Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Uddannelsens formål
Kapitel 2 Uddannelsens mål
Kapitel 3 Uddannelsens tilrettelæggelse
Kapitel 4 Uddannelsens varighed
Kapitel 5 Adgang
Kapitel 6 Studieordning
Kapitel 7 Prøver og eksamen
Kapitel 8 Underviseres kvalifikationer
Kapitel 9 Klage, forsøg, dispensation og orlov
Kapitel 10 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Beskrivelse af indholdet i den teoretiske del af erhvervsfiskeriets grundkursus
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets grundkursus

I medfør af § 12, § 13, stk. 1, § 15, § 23, stk. 1, og § 24 i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Uddannelsens formål

§ 1. Formålet med erhvervsfiskeriets grundkursus er at kvalificere eleven, så vedkommende kan udføre almindeligt forekommende arbejde om bord på et fiskefartøj samt være bevidst om de sundhedsmæssige risici ved arbejdets udførelse.

Stk. 2. Uddannelsen til erhvervsfisker skal opfylde kravene i den internationale konvention om uddannelse, om sønæring og om vagthold for søfarende i fiskeskibe (STCW-F-konventionen), reglement III/1.

Kapitel 2

Uddannelsens mål

§ 2. Erhvervsfiskeriets grundkursus er indplaceret på niveau 2 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 2. Uddannelsen skal udvikle eleven med fokus på viden, sundhed og sikkerhed.

§ 3. Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som eleven skal opnå i uddannelsen.

Stk. 2. Læringsmål for viden er, at eleven med gennemført grundkursus har

1) viden om sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige risici ved arbejdets udførelse, således at risikoen for ulykker og arbejdsskader nedsættes, og vedkommende bliver bevidst om betydningen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø,

2) viden om brande, deres opståen, udbredelse og bekæmpelse samt om betydningen af brandforebyggende foranstaltninger og brandøvelse,

3) grundlæggende viden om driftsøkonomi og udbyttedeling på et fiskefartøj og et havbrugsfartøj,

4) grundlæggende kendskab til den sociale lovgivning inden for fiskeri- og søfartserhvervet, både til søs og land samt relevante arbejdsmarkedsforhold i forbindelse med fiskerierhvervet og fiskeorganisationernes opbygning,

5) viden om forebyggelse af søsyge og

6) viden om forholdene på et praktikfartøj.

Stk. 3. Læringsmål for færdigheder er, at eleven med gennemført grundkursus kan

1) udføre almindeligt forekommende arbejde om bord på et fiskefartøj,

2) arbejde med dæksmaskiner, spil og grejer samt arbejde i lukkede rum om bord på et fiskefartøj på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde,

3) betjene og vedligeholde et fiskefartøjs brandslukningsudstyr,

4) selvstændigt iværksætte nødvendig førstehjælp,

5) navigere og manøvrere mindre fiskefartøjer sikkerhedsmæssigt forsvarligt og

6) er i stand til at starte, betjene og vedligeholde maskinanlæg om bord på et fiskefartøj.

Stk. 4. Læringsmål for kompetencer er, at eleven med gennemført grundkursus kan

1) deltage selvstændigt i sikkerhedsarbejdet om bord på et fiskefartøj,

2) anvende korrekte redskaber til fangst af forskellige fiskearter og behandle fangsten korrekt om bord, herunder rensning og isning af fisken og

3) indgå som assisterende medlem af brovagten.

§ 4. Eleven skal efter endt uddannelse opfylde kravene i STCW- og STCW-F-konventionen i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens kvalifikationskrav herom, vedrørende

1) grundlæggende søsikkerhed, STCW-kodens sektion A-VI/1, paragraf 2, tabellerne A-VI/1, A-VI/3 og A-VI/4 samt STCW-F kapitel III, reglement 1,

2) maritim sygdomsbehandleruddannelse til medicinkiste kategori B og

3) hygiejnekompetencer for søfarende, der håndterer fødevarer om bord på et skib.

Kapitel 3

Uddannelsens tilrettelæggelse

§ 5. Uddannelsen tilrettelægges med stigende sværhedsgrad og kompleksitet gennem forløbet, jf. bilag 1.

