Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Organisationsaftale for fængselslærere m.fl.
Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for fængselslærere m.fl.

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 har den 12. august 2015 indgået vedlagte organisationsaftale for fængselslærere m.fl.

2. Aftalen har virkning fra 1. april 2015.

3. Parterne har aftalt, at aftalen videreføres uændret.

Herudover er der foretaget en række redaktionelle ændringer samt andre præciseringer af aftaleteksten.

4. Løn og tillæg er anført i grundbeløb niveau 31. marts 2012, medmindre andet er anført.

5. Organisationsaftalen udgør sammen med fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisation af 2010 det samlede overenskomstgrundlag.

6. Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, er opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført under "Generelle bemærkninger". Uanset placeringen er bemærkningerne Finansministeriets bemærkninger og ikke en del af aftaleteksten.

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den 13. august 2015. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 4. juni 2014 om organisationsaftale for fængselslærere m.fl. (Modst. nr. 032-14).

Moderniseringsstyrelsen, den 13. august 2015

David Sembach


Bilag 1

Organisationsaftale for fængselslærere m.fl.

Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten med Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten).

§ 1. Organisationsaftalens dækningsområde

Organisationsaftalen omfatter lærere, der er ansat til undervisning af de indsatte i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse mv., samt souschefer, der varetager den daglige ledelse af undervisningen.

Cirkulærebemærkninger til § 1:

Organisationsaftalen omfatter fængselslærere, lærere ved Kriminalforsorgens fagskole(r), lærere ved arresthusene, lærere ved Kriminalforsorgens pensioner og produktionsskolelærere.

Organisationsaftalen omfatter ikke fritidslærere.

Timelønnede lærere ansættes og aflønnes efter Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning

§ 2. Ansættelse

Ansættelse efter organisationsaftalen kan ske på fuldtid eller deltid.

Stk. 2. Ansættelse sker på et eller flere tjenestesteder under Kriminalforsorgen.

§ 3. Lønsystemet

Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale.

Stk. 2 . Lønsystemet består af en basisløn, jf. § 4, suppleret med en tillægsdel. Tillægsdelen omfatter centralt aftalte tillæg samt lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn.

Stk. 3. Til deltidsbeskæftigede ydes løn i forhold til den nedsatte arbejdstid med undtagelse af eventuelle tillæg, der ydes uafhængigt af arbejdstiden.

Stk. 4. Alle basislønninger og tillæg er angivet i årligt grundbeløb (niveau 31. marts 2012), medmindre andet er anført.

§ 4. Basisløn

Basislønnen til fængselslærere med læreruddannelse udgør i forhold til pågældendes anciennitet følgende:

       
 
Basisløntrin
Basisløn
 
 
1
283.627 kr.
 
 
2
290.180 kr.
 
 
3
301.976 kr.
 
 
4
315.083 kr.
 
 
5
331.466 kr.
 
       

Oprykning til højere basisløntrin sker efter 2 år.

Stk. 2. Basislønnen til faglærere udgør i forhold til pågældendes anciennitet følgende:

       
 
Basisløntrin
Basisløn
 
 
1
290.180 kr.
 
 
2
305.253 kr.
 
       

Oprykning til højere basisløntrin sker efter 4 år.

Stk. 3. Basislønnen til souschefer udgør 334.218 kr. årligt.

Cirkulærebemærkninger til § 4:

Indplacering som fængselslærer efter stk. 1 forudsætter uddannelse som lærer fra et lærerseminarium eller tilsvarende. Lærere med andre uddannelser indplaceres som faglærer efter stk. 2.

§ 5. Tillæg

Der kan mellem Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 aftales kvalifikations- og funktionstillæg til grupper af lærere. Disse centralt aftalte tillæg omfatter følgende:

1) Til fængselslærere og souschefer ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg (undervisningstillæg) på 19.300 kr. årligt.

2) Til faglærere ved Kriminalforsorgens værkstedsskole i Nyborg ydes et ikke pensionsgivende funktionstillæg på 9.700 kr. årligt.

Stk. 2. Der kan mellem Justitsministeriet og CO10 - Centralorganisation af 2010 eller den forhandlingsberettigede organisation, der fra CO10 - Centralorganisationen af 2010 har fået delegeret aftaleretten, indgås aftale om kvalifikations- og funktionstillæg til grupper af lærere.

Stk.3. De ansatte er ikke omfattet af aftalerne om henholdsvis lokalløn og chefløn.

Cirkulærebemærkninger til § 5:

Lokale aftaler indgås og opsiges efter reglerne i rammeaftalen om nye lønsystemer.

