Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32002D0226
 
32004R0852
 
32004R0853
 
32004R0854
 
32004R0882
 
32005R2073
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område og definitioner
Kapitel 2 Betingelser for høst i produktionsområder og opdrætsanlæg
Kapitel 3 Overvågning af giftige alger og algegifte
Kapitel 4 Fælles prøveudtagning - giftige alger og algegifte
Kapitel 5 Midlertidig mikrobiologisk klassificering
Kapitel 6 Udmelding af permanente mikrobiologiske klassificerede produktionsområder og opdrætsanlæg
Kapitel 7 Verifikation af permanent mikrobiologisk klassificering m.v.
Kapitel 8 Fælles prøveudtagning - mikrobiologiske prøver
Kapitel 9 Udtagning af prøver for kemiske forureninger
Kapitel 10 Registreringsdokumenter
Kapitel 11 Anvendelse af rent havvand til brug ved rensning og konditionering
Kapitel 12 Undersøgelsesudgifter m.v.
Kapitel 13 Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Produktionsområder i Danmark
Bilag 2 Algeovervågningsområder i Danmark
Bilag 3 Prøver af muslinger m.m. til undersøgelse for algegifte
Bilag 4 Vandprøver til undersøgelser for giftige alger
Bilag 5 Skærpet overvågning - skærpet kontrol
Bilag 6 Særlige betingelser for høst, behandling og markedsføring af kammuslinger af arterne
Bilag 7 Prøver af muslinger m.m. til mikrobiologisk undersøgelse
Bilag 8 Prøver af muslinger m.m. til undersøgelse for kemiske forureninger
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om muslinger m.m.1)

I medfør af § 4, stk. 1, § 5, § 6, stk. 1, § 32, § 36, stk. 1, § 37, § 48, stk. 2, § 49, § 50, § 51, § 54, stk. 5, og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter overvågning af algeovervågningsområder, herunder produktionsområder og opdrætsanlæg, hvori der foretages høst af muslinger m.m.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter endvidere anvendelse af rent havvand, der benyttes til rensning og konditionering af muslinger m.m.

§ 2. I denne bekendtgørelse gælder definitionerne i

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (hygiejneforordningen),

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (hygiejneforordningen for animalske fødevarer),

3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum (kontrolforordningen for animalske fødevarer),

4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (kontrolforordningen),

5) Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (mikrobiologiforordningen), og

6) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (fødevareforordningen).

Stk. 2. Ved muslinger m.m. forstås toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle.

Stk. 3. Ved giftige alger forstås giftige og potentielt giftige alger, der kan producere algegifte.

Stk. 4. Ved algegifte forstås giftstoffer, der er produceret af alger, og som er sygdomsfremkaldende hos mennesker og kan ophobes i muslinger m.m.

Stk. 5. Ved høst forstås primærproducenters indsamling og fiskeri af vildtlevende muslinger m.m. fra produktionsområder og genudlægningsområder samt primærproducenters opdræt og høst af muslinger m.m. fra opdrætsanlæg.

Stk. 6. Ved opdrætsanlæg forstås et anlæg, hvortil en primærproducent har opnået NaturErhvervstyrelsens tilladelse til opdræt af muslinger m.m. i en bestemt del af et produktionsområde.

Stk. 7. Ved bifangst forstås vildtlevende muslinger m.m., som er høstet i et åbent produktionsområde, men hvor der ikke er åbent for høst af den pågældende art.

Stk. 8. Ved aktionsværdi forstås en værdi, der svarer til halvdelen af de til enhver tid gældende EU-grænseværdier for algegifte.

Stk. 9. Ved et algeovervågningsområde forstås et område, der kan indeholde op til flere produktionsområder, og hvorfra der udtages vandprøver til undersøgelse for giftige alger.

Kapitel 2

Betingelser for høst i produktionsområder og opdrætsanlæg

§ 3. Høst af muslinger m.m. må kun foretages inden for de i bilag 1 nævnte produktionsområder og i de opdrætsanlæg, der er åbne i overensstemmelse med kapitel 3 og kapitel 9, og som er klassificeret efter bestemmelserne i kapitel 5 eller verificeret efter bestemmelserne i kapitel 7.

Stk. 2. Uanset stk. 1 må der ikke foretages høst af muslinger m.m. på eller i nærheden af dumpnings- og klapningsområder, spildevandsudledninger samt i havneområder, marinaer og lignende forureningskilder, der kan forårsage en forringelse af den hygiejniske og sundhedsmæssige kvalitet af muslinger m.m.

