Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - medhold

J.nr. 2500173-09

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede opsagde klager fra hendes stilling som administrationschef, mens hun var på barselsorlov. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 325.000 kr.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afskedigelse under barselsorlov.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede under barselsorloven opsagde klageren fra stillingen som administrationschef.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klageren på 325.000 kr. med procesrenter fra den 17. august 2009, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager blev ansat som administrationschef hos indklagede den 1. januar 2006. Ifølge ansættelseskontrakten bestod klagerens arbejde i administrationsarbejde, herunder logistikplanlægning og kontrol, udarbejdelse og vedligehold af interne og eksterne papirgange, udarbejdelse og rapportering af salgstal og statistikker samt øvrigt kontorrelateret arbejde.

I e-mail om overdragelse af klagerens arbejdsopgaver i forbindelse med barsel er det nærmere beskrevet, at klagerens arbejdsopgaver blandt andet bestod i kontakt til rengøringsselskab, frokostordning, logistik, bestilling af kontorartikler, kontakt til administrator, advokat og revisor, kontering og bogføring af leverandørbilag, betaling af leverandører, fakturering af kunder, udsendelse af rykkere, tjek af indbetalinger, bogføring af finansbilag, registrering af ferie og sygemeldinger og personalehåndbog.

Klageren fødte den 5. december 2008 tvillinger, og hun skulle derefter holde barselsorlov indtil den 23. november 2009.

Den 29. juli 2009 blev klageren opsagt med fire måneders varsel til fratrædelse den 30. november 2009.

Det fremgår af opsigelsesbrevet, at baggrunden for opsigelsen var, at stillingen som administrationschef blev nedlagt på grund af omstruktureringer, og at det var besluttet, at bogføringsfunktionen, der under klagerens orlov var varetaget af et eksternt konsulentfirma, skulle outsources permanent. Beslutningen blev begrundet med den meget negative økonomiske udvikling i virksomheden, der indtrådte i efteråret 2008, og som siden var forværret med et dramatisk fald i omsætningen i de sidste tre måneder. Beslutningen om at outsource bogføringsfunktionen var i øvrigt en central beslutning omkring koncernens europæiske forretninger.

Det fremgår videre af opsigelsen, at klagerens øvrige arbejdsfunktioner i forbindelse med nedlæggelsen af stillingen ville blive fordelt mellem de øvrige medarbejdere, herunder ville HR-funktionen i bred forstand og ansvaret for debitorer blive placeret hos virksomhedens nye direktør/butikschef. Bogføringsfunktionen var nu af et sådant omfang, at den kunne varetages på mindre end to arbejdsdage. Det var ikke muligt at tilbyde klageren andet arbejde i virksomheden.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at hun uretmæssigt blev opsagt fra stillingen som administrationschef under sin barselsorlov.

Klager henviser til, at opsigelsen er begrundet med nedlæggelse af stillingen samt ansættelse af en direktør/butikschef i stedet for hende. Der er fortsat mange af klagerens arbejdsopgaver i virksomheden, og disse opgaver er nu fordelt på de resterende medarbejdere. Uanset at den nye direktør/butikschef har titel af Show Room Manager, kan pågældende varetage klagerens tidligere opgaver. Det er klagerens opfattelse, at mange af hendes opgaver ikke er forsvundet, men er overtaget af Show Room Manageren, da de to tilbageværende sælgere ikke kan varetage de administrative opgaver.

Klager har i øvrigt fremsendt presseklip om en afgørelse fra EU-domstolen, som fastslår, at personer på barsels- eller forældreorlov har fuld krav på løn i opsigelsesperioden og ikke skal nøjes med dagpenge. Det er klagerens opfattelse, at dommen styrker hendes sag.

Indklagede afviser, at opsigelsen er sket i strid med ligebehandlingsloven.

Indklagede henviser til, at det er den meget alvorlige økonomiske situation, der er årsag til omstruktureringen og nedlæggelsen af klagerens stilling.

Som dokumentation for den økonomiske situation har indklagede fremlagt saldobalance og månedsopdelt saldobalance for 1. halvår 2009. Indklagede henviser til, at virksomheden i 1. halvår 2009 havde et bogført tab på ca. 1.870.000 kr., og at den månedlige omsætning i 1. halvår var faldet drastisk til i juni 2007 at udvise et negativt tal. På tidspunktet for opsigelsen var bogføringen for juli ikke afsluttet, men det stod klart, at der også var et totalt svigt i omsætningen i denne måned.

Indklagede henviser videre til, at den nye butikschef (Show Room Manager), der tiltrådte den 15. september 2009, ikke er ansat i stedet for klageren, men i stedet for den tidligere direktør og daglige leder, der fratrådte i begyndelsen af juni 2009.

Det er ikke muligt for indklagede at opgøre, hvor stor en del af klagerens arbejdsopgaver, der er blevet henholdsvis outsourcet, overtaget af den nye butikschef/de tidligere kolleger eller bortfaldet. Den væsentligste del af arbejdsopgaverne er dog outsourcet, og kun en mindre del af opgaverne er overtaget af den nye butikschef. Hovedparten af de arbejdsopgaver, der fortsat ligger i virksomheden, er af yderst begrænset karakter og må antages at indebære et ugentligt tidsforbrug på ganske få timer.

Indklagede oplyser i øvrigt, at det på grund af den fortsatte økonomiske situation efterfølgende har været nødvendigt at opsige en af virksomhedens tre salgsmedarbejdere.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (ligebehandlingsloven), at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af barsel.

En lønmodtager, der i strid med loven er afskediget på grund af barsel, kan tilkendes en godtgørelse. Hvis afskedigelsen finder sted under afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at afskedigelsen ikke er begrundet i dette forhold.

Da klageren blev opsagt, mens hun var på barselsorlov, påhviler det den indklagede arbejdsgiver at godtgøre, at opsigelsen ikke er begrundet i afholdelsen af orlov.

Ligebehandlingsnævnet vurderer, at indklagede ikke har løftet bevisbyrden for, at klagerens barselsorlov ikke var medvirkende årsag til, at klageren blev opsagt fra stillingen som administrationschef hos indklagede.

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at hovedparten af de arbejdsopgaver, som klageren udførte, fortsat udføres og enten er outsourcet eller overtaget af de øvrige medarbejdere, herunder den nyansatte butikschef.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der ikke er oplysninger om, at indklagede har tilkendegivet utilfredshed med klagers arbejde forud for opsigelsen, og at der således ikke er grundlag for at antage, at afskedigelsen af klageren frem for en anden medarbejder var begrundet i, at klageren ikke var kvalificeret til at udføre arbejdsfunktionen som administrationschef.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der skønsmæssigt fastsættes til 325.000 kr. svarende til 9 måneders løn.

Ligebehandlingsnævnet har ved godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i ansættelsesperiodens længde, lønnens størrelse og sagens omstændigheder i øvrigt.

Indklagede skal herefter betale 325.000 kr. til klager med procesrenter fra den 17. august 2009, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

<2500173-09>