Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - medhold

J. nr. 2500155-09

Det var i strid med loven, at klager blev opsagt fra sit arbejde som "merchandiser" den dag, hun vendte tilbage fra barselsorlov.   Klager blev tilkendt en godtgørelse på 240.000 kr.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afskedigelse under afholdelse af barselsorlov.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det er i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev opsagt fra sit arbejde den dag, hun vendte tilbage fra barselsorlov. Indklagede skal betale en godtgørelse til klageren på 240.000 kr. Beløbet forrentes med procesrente fra sagens indbringelse for nævnet den 30. juni 2009.

Sagsfremstilling

Indklagedes nordiske afdeling består af et hovedkontor med separate afdelinger i hvert af de nordiske og baltiske lande. I alt 7 forskellige filialer. Der er kun et kontor, hvor al administration og marketing foregår. Der er lokalt ansatte "merchandisere" og sælgere i alle filialerne.

Klager blev ansat hos indklagede den 1. december 2001 i hovedkontoret i Sverige med arbejde i den danske kundeservice.

Den 3. oktober 2005 blev hun overflyttet/ansat af den danske filial. Ifølge det oplyste i klagers ansættelseskontrakt skulle hun arbejde som "merchandiser" med Jylland og Fyn som salgsområde.

Arbejdsopgaven bestod i at servicere cirka 70 butikker, der alle var del af en landsdækkende kæde. Klager skulle løbende sørge for, at kunderne havde det nyeste produkt fra indklagede på hylderne i butikkerne. Det skete ved besøg i forretningerne med opfyldning af forretningernes lager af indklagedes varer og genbestilling af varer efter vurdering af den eksisterende varebeholdning.

I maj 2008 gik klager på barselsorlov. Hun fødte sit barn den 15. juni 2008.

Under hendes barsel blev klagers arbejde overtaget af en anden person. Denne person havde arbejdet i virksomheden siden den 1. april 2006 som salgsassistent i distrikt Jylland.

Den 1. april 2008 afløste hun klager, der blev sygemeldt på grund af komplikationer med graviditeten. Via sit arbejde havde afløseren varetaget salget af indklagedes produkter til den samme kæde af butikker som klager. Da samarbejdet udviklede sig yderligere omkring tidspunktet for klagers sygemelding, overtog hun jobbet.

I midten af november 2008 (uge 47) afholdt indklagede møde om de nødvendige nedskæringer, der var blevet pålagt af det italienske moderselskab i forbindelse med nedgangen i omsætningen. En eventuel opsigelse af klager var på tale på dette tidspunkt på grund af utilfredsheden over hendes arbejde, der var kommet frem under hendes barselsorlov. Lederen af den danske afdeling deltog nu også selv i serviceringen af indklagedes kunder.

Efter planen skulle klager vende tilbage til sit arbejde den 22. december 2008. Ved brev af samme dato blev klager opsagt med fratræden den 31. maj 2009.

To medarbejdere blev afskediget. Klager var den ene. Den anden medarbejder blev afskediget i slutningen af november 2008 (uge 48).

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at afskedigelsen er i strid med ligebehandlingsloven og har fremsat krav om godtgørelse på 318.500 kroner, svarende til 12 måneders løn.

Klager har henvist til, at hendes arbejde under hendes barselsorlov blev overtaget af en afløser. Klager blev opsagt på 1. dagen for sin tilbagevenden. Det er derfor klagers opfattelse, at beslutningen om opsigelse må være taget under hendes orlov. Opsigelsen kom ikke som et chok for klager, da hun under sin barselsorlov havde modtaget oplysninger "under hånden" om, at en opsigelse var på vej.

Af opsigelsen fremgår det, at opsigelsen primært er begrundet i en nedgang i aktiviteterne i firmaet og den deraf følgende reduktion af medarbejderstaben. Klager blev i forbindelse med afskedigelsen tilbudt en aftale om at blive fritstillet uden modregning i hendes løn, hvis hun skrev under på, at aftalen var "til fuld og endelig afgørelse" i forbindelse med klagers ansættelse hos indklagede. Klager afslog dette tilbud. Det er klagers opfattelse, at indklagede på strategisk vis forsøgte at værne sig imod et berettiget godtgørelseskrav ved at tillægge klager fordele, der reelt ikke stillede hende bedre end funktionærlovens regler i opsigelsesperioden.

Det er klagers opfattelse, at der fortsat er 4 - 5 medarbejdere i virksomheden, der er beskæftiget med salg og service af indklagedes kunder. Ifølge klagers oplysninger er 3 af dem beskæftiget med salg og service i Jylland. Indklagede havde med andre ord 4 andre medarbejdere at vælge imellem i forbindelse med afskedigelsen, men valgte klager, som netop var kommet tilbage fra barselsorlov.