Kapitel 3

Overvågning af giftige alger og algegifte

Åbning af produktionsområder og opdrætsanlæg

§ 4. Fødevarestyrelsen åbner for hver enkelt primærproducent eller gruppe af primærproducenter, jf. § 13, og særskilt for høst af hver enkelt art af vildtlevende muslinger m.m. i de enkelte produktionsområder og for høst af hver enkelt art af muslinger m.m. i de enkelte opdrætsanlæg, hvis:

1) primærproducenten eller gruppen af primærproducenter, jf. § 13, i ugen inden åbning af et produktionsområde eller et opdrætsanlæg udtager og indsender prøver samt sikrer analyser for indhold af algegifte i én prøve af levende muslinger m.m. af den pågældende art efter bestemmelserne i bilag 3,

2) primærproducenten eller gruppen af primærproducenter, jf. § 13, i ugen inden åbning af et produktionsområde eller et opdrætsanlæg udtager og indsender vandprøver fra det algeovervågningsområde, som produktionsområdet eller opdrætsanlægget hører under, samt sikrer analyse for indhold af giftige alger i ét sæt vandprøver efter bestemmelserne i bilag 4, jf. dog stk. 3,

3) primærproducenten eller gruppen af primærproducenter sikrer, at analyseresultaterne sendes til Fødevarestyrelsen,

4) analyseresultaterne viser, at indhold af algegifte i muslinger m.m. overholder sundhedsnormerne i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, og

5) Fødevarestyrelsen ud fra en samlet vurdering på baggrund af analyseresultaterne finder, at muslinger m.m. fra produktionsområdet eller fra opdrætsanlægget er egnede til konsum.

Stk. 2. Med angivelse af de i bilag 1 anførte produktionsområdenumre eller med angivelse af de enkelte opdrætsanlægs tilladelsesnumre giver Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Sadan_kontrollerer_vi/Muslingeovervaagning/Sider/Forside.aspx meddelelse om, hvilke produktionsområder og opdrætsanlæg, der er åbne for høst.

Stk. 3. Høst af vildtlevende Pectinidae (kammuslinger) og ikke-filtrerende havsnegle er undtaget fra kravet om udtagning af vandprøver til undersøgelse for giftige alger, som nævnt i stk. 1, nr. 2.

§ 5. Et produktionsområde eller et opdrætsanlæg åbnes i en uge fra og med søndag til og med lørdag og lukkes herefter uden videre, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Åbningen af et produktionsområde eller et opdrætsanlæg kan opretholdes efter bestemmelserne i § 4, hvor primærproducenten eller gruppen af primærproducenter, jf. § 13, udtager prøver af muslinger m.m. til undersøgelse for algegifte og vandprøver til undersøgelse for giftige alger på den første høstdag i hver uge, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan beslutte, at åbningen af et produktionsområde eller et opdrætsanlæg opretholdes i 2 uger i perioden henover jul og nytår.

Stk. 4. I perioden fra den 1. november til den 1. marts kan vandprøver til undersøgelse for indhold af giftige alger udtages med et interval på op til 14 dage.

Lukning og genåbning af produktionsområder og opdrætsanlæg

§ 6. Fødevarestyrelsen kan forbyde høst ved at lukke bestemte produktionsområder og opdrætsanlæg, hvis forekomsten af giftige alger i det algeovervågningsområde, hvorunder produktionsområdet eller opdrætsanlægget hører, eller forekomsten af algegifte i muslinger m.m. vurderes at påvirke produkternes egnethed til konsum, jf. dog §§ 7-9.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen lukker berørte produktionsområder og opdrætsanlæg, hvis en analyse af muslinger viser indhold af algegifte i muslinger m.m. over sundhedsnormerne, uanset hvilken analysemetode der er anvendt ved undersøgelsen, og påbyder tilbagetrækning af berørte partier.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan genåbne for høst i produktionsområder og opdrætsanlæg, der har været lukket på grund af forekomst af giftige alger efter bestemmelsen i stk. 1, når to på hinanden følgende analyseresultater af prøver af vand udtaget med mindst 48 timers mellemrum viser indhold af giftige alger i niveauer, der indikerer, at indholdet af giftige alger er acceptabelt. Udtagning, indsendelse og undersøgelse af vandprøver samt indberetning af resultater skal foretages efter bestemmelserne i § 4, stk. 1, nr. 2.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan genåbne for høst i produktionsområder og opdrætsanlæg, der har været lukket efter bestemmelsen i stk. 2, når to på hinanden følgende analyseresultater i to på hinanden følgende uger efter lukning viser indhold af algegifte under sundhedsnormerne. Udtagning, indsendelse og undersøgelse af prøver af muslinger m.m. samt indberetning af resultater skal foretages efter bestemmelserne i § 4, stk. 1, nr. 1.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen fastsætter antallet af stikprøver, der skal udtages af partier af muslinger m.m., som indeholder algegifte under sundhedsnormerne, med henblik på at sikre, at partierne overholder sundhedsnormerne fastsat i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