Stk. 2. Uddannelsen tilrettelægges, så der etableres sammenhæng mellem uddannelsens teori og elevernes praktiske erfaring, således at grundforløbet tidligst påbegyndes, når eleven har gennemført 3 måneders praktik på fiskefartøjer.

Stk. 3. Ny national og international viden og nye metoder, der er relevant for eleven, integreres i undervisningen.

Stk. 4. Varierende undervisningsformer skal understøtte elevens udvikling af selvstændighed og samarbejdsevne samt evne at finde nye løsninger

Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen er ansvarlig for gennemførelsen af uddannelsen i sin helhed, herunder for eventuel udlagt undervisning.

§ 6. Eleven skal som led i uddannelsen tilbydes følgende elementer, som opfylder kravene i STCW- og STCW-F-konventionen i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens kvalifikationskrav herom, vedrørende:

1) Long Range Certificate (LRC) i henhold til Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), jf. STCW-konventionens reglement IV/2.

2) Duelighedsprøve i motorpasning.

3) Duelighedsprøve i sejlads for fiskere.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1, gælder ikke for elever, der har indgået en uddannelsesaftale med en produktionsvirksomhed, der driver havbrug, jf. § 9, stk. 3 (havbrugselever).

§ 7. Elever, der har indgået en uddannelsesaftale med en produktionsvirksomhed, der driver havbrug, jf. § 9, stk. 3, (havbrugselever), skal tilbydes valgfag rettet mod havbrug. Valgfagene skal omfatte følgende elementer, som opfylder kravene i STCW- og STCW-F-konventionen i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens kvalifikationskrav herom, vedrørende:

1) Restricted Operator’s Certificate (ROC) i henhold til Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), jf. STCW-konventionens reglement IV/2.

2) Duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe.

3) Brandbekæmpelse i skibe, jf. STCW-kodens sektion A-VI/1, paragraf 2.1.1.2.

4) Grundlæggende tankskibsoperationer for olie-, kemikalie- og gastankskibe, jf. STCW-konventionens reglement V/1-1, paragraf 2.2, og reglement V/1-2, paragraf 2.2.

5) Sikringsberedskab, jf. STCW-kodens sektion A-VI/6, paragraf 4.

Kapitel 4

Uddannelsens varighed

§ 8. Uddannelsens varighed er 2 år.

Stk. 2. Uddannelsen består af 3 ugers introforløb og 21 ugers grundforløb, der foregår på en fiskeriskole. Den øvrige del af uddannelsen gennemføres som praktik på fiskefartøjer.

Stk. 3. Den teoretiske del af grundkurset kan opdeles i 2 eller flere perioder.

Kapitel 5

Adgang

§ 9. Uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger.

Stk. 2. Adgang til erhvervsfiskeriets grundkursus forudsætter, at ansøgeren

1) er i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere,

2) har gennemført erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus og

3) har indgået en uddannelsesaftale med Danmarks Fiskeriforening, der sikrer, at praktiktiden gennemføres og planlægges således, at kursusdeltageren får kendskab til forskellige fiskeri- og fangstmetoder.

Stk. 3. Uanset stk. 2, nr. 3, kan der endvidere optages elever, som har indgået en uddannelsesaftale med en produktionsvirksomhed, der driver havbrug. Virksomheden skal sikre, at eleven i praktikken arbejder på erhvervsfartøjer over 20 BT i sammenlagt mindst 3 måneder.

Individuel kompetencevurdering

§ 10. Uddannelsesinstitutionen skal foretage en individuel vurdering af en ansøgers kompetencer, hvis ansøgeren søger optagelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav.

Stk. 2. Institutionen foretager den individuelle vurdering af ansøgerens kompetencer på baggrund af de oplysninger, som fremgår af ansøgningen. Vurderingen skal bygges på oplysninger om ansøgers samlede viden, færdigheder og kompetencer uanset, hvor de er erhvervet. Skønnes ansøgeren efter vurderingen at have faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav, og vurderer institutionen, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen, meddeler institutionen ansøgeren tilladelse til at få vurderet sin ansøgning i forhold til optagelse.

Stk. 3. Institutionen kan gøre tilladelse efter stk. 2 betinget af, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, består supplerende prøver for at dokumentere nødvendige kvalifikationer.

