Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32012L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kombiterminaler omfattet af bekendtgørelsen
Bilag 2 Takstkategorier
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om modtagepligt på kombiterminaler1)

I medfør af § 5, stk. 7, § 102, stk. 1, § 103, stk. 7, § 113, stk. 4, og § 117, stk. 1, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på kombiterminaler. Reglerne i §§ 7-8 gælder dog kun kombiterminaler, der drives af eller ejes helt eller delvist af en jernbanevirksomhed.

Stk. 2. Kombiterminaler er terminaler, hvor standardiserede lastebærere (containere, veksellad, løstrailere m.v.) bytter transportform – direkte eller med en tidsforskydning - mellem vej og jernbane uden, at selve godset berøres.

Stk. 3. Transport- og bygningsministeren kan træffe afgørelse om, hvorvidt der er tale om en kombiterminal, herunder om hvorvidt arealer med tilhørende faciliteter, der er beliggende i udendørs terræn, hører med til kombiterminalen. Af bilag 1 til denne bekendtgørelse fremgår de kombiterminaler, der for tiden er omfattet.

Stk. 4. Kombiterminaler i forbindelse med privatejede net, der kun tjener ejerens eget brug med henblik på dennes godstransport, er undtaget fra denne bekendtgørelse.

Modtagepligt og ydelser fra en kombiterminal

§ 2. Forvalter af kombiterminal (terminalforvalter), skal stille kombiterminalen til rådighed for jernbanevirksomheder efter betaling på lige og ikke diskriminerende vilkår efter reglerne i denne bekendtgørelse samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde med tilhørende implementeringsretsakter. Kombiterminalen med tilhørende servicefaciliteter og ydelser, der leveres i disse faciliteter, herunder kombiterminalens spor, klargøringsfaciliteter, betjent løftekapacitet, adgangsveje og midlertidig henstillingsplads, stilles således til rådighed mod betaling for jernbanevirksomheder.

Stk. 2. Hvis en terminalforvalter stiller servicefaciliteter og ydelser, der leveres i disse faciliteter, til rådighed udover de i stk. 1, nævnte som f.eks. strøm til elektrisk kørsel, levering af brændstof, rangering og alle andre ydelser samt særlige kontrakter om kontrol af transport af farligt gods eller assistance af specialtog skal sådanne servicefaciliteter og ydelser anvendes af enhver jernbanevirksomhed mod betaling. Jernbanevirksomheden betaler for disse ydelser i det omfang, der gøres brug heraf.

Stk. 3. Terminalforvalter kan levere andre hjælpeydelser som adgang til telenet, levering af supplerende oplysninger og teknisk inspektion af rullende materiel, men terminalforvalteren er ikke forpligtet hertil.

Stk. 4. Enhver jernbanevirksomhed, der opfylder de til enhver tid gældende regler for at drive jernbanevirksomhed, er uden forskelsbehandling berettiget til de ydelser, der leveres af kombiterminalen mod betaling.

Stk. 5. Enhver ansøger, der ikke er jernbanevirksomhed, og som opfylder kravene til ansøger, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning om krav til ansøgere om jernbaneinfrastrukturkapacitet, er uden forskelsbehandling og mod betaling berettiget til at reservere de servicefaciliteter og ydelser, der stilles til rådighed af forvalter af kombiterminaler i henhold til denne bekendtgørelses bestemmelser samt de bestemmelser, der følger af det direktiv og implementeringsretsakter, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 6. Enhver jernbanevirksomhed er berettiget til sporadgang til kombiterminaler efter ansøgning herom efter de til enhver tid gældende regler.

Stk. 7. Anmodninger fra jernbanevirksomheder efter stk. 1 og 2, om ydelser fra kombiterminalen kan kun afslås, hvis der findes anvendelige alternativer på markedsvilkår. Hvis ydelserne ikke tilbydes af samme terminalforvalter, skal denne gøre, hvad denne med rimelighed kan for at lette tilvejebringelsen af disse ydelser.

Stk. 8. Terminalforvalter skal skriftligt begrunde eventuelle afslag på anmodninger efter stk. 1, og terminalforvalter skal ved afslag anvise anvendelige alternativer ved andre faciliteter.

Stk. 9. Terminalforvalter skal i videst muligt omfang imødekomme alle ansøgninger om sporadgang til kombiterminaler, jf. stk. 6, og levering af ydelser, jf. stk. 4.

§ 3. Vognmænd, speditører m.v., der er samarbejdspartnere med jernbanevirksomheder eller ansøgere, jf. § 2, stk. 5, der modtager ydelser fra en kombiterminal, har adgang til denne på lige og ikke diskriminerende vilkår i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen.

