Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Aftaler mellem regionsråd og kommunalbestyrelser
Kapitel 2 Fordeling af udgifter mellem regionsråd og kommunalbestyrelser
Kapitel 3 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens

I medfør af § 205 d, stk. 2, og § 240 a, stk. 3, i sundhedsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 1537 af 27. december 2014, og efter forhandling med social- og indenrigsministeren fastsættes:

Kapitel 1

Aftaler mellem regionsråd og kommunalbestyrelser

§ 1. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen indgår aftale om tilrettelæggelse af fælles hjælperordninger i hjemmet til personer, som både har respirationshjælpere efter § 79, stk. 1, i sundhedsloven og hjælpere efter §§ 83, 85, 95 eller 96 i lov om social service, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Aftalerne skal i hovedtræk være enslydende for alle kommunalbestyrelser i regionen.

Stk. 3. Aftalerne omhandler ikke sundhedsfaglig behandling.

§ 2. Aftalerne nævnt i § 1 skal omhandle den samlede tilrettelæggelse af fælles hjælperordninger, herunder om regionsråd eller kommunalbestyrelserne i regionen varetager betalingen af udgifterne til hjælperordningerne.

§ 3. Aftalerne nævnt i § 1 kan omhandle principper for fordeling af de samlede udgifter til hjælperordninger mellem regionsråd og kommunalbestyrelser i regionen, jf. § 4.

Stk. 2. Aftalerne kan endvidere indeholde særlige principper for fordeling af udgifter

1) ved opstart af fælles hjælperordning,

2) i den periode det tager at oplære et hjælperhold til at varetage respirationsbehandling i hjemmet,

3) hvis borgeren bliver indlagt på sygehus eller

4) hvis kravene til hjælpernes kompetencer for at varetage respirationsbehandling og hjælp efter servicelovens §§ 83, 85, 95 eller 96 er forskellige.

Stk. 3. Hvis aftalerne ikke indeholder principper for fordeling af de samlede udgifter, finder § 5 anvendelse.

Kapitel 2

Fordeling af udgifter mellem regionsråd og kommunalbestyrelser

Generelt om fordeling af udgifter mellem regionsråd og kommunalbestyrelser

§ 4. De samlede udgifter til fælles hjælperordninger i hjemmet til personer, som både har respirationshjælpere efter § 79, stk. 1, i sundhedsloven og hjælp efter §§ 83, 85, 95 eller 96 i lov om social service, skal fordeles mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne i regionen.

Stk. 2. Fordeling af udgifterne skal ske under hensyntagen til, at udgifter til respirationshjælpere samlet set finansieres af regionsrådet, og udgifter til hjælp efter servicelovens §§ 83, 85, 95 eller 96 samlet set finansieres af kommunalbestyrelserne.

Stk. 3. Fordeling af udgifterne skal tage udgangspunkt i det samlede antal timer, som en borger modtager hjælp efter de i stk. 1, nævnte bestemmelser.

Centralt fastsat fordeling af udgifter mellem regionsråd og kommunalbestyrelser

§ 5. Hvis aftalerne mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne i regionen ikke indeholder principper for fordeling af de samlede udgifter til fælles hjælperordninger, jf. § 3, afholder regionsrådet 67 pct. af de samlede udgifter til fælles hjælperordninger, og kommunalbestyrelserne i regionen afholder 33 pct. af de samlede udgifter.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. august 2015.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 24. august 2015

Sophie Løhde

/ Tove Laursen