Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - medhold

J.nr. 7100548-12

En mand blev afskediget efter, at han havde oplyst sin nærmeste leder, at han agtede at afholde forældreorlov. Nævnet fandt, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Indklagede havde herefter ikke godtgjort, at det var nødvendigt at afskedige lige netop klager, og at ønsket om afholdelse af forældreorlov ikke havde været en medvirkende årsag til afskedigelsen af klager. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 310.000 kr.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager blev afskediget fra sin stilling i den indklagede virksomhed.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget fra sin stilling hos den indklagede virksomhed.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klager på 310.000 kr. med procesrente fra den 13. august 2012, hvor klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager blev den 15. juni 2008 ansat som softwareudvikler hos den indklagede virksomhed, der leverer software til finansielle institutioner og erhvervsvirksomheder. Virksomheden er opdelt i flere afdelinger efter produkt.

I midten af april måned 2012 blev klager far. Klager har oplyst, at han den 7. maj 2012 oplyste sin nærmeste leder A om, at han agtede at afholde forældreorlov i 12 uger fra starten af december 2012.

Den 11. juni 2012 modtog klager en opsigelse underskrevet af A. Virksomheden afskedigede i alt 12 medarbejdere fordelt på forskellige afdelinger. I klagers afdeling blev to ud af 11 medarbejdere opsagt.

Af opsigelsen af 11. juni 2012 fremgik blandt andet:

". . . Opsigelsen er begrundet i den aktuelle situation i [indklagede], hvor vi mærker konsekvenserne af en sektor under pres, som resulterer i manglende købsvillighed og langsom beslutningsproces blandt kunderne.

Det gør det meget usandsynligt, at vi kan nå årets omsætning og resultatmålet ved udgangen af 2012.

Det gør det desværre nødvendigt, at foretage en tilpasning af vores aktiviteter og omkostninger. . . .

Da den væsentligste del af vores omkostninger består af lønudgifter, har det betydet, at vi har måttet gennemføre opsigelser af medarbejdere rundt i organisationen i størrelsesordenen 12 medarbejdere, som vi skal tage afsked med. Dertil kommer en medarbejder, vi har taget afsked med og stillinger, som ikke genbesættes.

Opsigelsen er begrundet i eksterne forhold og er således på ingen måde begrundet i din arbejdsmæssige indsats.

Udvælgelsen af medarbejdere i de enkelte områder, er sket på baggrund af en gennemgang af de enkelte produkter og segmenter/kam grupper - forventninger til markedet i de forskellige segmenter, produkternes fremtidige omsætning og positionering, og koblingen til faglige og personlige kvalifikationer. . ."

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han er blevet afskediget på grund af hans ønske om at afholde forældreorlov.

Under ansættelsen er klagers arbejdsområde skiftet fra softwareudvikling til ansvaret for den daglige drift.

Klager gør gældende, at indklagede på det tidspunkt, hvor klager oplyste om sin kommende forældreorlov, må have været et pænt stykke inde i overvejelserne i de enkelte afdelinger om, hvem der skulle afskediges.

Det er klagers opfattelse, at han den 7. maj 2012 ikke var på listen over de medarbejdere, der skulle afskediges, men at oplysningen om, at han agtede at gå på forældreorlov, spillede en rolle og blev en del af den samlede vurdering, der nogle uger senere resulterede i en afskedigelse. Klager bygger sin opfattelse på, at hans arbejdsområde ikke umiddelbart falder ind under de områder, hvor der skulle skæres ned, idet klager som nævnt er ansvarlig for den daglige drift. Klagers arbejde kan dog udføres af andre, ligesom han kan udføre andres arbejdsopgaver.

Klager mener, at det er tankevækkende, at indklagede nu forsøger at tegne et billede af klager som værende en uengageret medarbejder uden uddannelse, med begrænsede faglige kvalifikationer som virksomheden oven i købet har måttet anmode om at arbejde hurtigere. Klager blev ansat i 2008 på baggrund af sin uddannelse cand.scient. i datalogi og økonomi. Det er fra indklagede erkendt, at klager har solide udviklingskompetencer og god forretningsforståelse og som sådan har fungeret som et naturligt bindeled mellem udviklere og økonomer.

Indklagede har - i modsætning til, da de forhandlede sagen med klagers fagforbund - erkendt, at klager orienterede A om hans ønske om forældreorlov. Klager orienterede administrationen ved medarbejder E.

Det spiller ingen rolle, om A har oplyst den øvrige ledelse om klagers ønske om at afholde forældreorlov, idet det er A som afdelingsleder, der har sat navne på de medarbejdere, der skulle afskediges. Klager må gå ud fra, at de medarbejdere, der blev indstillet til afskedigelse af de enkelte afdelingsledere, også er dem, der rent faktisk blev afskediget, uden at andre på ledelsesplan har foretaget yderligere undersøgelser i den anledning.

