Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold

J.nr. 2500237-09

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en klager blev opsagt fra sit arbejde som produktchef. Indklagede havde ikke godtgjort, at opsigelsen af klager ikke var begrundet i klagers graviditet. Klager blev tilkendt en godtgørelse på 300.000 kr., svarende til ca. 9 måneder løn.

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager blev opsagt fra sit arbejde som produktchef i forbindelse med graviditet.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev opsagt fra sit arbejde. Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klageren på 300.000 kr. med procesrente fra den 15. december 2009, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet

Sagsfremstilling

Klager blev ansat som produktchef hos indklagede den 1. november 2008. Hun blev ansat med henblik på at arbejde med magasinerne X1 og X2, der udgives af indklagede. I februar 2009 lukkede magasinet X2, og klager overtog magasinet Y. I april 2009 blev klagers arbejdsopgaver udvidet til også at omfattet magasinet Z, således at klager fra april 2009 havde ansvaret for 3 magasiner. I april 2009 foretog indklagede nedskæringer i antallet af medarbejdere, og klager fik en ny chef, A.

I en mail fra indklagede til et rekrutteringsbureau den 11. juni 2009 fremgår, "som jeg lagde besked om på din telefon, så vil jeg meget gerne lave en flyvende udskiftning af min produktchef på X1, Y og Z. Det skal være en Produktchef, som skal kunne være en nummer 2 til A."

Den 2. juli 2009 blev der afholdt et møde mellem klager, A og marketingsdirektør B. A udtrykte på mødet ønske om, at klager "løftede sig" med henblik på, at hun fortsat kunne varetage det forøgede ansvar for 3 magasiner. Der blev samtidig aftalt et nyt møde i august/september 2009 med henblik på en opfølgning.

Klager modtog den 3. juli 2009 en mail fra A med en opsummering af mødet den 2. juli 2009. Af mailen fremgik blandt andet, at A "vurderer, at der er nogle områder, hvor du halter meget bagefter, og som du skal løfte dig på, for at kunne leve op til de krav, der stilles til en produktchef." Herefter er oplistet flere punkter. Sidst i mailen fremgår det, "jeg forventer derfor, at du fremadrettet er proaktiv, drivende og tager selvstændigt ansvar for dine brands. Og at du dermed løfter dig fra at fungere som assistent til at fungere som produktchef, med de krav der ligger til den stilling, jf. stillingsbeskrivelsen".

Klager bekræftede mailen af 3. juli 2009 og foreslog et møde med A og B i september samt et snarligt møde med A for en mere konkret drøftelse af de enkelte forhold. Kun mødet med A blev efterfølgende afholdt i løbet af juli 2009. På dette møde uddybede A de punkter, der blev drøftet på mødet den 2. juli 2009.

Klager holdt sommerferie i perioden 27. juli til 12. august 2009 og konstaterede i sommerferien, at hun var gravid.

I en mailkorrespondance mellem A og HR-chefen dateret 19. august 2009 oplyste A, at hun ønskede at udskifte klager.

Den 23. august 2009 orienterede klager formelt A om sin graviditet per mail, hvor hun samtidig oplyste, at hun håbede på As fortrolighed, indtil resten af teamet kunne få det at vide.

Klager blev opsagt fra sin stilling den 9. september 2009. Opsigelsen var begrundet i, at marketingschefen havde forsøgt at udvikle klagers kompetencer til at varetage stillingen som produktchef, at indklagede gennem længere tid ikke havde været tilfreds med klagers arbejdsindsats, og at det på trods af samtaler, blandt andet den 2. juli 2009, ikke var lykkedes klager at rette op herpå.

Indklagede ansatte pr. 1. oktober 2009 D som produktchef i klagers stilling.

Parternes bemærkninger

Klager påstår, at der er tale om opsigelse i strid med ligebehandlingsloven. Der er nedlagt påstand om godtgørelse på løn svarende til 9 måneder.

Klager finder, at hun blev opsagt på grund af graviditet. Klager oplyser, at der var en større afskedigelsesrunde hos indklagede, som førte til en udvidelse af hendes arbejdsopgaver samt en ny chef, A. Klager henviser til, at hun ikke blev opsagt modsat kolleger med længere anciennitet.

Klager henviser til, at hendes performance efter 2. juli 2009 ikke blev drøftet på det senere møde mellem klager og A, og at ønsket om at klager "løftede sig" ikke var et udtryk for, at indklagede påtænkte at bringe ansættelsen til ophør. På mødet blev tværtimod aftalt et opfølgningsmøde i august/september 2009.

