Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 185 af 19. februar 2015 om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»I 2015 udarbejdes forslaget for 2016 dog senest den 10. september.«

2. I § 2, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»I 2015 foretages 1. behandlingen af forslaget dog senest den 15. september og 2. behandlingen af forslaget senest den 15. oktober.«

3. I § 2, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»I 2015 foretages drøftelsen i kontaktudvalget dog senest den 17. september.«

4. I § 2, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»I 2015 skal kommunalbestyrelserne dog meddele regionsrådet deres stillingtagen senest den 22. september.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. august 2015.

Social- og Indenrigsministeriet, den 4. august 2015

P.M.V.
E.B.
Niels Jørgen Mau Pedersen

/ Søren H. Thomsen