§ 6. Pension

Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidrag på 18 pct. af de pensionsgivende løndele til CO 10-Pension i PFA

§ 7. Arbejdstid

Fængselslærere følger efter lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Arbejdstiden beregnes for en periode på et år (normperioden), og fristen for afspadsering er den følgende normperiode.

Stk. 3. Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne.

Cirkulærebemærkninger til § 7, stk. 3:

Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet.

Stk. 4. Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til fængselslæreren. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, fængselslæreren påtænkes at løse i normperioden.

Cirkulærebemærkninger til § 7, stk. 4:

Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og lærer, hvor der blandt andet afstemmes forventninger, til om lærerens samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte opgaver. Der gives ikke med opgaveoversigten et bindende tilsagn til læreren om, hvilke opgaver den pågældende skal løse.

Ledelsen er løbende opmærksom på lærerens præsterede arbejdstid og drøfter eventuelle justeringer af opgaver/prioriteringer med den enkelte lærer efter behov.

Med indførelsen af nye arbejdstidsregler er det ledelsens ansvar at være i løbende dialog med lærerne om tilrettelæggelse, udførelse og prioritering af arbejdet inden for deres arbejdstid. For at understøtte denne dialog kan der på den enkelte skole etableres et tidsregistreringssystem.

Stk. 5. Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og fængselslæreren, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer.

§ 8. Særlig regel for ansatte, der er fyldt 60 år

Fængselslærere, der er fyldt 60 år, og som anmoder herom, tillægges 170 timer årligt, som fængselslæreren selv disponerer over.

Stk. 2. Timerne medregnes fra den normperiode, hvori fængselslæreren fylder 60 år. Fængselslærere, der får tillagt timer efter stk. 1, kan ikke få overtidsbetaling. Hvis den årlige arbejdstidsnorm overskrides, afspadseres de overskydende timer i den efterfølgende normperiode i forholdet 1:1.

Stk. 3. Undervisningstimetallet i § 11, stk. 1, nedsættes med 170 timer.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder alene anvendelse for fængselslærere, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 57 år.

§ 9. Særligt tillæg for udfasning af 60-årsregel

Til fængselslærere ydes et særligt tillæg på 3.000 kr. i årligt grundbeløb. Tillægget er pensionsgivende.

§ 10. Ret til nedsat arbejdstid for ansatte, der er fyldt 50 år

Fængselslærere, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 50 år, men ikke 57 år, har – når de fylder 60 år – ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang.

Stk. 2. Deltidsansatte har ret til en forholdsmæssig arbejdstidsnedsættelse.

Stk. 3. Retten til nedsat arbejdstid indtræder fra den normperiode, hvori den ansatte fylder 60 år.

Stk. 4. Fængselslærere med nedsat arbejdstid efter denne ordning optjener fortsat fuld pensionsret.

Cirkulærebemærkninger til § 10, stk. 4:

Der indbetales i overensstemmelse hermed et ekstra pensionsbidrag svarende til forskellen mellem det aktuelle, samlede pensionsbidrag og det samlede pensionsbidrag ved den hidtidige beskæftigelsesgrad.

§ 11. Godtgørelse

For hver undervisningstime ud over 750 inden for en normperiode ydes fængselslæreren en godtgørelse, der svarer til 2 gange godtgørelsen for tjeneste på søn- og helligdage.

Stk. 2. Undervisningstiden opgøres i hele timer.

Stk. 3. Fængselslærerens tidsforbrug som vagt mv. ved skriftlig prøve samt tidsforbrug til udarbejdelse af interne skriftlige prøver i dansk og matematik medregnes i antallet af undervisningstimer i stk. 1.

§ 12. Arbejdstid for projektlærere, produktionsskolelærere, lærere ved Kriminalforsorgens pensioner og faglærere ved Kriminalforsorgens værkstedsskole(r)

Projektlærere, produktionsskolelærere, lærere ved Kriminalforsorgens pensioner og faglærere ved Kriminalforsorgens værkstedsskole(r) er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten (reglerne om overarbejdsgodtgørelse) og er således ikke omfattet af de i §§ 6-11 anførte bestemmelser.

§ 13. Arbejdstid for souschefer

Souschefer er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten (reglerne om merarbejdsgodtgørelse).

§ 14. Ikrafttræden

Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves organisationsaftale af 12. august 2011 for fængselslærere m.fl.

Stk. 3. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2018.

   
København, den 12. august 2015
 
   
CO10 – Centralorganisationen af 2010
Jesper K. Hansen
Kriminalforsorgsforeningen
John Hatting
Finansministeriet,
Moderniseringsstyrelsen
David Sembach

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 039-15