Klager oplyser, at både A og klager afholdt deres sommerferie efter mødet den 2. juli 2009, og at hun derfor aldrig fik en reel mulighed for at "løfte sig", inden indklagede blev bekendt med klagers graviditet og derefter opsagde klager. Som dokumentation for klagers påstand henviser klager til mailkorrespondancen mellem A og HR-chefen den 19. august 2009, hvor det fremgår, at der var lavet en udviklingsplan for klager.

Klager kom tilbage på arbejdspladsen efter sommerferien den 13. august 2009, hvor hun orienterede nogle kolleger om, at hun var gravid.

Klager oplyser, at indklagedes oplysninger i forbindelse med sagens behandling i Ligebehandlingsnævnet er ukorrekte og vildledende. Klager oplyser, at hun uden problemer kunne håndtere kalkuler, og fastsætte den pris, man ønskede at indkøbe hvervegaver for. Videre oplyser klager, at det ikke er korrekt, at hun havde en dårlig relation til redaktionen i X1, men at der periodevis havde været sammenstød, da chefredaktøren for X1 var meget engageret og dominerende.

Klager finder ikke, at indklagede har belæg for at hævde, at de overvejede at opsige klager i april 2009 som led i de store nedskæringer, som indklagede på det tidspunkt gennemførte. Videre finder klager det utænkeligt, at en kommercielt drevet virksomhed i en økonomisk presset situation skulle frede en medarbejder med et halvt års anciennitet, hvis kvalifikation man betvivlede, for i stedet at opsige en anden velkvalificeret ansat med 20 års anciennitet.

Klager henviser til, at E havde over 20 års anciennitet, da han blev opsagt som marketingschef i april 2009. Derudover har klager kendskab til, at F, som havde 6 års anciennitet, blev opsagt som produktchef, samt at G, som blev ansat som produktchef samtidig med klager, også var blevet opsagt. Derudover henviser klager til en mail fra 16. april 2009, hvor hun blev tilbudt en projektlederuddannelse med henblik på at fremme hendes karriere hos indklagede.

Klager oplyser at drøftelse af marketingplaner med chefen, hverken er usædvanligt eller et udtryk for manglende kompetencer fra klagers side. Videre oplyser hun, at indklagede efter opsigelsen af klager har erkendt, at arbejdspresset med 3 magasiner var for stort, idet D kun fik ansvaret for X1 og Z.

Klager henviser til, at Bs mail til rekrutteringsbureauet den 11. juni 2009 omtaler, at der skal findes "en nummer 2 til A", hvilket klager ikke var. Derudover fremgår det af rekrutteringsaftalen, at indklagede søgte en "senior produktchef", og dermed en højere stillingsbetegnelse end klager, der var "produktchef".

Klager oplyser, at den person, D, der blev ansat, da indklagede med meget kort varsel skulle bruge en ny produktchef efter, at indklagede havde opsagt klager, var arbejdsløs, og at hun tidligere havde søgt ansættelse hos indklagede. D kunne derfor omgående overtage det hul der opstod, da indklagede efter at være blevet informeret om klagers graviditet den 23. august 2009, besluttede at opsige klager. Klager finder ikke, at indklagede har brugt rekrutteringsfirmaet til at finde D, når indklagede allerede havde Ds ansøgning fra tidligere.

Klager oplyser, at den kamp, hun ikke "orkede" at tage, drejede sig om en uenighed mellem A og chefredaktøren for X1 om udformning af abonnementskampagner. Klager ønskede at være loyal over for sin chef, A, men hun ønskede på den anden side ikke at blive involveret i en konflikt.

Indklagede påstår, at klager ikke er opsagt på grund af graviditet.

Indklagede oplyser, at klager, i forbindelse med ansøgningen til stillingen som produktchef, fremsendte et CV, hvoraf det blandt andet fremgik, at hun havde mange års erfaring med marketing, og at hun havde arbejdet som produktchef i en lignende virksomhed. I klagers tidligere stilling som produktchef, havde klager ifølge sit CV blandt andet udarbejdet marketings- og strategiplaner, indkøbt promotions- og hvervegaver til syv magasiner mv.

Indklagede henviser desuden til, at klager ikke kunne forstå vigtigheden og formålet med Abo kalkuler, at klager var utilfreds med sin daværende chef, at klager gav udtryk for en for stor arbejdsbyrde, og at klager ikke havde en særlig god relation til kollegerne ved X1, som hun var hovedansvarlig for.

Indklagede oplyser, at det havde været overvejet at opsige klager i forbindelse med nedskæringerne i april 2009, men at klager på daværende tidspunkt kun havde været ansat i 6 måneder, og at indklagede ønskede, at alle muligheder for at løfte klagers kompetencer skulle have været afprøvet. Da klager samtidig ville få en ny chef, valgte de at give klager en chance for at forbedre sig.

