Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32012L0034
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Jernbanenævnet1)

I medfør af § 102, stk. 1, § 103, stk. 7, § 111, stk. 8, § 113, stk. 4, og § 114, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes:

Jernbanenævnets opgaver

§ 1. Jernbanenævnet behandler klager over afgørelser og beslutninger i medfør af §§ 4-8, §§ 17-18 og § 21 i jernbaneloven og regler fastsat i medfør heraf, eller når der i henhold til lov er fastsat regler om klageadgang til Jernbanenævnet.

Stk. 2. Jernbanenævnet fører tilsyn som fastsat i § 103, stk. 3 og 4, i jernbaneloven. Jernbanenævnet fører herunder tilsyn med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 869/2014 af 11. august 2014 om nye jernbanepassagerruter.

Stk. 3. Jernbanenævnet gennemfører revisioner som fastsat i § 104 i jernbaneloven.

§ 2. Jernbanenævnet behandler klager vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 (passagerrettighedsforordningen), der falder uden for Ankenævnet for Bus, Tog og Metros afgørelseskompetence.

§ 3. Jernbanenævnet behandler klager vedrørende artikel 5, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 (PSO-forordningen).

§ 4. Jernbanenævnet kan på eget initiativ og med forbehold for konkurrencemyndighedernes beføjelser træffe afgørelse om passende foranstaltninger med henblik på at korrigere forskelsbehandling af ansøgere, markedsforvridning og alle andre former for uønsket udvikling på jernbanemarkedet.

Jernbanenævnets sammensætning

§ 5. Jernbanenævnet består af en formand, seks andre medlemmer samt et antal suppleanter.

Stk. 2. Jernbanenævnets medlemmer beskikkes for en periode på 4 år.

Stk. 3. Jernbanenævnet skal repræsentere jernbanefaglig ekspertise, herunder jernbaneteknisk ekspertise, samfundsøkonomisk ekspertise samt konkurrence- og forbrugerretlig ekspertise.

Stk. 4. Jernbanenævnets formand skal være dommer og udpeges af vedkommende retspræsident. Jernbanenævnets øvrige medlemmer og suppleanter udpeges af erhvervs- og vækstministeren efter høring af transport- og bygningsministeren på baggrund af indstilling fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Copenhagen Business School eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren kan undtagelsesvist udpege efter indstilling fra andre.

Habilitetsregler for Jernbanenævnet

§ 6. Jernbanenævnets medlemmer skal handle uafhængigt af eventuelle markedsinteresser med relation til jernbanesektoren. Jernbanenævnets medlemmer må ikke have nogen interesse eller noget forretningsforhold med nogen af de virksomheder eller enheder, der reguleres.

Stk. 2. Jernbanenævnets medlemmer afgiver med henblik på stk. 1, en årlig loyalitets- og interesseerklæring, hvori de angiver enhver direkte eller indirekte interesse, der kan anses for at berøre deres uafhængighed og have indflydelse på udøvelsen af deres hverv.

Stk. 3. Jernbanenævnets medlemmer må ikke træffe afgørelser eller beslutninger i sager vedrørende en virksomhed, som medlemmet har haft direkte eller indirekte forbindelse med i løbet af det år, der gik forud for iværksættelsen af en klage- eller tilsynssag.

Stk. 4. Ved udløbet af beskikkelsesperioden for Jernbanenævnets medlemmer må de ikke have nogen stilling eller noget ansvar i nogen af de virksomheder eller enheder, der reguleres af Jernbanenævnet, i en periode på mindst 12 måneder.

Sekretariat

§ 7. Jernbanenævnet sekretariatsbetjenes af Trafik- og Byggestyrelsen. Medarbejdere vil ved behandling af sager for Jernbanenævnet alene være underlagt Jernbanenævnets formands instruktion.

Stk. 2. Trafik- og Byggestyrelsen foretager væsentlige personalemæssige dispositioner vedrørende medarbejdere, der varetager sekretariatsbetjeningen for Jernbanenævnet, i samråd med Jernbanenævnets formand.

Formandens beføjelser og klagebehandling

§ 8. Formanden tilrettelægger med bistand fra sekretariatet Jernbanenævnets arbejde og fastlægger tid, sted og dagsorden for Jernbanenævnets møder.

§ 9. Formanden bestemmer under hensyn til sagens karakter, hvilke medlemmer der skal deltage i en sags behandling.

Stk. 2. Afgørelsen i den enkelte sag træffes af formanden eller dennes stedfortræder og to eller fire eller seks andre medlemmer.

Stk. 3. Afgørelse træffes ved almindeligt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 4. Jernbanenævnet kan give formanden bemyndigelse til på Jernbanenævnets vegne at træffe afgørelser i klagesager for så vidt angår spørgsmål uden væsentlig betydning og som ikke giver anledning til tvivl.

§ 10. Det skal fremgå af afgørelsen, hvilke medlemmer der har medvirket ved sagens behandling.

Stk. 2. Har et medlem i Jernbanenævnet et standpunkt, der afviger fra flertallets, anføres navnet på den pågældende og begrundelsen for standpunktet i afgørelsen.

Stk. 3. Jernbanenævnet offentliggør Jernbanenævnets afgørelser på Jernbanenævnets hjemmeside med de begrænsninger, der følger af almindelige forvaltningsretlige regler.

§ 11. Formanden kan udpege en stedfortræder til at varetage sine opgaver, hvis formanden er forhindret i at deltage i en sags behandling på grund af inhabilitet, sygdom eller lignende.

Klager

§ 12. Afgørelser og beslutninger, der kan påklages til Jernbanenævnet, kan ikke først påklages til anden administrativ myndighed. Jernbanenævnets afgørelser og beslutninger kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 13. Jernbanenævnet behandler klager indenfor sit kompetenceområde. Hvis det er nødvendigt anmoder Jernbanenævnet om relevante oplysninger og tager initiativ til høring af alle relevante parter senest en måned efter modtagelse af klagen.