Klager afviser, at der er behov for bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer, for at sagen kan afgøres. Det er kun A, der er interessant i forhold til sagen, idet han er den leder, der modtog beskeden om, at klager ønskede at afholde orlov, og da han er den leder, der indstillede klager til afskedigelse. A har haft lejlighed til at kommentere sagen ved flere lejligheder, såvel mundtligt som skriftligt.

Klager har blandt andet bedt indklagede om at fremlægge dokumentation for, at beslutningen om at afskedige klager blev truffet inden han fremsatte sin anmodning om orlov. En sådan dokumentation er ikke fremlagt. Indklagedes indlæg til sagen for Ligebehandlingsnævnet synes at bekræfte, at klager først blev udvalgt til afskedigelse, efter at han fremsatte sit ønske om forældreorlov.

At indklagede gennem tiden har haft medarbejdere på barselorlov, er ikke et argument for, at klagers ønske om forældreorlov i den aktuelle sag ikke har været en del af overvejelserne i forbindelse med afskedigelser på virksomheden.

Klager har nedlagt påstand om en godtgørelse efter gældende praksis.

Indklagede har principielt gjort gældende, at sagen skal afvises på grund af behovet for vidneførsel i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. Såfremt sagen ikke afvises har indklagede påstået frifindelse.

I foråret 2012 beskæftigede indklagede 106 fuldtidsstillinger fordelt på 111 medarbejdere.

Indklagede er ikke omfattet af en overenskomst, men har en meget positiv tilgang til barselorlov for begge køn. I 2011 besluttede virksomheden således at udvide lønbetalingen ved orlov for at stille mandlige ansatte bedre. Indklagede har gennem årene haft mange medarbejdere på barselorlov, og hverken graviditets-, barsel-, fædre-, eller forældreorlov spiller på nogen måde ind på bedømmelsen af medarbejderne og den nødvendige udvælgelse i forbindelse med afskedigelse.

Da det i foråret 2012 viste sig at være nødvendigt med en væsentlig besparelse hos indklagede, gik ledelsen i gang med en økonomisk gennemgang. Der blev fundet frem til en samlet besparelse fordelt på forskellige områder i form af et antal medarbejdere. I klagers afdeling var det nødvendigt at afskedige to medarbejdere, herunder én udvikler.

Afdelingen bestod af:

Med-arbejder
Uddannelse
Anciennitet
Funktion
Unikke kompetencer
1
Økonom
21 år
Senior udvikler
Forståelse for sammenhængene mellem de forskellige komponenter i systemet.
2
Ingeniør
12 år
Arkitekt, senior udvikler
Største PowerBuilder kompetence i afdelingen. Hovedansvarlig for brugergrænsefladen.
3
Økonom
Ansat 1. marts 2012
Senior analytiker
Største SQL kompetence i afdelingen. Design af infrastruktur. Den mest kreative i afdelingen.
4
Økonom
24 år
Senior analytiker
Domæneansvarlig for områderne regnskab og skat - støtter både udviklingsgruppen og resten af huset. Vidensperson inden for lang række moduler i [afdelingen].
5 (A)
Økonom
11 år
Afdelingschef
 
6
Ingeniør
6 år
Udvikler
C specialist. Hovedansvarlig for [afdelingens] server.
7
Fysiker, Ph. D.
4 år
Arkitekt
C++ specialist. Quant - hovedansvarlig for komplekse beregninger og algoritmedesign. Største kompetence inden for softwaredesign.
8
Økonom
22 år
Senior analytiker
Domæneansvarlig for områderne finansielle instrumenter, stamdata og markedsdata - støtter både udviklingsgruppen og resten af huset. Vidensperson inden for lang række moduler i [afdelingen].
9
Økonom
Ansat 15. december 2011
Projektleder
Certificeret projektleder. Afdelingens primære projektleder.
10
Naturvidenskab
6 år
Udvikler
Ansvarlig for fejlretning ifm supportsager. Indgående kendskab til løsningerne hos de mest supportkrævende kunder. Stor praktisk erfaring med databaser.
Klager
 
4 år
Udvikler
Mest rutinerede bruger af [afdelingens] automatiske testsystem (testsystemet er bygget af seniorudviklerne).
11
 
3 år
Økonom, analytiker
Under oplæring i samme vidensområder som [8], [4] og [A], da tanken var, at hun skulle aflaste disse.