Klager er reelt blevet opsagt under sin barselsorlov. Bevisbyrden for at opsigelsen, hverken helt eller delvist er begrundet i klagers graviditet eller barsel, påhviler derfor indklagede. Indklagede har forud for sagens indbringelse for Ligebehandlingsnævnet skriftligt anført, at de var utilfredse med klagers arbejde, og at det var årsagen til hendes afskedigelse. Klager har ikke på noget tidspunkt modtaget skriftlige eller mundtlige advarsler vedrørende kvaliteten af hendes arbejde. Indklagede har derfor ikke løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen hverken helt eller delvist skyldtes klagers graviditet eller barselsorlov.

Indklagede påstår frifindelse. Der foreligger en saglig begrundelse for opsigelsen af klager.

Det var nødvendigt at foretage en reduktion af medarbejderstaben på grund af faldende omsætning under finanskrisen. I 4. kvartal af 2008 havde indklagede en nedgang i omsætningen på 41 procent i forhold til 4. kvartal i 2007. I hele koncernen blev antallet af sælgere reduceret med 25 procent og kundeservice er blevet reduceret med 30 procent. Det er sket i Sverige, Finland og den Baltiske region. I Danmark er to 2 salgsansatte blevet opsagt, og den tidligere områdeleder (= area manager) blev anmodet om at påtage sig et fuldtidsjob som sælger. Nedgangen i omsætningen er fortsat i 2009, idet omsætningen i alt er blevet reduceret med 29 procent for 1. halvår i 2009 set i forhold til 1. halvår 2008. Reduktionen af medarbejderstaben tager udgangspunkt i den økonomiske og forretningsmæssige udvikling. Indklagede har til sagen fremlagt en oversigt over ordrer modtaget i 1. halvdel af 2009.

Da sælgerne har en afgørende betydning for virksomheden, er det nødvendigt at foretage en vurdering af, hvilke medarbejdere der gør det godt overfor virksomhedens kunder. Indklagedes kunder har ofte været utilfredse med klagers indsats. Kunderne har således klaget over manglende besøg og opfyldning af varer, forkert genbestilling, manglende overholdelse af indgåede aftaler om kundebesøg og manglende synlighed i butikkerne. De nævnte opgaver var alle en del af klagers arbejdsbeskrivelse som "merchandiser", og dem formåede klager ikke at opfylde. Kunden er en landsdækkende kæde, og kunden er derfor også kompetent til at vurdere klagers indsats i forhold til de øvrige "merchandisere". Der er fremlagt kopi af mail af 11. december 2008 fra klagers afløser med konkrete eksempler på negative tilbagemeldinger fra klagers tidligere kunder.

Det er derfor en konkret vurdering af arbejdsindsatsen fra klagers side kombineret med kravet om nedskæringer, der har ført til hendes opsigelse. Hun er med andre ord ikke blevet afskediget på grund af afholdelsen af barselsorlov.

Indklagede har til sagen fremlagt kopi af forudgående korrespondance med klagers fagforening omkring begrundelsen for opsigelsen af klager. I brev af 11. marts 2009 har indklagede blandt andet anført, at det ikke har været relevant i denne situation at give klager en advarsel forud for opsigelsen. Klager er blevet opsagt, fordi der skal ske en reduktion i antallet af ansatte, og indklagede har derfor været nødt til at vurdere den enkelte medarbejder. Tilsvarende er der fremlagt kopi af mail af 12. juni 2008 fra klagers afløser, der fremhæver konkrete problemer og kundernes utilfredshed med klagers arbejde.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af loven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en medarbejder på grund af graviditet, barsel og adoption. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Nævnet finder det godtgjort, at indklagede var nødt til at reducere antallet af medarbejdere. Nævnet finder dog ikke, at afskedigelsen af netop klager er begrundet i saglige motiver.

Nævnet har lagt afgørende vægt på, at afskedigelsen var begrundet i en konkret vurdering af arbejdsindsatsen fra klagers side kombineret med kravet om nedskæringer, men at indklagede ikke på noget tidspunkt forud for afskedigelsen af klager fortalte hende om udvalgte butikkers utilfredshed med kundeplejen. Indklagede har heller ikke fremlagt dokumentation for, at det netop var klager, der bedst kunne undværes i forbindelse med kravet om personalereduktion af 2 medarbejdere i virksomheden.

Godtgørelse

Klager tilkendes godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

Det fremgår af lønseddel, at den månedlige gage udgør 26.500 kroner.

Der er ved fastsættelsen af godtgørelsen lagt vægt på ansættelsesperiodens længde.

Indklagede skal herefter betale 240.000 kroner til klager. Beløbet forrentes med procesrente fra sagens indbringelse for nævnet den 30. juni 2009 og skal betales inden 14 dage.

<2500155-09>