Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Almindelige betingelser
Kapitel 2 Administration mv. af Tempo 100-mærker
Kapitel 3 Udlevering og anbringelse af Tempo 100-mærker
Kapitel 4 Straf
Kapitel 5 Ikrafttræden
Bilag 1 Tempo 100-mærke
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om højere hastighedsgrænser for Tempo 100-ambulancer uden udrykning

I medfør af § 43, stk. 8, og § 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014 og lov nr. 154 af 18. februar 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Almindelige betingelser

§ 1. Medmindre en lavere hastighedsgrænse følger af færdselslovens § 42 eller af færdselstavler eller anden afmærkning, kan ambulancer med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, men ikke over 6.000 kg, uanset hastighedsbegrænsningerne i færdselslovens § 43, stk. 2 og 4, fremføres uden udrykning med en maksimal hastighed på 100 km i timen på motorveje og 80 km i timen på andre veje end motorveje, hvis ambulancen

1) er godkendt ved syn og registreret i Køretøjsregisteret som Tempo 100-ambulance,

2) bagpå er forsynet med et dansk mærke, der dokumenterer, at ambulancen er godkendt til kørsel med en hastighed på op til 100 km i timen (Tempo 100-mærke), jf. bilag 1,

3) ikke er tilkoblet et påhængskøretøj,

4) alene befordrer siddende eller liggende passagerer, og

5) ikke er forsynet med dæk med opskåret mønster på forakslen.

§ 2. For at blive godkendt ved syn som Tempo 100-ambulance, jf. § 1, nr. 1, er det en betingelse, at ambulancen

1) er specielt indrettet og udelukkende anvendes til ambulancekørsel,

2) er forsynet med godkendte sikkerhedsseler ved alle siddepladser og ved alle kørestolspladser, hvis der befordres passagerer i kørestol,

3) opfylder bestemmelserne om bremser for personbil M2 i bilag 1, afsnit 5, i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr,

4) er forsynet med ESC (elektronisk stabilitetssystem), og

5) opfylder bestemmelserne om væltestabilitet i bilag I, pkt. 7.4, i EU-direktiv 2001/85/EF eller bilag 3, pkt. 7.4, i ECE-regulativ 107-02, jf. bestemmelserne for personbil M2 i bilag 1, pkt. 9.01.022 (6), i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.

Kapitel 2

Administration mv. af Tempo 100-mærker

§ 3. Synsvirksomheder udfører de opgaver med godkendelse og registrering samt udlevering af Tempo 100-mærke, jf. bilag 1, der er fastsat i §§ 1, 2 og 4 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Efter anmodning fra en synsvirksomhed leverer en af Trafik- og Byggestyrelsen godkendt leverandør de Tempo 100-mærker, der udleveres, jf. § 4.

Kapitel 3

Udlevering og anbringelse af Tempo 100-mærker

§ 4. Synsvirksomheden udleverer et Tempo 100-mærke, når det er konstateret, at ambulancen opfylder betingelserne i § 1, nr. 1, jf. § 2.

Stk. 2. Det er en betingelse for opretholdelse af Tempo 100-mærke, at det ved syn konstateres, at ambulancen fortsat opfylder betingelserne i § 1, nr. 1, og § 2 i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. På en ambulance, hvor Tempo 100-mærket er væsentligt beskadiget, skal mærket fjernes helt. For udlevering af erstatningsmærke gælder betingelserne i stk. 1.

Kapitel 4

Straf

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der som fører af en ambulance med Tempo 100-mærke, der opfylder betingelserne i § 1, under kørsel uden udrykning overtræder de i § 1 fastsatte hastighedsgrænser.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015.

Transport- og Bygningsministeriet, den 26. august 2015

Hans Christian Schmidt

/ Jessika Heltberg Auken


Bilag 1

Tempo 100-mærke

bj

Tempo 100-mærke har særlige kendetegn, der skal sikre, at:

1. Mærket ikke kan kopieres uden at blive mat,

2. Mærket går i stykker, hvis det afmonteres.