¬¬

Proceduren var den, at den lokale leder A indstillede medarbejderne til afskedigelse, herunder klager. Beslutningen om, hvem der skulle afskediges, var herefter ude af A's hænder, idet beslutningsprocessen foregik i den øverste ledelse og i sidste ende hos den administrerende direktør. Der blev foretaget en samlet tværgående proces over hele virksomheden. Det afgørende var, at man ønskede at stille det stærkeste hold på tværs af virksomheden med færre medarbejdere ud fra en vurdering af, hvem man bedst kunne undvære i det fremtidige arbejde. Klager havde ikke oparbejdet kompetencer, som ikke var dækket af de øvrige udviklere i afdelingen. I den givne situation, hvor det var nødvendigt at afskedige én udvikler, var det klart klager, man bedst kunne undvære. Klager var i øvrigt ved flere lejligheder blevet bedt om at arbejde hurtigere og om at være mere engageret under møder. Dette vil kunne dokumenteres gennem vidneforklaringer.

Ingen i ledelsen, bortset fra A, kendte til den forestående orlov, og oplysningen var desuden uden betydning for udvælgelsen.

Klager holdte 14 dages fædreorlov i forlængelse af, at han blev far. Da han kom tilbage meddelte han ved en kort snak med A, at han påtænkte at afholde 12 ugers forældreorlov i december. Det var en meget hurtigt snak og A mindedes ikke en konkret dato for orlovens start, men henviste klager til at tale med administrationen om de praktiske forhold. A har ikke meddelt administrationen om den påtænkte orlov, idet han gik ud fra, at klager selv ville ordne det praktiske med dem. A lagde på ingen måde vægt på klagers ønske om orlov ved afskedigelsen af klager, og A har af denne grund heller ikke oplyst om klagers ønske om orlov til administrationen eller den øvrige ledelse i forbindelse med afskedigelsesprocessen.

Ud over klager blev også medarbejder 11 afskediget.

Det følger af indklagedes personaleguide, at der ved forældreorlov ydes fuld løn til manden eller kvinden (den ene af forældrene) i 12 uger, som kan placeres i uge 15-60 efter fødslen. Retten til fuld løn er dog betinget af, at medarbejderen efter barselloven er berettiget til dagpenge med et beløb svarende til mindst 32/46 af det maksimale dagpengebeløb.

Den ønskede forældreorlov, er således orlov, som klager havde ret til at holde, og som medarbejderne hos indklagede afholder i vidt omfang. I 2012 har indklagede eksempelvis haft fire mandlige medarbejdere på fædre- eller forældreorlov. Klagers orlov ville ikke have været til nævneværdig ulempe for indklagede, da klagers arbejde kunne være udført af en af de andre udviklere under orloven. Ligeledes ville orloven medføre en meget begrænset udgift for indklagede. Indklagede er vant til at have både mandlige og kvindelige medarbejdere på orlov.

Indklagede gør gældende, at det er relevant at afhøre følgende personer, der har været involveret i afskedigelsesprocessen:

Senior Vice President B, Afdelingschef A, Produktleder C (A's overordnede), og Supportchef D (sideordnet med A).

Indklagede gør gældende, at såfremt sagen ikke afvises grundet behovet for parts- og vidneforklaringer, så har klager ikke påvist faktiske omstændigheder, der giver en formodning for forskelsbehandling.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Som sagen foreligger oplyst for Ligebehandlingsnævnet, finder nævnet det ikke nødvendigt for sagens afgørelse, at der føres bevis i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. Indklagedes afvisningspåstand tages derfor ikke til følge.

Det følger af barselloven, at klager har ret til fravær, når det gælder ret til afholdelse af forældreorlov efter fødslen af barnet. Det fremgår af ligebehandlingsloven, at hvis varsling af forældreorlov er sket inden for fristen på 8 uger efter fødslen, er det reglerne om delt bevisbyrde, der finder anvendelse.

Det påhviler således klager at påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er udøvet forskelsbehandling. Hvis sådanne faktiske omstændigheder påvises, påhviler det indklagede at godtgøre, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Nævnet lægger til grund, at klager den 7. maj 2012 oplyste afdelingsleder A om, at klager påtænkte at afholde forældreorlov i 12 uger fra starten af december måned 2012. Klager blev afskediget den 11. juni 2012 som led i en generel nedskæringsrunde hos indklagede, hvor i alt 12 medarbejdere blev afskediget, herunder én medarbejder ud over klager i klagers afdeling. Indklagede har oplyst, at det i første omgang var A, der indstillede medarbejdere til afskedigelse.

Klager har herved påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn.

Henset til antallet af medarbejdere, der ligesom klager arbejdede med udvikling, er det nævnets vurdering, at indklagede ikke har godtgjort, at det var nødvendigt at afskedige netop klager. Det bemærkes herved, at indklagede ikke har imødegået klagers oplysninger om, at han kunne udføre de samme arbejdsopgaver omkring udvikling som de øvrige medarbejdere i afdelingen.

Indklagede har herefter ikke godtgjort, at ønsket om afholdelse af forældreorlov ikke var medvirkende årsag til afskedigelsen af klager.

Klager får derfor medhold i sin klage.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 310.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagt vægt på ansættelsesperiodens længde og det i øvrigt oplyste i sagen.

<7100548-12>