Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning til voksenlærlingeordningen

1
Indledning
2
Tilskud til arbejdsgiveren i voksenlærlingens praktikperiode
2.1
Uddannelser med tilskud til lønnen i praktikperioden
22
Flere praktikpladser
2.3
Fortsættelse af uddannelsesaftaler på anden virksomhed
2.4
Ny uddannelsesaftale med en ny virksomhed
2.5
Eleven/lærlingen er bosiddende i udlandet
2.6
Særligt om SOSU mv.
2.7
Godskrivning af tidligere uddannelse/beskæftigelse
2.8
Skolepraktik
3.
Tilskud efter AUB-reglerne (Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag)
4.
EU's de minimis-ordning
5.
Løn- og arbejdsvilkår
5.1
Perioder med barsel og/eller sygdom
5.2
Perioder med nedsat arbejdstid
5.3
Tilskud for overarbejde
5.4
Perioder med ferie
5.5
Virksomheden ejes af ægtefælle/samlever
5.6
Virksomheden ejes af eleven/lærlingen
6.
Alderskrav, forudgående ledighed, anden støtte m.v.
6.1
Målgrupper og tilskud
6.2
Ledighedsperioden
6.3
Fag og uddannelser der kan ydes tilskud til
6.4
Forældet uddannelse for personer, der kommer fra ledighed, dvs. hvor personen ikke har anvendt uddannelen i de sidste 5 år.
6.5
Offentlig støtte efter andre regler
7.
Ansøgningsprocedure
8.
Tilskudsstørrelse, perioder m.v.
8.1
Udbetaling
8.2
Ophør
9.
Jobcentrers registrering af voksenlærlinge
10.
Klageadgang
   
Bilag 1
Voksenlærlinge, målgrupper og tilskud
   

1. Indledning

Undervisningsministeriets erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser omfatter blandt andet erhvervsuddannelser for voksne (euv). Med en euv får den voksne en erhvervsuddannelse med samme indhold og niveau som en erhvervsuddannelse for unge, men tilrettelæggelsen af uddannelsen – eller uddannelsesvejen – er en anden.

Beskæftigelsesministeriets voksenlærlingeordning indebærer, at jobcentrene efter nærmere bestemmelser kan give et tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne, der er fyldt 25 år ved uddannelsens påbegyndelse i forbindelse med en euv. Tilskuddet gives til arbejdsgiveren i de perioder, hvor voksenlærlingen er i praktik hos arbejdsgiveren. Det er ikke alle arbejdsgivere, der vil være berettigede til tilskud fra voksenlærlingeordningen.

I de perioder, hvor voksenlærlinge er på skoleophold, kan arbejdsgiveren modtage lønrefusion efter reglerne i lov om Arbejdsgiverne Uddannelsesbidrag (AUB).

Voksenlærlingeordningen er reguleret i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98c-98g. Ordningen er ikke et aktiveringstilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og der skal fx ikke udarbejdes en jobplan.

Ordningen har gennemgået en række ændringer siden indførelsen i 1997. Særligt tilskuddet størrelse og varighed er blevet tilpasset og ændret over tid.

De gældende regler er senest ændret med beskæftigelsesreformen, hvor de nye regler er trådt i kraft den 1. januar 2015. De nye regler betyder, at ordningen styrkes og målrettes ledige (dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere) og ufaglærte beskæftigede.

Det betyder, at arbejdsgivere kan få et tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsens praktikperiode inden for alle euv, når de indgår uddannelsesaftale med en dagpenge-, kontanthjælps- eller uddannelseshjælpsmodtager, som er ufaglært - eller har en forældet uddannelse - med mere end to måneders ledighed, eller som er faglært med mere end 12 måneders ledighed. I afsnit 6.4 præciseres hvad der forstås ved forældet uddannelse.

Samtidig gælder det, at hvis arbejdsgivere indgår uddannelsesaftale med øvrige målgrupper af ufaglærte ledige med mindre end to måneders ledighed, eller ufaglærte beskæftigede, kan arbejdsgiveren få tilskud på 30 kr. i timen i op til de første to år af uddannelsesperioden. Det er dog en forudsætning, at uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft, jf. arbejdsmarkedsbalancen, der viser jobmulighederne, fx om der er gode eller mindre gode jobmuligheder for tømrere, it-medarbejdere mv. i hvert af de 8 regionale arbejdsmarkedsområder.

Aldersgrænsen for voksenlærlingeordningen fastholdes på 25 år ved uddannelsens påbegyndelse, hvilket er i overensstemmelse med aldersgrænsen, der gælder for euv.

Der findes ikke hjemmel til at dispensere fra voksenlærlingereglerne, der gælder for virksomheder beliggende i Danmark. Uddannelsen kan i øvrigt gennemføres uden hensyn til arbejdsgivertilskud.

I det følgende redegøres for ordningens gældende hovedprincipper for så vidt angår målgrupper, arbejdsgivertilskud, opgørelse af ledighedsperioder mv.

Vejledningen er i det følgende bygget op omkring de enkelte bestemmelser i loven med hovedpunkterne 1-10 (§§98c-98g).

2. Tilskud til arbejdsgiveren i voksenlærlingens praktikperiode

§ 98 c. Arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser, har efter reglerne i stk. 3 og §§ 98
d-98 g ret til tilskud til den løn, som de betaler personen i praktikperioden, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for uddannelsesaftaler med elever inden for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, som har ret til voksenelevløn efter gældende faglige overenskomster og aftaler.
Stk. 3. Tilskuddet ydes efter Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis-støtte.

2.1 Uddannelser med tilskud til lønnen i praktikperioden

Der kan indgås uddannelsesaftale mellem arbejdsgiveren og voksenlærlinge, der ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år, inden for uddannelser, der er omfattet af lov om erhvervsuddannelse (LBK nr. 157 af 17/02/2015) og lov om maritime uddannelser (LBK nr. 466 af 08/05/2013). I lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) fremgår det endvidere, at der ydes refusion til arbejdsgivere, der i henhold til uddannelsesaftale har udbetalt løn under skoleophold til elever under erhvervsuddannelse i overensstemmelse med lovgivningen for disse uddannelser og til elever under uddannelser, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan sidestilles med erhvervsuddannelser. (LBK nr. 148 af 12/02/2014).

