Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00822

Resumé

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri har ikke retlig interesse

DR bragte et radioindslag om Natur- og Erhvervsstyrelsens fiskeriinspektorats fangst af ulovlige ålefælder. Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri klagede blandt andet med den begrundelse, at betegnelsen ”ålefælder” er forkert, idet ålene selv kan svømme ind og ud. Pressenævnet afviser at behandle klagen, da foreningen ikke er omtalt i udsendelsen og derfor ikke har retlig interesse.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Henset til, at Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og de enkelte medlemmer ikke direkte eller indirekte er nævnt i indslaget, kan hverken [Klager] eller foreningen anses for at have en sådan retlig interesse, at der er grundlag for at behandle klagen.

Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Bestyrelsesmedlem i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, [Klager], har klaget over et radioindslag vedrørende ålefiskeri bragt den 16. juni 2015 på DR P4 Fyn og en tilsvarende tekst på DRs tekst-tv den 24. juni 2015, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager] har til støtte for klagen blandt andet anført, at det er faktuelt forkert, når de ulovlige ålerør og åledæk i radioindslaget og på tekst-tv betegnes som ålefælder, idet ålen selv kan svømme ud og bruger dem som skjul for sine naturlige fjender. Ifølge [Klager] er DRs dækning af emnet ensidig, og han har i den forbindelse påpeget, at fiskerikontrollen, trods massiv overvågning af de ulovlige ålerør og åledæk, aldrig har pågrebet en person i at tømme et sådant redskab.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Henset til, at Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og de enkelte medlemmer ikke direkte eller indirekte er nævnt i indslaget, kan hverken [Klager] eller foreningen anses for at have en sådan retlig interesse, at der er grundlag for at behandle klagen.

Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 20. august 2015.