Stk. 4. Tilladelse efter stk. 2 og 3 omfatter som udgangspunkt kun den ansøgte uddannelse ved den pågældende institution medmindre uddannelsesinstitutioner, der udbyder samme uddannelse, beslutter, at tilladelsen skal gælde alle udbud af uddannelsen.

Kapitel 6

Studieordning

§ 11. Uddannelsesinstitutionen fastsætter inden for rammerne af denne bekendtgørelse nærmere regler om uddannelsen i en studieordning.

Stk. 2. I studieordningen fastsættes nærmere regler for

1) uddannelsens mål,

2) uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og studiebelastning,

3) undervisnings- og samarbejdsformer, herunder sammenhæng mellem teori og praktik,

4) samarbejde med erhverv og andre uddannelsesinstitutioner,

5) studieplaner,

6) eksaminer og anvendte bedømmelsesformer,

7) studieaktivitet,

8) merit,

9) orlov og

10) dispensation.

Stk. 3. Det skal fremgå af studieordningen, at institutionen kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen selv.

Stk. 4. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf forudsættes udarbejdet med inspiration fra erhvervets parter.

§ 12. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et semesters begyndelse.

Stk. 2. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf skal indeholde overgangsregler.

Stk. 3. Studieordninger skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside og dokumenteret i uddannelsesinstitutionens kvalitetssystem.

Kapitel 7

Prøver og eksamen

§ 13. Bedømmelser behandles efter bekendtgørelse om eksamens- og prøveafholdelse samt bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen).

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen udsteder kursusbeviset »Det Blå Bevis«, når kursusdeltageren har gennemført hele uddannelsen.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen udsteder kursusbeviset »Sea Farm Diploma« i stedet for »Det Blå Bevis«, jf. stk. 2, når kursusdeltageren har gennemført hele uddannelsen med valgfagene for elever, der har en uddannelsesaftale med en produktionsvirksomhed, der driver havbrug.

Kapitel 8

Underviseres kvalifikationer

§ 14. Underviserne skal samlet set have et kvalifikationsniveau, der ligger højere end afgangsniveauet for uddannelsen. Ved kvalifikationer forstås ud over pædagogisk kompetence, dokumenteret teoretisk, faglig og professionsmæssig kompetence.

Stk. 2. Undervisere, der ansættes på en maritim uddannelsesinstitution, skal senest efter 3 ansættelsesår have gennemført relevant pædagogisk voksenunderviseruddannelse svarende til 30 ECTS uddannelse, der kan opnås ved en kombination af teoretisk undervisning og opfølgning på egen uddannelsesinstitution.

Kapitel 9

Klage, forsøg, dispensation og orlov

§ 15. Uddannelsesinstitutionernes afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2. Klagen indgives til uddannelsesinstitutionen, som videresender klagen til Styrelsen for Videregående Uddannelser ledsaget af en udtalelse. Uddannelsesinstitutionen skal give klageren lejlighed til inden for en frist på mindst 1 uge at kommentere udtalelsen. Den eventuelle kommentar fra klageren skal medsendes til Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Stk. 3. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

§ 16. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 17. Ansøgt orlov accepteres, hvis den er begrundet i barsel, adoption, dokumenteret sygdom, militærtjeneste, FN-tjeneste eller lignende forhold.

Kapitel 10

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. august 2015.

Stk. 2. Elever, der har påbegyndt en uddannelse før den 28. august 2015, kan færdiggøre uddannelsen efter de hidtidige regler.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger de nødvendige overgangsordninger for elever som nævnt i stk. 2, der ønsker at afslutte uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 393 af 16. april 2013 om erhvervsfiskeriets grundkursus ophæves.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 26. august 2015

Nils Agerhus

/ Sune Rahn


Bilag 1

Beskrivelse af indholdet i den teoretiske del af erhvervsfiskeriets grundkursus

Introforløb (3 uger)

Fagemne: Fiskeredskabers opbygning og bødning

Eleven skal gennem den praktiske undervisning i bødning og fiskeredskabers opbygning opnå kvalifikationer, som er nødvendige for at arbejde på trawl-, vod-, og garnkuttere på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Prøvekrav: Intern prøve.