Lov om erhvervsuddannelse omfatter uddannelser, der i almindelighed ikke varer mere end 4 år og 6 måneder. Erhvervsuddannelserne er vekseluddannelser, dvs. at uddannelserne veksler mellem skoleperioder og praktikophold i en virksomhed eller skolepraktik. Eksempler på erhvervsuddannelser er uddannelsen til murer, smed eller industrioperatør.

Det er undervisningsministeren, der godkender oprettelse af nye uddannelser og kan nedlægge uddannelser. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser afgiver indstilling herom. Det er ministeren for Forskning, Innovation og Videregående uddannelse, der godkender uddannelserne efter lov om maritime uddannelser.

Hvornår påbegyndes uddannelsen?

Uddannelsens påbegyndelse kan godt ligge forud for det tidspunkt, hvor voksenlærlingen påbegynder praktikforløbet hos virksomheden.

Det kan fx være tilfældet, hvis voksenlærlingen har deltaget i:

et grundforløb før påbegyndelse af uddannelsens hovedforløb. Hvis grundforløbet har relevans for lærlingens uddannelsesforløb indgår grundforløbet i det samlede uddannelsesforløb, og uddannelsen anses for påbegyndt på det tidspunkt, hvor voksenlærlingen er startet på det pågældende grundforløb.

en realkompetencevurdering (RKV) som indledning til en euv. I de tilfælde vil RKV indgå som en del af uddannelsen og uddannelsen være påbegyndt. RKV vurderet i anden sammenhæng, før opstart af en erhvervsuddannelse vil ikke indgå i bedømmelsen af hvornår uddannelsen er påbegyndt.

trin 2 på samme uddannelse. En erhvervsuddannelse kan, jf. § 15, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, afsluttes med et eller flere kompetencegivende trin, som har et modsvar på arbejdsmarkedet. Hvis en person med en trin 1 uddannelse senere hen vælger at påbegynde trin 2 på samme uddannelse, så er det at betragte som en genoptagelse af den tidligere uddannelse. Den pågældende person bygger således videre på deres tidligere uddannelse, og påbegynder ikke en ny selvstændig uddannelse.

I rammen nedenfor følger to eksempler:

Eksempel A
Voksenlærling, hvor grundforløbet ligger umiddelbart forud for uddannelsesaftalen med virksomheden
Hvis grundforløbet har relevans for den praktikuddannelse hos virksomheden, der ansøges om tilskud til, tæller grundforløbet med i den samlede uddannelse. Sagsbehandleren skal i sådanne situationer afgøre voksenlærlingens alder, højst fuldførte uddannelse og ledighedshistorik på det tidspunkt, hvor grundforløbet påbegyndes.
Det er samme scenarie, hvis der i stedet for et grundforløb lå en realkompetencevurdering forud praktikuddannelsen hos virksomheden. Her ville realkompetencevurderingen indgå i den samlede uddannelse.
Eksempel B
Voksenlærling med ledighed mellem uddannelsens påbegyndelse og uddannelsesaftalen med virksomheden
Hvis grundforløbet har relevans for den praktikuddannelse hos virksomheden, der ansøges om tilskud til, tæller grundforløbet med i den samlede uddannelse. Det betyder at selvom, der opstår en ledighedsperiode mellem grundforløbet og praktikuddannelsen påbegyndes hos virksomheden så påbegyndes uddannelsen ved grundforløbet. Sagsbehandleren skal i sådanne situationer afgøre voksenlærlingens alder, højst fuldførte uddannelse og ledighedshistorik på det tidspunkt, hvor grundforløbet påbegyndes.

Der er ikke fastsat nogen formel forældelsesfrist for kompetencevurderingerne, hvorfor en eventuel forældelse afhænger af en konkret vurdering fra jobcenteret.

Hvis en voksenlærling indgår en ny uddannelsesaftale om forsættelse af en allerede påbegyndt uddannelse er der ikke tale om påbegyndelse af en ny uddannelse. En uddannelse kan godt bestå af en række forskellige uddannelsesaftaler, som ikke udgør selvstændige uddannelser, men indgår som elementer som tilsammen sikrer, at eleven/lærlingen får den fulde uddannelse.

Flere forskellige uddannelsesaftaler berører således ikke tilskudsbevillingen, der entydigt afgøres på grundlag af uddannelsens påbegyndelse.

Der træder nye regler i kraft den 1. august 2015 som følge af Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (februar 2014). Det fremgår af et nyt kapitel i lov om erhvervsuddannelser, at der indføres en erhvervsuddannelse til voksne (euv) på 25 år og derover med samme mål og niveau som den tilsvarende erhvervsuddannelse for unge. En euv indledes med en vurdering af den voksnes praktiske og teoretiske kompetencer (realkompetencevurdering) (jf. § 66 v, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser). På baggrund af reglerne om uddannelsen og skolens vurdering af elevens kompetencer udarbejdes en personlig uddannelsesplan, så elevens uddannelse bliver så kort som mulig. Uddannelsesplanen udarbejdes inden for følgende rammer:

Euv1: Voksne, som har to års relevant erhvervserfaring, får godskrevet grundforløbets 2. del og praktikuddannelsen. For denne gruppe af voksne vil vejen til kompetence på erhvervsuddannelsesniveau bestå af skoleundervisning i hovedforløbet.

Euv2: Voksne med mindre end to års relevant erhvervserfaring og voksne, der har en forudgående uddannelse, skal gennemføre en uddannelse, der består af hele eller dele af grundforløbets 2. del, og det standardiserede hovedforløb for voksne, der både består af skoleundervisning og en praktikuddannelse med en varighed på maksimalt to år. En forudgående uddannelse er fx en anden afsluttet erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. F. eks. AMU-kurser eller produktionsskoleforløb er i denne sammenhæng ikke at betragte som forudgående uddannelse.

Euv3: Har de voksne hverken relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, skal de gennemføre en erhvervsuddannelse for voksne, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Det vil fortsat gælde, at voksenlærlingetilskuddet kun kan gives i praktikperioden.