Indklagede oplyser, at de i tiden herefter holdt mange møder omkring, hvordan man udarbejdede marketingsplaner, hvordan man arbejdede med kalkuler, og hvordan man lavede marketingsplaner i forhold til abonnementer.

En af klagers opgaver var at udarbejde marketingplaner. Efter at have rykket klager flere gange gik A den 6. juni 2009 selv i gang med at udarbejde marketingplanen for X1. A sendte herefter en mail til klager med tal og grovskitse på planen med en bemærkning om, at "det ikke er optimalt, at jeg har siddet og lavet dette arbejde - du er kommet for sent i gang".

I starten af juni 2009 blev det besluttet at opsige klager. B kontaktede den 11. juni 2009 et rekrutteringsbureau, hvor hun anmodede dem om at igangsætte en rekruttering af en ny produktchef til magasinerne X1, Y og Z.

Indklagede henviser desuden til Bs mail fra 11. juni 2009 til rekrutteringsbureauet: "Som jeg lagde besked om på din telefon, så vil jeg meget gerne lave en flyvende udskiftning af min produktchef på X1, Y og Z". Indklagede finder derfor ikke, at der kan være tvivl om, at mailen vedrørte klager.

Rekrutteringsbureauet bekræftede ordren den 15. juni 2009 og oplyste, at de forventede, at rekrutteringsprocessen til stillingen kunne forventes afsluttet omkring august/september 2009.

I mellemtiden skulle indklagede have samarbejdet med klager til at fungere. På mødet den 2. juli 2009 havde indklagede gjort klager bekendt med, at hendes arbejdsindsats var utilfredsstillende, og at arbejdsforholdet ikke fungerede optimalt.

Indklagede oplyser, at A, under sin ferie, måtte færdiggøre en kampagne til X1, da klager i mail den 20. juli 2009 havde oplyst A, at hun ikke "orkede" at tage en kamp med en anden medarbejder om magasinets layout, selvom klager syntes, at det var "ramt helt ved siden af".

I slutningen af juli 2009 orienterede rekrutteringsbureauet indklagede om kandidaterne til stillingen som produktchef for X1, Y og Z. Den 19. august 2009 skrev A til HR-chefen hos indklagede, hvor hun oplyste, at hun ønskede at udskifte klager.

Indklagede oplyser, at de ikke var bekendt med klagers graviditet før modtagelsen af hendes mail den 23. august 2009. Indklagede henviser til, at klager måtte have været af samme opfattelse, da klager i mailen bad om As "forståelse og fortrolighed indtil resten af teamet kan få det at vide". Indklagede finder derfor ikke, at det giver mening, at klager angiveligt skulle have oplyst om sin graviditet til flere kolleger allerede den 13. august 2009.

Indklagede afviser, at der i april 2009 blev opsagt en person med 20 års anciennitet, som klager stillingsmæssigt kan sammenlignes med. Indklagede oplyser, at klager som produktchef ikke kan sammenlignes med E, da der er tale om to meget forskellige stillinger.

Indklagede oplyser videre, at klagers arbejdstid mellem magasinerne var fordelt således, at X1 udgjorde 80 procent af klagers arbejdstid, Y udgjorde 10 procent og Z udgjorde 10 procent.

Indklagede oplyser, at projektlederuddannelsen ikke var tænkt som karrierefremmende, men at uddannelsen derimod skulle give klager nogle værktøjer, som klager ikke havde, til brug i hverdagen.

Indklagede oplyser, at den nye produktchef blev rekrutteret gennem rekrutteringsfirmaet.

Indklagede påstår i deres sidste høring, at sagen har nået et sådan omfang, at den bør afvises fra behandling i nævnet, da sagen forudsætter en egentlig bevisførelse, herunder afhøring af vidner.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Som sagen foreligger oplyst for Ligebehandlingsnævnet, finder nævnet det ikke nødvendigt for sagens afgørelse, at der føres mundtligt bevis. Indklagedes påstand om afvisning tages derfor ikke til følge.

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Nævnet finder ikke, at indklagede har godtgjort, at opsigelsen af klager ikke var begrundet i klagers graviditet/barsel.

Nævnet har lagt vægt på, at klager afholdt ferie en stor del af perioden frem til opsigelsen, og således ikke reelt havde mulighed for at "løfte sig" som krævet af indklagede. Klager var stillet i udsigt, at der skulle afholdes et statusmøde i august/september 2009, men indklagedes beslutning om opsigelse blev truffet uden afholdelse af et sådant møde, og efter at klager havde givet meddelelse om sin graviditet.

Indklagede har derfor handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 300.000 kr. svarende til omkring 9 måneders løn.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagt vægt på ansættelsesperiodens længde og det i øvrigt oplyste i sagen.

Indklagede skal herefter betale 300.000 kr. til klager med procesrenter fra den 15. december 2009, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

<2500237-09>