Centrale temaer:

1. Bødning – klargøring af fiskeredskaber, grundknob, eftersyn af fiskeredskaber, reparation af fiskeredskaber.

2. Fiskeredskabers opbygning og fagudtryk – udfiring og indhaling af trawlskovle, trawlets udsætning og indhaling, udsætning af snurrevodstov og vod, indhaling af vod, udsætning af bøjer, bøjeankre og -liner, udsætning og indhaling af garn.

3. Sikkerhed risikozoner under arbejdsprocesser.

Fagemne: Forebyggelse af søsyge

Eleven skal gennem den teoretiske undervisning og introforløbet til søs blive fortrolig med at arbejde på et fiskefartøj i søgang.

Prøvekrav: Ingen prøvekrav.

Centrale temaer:

1. Forebyggelse af søsyge – retningslinjer for indtagelse af fødevarer, forhold ved søgang.

Fagemne: Kabystjeneste

Eleven skal gennem såvel teoretisk som praktisk undervisning opnå grundlæggende kvalifikationer, så vedkommende under vejledning kan fungere og arbejde i et fiskeskibs kabys på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Prøvekrav: Intern prøve.

Centrale temaer:

1. Kabystjeneste – proviantering, hygiejne, fremstilling.

Fagemne: Vedligehold

Eleven skal gennem den praktiske undervisning opnå færdigheder i vedligehold, således at eleven under ledelse og faglig vejledning kan anvende og udvikle disse færdigheder ved praktiske opgaver i forbindelse med almindelige vedligeholdelsesarbejder.

Prøvekrav: Intern prøve.

Centrale temaer:

1. Vedligehold af skib og udstyr – daglige vedligeholdelsesrutiner, rengøring af dæk og last, rustforebyggelse, smøring, værktøj til brug for disse arbejder.

Fagemne: Skibsteknik

Eleven skal gennem den praktiske undervisning opnå kendskab til fiskeskibes opbygning, indretning og udstyr. Endvidere skal eleven opnå kendskab til dybgang og stabilitet.

Prøvekrav: Intern prøve.

Centrale temaer:

1. Skibsbenævnelser – forskellige fiskeredskabers almindelige opbygning, indretning og udrustning herunder anvendelse af relevant terminologi.

2. Stabilitet – orientering om tyngdepunkt, opdrift, dybgang samt faktorer der påvirker stabiliteten.

Fagemne: Praktisk fiskeri

Eleven skal gennem såvel teoretisk som praktisk undervisning opnå indsigt i fiskesektorens elementer, således at vedkommende opnår fortrolighed med praktisk fiskeri.

Prøvekrav: Intern prøve.

Centrale temaer:

1. Fiskerilære – typiske fiskearter i danske farvande, hvor findes fisken, identificering og etikettering, programmer, registrering.

2. Praktisk fiskeri – udsætning af redskaber, bjergning af fangst, håndtering af fangst, sikkerhed.

3. Rensning af fisk – artsbestemmelse, rensning, pakning, isning.

4. Salg og afregning af fisk – sikkerhed ved losning, losning, indlevering til auktion.

Fagemne: Forberedelse til søpraktik

Eleven skal gennem vejledningen forberedes til at starte på og gennemføre det første praktikophold på et fiskefartøj.

Prøvekrav: Ingen prøve.

Centrale temaer:

1. Forberedelse til praktik til søs – samtaler med konsulenter, orientering om fangstområder for praktikskib, typen af fiskefartøj, fangstmetoder, besætning, personligt udstyr der skal medbringes på praktikopholdet.

2. Besøg på praktikskib.

Grundforløb (21 uger)

Maritime fagemner (5 uger)

Fagemne: Søsikkerhed

Eleven skal opnå et sådan kendskab til fiskeskibes og handelsskibes sikkerhedsorganisation og sikkerhedsruller (båd-, brand- og mand-over-bord-ruller), som er nødvendigt for at indgå i rullerne på funktionsniveau. Eleven skal kunne anvende personlige redningsmidler og overlevelsesteknikker samt under ledelse og faglig vejledning kunne anvende og vedligeholde fiskeskibes og handelsskibes sikkerhedsudrustning, redningsbåde og -flåder.