2.2 Flere praktikpladser

En elev/lærling kan indgå uddannelsesaftale med mere end én virksomhed, således at personen i løbet af praktikperioden får flere praktiksteder. Begge virksomheder kan modtage tilskud, hvis de opfylder betingelserne for at få tilskud, dog ikke samtidig.

En sådan uddannelsesaftale adskiller sig fra en ordinær uddannelsesaftale ved, at også virksomheder, der ikke vil kunne godkendes til en hel uddannelse, kan få en elev/lærling i praktik og hjælpe en person til en uddannelse. For at en aftale kan indgås mellem de involverede parter, skal alle elementer i aftalen være på plads ved påbegyndelsen af elevens/lærlingens uddannelse.

Når virksomhederne indgår aftalerne, fastlægger de, hvilke perioder eleven/lærlingen er tilknyttet den enkelte virksomhed. Det kan foregå på flere måder: Eleven/lærlingen kan således enten tilbringe praktiktiden skiftevis imellem to virksomheder i perioder på for eksempel et halvt år ad gangen eller i et forløb, hvor virksomhedernes uddannelsesaftaler med eleven/lærlingen afløser hinanden i det fortløbende praktikforløb.

Virksomhederne har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven/lærlingen i hver deres aftaleperiode.

2.3 Fortsættelse af uddannelsesaftale på anden virksomhed

Der kan også gives tilskud til uddannelsesaftaler, hvor elev/lærlingeforholdet afbrydes, f.eks. fordi arbejdsgiveren må lukke virksomheden - og eleven/lærlingen herefter indgår aftale med en anden virksomhed om færdiggørelse af uddannelsen. I disse situationer er der tale om, at en ny arbejdsgiver indtræder i og fortsætter en eksisterende uddannelsesaftale. Arbejdsgiveren kan således overtage det tilsagn om tilskud, der er givet til den tidligere arbejdsgiver. Der kan højst ydes tilskud for den resterende tilskudsperiode.

Hvis aftalen med denne anden virksomhed er en ny uddannelsesaftale, skal ansøgningen fra virksomheden vurderes "forfra", dvs. at ansøgningen skal vurderes som alle andre nye ansøgninger. Det forhold, at uddannelsesaftalen betragtes som en ny aftale, indebærer bl.a., at den nye virksomhed vil kunne modtage tilskud på de betingelser, der er gældende ved uddannelsens påbegyndelse. Det betyder, at man ikke kan indgå en aftale om tilskud midt i et uddannelsesforløb på andre betingelser, end de der var gældende ved uddannelsens påbegyndelse. Tilskudssatsen kan heller ikke ændres undervejs.

2.4 Ny uddannelsesaftale med en ny virksomhed

Hvis en elev/lærling har afbrudt sin uddannelse hos en virksomhed og derefter indgår en ny uddannelsesaftale med en anden virksomhed om enten færdiggørelse af en uddannelse eller påbegyndelse af en anden, skal der tages stilling til, hvorvidt personen opfylder krav om tilskud ved uddannelsens påbegyndelse.

I rammen nedenfor følger et eksempel, der er gældende for afsnit 2.2, 2.3 og 2.4:

Eksempel C
Voksenlærling med korte del-uddannelsesaftaler med forskellige virksomheder
Hvis voksenlærlingens samlede uddannelse består af en række deluddannelsesaftaler er tidspunktet for uddannelsens påbegyndelse ved den første uddannelsesaftale. Sagsbehandleren skal i sådanne situationer afgøre voksenlærlingens alder, højst fuldførte uddannelse og ledighedshistorik på det tidspunkt, hvor første delaftale påbegyndes.

2.5 Eleven/lærlingen er bosiddende i udlandet

Tilskuddet er knyttet til virksomheden, derfor kan eleven godt være bosiddende i udlandet.

Det er ingen betingelse, at eleven/lærlingen er dansk statsborger. Der kan således også ydes tilskud til en udlænding, der har en gyldig opholds- og arbejdstilladelse, der gælder i hele uddannelsestiden.

2.6 Særligt om SOSU mv.

En uddannelsesaftale om gennemførelse af uddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent m.v. kan ikke give grundlag for tilskud, hvis personen har ret til voksenelevløn efter gældende faglige overenskomster og aftaler på social- og sundhedsområdet indgået mellem FOA – Fag og Arbejde og KL/Danske Regioner.

Der kan således ikke ydes tilskud til elever på social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen, der har ret til voksenlærlingeløn efter overenskomsten. Begrundelser er, at kommunerne og regionerne er blevet kompenseret for merudgiften herved i forbindelse med trepartsaftalen af 17. juni 2007.

2.7 Godskrivning af tidligere uddannelse/beskæftigelse

Tilskudsordningen omfatter uddannelsesaftaler med personer, der ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år. Eleven/lærlingen kan på baggrund af realkompetencevurderingen godskrives for tidligere uddannelse og relevant erhvervserfaring og skal i visse tilfælde have afkortet uddannelsen, jf. ovenfor om euv. Der er ikke fastsat nogen formel forældelsesfrist for kompetencevurderingerne, hvorfor en eventuel forældelse afhænger af en konkret vurdering.

2.8 Skolepraktik

Der kan ikke gives tilskud efter voksenlærlingeordningen, når personen er i skolepraktik.

Grunden er, at udbetaling af tilskud kræver, at en arbejdsgiver ansætter personen og udbetaler voksenløn i praktikperioden.

Personen vil imidlertid kunne overgå fra skolepraktik til at blive omfattet af en uddannelsesaftale og derefter give grundlag for tilskud til praktikvirksomheden. Vurderingen vil dog også i dette tilfælde skulle gøres ud fra de betingelser, der var gældende ved påbegyndelse af uddannelsen – i dette tilfælde påbegyndelse af skolepraktik.

I rammen nedenfor følger et eksempel omhandlende afsnit 2.8:

Eksempel D
Voksenlærling med skolepraktik forud for uddannelsesaftale med virksomheden
Hvis voksenlærlingen har påbegyndt uddannelsen i skolepraktik indgår denne i det samlede uddannelsesforløb. Sagsbehandleren skal i sådanne situationer afgøre voksenlærlingens alder, højst fuldførte uddannelse og ledighedshistorik på det tidspunkt, hvor skolepraktikken påbegyndes.

