Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet

I medfør af § 17, stk. 4, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på følgende institutioner:

1) Den Danske Filmskole.

2) Den Danske Scenekunstskole.

3) Det Jyske Musikkonservatorium.

4) Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

5) Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

6) Rytmisk Musikkonservatorium.

7) Syddansk Musikkonservatorium.

Stk. 2. Kulturministeren kan bestemme, at andre uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet omfattes af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, der opstår som følge af fusion mellem to eller flere af institutionerne i stk. 1, er tillige omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet kan tilrettelægge særlige undervisningsforløb for betalingsstuderende omfattet af § 2.

§ 2. Institutionerne skal opkræve fuld deltagerbetaling for udenlandske studerende på heltidsuddannelser og deltidsuddannelser, herunder for ekstra uddannelsesaktivitet og enkeltfag, der udbydes i medfør af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet § 7, stk. 2, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Institutionerne opkræver ikke deltagerbetaling for udenlandske studerende, hvis den studerende:

1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark,

2) er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet eller er på studieophold på institutionen formidlet via Fulbright eller Denmark’s International Study program (DIS),

3) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, herunder kulturaftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere eller

4) har opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9 m som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v., jf. udlændingelovens § 9 a.

Stk. 3. En udenlandsk studerende, der er blevet optaget på en institution på baggrund af stk. 2, nr. 4, er indtil færdiggørelsen af den pågældende uddannelse omfattet af fritagelsen fra fuld deltagerbetaling, uanset om den studerendes forældres opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a skulle bortfalde.

§ 3. Institutionerne fastsætter regler for deltagerbetaling, herunder frist for betaling af deltagerbetalingen.

§ 4. Institutionerne skal udarbejde et beregningsgrundlag til brug ved fastsættelse af deltagerbetalingen.

Stk. 2. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen mindst opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Stk. 3. Kulturministeriet kan indhente oplysninger om beregningsgrundlaget.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2016.

Kulturministeriet, den 14. januar 2016

Bertel Haarder

/ Kristoffer Nilsson