Jernbanevirksomheders betaling til terminalforvalter

§ 4. Kombiterminalens takster fastsættes i overensstemmelse med

1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde med tilhørende implementeringsretsakter og

2) bestemmelserne om statsstøtte i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

§ 5. Takster for jernbanevirksomheders benyttelse af kombiterminaler fastsættes således, at enhver forskelsbehandling mellem jernbanevirksomheder undgås. Taksterne kan fastsættes under hensyntagen til togets sammensætning og andre særlige forhold, for eksempel kørselsfrekvens og kørselsperioder, såfremt taksterne hermed fremmer en effektiv anvendelse af jernbaneinfrastrukturen og kombiterminalen.

Stk. 2. Ved fastsættelse af takster kan der tages hensyn til konkurrencesituationen inden for jernbanedriften. Jernbanenævnet kan træffe afgørelse om nedsættelse af taksterne, hvis takstniveauet ikke er i overensstemmelse med konkurrencesituationen, eksempelvis i en situation, hvor der ikke er konkurrence på kombiterminalområdet, og taksterne ikke er konkurrencedygtige i forhold til andre transportmåder.

§ 6. Eventuelle rabatter til jernbanevirksomheder for brug af servicefaciliteter og leverede ydelser fra kombiterminalen skal være baseret på reelle konstaterede besparelser. Ved fastsættelse af rabatten må der ikke tages hensyn til besparelser, som allerede er indregnet i taktsten.

Stk. 2. Der kan indføres rabatordninger, der er til rådighed for alle jernbanevirksomheder i form af tidsbegrænsede rabatter for at fremme en effektiv anvendelse af jernbaneinfrastrukturen og kombiterminalen. Rabatter kan således fastsættes tidsmæssigt for at fremme anvendelsen af kombiterminalen på tidspunkter, hvor denne er underudnyttet.

§ 7. Taksterne skal fastsættes således, at de dækker de fulde omkostninger i det omfang, at de er rimelige i forhold til brug af servicefaciliteter og leverede ydelser, og med tillæg af en rimelig fortjeneste. En rimelig fortjeneste svarer til en forrentning af egenkapitalen, der ligger på linje med de seneste års gennemsnitlige afkast i den pågældende sektor og under hensynstagen til den risiko, herunder for indtægterne, eller fraværet af en sådan risiko, som terminalforvalteren pådrager sig.

Stk. 2. Jernbanevirksomhederne skal betale for brug af servicefaciliteter og leverede ydelser, som jernbanevirksomheden rekvirerer fra kombiterminalen, på grundlag af de enkelte omkostningsdannende ressourcetræk.

Stk. 3. Jernbanenævnet kan træffe afgørelse vedrørende forrentningen som nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Terminalforvalter skal senest 4 måneder forud for den dato, hvorfra taksterne skal være gældende, høre eksisterende og potentielle brugere af kombiterminalen (jernbanevirksomheder) om forslaget til taksternes størrelse. Frist for afgivelse af eventuelle høringssvar er 1 måned fra høringsdatoen. Terminalforvalter skal i forbindelse med en klage over taksterne kunne dokumentere høringen og resultatet af høringen.

Stk. 5. Efter høringen træffer terminalforvalter beslutning om fastsættelse af taksternes størrelse.

Stk. 6. Taksterne skal baseres på en eller flere, eventuelt alle de takstkategorier, der fremgår af bilag 2.

Stk. 7. Taksterne gælder for et år og offentliggøres senest 1. november forud for det kalenderår for hvilket, de gælder, jf. § 9. De offentliggjorte takster skal endvidere senest samtidig med offentliggørelsen, jf. pkt. 1, sendes til de jernbanevirksomheder, samt de i § 2, stk. 5, nævnte ansøgere, der gør brug af kombiterminalen, samt til Jernbanenævnet.

§ 8. Terminalforvalter skal i overensstemmelse med gældende forretningspraksis foretage en nøjagtig regnskabsmæssig adskillelse mellem kombiterminalens regnskab og eventuelle øvrige aktiviteter, uanset om disse måtte blive udøvet i samme selskab.

Stk. 2. I supplement til regnskabsføringen efter årsregnskabsloven udarbejder hovedvirksomheden et internt regnskab for hver kombiterminal, der indeholder produktkalkuler for de enkelte serviceydelser på kombiterminalen.

Stk. 3. De interne delregnskaber for kombiterminalen med produktkalkuler udfærdiges efter anerkendte og ensartede teoretiske principper og metoder for indtægts- og omkostningsallokering og baseres på en dokumenteret produktøkonomimodel.