3. Tilskud efter AUB-reglerne (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)

Jobcenteret kan kun udbetale tilskud under praktikophold på virksomheden. I perioder med skoleophold udbetales der tilskud efter AUB-reglerne.

Efter AUB-reglerne kan der ydes elev- og lærlingerefusion til en virksomhed for voksne elever/lærlinge i de perioder, hvor eleven/lærlingen er på skole.

Den 1. august 2015 træder nye regler i kraft vedrørende lønrefusion for voksenlærlinge som følge af erhvervsuddannelsesreformen. Den nye bestemmelse fremgår af boksen nedenfor, se § 4, stk. 2:

§ 4. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder refusion til de i § 2 nævnte arbejdsgivere, der i henhold til uddannelsesaftale har udbetalt løn under skoleophold til elever under erhvervsuddannelse i overensstemmelse med lovgivningen for disse uddannelser og til elever under uddannelser, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan sidestilles med erhvervsuddannelser.
Stk. 2. For elever under erhvervsuddannelse for voksne, jf. kapitel 7 d i lov om erhvervsuddannelser, ydes refusion efter stk. 1 med en særlig takst for voksne, såfremt arbejdsgiveren udbetaler voksenløn. Udbetales almindelig elevløn, ydes refusion med de takster, der gælder for elever under 25 år. For elever, der er omfattet af § 66 y, stk. 1, nr. 1, i lov om erhvervsuddannelser, kan arbejdsgiveren tidligst opnå ret til lønrefusion efter stk. 1 fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren forinden har beskæftiget den pågældende på fuld tid i sammenhængende 3 måneder eller ved deltidsbeskæftigelse i en sammenhængende periode, der svarer til 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse. 3. pkt. finder anvendelse, uanset om arbejdsgiveren udbetaler voksenløn eller almindelig elevløn.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, tlf. 48 20 48 20. https://indberet.virk.dk/arbejdsgivernes-uddannelsesbidrag/arbejdsgivernes-uddannelsesbidrag-aub

4. EU's de minimis-ordning

Tilskud til voksenlærlinge ydes inden for EU`s de minimis-støtte-ordning. Det betyder bl.a., at der er loft over det beløb, der kan gives i støtte til den enkelte virksomhed samt begrænsninger i hvilke virksomhedstyper, der kan modtage tilskud.

Forordningens fulde navn er: Kommissionens forordning (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte.

De minimis-forordningen giver mulighed for at tildele gennemsigtig støtte til virksomheder på op til 200.000 EUR pr. virksomhed over en tre-årig regnskabsperiode, uden at støtten skal anmeldes til Europa-Kommissionen i henhold til TEUF artikel 108, stk. 3.

Ordningen administreres af Erhvervs- og Vækstministeriet. Læs mere her:

https://www.evm.dk/arbejdsomraader/erhverv-og-regulering/statsstoette/forenelig-statsstoette/de-minimis

5. Løn- og arbejdsvilkår

§ 98 d. Det er en betingelse for tilskud, at eleven under de praktikophold, som uddannelsesaftalen omfatter, er sikret en ved overenskomst fastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikkefaglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til. I fag eller dele af et fag, hvor sådanne overenskomster ikke findes, skal lønnen mindst svare til, hvad der gælder inden for beslægtede overenskomstområder.

Det fremgår af loven, at arbejdsgiveren under praktikopholdet på virksomheden skal udbetale en løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke-faglært lønmodtager efter kollektiv overenskomst er berettiget til inden for det pågældende område.

På ikke-overenskomstdækkede områder skal lønnen mindst svare til, hvad der er gældende inden for beslægtede overenskomstområder.

Arbejdsgiveren skal oplyse jobcenteret om disse forhold. Det kan fx ske på den ansøgningsblanket, der er udarbejdet af KL og findes på jobnet.dk.

Det er således arbejdsgiverens ansvar, at der udbetales en løn, der opfylder betingelserne i loven. Kun hvis jobcenteret har grund til at tro, at en løn ikke er korrekt, skal jobcenteret reagere og kontakte arbejdsgiver og eleven/lærlingen for at høre nærmere om, hvorledes timelønnen er fastsat.

I tilfælde, hvor der er tale om et område uden for overenskomst, og lønnen formodes ikke at være korrekt, bør jobcenteret kontakte arbejdsgiveren og eleven/lærlingen.

Hvis der er uenighed om lønnen mellem en arbejdsgiver og en faglig organisation, skal jobcenteret overlade det til parterne at blive enige om at fastsætte en løn.

Forhold om ansættelsesforholdets betydning for elevens/lærlingens fremtidige dagpengeret henvises til vedkommendes arbejdsløshedskasse.

5.1 Perioder med barsel og/eller sygdom

Hvis en barsels- eller sygdomsperiode fører til, at uddannelsestiden bliver forlænget, kan der udbetales tilskud i den forlængede periode, hvis denne ligger inden for den bevilligede støtteperiode, der er bevilliget fra uddannelsens påbegyndelse.

Hvis forlængelsen medfører, at uddannelsesaftalen først afsluttes efter bevillingsperioden fra uddannelsens påbegyndelse, kan der, hvis der ikke er ydet tilskud i sygdoms- eller barselsperioden, udbetales tilskud i den forlængede periode. Hvis bevillingsperioden har været i op til 2 år, vil perioden i tid ligge efter 2 år fra uddannelsens begyndelse, men i realiteten inden for de 2 år, da uddannelsen har været suspenderet i perioden uden løn. Den samlede bevillingsperiode bliver således 2 år.

5.2 Perioder med nedsat arbejdstid

Perioder med nedsat arbejdstid på grund af fx helbredsmæssige problemer kan forlænge tilskudsperioden, dog ikke ud over den maksimale støtteperiode.

5.3 Tilskud for overarbejde

Der kan ikke udbetales tilskud for overarbejde.

5.4 Perioder med ferie

Betingelsen om, at der kun kan udbetales tilskud i perioder, hvor der er udbetalt løn, gælder også i relation til elevens ferie. Har virksomheden ifølge lønseddel udbetalt sædvanlig løn under elevens/lærlingens ferie, kan der således gives tilskud til lønnen.

