Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0062
 
32009L0145
 
Links til øvrige EU dokumenter
31994R2100
 
32009R0637
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om plantesortsnavne1)

I medfør af § 1, stk. 1 og stk. 3, nr. 2, jf. § 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, § 11, stk. 4, og § 26, stk. 3-4, i lov om plantenyheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 12. marts 2009, og tekstanmærkning nr. 167 ad 24.21.01 på finansloven for finansåret 2015 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 30 og 31, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Den, der efter lov om plantenyheder har anmeldt en sort til optagelse i Plantenyhedsregisteret, skal snarest muligt og senest tre måneder efter en anmodning herom fra Plantenyhedsnævnet fremsende et forslag til sortsnavn, der opfylder betingelserne i § 2 for godkendelse.

Stk. 2. Den, der efter bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten) har anmeldt en sort til optagelse på sortslisten skal snarest muligt og senest tre måneder efter en anmodning herom fra TystofteFonden fremsende et forslag til sortsnavn, der opfylder betingelserne i § 2 for godkendelse.

Stk. 3. For så vidt angår bevaringssorter og hobbysorter skal det historisk kendte sortsnavn fremsendes til TystofteFonden til registrering senest i forbindelse med anmeldelse om optagelse på sortsliste. TystofteFonden kan registrere mere end én betegnelse for en sort, hvis alle de pågældende betegnelser er historisk kendte.

§ 2. Sortsnavnet skal være egnet som generisk betegnelse for sorten og som identifikation af denne.

Stk. 2. En sortsbetegnelse er egnet, hvis den opfylder betingelserne i Det Europæiske Fællesskabs rådsforordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse, artikel 63, og i kommissionsforordning (EF) nr. 637/2009 om gennemførelsesbestemmelser med hensyn til egnetheden af sortsbetegnelser for landbrugsplantearter og grøntsagsarter.

§ 3. Forslag til sortsnavn kan afvises,

1) hvis navnet ikke opfylder betingelserne i § 2,

2) hvis en medlemsstat af Den Internationale Konvention om Beskyttelse af Plantenyheder (UPOV) meddeler, at navnet ikke vil kunne godkendes i denne stat, og,

3) for så vidt angår udenlandske sorter, hvis navnet er beskyttet her i landet efter anden lovgivning.

Stk. 2. Afvises et forslag til sortsnavn, kan anmelderen foreslå et nyt navn inden for en frist på tre måneder.

§ 4. Finder Plantenyhedsnævnet eller NaturErhvervstyrelsen, at det foreslåede sortsnavn opfylder betingelserne for godkendelse i § 2, godkendes og registreres navnet og offentliggøres i »Meddelelser fra Sortsafprøvningen«, senest i forbindelse med meddelelsen om registreringen af sorten.

§ 5. Viser det sig efterfølgende, at sortsnavnet ikke opfylder betingelserne for godkendelse i § 2, kan godkendelsen tilbagekaldes, og det kan pålægges anmelderen inden for en frist på tre måneder at foreslå et nyt navn, der opfylder disse betingelser.

Stk. 2. I en overgangsperiode fastsat af Plantenyhedsnævnet eller NaturErhvervstyrelsen kan det oprindelige navn benyttes som supplerende betegnelse sammen med det godkendte, nye sortsnavn. Efter udløbet af overgangsperioden må det oprindelige sortsnavn ikke benyttes.

§ 6. Sortsnavnet skal anvendes ved salg, markedsføring eller anden omtale af sorten, også efter at registreringen af sorten er slettet. Ved salg skal sortsnavnet være angivet tydeligt og let læseligt.

Stk. 2. Anvendes et varemærke, firmanavn eller lignende tillægsbetegnelse i forbindelse med sortsnavnet, skal sortsnavnet anføres, så det er let genkendeligt som sortsnavn. Tillægsbetegnelsen skal være anmeldt til Plantenyhedsnævnet eller NaturErhvervstyrelsen.

§ 7. Overtrædelse af § 5, stk. 2, 2. pkt., og § 6 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m. v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2015 og har virkning fra den 1. juli 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1491 af 15. december 2010 om plantesortsnavne ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 11. august 2015

Jette Petersen

/ Kristine Riskær

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Kommissionens direktiv 2008/62/EF af 20. juni 2008 om visse undtagelser med henblik på godkendelse af landracer og sorter af landbrugsarter, der er naturligt tilpasset de lokale og regionale forhold og truet af genetisk erosion, og om handel med frø og læggekartofler af sådanne landracer og sorter, EU-Tidende 2008, nr. L. 162, s. 13, og dele af Kommissionens direktiv 2009/145/EF af 26. november 2009 om visse undtagelser med henblik på godkendelse af grøntsagslandracer og -sorter, der traditionelt har været dyrket i særlige områder og regioner og er truet af genetisk erosion, og af grøntsagssorter, der er uden egentlig kommerciel produktionsværdi, men som er udviklet med henblik på dyrkning under særlige forhold, og om handel med frø af de pågældende landracer og sorter, EU-Tidende 2009, nr. L 312, s. 44.