Prøvekrav: Gennemført kursus i grundlæggende søsikkerhed, jf. Søfartsstyrelsens kvalifikationskrav.

Centrale temaer:

1. Redningsmidler og -udstyr – korrekt anvendelse af personlige redningsmidler herunder helikoptersele, udsætning af redningsbåd og -flåde, samt af mand-over-bord-både, anvendelse af redningskrans, færdigheder i at bringe en kæntret flåde på ret køl, samt vedligeholdelse af fiskeskibes og handelsskibes redningsmateriel.

2. Sikkerhedsruller – alarmsignaler, opbygning og anvendelse af mønstringsruller, herunder korrekt optræden i forbindelse med rullerne.

3. Nødsignalmateriel – nødradioer og EPIRB og SART, nødbøjer samt anvendelse af pyroteknisk nødsignalmateriel, og GMDSS-systemet.

4. Søredning og evakuering – søredningstjenestens organisation, korrekt håndtering af nødsituationer, herunder når søredning og evakuering er nødvendig.

5. Generelle færdigheder – vurdere farer ved forlis og ophold i koldt vand, deltage i behandling af kuldeskadede personer og kunne identificere og behandle efterladt materiale på korrekt vis, herunder behandling af personer og grej der er forurenet af krigsgasser.

Fagemne: Brandbekæmpelse (fiskeskibe)

Eleven skal gennem undervisningen opnå kvalifikationer vedrørende brande, deres opståen, udbredelse og bekæmpelse samt kendskab til forebyggelse og bekæmpelse af brande om bord i fiskeskibe. Endelig skal eleven have opnået de nødvendige kvalifikationer, så vedkommende kan betjene og vedligeholde et fiskefartøjs brandslukningsudstyr.

Prøvekrav: Intern prøve.

Centrale temaer:

1. Brande og slukningsmidler – en brands opståen, udbredelse og bekæmpelse samt slukningsmidlers virkemåde og anvendelse i forhold til forskellige typer brande.

2. Forebyggelse af brand og brandslukning i skibe – konstruktive og forebyggende foranstaltninger til undgåelse af brande, kan slukke forskellige typer brande med forskellige slukningsmidler.

3. Forholdsregler, brandsikring og brandruller – risici og andres sundhed i forbindelse med anvendelse af forskellige brandslukningsmidler, kan anvende en brandplan.

4. Håndtering og vedligeholdelse af slukningsmidler – systematisk vedligehold og eftersyn af brandslukningsudstyr og udlægge brandslanger og afrigge disse.

Fagemne: Navigation (fiskeskibe)

Eleven skal gennem undervisningen opnå de nødvendige kvalifikationer inden for fagene navigation, søvejsregler, ansvar og vagthold, sømandsskab, stabilitet, undgåelse af forurening af havmiljøet, styring og manøvrering (praktisk sejlads), der sætter vedkommende i stand til at indgå som aktivt medlem af brovagten i henhold til bekendtgørelse om vagthold i fiskeskibe, samt kunne navigere og manøvrere fiskefartøjer sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Prøvekrav: Gennemført kursus til duelighedsprøve i sejlads for fiskere, jf. Søfartsstyrelsens kvalifikationskrav.

Fagemne: Sygdomsbehandleruddannelse

Eleven skal gennem undervisningen opnå kvalifikationer således, at vedkommende selvstændigt kan iværksætte nødvendig førstehjælp. I forbindelse med ulykker om bord i fiskefartøjet skal eleven kunne nedskrive en konkret ulykkes historie, udføre en simpel objektiv undersøgelse og videregive disse informationer til Radio Medical. Under lægelig vejledning skal eleven kunne udføre ordinerede procedurer, herunder indgivelse af medicin. Eleven skal kunne beskrive det menneskelige legemes systemer.

Eleven skal gennem sygdomsbehandleruddannelsen kvalificere sig til at kunne varetage funktionen som sygdomsbehandler om bord i skibe, der skal være forsynet med medicinkiste kategori B.

Prøvekrav: Gennemført uddannelse til sygdomsbehandler til medicinkiste kategori B, jf. Søfartsstyrelsens kvalifikationskrav.