5.5 Virksomheden ejes af ægtefælle/samlever

Der er ikke i loven fastsat regler, der forhindrer, at en ægtefælle ansættes med tilskud i den anden ægtefælles virksomhed.

5.6 Virksomheden ejes af eleven/lærlingen

En uddannelsesaftale, hvor en virksomhedsejer indgår uddannelsesaftale med sig selv, vil ikke kunne godkendes efter lov om erhvervsuddannelser.

6. Alderskrav, forudgående ledighed, anden støtte m.v.

§ 98 e. For at der kan gives tilskud, skal uddannelsesaftalen indgås med en person, der ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år og
1) er omfattet af § 2, nr. 1, og
a) har været ledig i en sammenlagt periode på mere end 2 måneder, hvis personen ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, medmindre personen ikke har anvendt uddannelsen i de sidste 5 år, eller
b) har været ledig i en sammenlagt periode på mere end 12 måneder, hvis personen har en uddannelse som nævnt i litra a, eller
2) er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og
a) har været ledig i en sammenhængende periode på mere end 2 måneder, hvis personen ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, medmindre personen ikke har anvendt uddannelsen i de sidste 5 år, eller
b) har været ledig i en sammenhængende periode på mere end 12 måneder, hvis personen har en uddannelse som nævnt i litra a, eller
3) er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, og har været ledig i en sammenhængende periode på mere end 2 måneder.
Stk. 2. For at der kan gives tilskud til beskæftigede og ledige, der ikke er omfattet af stk. 1, skal uddannelsesaftalen indgås med en person, der ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år og ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse,
og at uddannelsesaftalen er indgået inden for områder, hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for arbejdskraft. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder to gange om året en liste over de uddannelser, hvor der er behov for arbejdskraft.
Stk. 3. Ved opgørelse af kravet om forudgående sammenhængende ledighed efter stk. 1, nr. 2 og 3, medregnes perioder, hvor personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller har været i tilbud efter kapitel 12 eller været ledig selvforsørgende.
Stk. 4. Der kan ikke gives tilskud til en arbejdsgiver, der i praktikperioden modtager anden offentlig støtte til eleven. Der kan ligeledes ikke udbetales tilskud til en arbejdsgiver, der til eleven har modtaget en økonomisk præmie eller bonus efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for tilskud til arbejdsgivere og om mulighed for tilskud, såfremt den person, der indgås uddannelsesaftale med, tidligere har været ansat i den pågældende virksomhed, herunder hvis ansættelsen har været med offentlig støtte efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

For at få tilskud skal uddannelsesaftalen indgås med en voksenlærling, der ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år.

En erhvervsuddannelse er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb.

Hovedforløbet består både af skoleundervisning og praktik. Dets samlede længde varierer fra uddannelse til uddannelse.

De fleste voksenlærlinge vil følge et standardiseret hovedforløb, der er kortere end det hovedforløb, de unge følger. Skoleundervisningen i hovedforløbet for voksne, der har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, er typisk mindst 10 pct. kortere end skoleundervisningen for unge, og praktikuddannelsen vil maksimalt være to år.

Den realkompetencevurdering, som uddannelsen begynder med, kan vare fra en halv dag til 10 dage. På baggrund af vurderingen udarbejder skolen en personlig uddannelsesplan. Det sker i samråd med voksenlærlingen og for beskæftigede inddrages arbejdsgiveren også.

Bekendtgørelserne for de nye erhvervsuddannelser godkendes i løbet af 2015, og UddannelsesGuiden (UG) linker til dem, efterhånden som de godkendes. Linker UG endnu ikke til den nye bekendtgørelse for uddannelsen, skal erhvervsskolen kontaktes.

6.1 Målgrupper og tilskud

Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere: Ufaglærte og personer med forældet uddannelse (se afsnit 6.4) med mere end 2 måneders ledighed og faglærte med mere end 12 måneders ledighed. Tilskuddet er på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden og gælder alle erhvervsuddannelser.

Øvrige ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede: Tilskuddet er på 30 kr. i timen i op til de første to år af uddannelsesperioden, og uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft. Der udarbejdes ud fra arbejdsmarkedsbalancen en liste med behov for arbejdskraft (voksenlærlingeliste) inden for hvert af de enkelte regionale arbejdsmarkedsråds geografiske områder, jf. afsnit 6.3 Fag og uddannelser der kan ydes tilskud til.

Det betyder, at ordningen ikke kan benyttes af beskæftigede, der allerede har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse– uanset om uddannelsen anses for at være forældet.

Desuden fremgår oversigt over målgrupper og tilskud af vedlagte bilag 1.

6.2 Ledighedsperioden

Tilskuddet til virksomheden afhænger af personens ledighed ved uddannelsens påbegyndelse. Uddannelsens påbegyndelse kan enten være skoleundervisning eller praktikuddannelse. Uddannelsen består af et grundforløb og hovedforløb og indledes med en realkompetencevurdering.

Ledighedsperioden for dagpengemodtagere opgøres som sammenlagt ledighed i dagpengeperioden, der har en referenceperiode på 3 år.

For kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere opgøres ledighedsperioden som sammenhængende ledighed, således at der i opgørelse af kravet om forudgående sammenhængende ledighed medregnes perioder, hvor personen har modtaget a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, været i tilbud efter kapitel 12 (løntilskud) eller været ledig selvforsørgende.

Det følger af § 2, nr. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at man er selvforsørgende, 1) hvis man ikke er i beskæftigelse, og 2) ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder fx kontanthjælp.

Når det af § 98 e, stk. 3 blandt andet fremgår, at ved opgørelsen af kravet om forudgående sammenhængende ledighed efter stk.1, nr. 2 og 3, medregnes perioder, hvor personen har været ledig selvforsøgende, er der ikke noget til hinder for, at den forudgående sammenhængende ledighed kun består af tid som ledig selvforsøgende.

Det er op til kommunen at vurdere, om en person lever op til kravene for at kunne betragtes som selvforsøgende ledig. Der er ikke specifikke krav til, hvordan denne dokumentation skal foreligge.