Skærpet overvågning af giftige alger og algegifte

§ 7. Fødevarestyrelsen kan træffe afgørelse om, at høst af muslinger m.m. i et produktionsområde eller et opdrætsanlæg skal ske under skærpet overvågning, hvis der er påvist algegifte i muslingerne m.m. under sundhedsnormerne, eller hvis der er risiko for opblomstring af giftige alger og ophobning af algegifte i muslinger m.m. ud fra overvågningsresultaterne i øvrigt.

Stk. 2. Høst af muslinger m.m. i produktionsområder og opdrætsanlæg under skærpet overvågning skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 5, kapitel 1.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan anmode om yderligere vandprøver fra produktionsområder eller opdrætsanlæg til undersøgelse for giftige alger, som beskrevet i bilag 4, i følgende tilfælde:

1) Der er påvist opblomstring af giftige alger i et algeovervågningsområde.

2) Der er påvist et stigende indhold af algegifte i muslinger m.m. i et produktionsområde eller opdrætsanlæg.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan anmode om yderligere prøver fra muslinger m.m. til undersøgelse for algegifte, som beskrevet i bilag 3, i følgende tilfælde:

1) Der er påvist opblomstring af giftige alger i et algeovervågningsområde.

2) Der er påvist et stigende indhold af algegifte i muslingerne m.m. i et produktionsområde eller opdrætsanlæg.

Særlige betingelser for overvågning ved opblomstring af visse giftige alger

§ 8. Fødevarestyrelsen kan træffe afgørelse om, at høst af muslinger m.m. i et produktionsområde eller et opdrætsanlæg, hvor der er opblomstring af Dinophysis spp. og forekomst af algegifte i muslingerne under sundhedsnormen, kan ske på særlige betingelser, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ved høst af muslinger m.m. i produktionsområder og opdrætsanlæg, efter stk. 1, kan Fødevarestyrelsen træffe afgørelse om, at primærproducenten på hver høstdag skal udtage filterprøver til celletoksicitetsanalyse, som beskrevet i bilag 4, kapitel 2, samt udtage prøver af muslinger til algetoksinanalyse og vandprøvesæt efter bestemmelserne i § 4, stk. 1.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen lukker for høst af muslinger m.m. i de enkelte produktionsområder og opdrætsanlæg, når aktionsværdien på 80 mikrogram okadainsyreækvivalenter pr. kg er nået.

§ 9. Fødevarestyrelsen kan, når relevante analysemetoder og videnskabelige data med hensyn til algetoksicitet foreligger for andre algearter og deres toksiner end Dinophysis spp., fastlægge lignende eller andre vilkår, herunder procedurer for analyser, med henblik på at kunne åbne for høst på særlige betingelser.

Bifangster ved høst af vildtlevende muslinger m.m.

§ 10. Bifangster af arter af vildtlevende muslinger m.m. må først frigives med henblik på salg, hvis:

1) primærproducenten eller virksomheden udtager, indsender og sikrer analyser for indhold af algegifte i prøver af bifangstens arter af muslinger m.m. efter bestemmelserne i bilag 3,

2) primærproducenten eller virksomheden sikrer, at analyseresultaterne sendes til Fødevarestyrelsen,

3) analyseresultaterne viser, at indhold af algegifte i muslinger m.m. overholder sundhedsnormerne i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, og

4) Fødevarestyrelsen vurderer, at muslinger m.m. fra bifangsten er egnede til konsum.

Stk. 2. Bifangster af arter af vildtlevende muslinger m.m. må kun anvendes levende til direkte konsum, hvis:

1) primærproducenten eller virksomheden sikrer, at de mikrobiologiske analyseresultater, jf. bilag 7, sendes til Fødevarestyrelsen,

2) analyseresultaterne viser, at sundhedsnormerne i mikrobiologiforordningen overholdes, og

3) Fødevarestyrelsen vurderer, at de levende muslinger m.m. fra bifangsten er egnede til direkte konsum.

Stk. 3. Når en art af muslinger m.m. er indgået som en bifangst efter bestemmelserne i stk. 1 eller stk. 2, kan den pågældende art af muslinger m.m. ikke længere betragtes som bifangst og skal i efterfølgende uger overvåges i henhold til denne bekendtgørelse.