Fagemne: Kabystjeneste - hygiejne

Eleven skal gennem såvel teoretisk og som praktisk undervisning opnå de nødvendige kvalifikationer således at vedkommende selvstændigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt kan arbejde og fungere i et fiskefartøjs kabys.

Prøvekrav: Intern prøve samt gennemført kursus i hygiejne for søfarende, der håndterer fødevarer om bord på et skib, jf. Søfartsstyrelsens kvalifikationskrav.

Centrale temaer:

1. Sundhed – kostens sundhedsmæssige betydning og sammensætning, borddækning og servering, skadedyrsbekæmpelse.

2. Hygiejne – egenkontrol, kritiske kontrolpunkter og overvågningsprocedurer, almen mikrobiologi, herunder fødevarebårne sygdomme, hygiejneprincipper, rengøring, personlig hygiejne og behandling og opbevaring af fødevarer, fødevarelovgivningen og fødevareregionernes funktion.

Fagemne: Radiolære med engelsk

Eleven skal gennem undervisningen opnå de nødvendige kvalifikationer indenfor radiokommunikation, således at vedkommende kan forestå den daglige radiokommunikation mellem skib/land og skib/skib, herudover have en viden om de tresprogede nøglesætninger til brug for radiokommunikation mellem danske og udenlandske fiskere. Engelsk skal indgå som en integreret del af undervisningen.

Prøvekrav: Intern prøve, jf. Søfartsstyrelsens kvalifikationskrav.

Håndværksfag samt motorlære og hydraulik (10 uger)

Fagemne: Arbejdssikkerhed

Eleven skal gennem undervisningen i arbejdsmiljø opnå kvalifikationer omkring sikkerhedsrisici, således at vedkommende selvstændigt er i stand til at udføre arbejdet med dæksmaskiner, spil og grejer samt kunne arbejde i lukkede rum om bord på et fiskefartøj på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Eleven skal desuden opbygge en holdning til arbejdsmiljø og sikkerhed, således at vedkommende er blevet bevidst om betydningen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Prøvekrav: Intern prøve.

Centrale temaer:

1. Relevante regler samt forebyggende sikkerhedsarbejde – love og regler af betydning for egen og andres sikkerhed, metoder til forebyggelse af ulykker om bord på fiskeskibe, anvendelsen af personlige værnemidler.

2. Lukkede rum – forståelse for lukkede rum og de forholdsregler, der skal tages, før man går ind i lukkede rum.

3. Faremomenter – kendskab og forholdsregler ved udsætning og hjemtagning af fiskeredskaber.

4. Tekniske færdigheder – anvende et gassporeapparat til måling af svovlbrinte i fiskelaster og anvende korrekt løfteteknik.

Fagemne: Motorlære og hydraulik

Eleven skal gennem såvel teoretisk som praktisk undervisning opnå de nødvendige kvalifikationer vedrørende et fiskefartøjs motor, motorens opbygning og motorens tilbehør, herunder rørsystemer og elektriske og hydrauliske anlæg, så vedkommende bliver i stand til at starte, betjene og vedligeholde maskinanlæg samt assistere ved udførelse af eftersyn og reparation af hydrauliske anlæg om bord på et fiskefartøj. Naturlære skal indgå som en integreret del af undervisningen.

Prøvekrav: Intern prøve samt duelighedsprøve i motorpasning, jf. Søfartsstyrelsens kvalifikationskrav.

Centrale temaer:

1. Motorlære – gennemføres i henhold til bekendtgørelse vedrørende duelighedsprøve i motorpasning.

2. Hydraulik – grundlæggende principper for et hydraulikanlægs virkemåde, identifikation af hydraulikkomponenter og deres virkemåde, dagligt tilsyn og forståelse for betydningen af olieanalyse og oliefiltre.

Fagemne: Reparationssvejsning

Eleven skal gennem teoretisk og praktisk undervisning opnå de nødvendige kvalifikationer, således at vedkommende på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde kan udføre mindre svejsearbejder i forbindelse med vedligehold og reparation af et fiskefartøjs materiel og udstyr, hvor der ikke stilles krav om certifikat til svejsningernes kvalitet og styrke.

Prøvekrav: Intern prøve.

Centrale temaer:

1. Sikkerhed – korrekt brug af personlige værnemidler, risici ved svejsning og brug af håndværktøj samt forebyggelse af disse risici.