Perioder med fx SU eller skolepraktikydelse medregnes ikke til ledighedsperioden.

Periode som indsat i fængsel tæller heller ikke med som ledighed.

6.3 Fag og uddannelser der kan ydes tilskud til

For voksenlærlinge, der er ufaglærte/har forældet uddannelse og kommer fra minimum 2 måneders ledighed - i form af dagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp – eller for faglærte ledige med minimum 12 måneders ledighed - er der som hovedregel ingen begrænsninger inden for de uddannelser, der er omfattet af lov om erhvervsuddannelser m.v.

Voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse, og ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed, er omfattet af kravet om, at uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft. Til det brug udarbejdes der ud fra Arbejdsmarkedsbalancen en voksenlærlingeliste (positivliste), der findes på de regionale arbejdsmarkedsråds hjemmesider.

STAR udarbejder denne liste to gange om året. For yderligere oplysninger om voksenlærlingelisterne: www.rar-bm.dk

6.4 Forældet uddannelse for personer, der kommer fra ledighed, dvs. hvor personen ikke har anvendt uddannelsen i de sidste 5 år

Jobcentrenes administration og afgørelse af om en uddannelse er forældet skal ske på samme måde, som SU-styrelsen forvalter reglerne om VEU-godtgørelse. Efter VEU-reglerne er det en betingelse for ydelsen, at uddannelsen ikke har været anvendt de sidste 5 år.

Hvis personen har en uddannelse, skal det afgøres, om uddannelsen har været en forudsætning for jobbet.

Hvis fx en person, der er uddannet folkeskolelærer, arbejder som kassemedarbejder i det lokale supermarked og har haft denne beskæftigelse de sidste 7 år, vil arbejdsgiveren kunne få tilskud.

Et andet ex. er en person, der er uddannet sociolog, og efter endt uddannelse arbejder med almindeligt kontorarbejde. Der skal efterfølgende gå 5 år fra afslutningen af uddannelsen, før arbejdsgiveren kan få tilskud.

Hvis personen ikke formelt bruger sin uddannelse, men at det alligevel er klart, at den nuværende beskæftigelse er opnået på grundlag af, at personen har netop denne uddannelse, så vil personen ikke være tilskudsberettiget. Hvis fx en person er uddannet erhvervsøkonom for 10 år siden og arbejder som butikschef i det lokale supermarked, kan den pågældende ikke siges at have forladt sit uddannelsesniveau og nu arbejder på et andet erhvervsuddannelsesniveau, og den pågældende vil følgelig ikke være tilskudsberettiget.

Kravet påses af jobcentrene. Det skal fremgå af ansøgningsblanketten, om eleven/lærlingen har en uddannelse og har anvendt uddannelsen inden for de sidste 5 år. Hvis der opstår tvivl, om ansøger eventuelt har fortiet oplysninger eller lignende, der har betydning for retten til tilskud, så skal jobcenteret indhente supplerende oplysninger, der kan belyse, om betingelserne er opfyldt.

6.5 Offentlig støtte efter andre regler

Virksomheden skal erklære, at den ikke til samme praktikpladsophold modtager eller vil modtage offentlig støtte efter andre regler. Det kan fx ske på ansøgnings- og udbetalingsblanketten, der ligger på jobnet.dk

Der kan f.eks. ikke ydes støtte, hvis der samtidig modtages støtte efter revalideringsbestemmelserne i lov om aktiv socialpolitik, til samme person.

Modtagelse af en økonomisk præmie for merbeskæftigelse i praktikpladser efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har ikke betydning for modtagelse af tilskud1).

7. Ansøgningsprocedure

§ 98 f. Afgørelse om tilskud træffes af den kommune, hvor praktikstedet er beliggende. Ansøgning om tilskud skal indgives, senest 1 måned efter at den aftalte uddannelse efter
§ 98 c, stk.1, er påbegyndt.
Stk. 2. Hvis ansøgningen indgives senere end nævnt i stk. 1, træffes afgørelsen om ydelse af tilskud på baggrund af, om betingelserne for ydelse af tilskud var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen efter stk. 1 skulle have været indgivet. Tilskud kan kun ydes fra ansøgningstidspunktet og i den resterende del af perioden på 2 år efter § 98 g, stk. 2.

Afgørelse om tilskud træffes af den kommune, hvor praktikstedet er beliggende.

Ansøgning om tilskud skal indgives senest 1 måned efter, at den aftalte uddannelse er påbegyndt. Hvis ansøgningen indgives på et senere tidspunkt, træffes afgørelse om ydelse af tilskud på baggrund af, om betingelserne var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen skulle have været indgivet. Tilskud kan herefter ydes fra ansøgningstidspunktet og i en resterende periode.

Ansøgningen indsendes til jobcenteret af arbejdsgiveren. Det kan fx ske på den blanket, der kan hentes elektronisk på jobnet.dk. Ansøgningstidspunktet er det tidspunkt, hvor ansøgningen konkret modtages i jobcenteret.

Arbejdsgiveren vedlægger kopi af den underskrevne og godkendte uddannelsesaftale. Jobcenteret skal påse, om alle nødvendige oplysninger foreligger i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

En uddannelsesaftale anses for indgået, når alle parter har underskrevet aftalen.

8. Tilskudsstørrelse, periode m.v.

§ 98 g. Tilskuddet udgør 40 kr. pr. time i praktikperioden hos arbejdsgivere for personer omfattet af § 98 e, stk. 1. For personer omfattet af § 98 e, stk. 2, udgør tilskuddet 30 kr. pr. time i praktiktiden.
Stk. 2. Tilskuddet gives i op til de første 2 år af den aftalte uddannelse, jf. § 98 c, stk. 1. For personer omfattet af § 98 e, stk. 1, kan tilskuddet i praktikperioder dog gives i hele den aftalte uddannelsesperiode. Der kan kun gives tilskud for normal overenskomstmæssig arbejdstid.
Stk. 3. Jobcenteret udbetaler tilskuddet månedsvis bagud på grundlag af arbejdsgiverens anmodning herom.

