Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om stikprøvekontrol af velfærd for landbrugsdyr og heste, som ikke holdes med henblik på landbrugsmæssige formål

 

I medfør af § 4 a, stk. 1, og § 24 a, stk. 1, i dyreværnsloven, jf. lov nr. 386 af 6. juni 1991, som ændret ved lov nr. 183 af 14. april 1993, lov nr. 80 af 9. februar 1999 og ved lov nr. 384 af 28. maj 2003, § 15 i lov nr. 336 af 16. maj 2001 om hold af slagtekyllinger og efter forhandling med fødevareministeren og de organisationer, der efter justitsministerens skøn særligt berøres af reglerne, fastsættes:

§ 1. Fødevareregionerne skal hvert år foretage en stikprøvebaseret fysisk kontrol (stikprøvekontrol) af mindst 5 procent af alle besætninger med mindst 10 landbrugsdyr eller heste, som ikke holdes med henblik på landbrugsmæssige formål. Stikprøvekontrollen kan være risikobaseret.

Stk. 2. Ved landbrugsdyr forstås hvirveldyr – bortset fra fisk, reptiler og padder – som holdes med henblik på produktion af fødevarer, uld, skind eller pels eller med henblik på andre landbrugsmæssige formål.

§ 2. Kontrollen skal foretages af en embedsdyrlæge med særlig indsigt i dyrevelfærd. Kontrollen kan gennemføres i forbindelse med udførelse af anden kontrol i medfør af anden lovgivning.

Stk. 2. Ved embedsdyrlæge forstås ansatte dyrlæger i fødevareregionerne og i Fødevaredirektoratet og privatpraktiserende dyrlæger, der af Fødevaredirektoratet er bemyndiget hertil, som foretager kontrol i medfør af denne bekendtgørelse.

§ 3. Fødevaredirektoratet koordinerer udførelsen og indberetningen af stikprøvekontrollen i fødevareregionerne.

§ 4. Ved udførelse af stikprøvekontrollen i besætninger med landbrugsdyr eller heste, som ikke holdes med henblik på landbrugsmæssige formål, skal embedsdyrlægen påse, at reglerne i dyreværnsloven og forskrifter, der udfærdiges med hjemmel i dyreværnsloven, er overholdt, herunder reglerne i bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr, bekendtgørelse om afhorning af dyr, bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr, bekendtgørelse om forbud mod brug af visse aggregater, halsbånd mv. til dyr og bekendtgørelse om øremærkning af dyr.

§ 5. Embedsdyrlægen skal herudover ved udførelse af stikprøvekontrollen i besætninger med landbrugsdyr påse, at reglerne i bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr er overholdt.

§ 6. Endelig skal embedsdyrlægen ved udførelse af stikprøvekontrollen i besætninger med landbrugsdyr eller heste, som ikke holdes med henblik på landbrugsmæssige formål, påse, at love eller forskrifter, som særskilt beskytter de enkelte dyrearters velfærd, er overholdt.

§ 7. Fødevareregionerne orienterer besætningsejeren om resultatet af stikprøvekontrollen.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Justitsministeriet, den 19. december 2003

Lene Espersen

/Anne Tønnes