestemmelser til udstyr og instruktørkvalifikationer for kurser i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både bortset fra hurtiggående mand-over-bord både.

Beviser og registrering

§ 8. Kursusudbydere skal udstede bevis til kursister, som i forbindelse med et kursusforløb har demonstreret kompetencer som anført bilag 1. Beviser efter denne bekendtgørelse udstedes med en gyldighed på op til fem år fra udstedelsesdatoen.

Stk. 2. Beviserne skal udformes som anført i bilag 2.

Stk. 3. Kursusudbydere skal indberette gennemførte kurser til Søfartsstyrelsen ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til digital indberetning af eksamens- og kursusresultater.

Stk. 4. For personer, der optages på kurset efter § 2, stk. 2, skal kursusudbyderen udstede dokumentation for gennemført kursus indeholdende datoen herfor.

Straffebestemmelser

§ 9. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde. Rederens eller skibsførerens overtrædelse af § 5, stk. 1, straffes med bøde eller fængsel i 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på unge mennesker under 18 år eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. Ved pålæggelse af strafansvar efter stk. 4 anses personer, som er ansat til at udføre arbejde om bord på skibet af andre end rederen, tillige for at være knyttet til rederen. Er der udstedt overensstemmelsesdokument i henhold til koden om sikker skibsdrift eller certifikat i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold til en anden organisation eller person, anses skibsføreren og de søfarende tillige for at være knyttet til den, som dokumentet er udstedt til.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. august 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 6 træder i kraft 1. januar 2017.

§ 11. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 20. august 2015

Per Sønderstrup

/ Mads Røddik Christensen


Bilag 1

Minimumskrav til kompetencer i redningsbåde og mand-over-bord-både,bortset fra hurtiggående mand-over-bord-både