Reglerne finder anvendelse på tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksenlærlinge. Betingelsen om, at tilskuddet skal være bevilget, indebærer, at arbejdsgiveren fra kommunen skal have modtaget bindende tilsagn om udbetaling af tilskud.

Tilskuddet ydes pr. udbetalt arbejdstime.

Arbejdsgivertilskuddet forudsætter, at betingelserne herfor er opfyldt ved uddannelsens påbegyndelse.

Arbejdsgiveren skal søge om tilskud i jobcenteret senest 1 måned efter, uddannelsen er påbegyndt. Det betyder, at selvom arbejdsgiveren ansøger på et senere tidspunkt, skal de vilkår, der var gældende, da uddannelsen startede lægges til grund.

Almindeligt eller forhøjet tilskud efter § 98 e, stk. 1 eller stk.2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats afhænger af personens indplacering.

8.1 Udbetaling

Arbejdsgiveren skal anmode om udbetaling. Det kan fx ske ved at udfylde en særlig blanket, der ligesom ansøgningsblanketten kan hentes elektronisk på jobnet.dk

For større virksomheder med central ledelse og flere afdelinger fordelt i forskellige kommuner kan der opstå spørgsmål om, til hvem tilskuddet skal udbetales: hovedkontoret eller afdelingen. For sådanne virksomheder gælder, at tilskud skal udbetales til den virksomhed, der indgår aftalen - altså den del af virksomheden, der står som aftalepart i uddannelsesaftalen.

Udbetalingsanmodningen indsendes til jobcenteret i den kommune, hvor praktikstedet er beliggende. Tilskuddet skal udbetales af det jobcenter, hvor praktikstedet er beliggende.

I tilfælde af uddannelsesaftaler med skiftende arbejdssteder skal tilskuddet udbetales af det jobcenter, hvor virksomheden altså aftaleparten ifølge uddannelsesaftalen er beliggende.

8.2 Ophør

Tilskuddet kan ikke gives efter uddannelsesaftalens ophør.

9. Jobcentrenes registrering af voksenlærlinge

9.1 Hvorfor er det vigtigt at registrere voksenlærlingeforløb

Jf. Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (BEK nr. 263 af 20/02/2015), kapitel 40, stk. 4, skal jobcenteret registrere og indberette oplysninger om voksenlærlingeforløb i jobcenterets fagsystem.

Alle voksenlærlingeforløb skal oprettes som en aktivitet i Opera (Momentum), Workbase (Momentum) eller Fasit. Hvis forløbet ikke registreres korrekt har Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) ikke adgang til data og dermed ikke retvisende viden om hvor mange, der anvender ordningen. Hvis alle forløb registreres korrekt kan STAR udstille data på Jobindsats.dk, hvorefter jobcenteret og den øvrige offentlighed nemt kan følge brugen af ordningen. Der er samtidigt et stort politisk fokus på at kunne evaluere, hvilke aktiviteter i den aktive beskæftigelsesindsats, der bringer borgeren tættere på job. Her er det afgørende, at der skabes et retvisende datagrundlag for voksenlærlingeordningen, som kun jobcenteret kan skabe. Endeligt indgår voksenlærlingeforløb i beregningerne i den kommende refusionsordning, der træder i kraft d.1.1.2016. Registrering af voksenlærlingeforløb har således indflydelse på den statslige refusion på beskæftigelsesområdet.

I uddannelsesaftalen fremgår, hvornår elevens uddannelse er begyndt. Hvis den er begyndt før uddannelsesaftalens begyndelsestidspunkt skal datoen for påbegyndelsen være anført, for at det kan påses, at aftalen ikke omfatter allerede gennemførte dele af uddannelsen.

9.2 Korrekt registrering af voksenlærlingeforløb

Alle voksenlærlingeforløb skal oprettes som en aktivitet i Opera (Momentum), Workbase (Momentum) eller Fasit.

I det følgende redegøres for hvilke oplysninger, jobcenteret skal registrere.

Startdato: Datoen for hvornår tilskudsperioden påbegyndes.

Denne dato er ikke nødvendigvis sammenfaldende med datoen for hvornår voksenlærlingen påbegynder uddannelsen.

BEMÆRK: Kommuner, der tidligere har anvendt KMD’s Opera-system til at indberette aktive tilbud, har ikke kunnet datere en startdato, der lå forud for den dag, hvor selve indtastningen foregik. Denne fejl er rettet i det nye system Momentum, der pr. 5.januar 2015 indgår i Operas og Workbase systemer for aktivitetsindberetninger i kommuner, der anvender KMD som leverandør. Dvs. det for alle kommuner er muligt at indberette startdato, som den dag hvorpå uddannelsen påbegyndes.

Slutdato: Dato for hvornår tilskudsperioden stopper.

Denne dato er ikke nødvendigvis sammenfaldende med afslutning af uddannelsen, men det er denne dato kontaktforløbet mellem jobcenteret og voksenlærlingeforløbet afsluttes.

CVR-nummer: Det 8-cifrede CVR-nummer for den virksomhed, hvor i voksenlærlingen ansættes.

P-nummer: Det 10-cifrede P-nummer for den virksomhed, hvor i voksenlærlingen ansættes.

Status (beskæftigelse eller ledighed): Ved oprettelsen af aktiviteten voksenlærling/elev skal sagsbehandleren angive, om voksenlærlingen ved uddannelsens påbegyndelse kommer fra hhv. :

a) ledighed (anvend aktiveringstypen ’Voksenlærling, ledighed’) eller

b) beskæftigelse (anvend aktiveringstypen ’Voksenelev, beskæftigelse’).

BEMÆRK: Voksenlærlingens status skal opgøres på det tidspunkt, hvor uddannelsen påbegyndes. Som beskrevet i kapitel 2 kan dette tidspunkt kan godt ligge forud for det tidspunkt, hvor voksenlærlingen begynder praktikforløbet i virksomheden. Det er fx tilfældet, hvis voksenlærlingen har deltaget i et grundforløb før ansættelse i virksomheden. Definition af uddannelsens påbegyndelse er uddybet i afsnit 2.1.