Særlige betingelser for høst og behandling af vildtlevende pectinidae (kammuslinger) af arterne Pecten maximus og Pecten jacobaeus

§ 11. Uanset bestemmelsen i § 4, stk. 1, nr. 4, kan Fødevarestyrelsen tillade høst af vildtlevende Pectinidae (kammuslinger) af arterne Pecten maximus og Pecten jacobaeus med et domoinsyreindhold i hele kroppen over 20 mg pr. kg, men under 250 mg pr. kg på betingelse af, at:

1) kammuslingerne høstes i overensstemmelse med betingelserne i bilag 6, nr. 1 og 2, og

2) indholdet af domoinsyre i de spiselige dele ikke overstiger 4,6 mg pr. kg.

Stk. 2 For hver enkelt landing af kammuslinger, jf. stk. 1, udtages et antal af stikprøver, som fastsættes af Fødevarestyrelsen, og som analyseres efter bestemmelserne i bilag 6, nr. 1.

Stk. 3. Kammuslinger, høstet efter stk. 1, skal transporteres i containere eller på køretøjer, som er plomberet efter Fødevarestyrelsens anvisning, og sendes direkte fra produktionsområdet eller opdrætsanlægget til en virksomhed, der er autoriseret til at modtage og behandle de pågældende kammuslinger, jf. § 12, stk. 1.

Stk. 4. Kammuslingerne skal ledsages af et særligt registreringsdokument, der er udstedt af Fødevarestyrelsen, og som angiver, hvilke anatomiske dele der kan forarbejdes med henblik på konsum.

§ 12. Virksomheder, der modtager, behandler og sælger kammuslinger, der er høstet efter bestemmelserne i § 11, skal være autoriseret og have tilladelse til at foretage en specifik behandling af de pågældende muslinger. Behandlingen skal indebære, at hepatopancreas, blødt væv og andre forurenede dele, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bestemmelse, fjernes og destrueres, jf. stk. 6.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse efter stk. 1.

Stk. 3. Virksomheden skal sikre, at samtlige partier af slutproduktet af vildtlevende Pectinidae (kammuslinger), der er høstet efter bestemmelserne i § 11, undersøges for indhold af amnesifremkaldende algegifte i overensstemmelse med bilag 6, nr. 3.

Stk. 4. Hvis en stikprøve af slutproduktet, det vil sige lukkemuskel, med eller uden gonader, bestemt til konsum, efter fjernelse af hepatopancreas, blødt væv og andre forurenede dele, ikke overholder sundhedsnormen for amnesifremkaldende algegifte i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, skal partiet destrueres under tilstedeværelse af en repræsentant fra Fødevarestyrelsen.

Stk. 5. Hepatopancreas, blødt væv og andre forurenede dele skal destrueres under tilstedeværelse af en repræsentant fra Fødevarestyrelsen.

Stk. 6. Hvis stikprøver udtaget, jf. stk. 3 eller § 11, stk. 2, ikke overholder de i § 11, stk. 1, angivne grænser for domoinsyreindhold, skal det høstede parti destrueres under tilstedeværelse af en repræsentant fra Fødevarestyrelsen.

Kapitel 4

Fælles prøveudtagning - giftige alger og algegifte

§ 13. Primærproducenter, som høster vildtlevende muslinger m.m. i samme produktionsområde, kan etablere en fælles plan til udtagning, indsendelse og undersøgelse af prøver af muslinger m.m. for indhold af algegifte samt indberetning af analyseresultater efter bestemmelserne i kapitel 3.

Stk. 2. Følgende grupper kan etablere en fælles plan til udtagning, indsendelse og undersøgelse af vandprøver for indhold af giftige alger samt indberetning af resultater efter bestemmelserne i kapitel 3:

1) primærproducenter, som høster vildtlevende muslinger m.m. i samme algeovervågningsområde,

2) primærproducenter, som høster muslinger m.m. fra opdrætsanlæg, der hører under samme algeovervågningsområde, eller

3) primærproducenter, som høster vildtlevende muslinger m.m. i samme algeovervågningsområde, og primærproducenter, som høster muslinger m.m. fra opdrætsanlæg, der hører under samme algeovervågningsområde.