Stk. 2. Under sagsbehandlingen træffer Jernbanenævnet de fornødne foranstaltninger og informerer de relevante parter om sin begrundede afgørelse eller beslutning inden for en forud fastsat rimelig frist, dog altid senest seks uger efter modtagelsen af alle relevante oplysninger.

§ 14. Klage til Jernbanenævnet har ikke opsættende virkning. Jernbanenævnet kan dog, når der foreligger særlige forhold, tillægge en klage opsættende virkning.

§ 15. Klage til Jernbanenævnet indgives skriftligt til sekretariatet.

§ 16. For indgivelse af klage betales et gebyr på 4.000 kr., jf. § 111, stk. 8, i jernbaneloven. Medfølger gebyr ikke, og betales dette ikke inden en af formanden fastsat frist, afvises klagen.

Stk. 2. Afviser Jernbanenævnet at behandle klagen, tilbagebetales gebyret.

Stk. 3. Får klageren medhold i klagen, tilbagebetales gebyret.

Stk. 4. Der betales ikke gebyr, jf. stk. 1, for klager i henhold til § 2.

Tilsyn

§ 17. Samtlige af Jernbanenævnets medlemmer deltager i videst muligt omfang, dog minimum formanden og fire øvrige medlemmer af Jernbanenævnt, i Jernbanenævnets tilsynsvirksomhed. Jernbanenævnet tilrettelægger, hvorledes tilsynet udføres.

Stk. 2. Jernbanenævnet kan give formanden bemyndigelse til på Jernbanenævnets vegne at træffe afgørelser eller beslutninger af procesledende karakter samt afgørelser om genoptagelse af allerede afsluttede tilsynssager, hvor det konkrete tilfælde ikke giver anledning til tvivl.

Stk. 3. Transport- og bygningsministeren og Jernbanenævnet drøfter efter anmodning fra en af parterne Jernbanenævnets tilsynsvirksomhed, herunder resultaterne heraf.

Jernbanenævnet og Trafik- og Byggestyrelsens samarbejde

§ 18. Jernbanenævnet og Trafik- og Byggestyrelsen udveksler informationer og samarbejder for at forhindre en skadelig indvirkning på konkurrencen eller sikkerheden på jernbanemarkedet.

Stk. 2. Jernbanenævnet giver senest den 30. april årlige anbefalinger til Trafik- og Byggestyrelsen vedrørende emner, der kan påvirke konkurrencen på jernbanemarkedet. Disse anbefalinger gives i forbindelse med Jernbanenævnets årlige afgivelse af en årsberetning.

Stk. 3. Trafik- og Byggestyrelsen giver på samme tid, som efter stk. 2, anbefalinger til Jernbanenævnet vedrørende emner, der kan påvirke sikkerheden.

Stk. 4. Anbefalinger efter stk. 2 og 3, undersøges af modtager af anbefalingerne. Hvis Jernbanenævnet eller Trafik- og Byggestyrelsen beslutter ikke at følge disse anbefalinger, skal afgørelsen herom følges af en begrundelse.

Jernbanenævnet og andre tilsynsorganers samarbejde

§ 19. Jernbanenævnet og andre tilsynsorganer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012, skal arbejde tæt sammen, herunder gennem arbejdsarrangementer, for at yde hinanden gensidig bistand inden for rammerne af deres opgaver med at overvåge markeder, behandle klager eller udføre tilsyn.

Stk. 2. I tilfælde af at Jernbanenævnet modtager en klage eller ved et tilsyn på eget initiativ om spørgsmål om adgang til eller opkrævning af afgifter vedrørende en international kanal samt inden for rammerne af overvågningen af konkurrencen på markedet i forbindelse med international jernbanetransport, hører Jernbanenævnet andre tilsynsorganerne i de andre medlemsstater, gennem hvilke den pågældende kanal strækker sig, og eventuelt Kommissionen, og anmoder dem om alle nødvendige oplysninger, før Jernbanenævnet træffer en afgørelse eller beslutning.

Stk. 3. De oplysninger, der fremkommer under høring efter stk. 2, må kun anvendes til klagebehandling eller tilsyn, jf. stk. 2.

Jernbanenævnet og repræsentanter for brugerne af godstransport og passagertransport på jernbane

§ 20. Jernbanenævnet hører regelmæssigt og under alle omstændigheder mindst en gang hvert andet år repræsentanter for brugerne af godstransport og passagertransport på jernbane for at tage hensyn til deres synspunkter vedrørende jernbanemarkedet.

Opkrævning af afgifter og tvangsbøder

§ 21. Trafik- og Byggestyrelsen opkræver den afgift, jernbanevirksomhederne betaler for Jernbanenævnets tilsyn, jf. jernbanelovens § 111, samt de tvangsbøder, der pålægges i henhold til jernbanelovens § 107.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. oktober 2015.

Stk. 2. Beskikkelser, som er udstedt på bekendtgørelsens ikrafttrædelsestidspunkt, forbliver gældende indtil de ophører eller tilbagekaldes. Denne bekendtgørelses § 5, stk. 4, og 5, samt § 6, stk. 4, finder ikke anvendelse på gældende beskikkelser. For de beskikkelser, der foretages efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse, finder bestemmelserne i § 5, stk. 4, og 5, samt § 6, stk. 4, anvendelse.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1188 af 12. december 2012 om Jernbanenævnet ophæves.

Transport- og Bygningsministeriet, den 22. september 2015

Hans Christian Schmidt

/ Jakob Karlshøj

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, EU-Tidende 2012, nr. L 343, s. 32.