Stk. 4. Terminalforvalter sikrer, at en statsautoriseret revisor for hvert regnskabsår afgiver en revisorerklæring om, hvorvidt den i stk. 1 angivne regnskabsmæssige adskillelse er overholdt, og om der føres finansielle midler mellem terminalforvaltervirksomheden og eventuel anden virksomhed, herunder eventuel jernbanevirksomhed. Der må ikke ske en krydssubsidiering mellem de to aktivitetsområder.

Stk. 5. Jernbanenævnet skal på grundlag af kombiterminalens interne regnskab, produktkalkulerne og de udarbejdede revisorerklæringer kontrollere og påse, at bestemmelserne overholdes.

Forretningsbetingelser

§ 9. Terminalforvalter skal offentliggøre betingelserne for adgang til og anvendelse af kombiterminalen i kombiterminalens forretningsbetingelser. Forretningsbetingelserne skal endvidere indeholde oplysninger om de ydelser, der tilbydes, og de takster, der opkræves.

Stk. 2. Forretningsbetingelserne skal udformes på dansk og engelsk og optages på kombiterminalens hjemmeside.

Stk. 3. Forretningsbetingelserne skal sendes til Jernbanenævnet senest samtidig med offentliggørelsen på hjemmesiden.

Ansøgning om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v.

§ 10. Jernbanevirksomheden ansøger Banedanmark om tildeling af kapacitet til kombiterminalen i forbindelse med den almindelige kapacitetstildeling på det øvrige jernbanenet. Principperne om kapacitetstildeling i bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler mv.) finder anvendelse i forbindelse med tildeling af kapacitet frem til kombiterminalen.

Stk. 2. Terminalforvalter skal senest 14 måneder før køreplanskifte oplyse Banedanmark om, hvor mange kanaler terminalen har kapacitet til det følgende år. Banedanmark oplyser om den præcise dato for 14-måneders fristen i forbindelse med tidsplanen for den internationale proces for køreplanen.

Stk. 3. Terminalforvalter udarbejder hvert år en oversigt over de spor og faciliteter, som stilles til rådighed for jernbanevirksomhederne og indsender den til Banedanmark.

Aftaler om modtagelse af ydelser fra kombiterminalen

§ 11. Terminalforvalter og den jernbanevirksomhed, der benytter kombiterminalens servicefaciliteter og ydelser, der leveres i disse faciliteter, indgår en aftale herom. Aftalen skal som minimum indeholde følgende:

1) De ydelser, som jernbanevirksomheden rekvirerer.

2) Betaling for ydelserne i henhold til forretningsbetingelserne.

3) Passende sikkerhedsstillelse for jernbanevirksomhedens betalingsforpligtelse, samt dækning af eventuelle tab ved jernbanevirksomhedens betalingsstandsning, konkurs el. lign. Sikkerhedsstillelse skal ske i form af en bankgaranti udstedt af en godkendt bank eller på anden godkendt måde og med en godkendt ordlyd.

4) Forpligtelse til overholdelse af de til enhver tid gældende sikkerhedsbestemmelser.

5) Voldgift i Danmark og anvendelse af dansk ret.

Tilsyn

§ 12. Jernbanenævnet fører tilsyn med, at terminalforvalter overholder reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Terminalforvalter er forpligtet til at give de oplysninger, herunder de dokumenter, som Jernbanenævnet anmoder om som led i tilsynet med overholdelse af denne bekendtgørelse. Jernbanenævnet kan f.eks. anmode om oversigter over kombiterminalens

1) interne og eksterne regnskabstal vedrørende samlede omkostninger og indtægter fra kombiterminalens anlæg og ydelser og fordelt på hvert takstområde,

2) udviklingen i efterspørgslen over flerårige perioder inden for hvert takstområde, og

3) en redegørelse for de anvendte fordelingsprincipper og nøgler, herunder om der i perioderne er sket ændringer i disse.

Stk. 3. Brugere og potentielle brugere af kombiterminalen er forpligtet til på anmodning at oplyse Jernbanenævnet om deres forventede brug af kombiterminalen det eller de følgende år.

Klage

§ 13. Den, der ansøger om brug af kombiterminalens servicefaciliteter og ydelser, men får afslag herpå, kan inden 4 uger indgive klage til Jernbanenævnet. Klage over terminalforvalterens takster skal indgives til Jernbanenævnet inden 4 uger efter fristen for offentliggørelsen af taksterne, jf. § 7, stk. 7, og efter offentliggørelse efter § 9. Jernbanenævnet kan ved behandlingen af klagen fastsætte taksternes størrelse, blandt andet baseret på en eller flere, eventuelt alle de takstkategorier, der fremgår af bilag 2.