Tilskuddet til virksomheden afhænger af længden af voksenlærlingens forudgående ledighed jf. afsnit 6.1 om målgruppe og tilskud. Men uanset om den ledige har været ledig under eller over 2 måneder forud for uddannelsens påbegyndelse, skal sagsbehandleren registrere en voksenlærling, som er berørt af ledighed, ved uddannelsens påbegyndelse, under aktiveringstypen ”Voksenelev, ledighed”.

Fra januar 2016 skal det ligeledes registreres om voksenlærlingen er ufaglært eller faglært ved uddannelsens påbegyndelse.

Hvis voksenlærlingen har bopæl i en anden kommune?

Et voksenlærlingeforløb ”hører til” i den kommune, hvor virksomheden, der ansætter voksenlærlingen, ligger. Dvs. at et forløb skal registreres af det jobcenter, hvor virksomheden er placeret uanset, hvor borgeren, der skal i voksenlærlingeforløb, har bopæl. Hvis borgeren har bopæl i en anden kommune end, hvor virksomheden er placeret, skal jobcenteret ”overtage” voksenlærlingen fra vedkommendes bopælskommune ved at oprette et nyt kontaktforløb og tilknytte den pågældende borger. Hvorledes dette gøres afhænger af det enkelte fagsystem og jobcenteret skal orientere sig i disse fagsystemers vejledninger for at søge viden om hvordan jobcenteret tilknytter borgere, der har bopæl i en anden kommune.

Ved yderligere spørgsmål til registrering af voksenlærlingeforløb kontakt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Centeret for Viden og Analyse, telefon 72 14 20 00, e-mail jobindsats@star.dk.

10. Klageadgang

§ 128. Jobcenterets afgørelse efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Tilskuddet gives til virksomheden. Det er derfor virksomheden, der er part i sagen og kan klage over jobcenterets afgørelser.

Bilag 1: VOKSENLÆRLING, MÅLGRUPPER OG TILSKUD

 
Ledighedslængde
Forsørgelse
VL-positivliste
Tilskud
LAB §
Ufaglært
Ledig, ledighed under 2 mdr.
Dagpengemodtager
Ja
30 kr. i timen op til 2 år
98e stk. 2
Kontanthjælpsmodtager
Ja
30 kr. i timen i op til 2 år
98e stk. 2
Uddannelseshjælpsmodtager
Ja
30 kr. i timen i op til 2 år
98e stk. 2
Øvrige ledige
Ja
30 kr. i timen i op til 2 år
98e stk. 2
Ledig, ledighed over 2 mdr.
Dagpengemodtager, ¬sammenlagt ledighed
Nej
40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden
98e, stk. 1,1) a)
Kontanthjælpsmodtager, sammenhængende ledighed
Nej
40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden
98e, stk. 1, 2) a)
Uddannelseshjælpsmodtager, sammenhængende ledighed
Nej
40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden
98e, stk. 1, 3) a)
Beskæftiget
-
Ja
30 kr. i timen i op til 2 år
98e stk. 2
Faglært
Ledig, uddannelsen er ikke forældet, ledighed over 12 måneder
Dagpengemodtager, ¬sammenlagt ledighed
Nej
40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden
98e, stk. 1, 1) b)
Kontanthjælpsmodtager, sammenhængende ledighed
Nej
40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden
98e, stk. 1, 2) b)
Ledig, uddannelsen er ikke forældet, ledighed under 12 måneder
Dagpengemodtager, ¬sammenlagt ledighed
-
Intet tilskud, almindelig voksenlærling
-
Kontanthjælpsmodtager, sammenhængende ledighed
-
Intet tilskud, almindelig voksenlærling
-
Ledig, forældet uddannelse, ledighed under 2 mdr.
Dagpengemodtager, sammenlagt ledighed
-
Intet tilskud, almindelig voksenlærling
-
Kontanthjælpsmodtager, sammenhængende ledighed
-
Intet tilskud, almindelig voksenlærling
-
Ledig, forældet uddannelse, ledighed over 2 mdr.
Dagpengemodtager, sammenlagt ledighed
Nej
40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden
98e, stk. 1, 1) a)
Kontanthjælpsmodtager, sammenhængende ledighed
Nej
40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden
98e, stk. 1, 2) b)
Beskæftiget, uanset forældet uddannelse
-
 
Intet tilskud, almindelig voksenlærling
-

Hvad medregnes som ledighed i forhold til voksenlærlingeordningen?

Målgruppe
Ledighedsberegning
Dagpengemodtagere
Sammenlagt ledighed i dagpengeperioden
Referenceperiode på 3 år
Kontanthjælpsmodtagere
Sammenhængende ledighed, her medregnes:
a-dagpenge
kontanthjælp
uddannelseshjælp
sygedagpenge som ledig
ressourceforløbsydelse
revalideringsydelse
ledighedsydelse
særlig uddannelsesydelse
arbejdsmarkedsydelse
løntilskud
ledig selvforsørgende
Medregnes ikke som ledighed
For eksempel SU, skoleydelse og førtidspension

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 12. august 2015

Christian Solgaard

/ Niels Friis Møller

Officielle noter

1) Ordningen med en økonomisk præmie for merbeskæftigelse i praktikpladser blev ophævet ved lov nr. 427 af 30. maj 2009 og erstattet af en præmie- og bonusordning. Denne ordning udløste ikke præmie og bonus for elever, der er fyldt 25 år, og som udløser løntilskud til arbejdsgiveren i henhold til § 68, stk. 2, (senere ændret til §§ 98 c-98 g,) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Præmie- og bonusordningen blev ophævet ved lov nr. 1347 af 21. december 2012 og erstattet af en præmie- og bonusordning for uddannelsesaftaler indgået i 2013: Efter AUB-lovens § 15 c, stk. 1, yder AUB til de i lovens § 2, stk. 1, nævnte arbejdsgivere præmie og bonus for elever, der har uddannelsesaftaler inden for de i lovens § 4, stk. 1, nævnte uddannelser. Uddannelsesaftaler skal påbegyndes, senest 3 måneder efter at aftalen er indgået, for at medføre ret til præmie og bonus. Der ydes ikke præmie og bonus for elever, der på datoen for uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år. Uddannelsesaftalen skal være indgået i 2013 for at medføre ret til præmie og bonus.