Stk. 3. En gruppe af primærproducenter, der i medfør af stk. 1 eller stk. 2, etablerer fælles prøveudtagning, skal, inden prøveudtagning påbegyndes, give Fødevarestyrelsen meddelelse om gruppens medlemskreds. Gruppen af primærproducenter skal straks give Fødevarestyrelsen besked om ændringer i medlemskredsen af gruppen.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan tillade, at følgende grupper etablerer en fælles plan til udtagning, indsendelse og undersøgelse af prøver af muslinger m.m. for indhold af algegifte samt indberetning af resultater efter bestemmelserne i kapitel 3:

1) primærproducenter, som høster muslinger m.m. fra opdrætsanlæg, der ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden, eller

2) primærproducenter, som høster vildtlevende muslinger m.m. i samme produktionsområde, og primærproducenter, som høster muslinger m.m. fra opdrætsanlæg, der ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden.

Stk. 5. Tilladelse efter stk. 4, kan gives, hvis en risikovurdering viser, at risikoen for forureninger af muslinger m.m. med algegifte er ensartet i de produktionsområder eller opdrætsanlæg, hvorfra der høstes.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse givet efter § 13, stk. 4, hvis vilkårene for tilladelsen ikke længere er opfyldt.

Kapitel 5

Midlertidig mikrobiologisk klassificering

§ 14. Fødevarestyrelsen klassificerer produktionsområder, zoner og opdrætsanlæg med midlertidig mikrobiologisk klassificering A, B eller C særskilt for hver enkelt art af muslinger m.m. og med virkning for hver enkelt primærproducent eller gruppe af primærproducenter, jf. § 31, hvis:

1) primærproducenten eller gruppen af primærproducenter i ugen inden den første høstdag i produktionsområdet, zonen eller opdrætsanlægget, udtager og indsender prøver samt sikrer analyser for mikrobiologiske forureninger i tre klassificeringsprøver (åbningsprøven) af levende muslinger m.m. efter bestemmelserne i bilag 7,

2) primærproducenten eller gruppen af primærproducenter sikrer, at analyseresultaterne sendes til Fødevarestyrelsen med oplysning om, at resultaterne ønskes anvendt til mikrobiologisk klassificering, og

3) Fødevarestyrelsen vurderer, at analyseresultaterne af samtlige prøver af muslinger m.m. er i overensstemmelse med bestemmelserne om mikrobiologisk klassificering i kontrolforordningen for animalske fødevarer, hygiejneforordningen for animalske fødevarer og mikrobiologiforordningen.

Stk. 2. Med angivelse af de i bilag 1 anførte produktionsområdenumre, koordinater for zoner eller de enkelte opdrætsanlægs tilladelsesnumre giver Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Sadan_kontrollerer_vi/Muslingeovervaagning/Sider/Forside.aspx meddelelse om, hvilke produktionsområder, zoner og opdrætsanlæg der er midlertidigt klassificerede.

Stk. 3. Høst af vildtlevende Pectinidae (kammuslinger) og ikke-filtrerende havsnegle er undtaget fra bestemmelserne i dette kapitel.

§ 15. Midlertidig mikrobiologisk klassificering af et produktionsområde, en zone eller et opdrætsanlæg er gyldig for høst i en uge fra den dato, der er angivet af Fødevarestyrelsen i forbindelse med udmeldingen. Herefter ophører klassificeringen uden videre, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Den midlertidige mikrobiologiske klassificering af et produktionsområde, en zone eller et opdrætsanlæg kan vedligeholdes efter bestemmelserne i § 14, dog skal primærproducenten kun udtage én prøve (vedligeholdelsesprøve) af muslinger m.m. på sin første høstdag i hver uge.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan beslutte, at den midlertidige mikrobiologiske klassificering af et produktionsområde, en zone eller et opdrætsanlæg er gældende i 2 uger i perioden henover jul og nytår.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen skal ændre den midlertidige klassificering af produktionsområder, zoner eller opdrætsanlæg, hvis analyseresultaterne nævnt i stk. 2 viser, at den aktuelle midlertidige klassificeringsstatus, som udmeldt i henhold til § 14, er forandret.

§ 16. Fødevarestyrelsen lukker for høst af muslinger m.m. i produktionsområder, zoner eller opdrætsanlæg, hvis analyseresultaterne af en eller flere prøver af muslinger m.m. viser, at grænseværdien for en C-klassificering er overskredet.

Stk. 2. Lukning efter stk. 1 opretholdes, indtil der er udtaget tre muslingeprøver i en uge efterfulgt af én prøve udtaget i hver af de følgende 2 uger, som viser analyseresultater, der kan resultere i en midlertidig A-, B- eller C-klassificering.

§ 17. Størrelsen af områder, udmeldt med midlertidig mikrobiologisk klassificering angives som yderkoordinaterne i det pågældende produktionsområde, dog således at eventuelle midlertidige klassificerede zoner og opdrætsanlæg indenfor området respekteres.