2. Svejsning – almindeligt forekommende håndværktøj til bukke-, file-, save- og smedeopgaver, anvende gassvejseudstyr sikkerhedsmæssigt forsvarligt, anvende elektrode- og CO2-svejseanlæg sikkerhedsmæssigt forsvarligt, under vejledning at udføre opgaver i kantsvejsning, stumpsvejsning og rørsvejsning.

Fagemne: Bødning, redskabslære

Eleven skal gennem såvel teoretisk som praktisk undervisning opnå de nødvendige kvalifikationer vedrørende de forskellige fiskeredskabers opbygning, samt opnå færdigheder, således at vedkommende er blevet i stand til at reparere net, splejse tovværk og wire samt bruge korrekte knob og stik.

Prøvekrav: Intern prøve.

Centrale temaer:

1. Fiskeredskabers opbygning og håndtering – opbygningen af flyde- og bundtrawl, snurrevod, garn, not og bomtrawl, grundlæggende vodbinderarbejder herunder knuder, knob, stik, splejsninger, renskæring og reparation af net, knytning til net, tovværk, wirer, kæder og sjækler, materialer og de værktøjer der bruges til vodbinding, brudstyrketabeller for tovværk, wirer, kæder og sjækler, blokke, taljer samt fiskefartøjets laste- og lossegrej.

2. Regler – lovgivning omkring maskestørrelser.

Fiskerifaglige emner (6 uger)

Fagemne: Økonomi

Eleven skal gennem undervisningen opnå de nødvendige kvalifikationer vedrørende grundlæggende principper i driftsøkonomi og udbyttedeling på et fiskefartøj. Regning og matematik skal indgå som en integreret del af undervisningen.

Prøvekrav: Intern prøve.

Centrale temaer:

1. Regnskaber – årsregnskaber (opstilling og informationsværdi) og driftsregnskaber med hovedvægten lagt på den procentvise fordeling af udbyttet.

2. Afregning – afregningsformer og lønsystemer for partsfiskere samt viden om grundlæggende principper for skatteberegning.

3. Lån – herunder aktuelle finansieringsmuligheder.

Fagemne: Social lovgivning

Eleven skal gennem undervisningen stifte bekendtskab med den sociale lovgivning, inden for fiskeri- og søfartserhvervet, både til søs og i land, samt være orienteret om relevante arbejdsmarkedsforhold i forbindelse med fiskerierhvervet og fiskeriorganisationernes opbygning. Eleven er endvidere blevet orienteret om betydningen af et godt samarbejde med særlig vægt på kommunikation og problemløsning.

Prøvekrav: Ingen prøvekrav.

Centrale temaer:

1. Relevante regler – pligter og rettigheder i sømandsloven, forskellige støttemuligheder efter den sociale lovgivning og arbejdsmarkedslovgivningen og orientering om bistandslovens regler vedrørende kontanthjælp og pension.

2. Social forvaltning – den sociale forvaltnings opbygning samt arbejdsformidlingens og arbejdsløshedskassernes organisation.

3. Interesseorganisationer – 3F’s og Danmarks Fiskeriforenings organisation og arbejdsområder.

Fagemne: Fiskerilære

Eleven skal gennem såvel teoretisk som praktisk undervisning opnå indsigt i fiskerisektorens elementer og fiskerilovgivningen samt få indsigt i andre landes fiskeripolitik, således at eleven opnår fortrolighed med praktisk fiskeri og en viden om sammenhængen mellem havets ressourcer og den menneskelige indsats.

Prøvekrav: Intern prøve.

Centrale temaer:

1. Havbiologi – havbiologi, herunder havets primære produktion, økosystem, havets produktionsforhold, havstrømme, ernæringssalte, forurening og forureningskilder.

2. Regler – fiskerilovgivningen, med hensyn til mindstemål, fredningsbestemmelser, ordensregler, behandling, kvalitetskontrol og opbevaring af fisk om bord samt kendskab til biologisk rådgivning.

3. Fiskeriredskaber – trawl, not, garn, krogredskaber, bomtrawl, bundgarn og ruser samt anvende korrekte redskaber til fangst af forskellige fiskearter.