Stk. 2. Der kan ikke klages over afgørelser efter denne bekendtgørelse til Transport- og Bygningsministeriet.

Straf

§ 14. Overtrædelse af § 2, §§ 4-6, § 7, stk. 1-2 og stk. 4, §§ 8-10 og § 12, stk. 2-3, straffes med bøde.

Stk. 2. For overtrædelse begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. jernbanelovens § 119.

Dispensation

§ 15. Transport- og Bygningsministeriet kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, forudsat at en dispensation i øvrigt er i overensstemmelse med gældende regler herunder EU-retlige regler.

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. september 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 168 af 3. marts 2009 om modtagepligt på kombiterminaler ophæves.

Stk. 3. Sager om godkendelse af takster og øvrige spørgsmål efter bekendtgørelse nr. 168 af 3. marts 2009 om modtagepligt på kombiterminaler, som ikke er færdigbehandlet af Trafik- og Byggestyrelsen eller Jernbanenævnet ved denne bekendtgørelses ikrafttræden, jf. stk. 1, færdigbehandles af Jernbanenævnet efter denne bekendtgørelses bestemmelser.

Transport- og Bygningsministeriet, den 2. september 2015

Hans Christian Schmidt

/ Jakob Karlshøj


Bilag 1

Kombiterminaler omfattet af bekendtgørelsen

Følgende kombiterminaler er for tiden omfattet af bekendtgørelsen:

– Kombiterminalen i Taulov

– Kombiterminalen i Høje-Tåstrup

– Kombiterminalen i Padborg


Bilag 2

Takstkategorier

Takst A:
Adgang til terminalen fra kanal på hovedspor:
Takst A kr.:
Takst B1:
Skinnekapacitet under 8 timer. Aktiv henstilling til af og pålæsning:
Takst B1 per wagon kr.:
Takst B2:
Skinnekapacitet over 8 timer. Passiv togstammehenstilling:
Takst B2 per time pr. wagon kr.:
Takst C:
Klargøring i forbindelse med ankomst og afgang af togstamme per anvendt medarbejdertid:
Takst C per time kr.:
Takst D:
Løftekapacitet over for banedelen. Der betales separat for løft af wagon til midlertidig henstilling og løft fra midlertidig henstilling på wagon:
Takst D per løft kr.:
Takst E:
Intern logistik på banedelen. Anvendelse af rangerlokomotiv og personale mm. til rangering af togstammer og wagoner.
 
Terminalforvalterss nødvendige rangering på terminalen er honoreret via taksterne B1 og B2 Rangering efter kunders ønske om togstammeombrydning takseres per time:
Takst E per time kr.:
Takst F:
Intern logistik uden for bane. Intern transport, mellemløfthenstilling og administration heraf: Takst F1 midlertidig henstilling under 24 timer kr.:
Takst F2 henstilling af container over 24 timer per påbegyndt døgn kr.:
Takst F3 henstilling af trailer eller veksellad over 24 timer per påbegyndt døgn kr.:
Takst F4 særlig aftale om langtidshenstilling kr.:
Takst G:
Modtagekapacitet ved port. Modtagekontrol, tilsyn med lastebærer på bil, ekspedition og administration, terminalanvisning for chauffører samt løft fra bil til midlertidig henstilling. Taksten dækker tillige afgangskontrol fra terminalen for bil med lastebærer:
Takst G1 Indlevering af Container (20 el 40): per enhed kr.:
Takst G2 Indlevering af veksellad: per enhed kr.:
Takst G3 Indlevering af semitrailer til løft: per enhed kr.:
Takst G4 Indlevering af semitrailer til ro-ro: per enhed kr.:
Takst H:
Afgangskontrol ved port. Kontrol af at chauffør afhenter den rette lastebærer:
Takst H er kr.:
Takst I:
Særhåndtering af forsinket ankomst af togstamme. Forsinkelse større end 59 minutter. Taksten betales udover den øvrige normale taksering:
Takst I udgør per time kr.:
Takst J:
Transportaflysning (togstamme) på et for sent tidspunkt for alternativ planlægning på terminalen (dvs. mindre end 24 timer før planmæssig ankomst):
Takst J kr.:
Takst K:
Rabatter i henhold til regler herom:
Takst K1 rabat for kr.:
Takst K2 rabat for kr.:
Takst L:
Modtagelse og håndtering af tog uden for terminalens normale åbningstid:

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, EU-tidende 2012, nr. L 343, side 32.