Stk. 2. Ud fra åbningsprøvens 3 positioner beregnes en centerposition. Størrelsen af en midlertidig klassificeret zone angives som en radius på 1,5 sømil fra denne centerposition.

Stk. 3. Hvor analyse af en klassificeringsprøve medfører udmelding af en midlertidig A-klassificeret zone, udmeldes den øvrige del af det pågældende produktionsområde, hvorfra der ikke er udtaget muslingeprøver til mikrobiologisk analyse i samme uge, med midlertidig B-klassificering, jf. dog § 27.

Kapitel 6

Udmelding af permanente mikrobiologiske klassificerede produktionsområder og opdrætsanlæg

§ 18. Fødevarestyrelsen kan, når der foreligger tilstrækkelige analysedata, udmelde permanent mikrobiologisk klassificering og reducere frekvensen for de i kapitel 5 nævnte prøver i bestemte produktionsområder og opdrætsanlæg, hvis resultaterne af overvågningen af mikrobiologiske forureninger i produktionsområdet eller opdrætsanlægget viser, at der er tilstrækkelig grundlag herfor.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte udmelding med permanent mikrobiologisk klassificering A, B eller C skal ske i overensstemmelse med betingelserne i §§ 19-21.

Stk. 3. Med angivelse af de i bilag 1 anførte produktionsområdenumre eller de enkelte opdrætsanlægs tilladelsesnumre giver Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside (www.fvst.dk) meddelelse om, hvilke produktionsområder og opdrætsanlæg der er permanent mikrobiologisk klassificeret.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan, når der foreligger tilstrækkelige analysedata for de enkelte arter af muslinger m.m., vurdere, om en indikatorart for muslinger m.m. kan udpeges, således at den kan repræsentere den mikrobiologiske forureningsstatus for resten af de arter af muslinger m.m., som findes i det pågældende produktionsområde eller opdrætsanlæg.

Klassificering af produktionsområder og opdrætsanlæg

§ 19. Fødevarestyrelsen kan klassificere produktionsområder og opdrætsanlæg med permanent mikrobiologisk A-status, når

1) der foreligger mindst 20 analyseresultater fra prøver udtaget indenfor de seneste 4 år,

2) et passende antal af de i nr. 1 nævnte prøver er udtaget løbende over de seneste 12 måneder,

3) mindst 95 % af alle relevante analyseresultater viser A-status, og

4) de resterende op til 5% af relevante analyseresultater viser et indhold på mindre end 4600 E. coli/100 g kød og vand mellem skallerne.

§ 20. Fødevarestyrelsen kan klassificere produktionsområder og opdrætsanlæg med permanent mikrobiologisk B-status, når:

1) der foreligger mindst 20 analyseresultater fra prøver udtaget indenfor de seneste 4 år,

2) et passende antal af de i nr. 1 nævnte prøver er udtaget løbende over de seneste 12 måneder,

3) mindst 90 % af alle relevante analyseresultater giver belæg for udmelding af B-status, og

4) de resterende op til 10% af relevante analyseresultater viser et indhold på mindre end 46000 E.coli/100 g kød og vand mellem skallerne.

§ 21. Fødevarestyrelsen kan klassificere produktionsområder og opdrætsanlæg med permanent mikrobiologisk klassificeret C-status, når:

1) der foreligger mindst 20 analyseresultater fra prøver udtaget indenfor de seneste 4 år,

2) et passende antal af de i nr. 1 nævnte prøver er udtaget løbende over de seneste 12 måneder, og

3) mindst 90 % af alle relevante analyseresultater giver belæg for udmelding af C-status.

Omklassificering af permanente produktionsområder og opdrætsanlæg

§ 22. Fødevarestyrelsen tager regelmæssigt den tildelte permanente klassificering for produktionsområder og opdrætsanlæg op til revision med henblik på at vurdere, om risikoen for mikrobiologiske forureninger i muslingerne er uændret i forhold til den tildelte klassificeringsstatus.

Stk. 2. Såfremt betingelserne i §§ 19-21 ikke længere er opfyldt i forhold til den tildelte klassificeringsstatus, omklassificeres det pågældende produktionsområde eller opdrætsanlæg.

Stk. 3. Når betingelserne i §§ 19-21 ikke længere er opfyldt, bortfalder den tildelte permanente mikrobiologiske klassifikation for det pågældende produktionsområde eller opdrætsanlæg.

§ 23. Fødevarestyrelsen omklassificerer ikke løbende A-, B- eller C-klassificerede produktionsområder eller opdrætsanlæg på basis af anormale mikrobiologiske resultater, herunder resultater af prøver opbevaret ved for høj temperatur eller et pludseligt opstået og enestående højt resultat i et ellers stabilt område.