4. Håndtering af fisk – korrekt behandling af fangsten om bord, herunder rensning og isning af fisken og fået kendskab til holdbarhed og bakterieudvikling samt CF-mærkning af fisk.

Valgfag for elever, der har indgået en uddannelsesaftale med en produktionsvirksomhed, der driver havbrug

Det samlede omfang af disse valgfag udgør 4 uger, der erstatter fagemnerne: Brandbekæmpelse (fiskeskibe), navigation (fiskeskibe), arbejdssikkerhed og fiskerilære samt dele af det centrale tema fiskeredskabers opbygning og håndtering under fagemnet bødning, redskabslære.

Fagemne: Brandbekæmpelse (handelsskibe)

Eleven skal gennem undervisningen opnå kendskab til forebyggelse og bekæmpelse af brand. Eleven skal opnå forståelse for etablering af brandsikring i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder og skal kunne udvise ansvarlig adfærd ved omgang med åben ild og brandfarlige stoffer. Endelig skal eleven kunne anvende transportable brandslukkere, have kendskab til brandslukningsudstyr i skibe samt opnå forståelse for skibes brandruller.

Prøvekrav: Gennemført kursus i brandbekæmpelse i skibe, jf. Søfartsstyrelsens kvalifikationskrav.

Centrale temaer:

1. Forebyggelse af brand og brandslukning i skibe – egnede transportable brandslukkere til slukning af klasse A, B, C, D og E brande og deres risici, varslings- og brandslukningsanlæg i skibe.

2. Forholdsregler, brandsikring og brandruller – forholdsregler ved opdagelse af brand, adfærd ved undvigelse fra brandområde, brandsikring i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde, formålet med brandruller og retningslinjer for afholdelse af brandmanøvrer.

Fagemne: Grundlæggende tankskibskursus

Eleven skal gennem undervisningen opnå de nødvendige kvalifikationer vedrørende de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, der er forbundet med ladningshåndtering om bord i tankskibe, for at kunne medvirke ved udførelse af opgaver om bord under iagttagelse af sikkerheds- og sundhedsforskrifter for arbejdet.

Prøvekrav: Gennemført grundlæggende tankskibskursus, jf. Søfartsstyrelsens kvalifikationskrav.

Fagemne: Maritim sikring

Eleven skal gennem undervisningen opnå et sådan kendskab til skibes sikkerhedsorganisation, som er nødvendigt for at indgå i rullerne på funktionsniveau.

Prøvekrav: Gennemført kursus i maritim sikring, jf. Søfartsstyrelsens kvalifikationskrav.

Fagemne: Navigation (handelsskibe)

Eleven skal gennem undervisningen opnå de nødvendige kvalifikationer inden for fagene navigation, søvejsregler, ansvar og vagthold, sømandsskab, stabilitet, undgåelse af forurening af havmiljøet, styring og manøvrering (praktisk sejlads), der sætter vedkommende i stand til at indgå som aktivt medlem af brovagten i henhold til bekendtgørelse om vagthold i skibe, samt kunne navigere og manøvrere mindre erhvervsfartøjer sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Prøvekrav: Gennemført kursus til duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe.

Fagemne: Fiskerilære (havbrug)

Eleven skal gennem såvel teoretisk som praktisk undervisning opnå indsigt i havbrugs elementer og lovgivningen inden for området samt få indsigt i pasning og drift af akvakulturer i havbrug. Eleverne skal have kendskab til miljømæssige påvirkninger og kende til forebyggelse af sygdomme i opdrætsfisk.

Prøvekrav: Intern prøve.

Centrale temaer:

1. Havbiologi – havbiologi, herunder havets primære produktion, økosystem, havets produktionsforhold, havstrømme, ernæringssalte, forurening og forureningskilder.

2. Regler – fiskerilovgivningen, godkendelse og ibrugtagning af havbrug. Miljøpåvirkninger fra havbrug herunder regulering og miljøbeskyttelse.

3. Anlæg og teknik – opbygning af anlæg til æg, yngel og spisefisk. Brug af redskaber til renholdelse, fodring og optagelse af fisk.

4. Opdræt og miljø – planlægning, gennemførsel og dokumentering af optimal drift for den aktuelle opdrætsarts biologi.