Tabel A-VI/2-1
Kolonne 1
Kolonne 2
Kolonne 3
Kolonne 4
Kvalifikation
Viden, forståelse og duelighed
Metoder til demonstration af kvalifikationer
Kriterier for bedømmelse af kvalifikationer
Tage kommandoen over en redningsbåd eller mand-over-bord-båd under og efter udsætning.
Redningsbåde og mand-over-bord-bådes konstruktion og udrustning og de enkelte udstyrsdele.
Redningsbådes og mand-over-bord-bådes særlige karakteristika og faciliteter.
Forskellige anordninger til udsætning af redningsbåde og mand-over-bord-både.
Metoder til udsætning af redningsbåde i hårdt vejr.
Metoder til ombordtagning af redningsbåde.
Den handling, der skal skrides til, når skibet er evakueret.
Metoder til udsætning og ombordtagning af mand-over-bord-både i hårdt vejr.
De risici, der er forbundet med anvendelsen af onload-release anordninger.
Kendskab til vedligeholdelsesprocedurer.
Vurdering af beviser opnået gennem praktisk demonstration af evnen til:
. 1 at oprette en kæntret redningsbåd iført redningsvest;
. 2 fortolke markeringerne på redningsbåde, hvad angår det antal personer, de er beregnet til;
. 3 afgive korrekte kommandoer om udsætning og ombordstigning i redningsbåde, rydning af skibet samt håndtering og udskibning af personer fra redningsbåde;
. 4 klargøre og udsætte redningsbåde sikkert og gå hurtigt fri af skibets side samt betjene offload- og onload-release anordninger;
. 5 bjærge redningsbåde og mand-over-bord-både sikkert, herunder korrekt nulstilling af såvel offload- som onload-release anordninger
under anvendelse af oppustelige redningsbåde og åbne eller lukkede redningsbåde med en indenbords motor eller godkendt simulatortræning, hvor dette måtte være relevant.
Klargøringen af, ombordstigningen i og udsætningen af redningsbåde foregår inden for udstyrets begrænsninger og gør det muligt for redningsbådene at gå sikkert klar af skibet.
De første handlinger, der tages, når skibet forlades, begrænser risikoen for ikke at overleve.
Ombordtagningen af redningsbåde og mand-over-bord-både foregår inden for udstyrets begrænsninger.
Udstyret betjenes i overensstemmelse med producenternes instruktioner vedr. udløseranordninger og nulstilling.
Betjene en redningsbåds motor.
Metoder til at starte og betjene en redningsbåds motor og tilhørende udstyr samt anvendelse af den foreskrevne brandslukker.
Vurdering af beviser opnået gennem praktisk demonstration af evnen til at starte og betjene en indenbords motor i en åben eller lukket redningsbåd.
Et fremdrivningsmiddel er tilgængeligt og vedligeholdes som foreskrevet med henblik på manøvrering.
Tage hånd om overlevende og redningsbådene, når skibet er evakueret.
Håndtering af redningsbåde i hårdt vejr.
Anvendelse af fangliner, drivanker og alt andet udstyr.
Fordeling af mad og vand i redningsbådene.
Den handling, der skrides til, for at forøge muligheden for, at redningsbåden bliver opdaget og lokaliseret.
Metode til helikopterredning.
Følgerne af nedkøling og forebyggelse heraf; anvendelse af beskyttende overdækning og tøj, herunder redningsdragter og termiske beskyttelsesmidler.
Anvendelse af mand-over-bord-både og motoriserede redningsbåde til at samle redningsbåde og redde overlevende og personer i vandet.
Landsætning af redningsbåde.
Vurdering af beviser opnået gennem praktisk demonstration af evnen til:
. 1 at ro og styre en båd og at styre ved hjælp af kompas;
. 2 at anvende enkeltudstyr i redningsbåde;
. 3 at tilrigge anordninger til hjælp for lokalisering.
Måden, hvorpå overlevelsesbestræbelserne håndteres, er passende under de herskende omstændigheder og forhold.
Anvende lokaliseringsanordninger, herunder kommunikations- og signaleringsapparater og pyroteknik.
Radioredningsudstyr i redningsbåde, herunder satellit-EPIRB og SART.
Pyrotekniske nødsignaler.
Vurdering af beviser opnået gennem praktisk demonstration af evnen til:
. 1 at anvende bærbart radioudstyr beregnet for redningsbåde;
. 2 at anvende signaleringsudstyr, herunder pyroteknik.
Anvendelsen og valget af kommunikations- og signaleringsapparat er passende under de herskende omstændigheder og forhold.
Anvende førstehjælp over for de overlevende.
Anvendelse af førstehjælpsudstyret og genoplivningsteknikker.
Håndtering af sårede, herunder kontrol af blødninger og chok.
Vurdering af beviser opnået gennem praktisk demonstration af evnen til at håndtere sårede såvel under som efter evakueringen af skibet ved anvendelse af førstehjælpsudstyr og genoplivningsteknikker.
Påvisningen af den sandsynlige årsag til samt karakter og alvorlighed af skader eller sygdomme er øjeblikkelig og nøjagtig.
Prioriteringen og rækkefølgen af behandlingen begrænser enhver fare for menneskeliv.


Bilag 2

Bevis i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både

Bevis i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både
Certificate of proficiency in survival l crafts and rescue boats, other than fast rescue boats
 
BEVIS UDSTEDT EFTER BESTEMMELSERNE I
DEN INTERNATIONALE KONVENTION OM UDDANNELSE AF SØFARENDE,
OM SØNÆRING OG OM VAGTHOLD, 1978, SOM ÆNDRET
 
CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING,
CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED
 
Det attesteres herved, at
This is to certify that
 
CPR. NR. (ID-No.)
 
er fundet kvalificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i reglement
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation
 
VI/2 paragraph 2
 
af ovennævnte konvention, som ændret, til betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både
of the above Convention, as amended, in handling survival crafts and rescue boats.
 
Ihændehaverens fødselsdato
Date of birth of the holder of the certificate
 
Udstedt dato
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Issued date
 
Bemyndigede bevisudsteders navn og underskrift
gyldigt til
expiry date
 
Signature and name of person authorized to issue certificate

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv, EU-tidende 2008, nr. L 323, side 33, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/35/EU af 21. november 2012 om ændring af direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv, EU-tidende 2012, nr. L 343, side 78.