Kapitel 7

Verifikation af permanent mikrobiologisk klassificering m.v.

§ 24. Fødevarestyrelsen verificerer permanent klassificerede produktionsområder og opdrætsanlæg med mikrobiologisk klassificering A, B eller C særskilt for hver enkelt art af muslinger m.m. og med virkning for hver enkelt primærproducent eller gruppe af primærproducenter, jf. § 31, hvis:

1) primærproducenten eller gruppen af primærproducenter i ugen inden den første høstdag i produktionsområdet eller opdrætsanlægget udtager og indsender samt sikrer analyser for mikrobiologiske forureninger i tre verifikationsprøver af levende muslinger m.m. efter bestemmelserne i bilag 7,

2) primærproducenten eller gruppen af primærproducenter sikrer, at analyseresultaterne sendes til Fødevarestyrelsen med oplysning om, at resultaterne ønskes anvendt til verificering af den permanente klassificering, og

3) Fødevarestyrelsen vurderer, at analyseresultaterne af samtlige prøver af muslinger m.m. er i overensstemmelse med bestemmelserne om mikrobiologisk klassificering i kontrolforordningen for animalske fødevarer, hygiejneforordningen for animalske fødevarer og mikrobiologiforordningen.

Stk. 2. Med angivelse af de i bilag 1 anførte produktionsområdenumre eller de enkelte opdrætsanlægs tilladelsesnumre, giver Fødevarestyrelsen på Fødevarestyrelsens hjemmeside http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Sadan_kontrollerer_vi/Muslingeovervaagning/Sider/Forside.aspx meddelelse om, i hvilke produktionsområder og opdrætsanlæg den permanente klassificering er verificeret, og hvor længe verifikationen gælder.

Stk. 3. Høst af vildtlevende Pectinidae (kammuslinger) og ikke-filtrerende havsnegle er undtaget fra bestemmelserne i dette kapitel.

§ 25. Verifikationen af den permanente mikrobiologiske klassificering af et produktionsområde eller et opdrætsanlæg er gyldig for høst under permanente A-klassificeringer i 4 uger, i permanente B-klassificeringer i 13 uger og i permanente C-klassificeringer i 26 uger fra den dato, der er angivet af Fødevarestyrelsen i forbindelse med udmeldingen. Herefter ophører verifikationen af den permanente klassificering uden videre, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Den mikrobiologiske verifikation af den permanente klassificering af et produktionsområde eller et opdrætsanlæg kan vedligeholdes efter reglerne i § 24, dog skal primærproducenten kun udtage én prøve (vedligeholdelsesprøve) af muslinger m.m. i ugen inden udløb af verifikationsperioden.

§ 26. Fødevarestyrelsen kan lukke permanente C-klassificerede produktionsområder og opdrætsanlæg, hvis 5 % af alle relevante analyseresultater indenfor de seneste 3 måneder viser, at den aktuelle klassificeringsstatus af produktionsområdet eller opdrætsanlægget er forandret negativt.

§ 27. Størrelsen af områder med permanent mikrobiologisk klassificering A, B og C angives som yderkoordinaterne i det pågældende produktionsområde, dog således at eventuelle midlertidige klassificerede zoner og midlertidige eller permanente klassificerede opdrætsanlæg respekteres.

§ 28. Fødevarestyrelsen kan i permanente B-klassificerede produktionsområder udmelde midlertidige A-klassificerede zoner. Fødevarestyrelsen kan ligeledes udmelde midlertidige B-klassificerede zoner i permanente C-klassificerede produktionsområder. De midlertidige zoner klassificeres efter bestemmelserne i kapitel 5.

§ 29. Fødevarestyrelsen kan reducere frekvensen for de i §§ 24 og 25 nævnte prøver i permanent klassificerede produktionsområder, opdrætsanlæg eller for enkelte arter af muslinger m.m., hvis en risikovurdering af de mikrobiologiske forureninger i et produktionsområde, et opdrætsanlæg eller i en bestemt art af muslinger m.m. taler herfor.

Intensiv prøveudtagning

§ 30. Primærproducenten eller gruppen af primærproducenter, jf. § 31, skal iværksætte intensiv prøveudtagning, hvis de mikrobiologiske grænseværdier i kontrolforordningen for animalske fødevarer, hygiejneforordningen for animalske fødevarer og mikrobiologiforordningen i permanent klassificerede produktionsområder eller opdrætsanlæg er overskredet i forhold til den udmeldte status.

Stk. 2. Ved intensiv prøveudtagning skal der udtages tre muslingeprøver i en uge efterfulgt af én prøve udtaget i hver af de følgende 2 uger, som viser analyseresultater, der ligger under grænseværdierne for den aktuelle permanente klassificering.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen giver via sin hjemmeside http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Sadan_kontrollerer_vi/Muslingeovervaagning/Sider/Forside.aspx meddelelse om resultaterne af den intensive prøveudtagning i produktionsområdet eller opdrætsanlægget.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan midlertidigt lukke for høst af muslinger m.m. i et C-klassificeret produktionsområde, hvis analyseresultaterne af de intensive prøver udtaget og analyseret i henhold til stk. 2 viser, at grænseværdien for en C-klassificering stadig er overskredet.

Kapitel 8

Fælles prøveudtagning - mikrobiologiske prøver

§ 31. Primærproducenter, som høster vildtlevende muslinger m.m. i samme midlertidigt eller permanent klassificerede produktionsområde, kan etablere en fælles plan til udtagning, indsendelse og undersøgelse af prøver af muslinger m.m. for indhold af E. coli og Salmonella samt indberetning af analyseresultater efter bestemmelserne i kapitel 5 og 7.

Stk. 2. En gruppe af primærproducenter, der i medfør af stk. 1, etablerer fælles prøveudtagning, skal, inden prøveudtagning påbegyndes, give Fødevarestyrelsen meddelelse om gruppens medlemskreds. Gruppen af primærproducenter skal straks give Fødevarestyrelsen besked om ændringer i medlemskredsen af gruppen.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan tillade, at en gruppe af primærproducenter, som høster muslinger m.m. fra opdrætsanlæg, der ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden, etablerer en fælles plan til udtagning, indsendelse og undersøgelse af prøver samt indberetning af analyseresultater efter bestemmelserne i kapitel 5 og 7.

Stk. 4. Tilladelsen efter stk. 3, kan gives, hvis en risikovurdering viser, at risikoen for mikrobiologiske forureninger af muslinger m.m. er ensartet i de pågældende opdrætsanlæg.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse givet efter stk. 3, hvis vilkårene for tilladelsen ikke længere er opfyldt.

Kapitel 9

Udtagning af prøver for kemiske forureninger

§ 32. I produktionsområder, hvorfra der ikke foreligger analyseresultater for de kemiske forureninger, for hvilke der er fastsat EU-grænseværdier, åbner Fødevarestyrelsen, uanset § 4, først for høst af den art af muslinger m.m., der ønskes høstet, hvis:

1) primærproducenten eller gruppen af primærproducenter, jf. stk. 2, inden åbning af produktionsområdet, udtager og indsender samt sikrer analyser for kemiske forureninger i én prøve af levende muslinger m.m. af den pågældende art fra tre forskellige positioner efter bestemmelserne i bilag 8,

2) primærproducenten inden åbning af et opdrætsanlæg, udtager og indsender samt sikrer analyser for kemiske forureninger i én prøve af levende muslinger m.m. af den pågældende art fra tre forskellige positioner efter bestemmelserne i bilag 8,

3) primærproducenten eller gruppen af primærproducenter, jf. stk. 2, sikrer, at resultaterne af de i nr. 1 og 2 nævnte analyser sendes til Fødevarestyrelsen,

4) analyseresultaterne viser, at forekomsten af forurenende stoffer ikke overskrider grænseværdierne for indhold i muslinger m.m., jf. bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer samt senere ændringer, og

5) Fødevarestyrelsen vurderer, at muslinger m.m. fra det pågældende produktionsområde eller opdrætsanlæg er egnede til konsum.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan godkende en fælles ordning for udtagning og indsendelse af prøver af levende muslinger m.m. til undersøgelse for kemiske forureninger samt indberetning af analyseresultater efter bestemmelserne i stk. 1. Fødevarestyrelsen kan stille vilkår for en godkendelse.

§ 33. Fødevarestyrelsen forbyder høst af muslinger m.m. i bestemte produktionsområder og opdrætsanlæg eller høst af bestemte arter af muslinger m.m. i produktionsområder og opdrætsanlæg, hvis forekomsten af forurenende stoffer i kontrolprøver fra området overskrider de fastlagte grænseværdier for indhold i muslinger m.m., jf. bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer samt senere ændringer.

Kapitel 10

Registreringsdokumenter

§ 34. For hvert parti muslinger m.m., der høstes, skal primærproducenter, som høster vildtlevende muslinger m.m., primærproducenter, som høster muslinger m.m. fra opdrætsanlæg, og virksomheder, der høster, behandler eller markedsfører muslinger m.m., udfylde et registreringsdokument, der som minimum indeholder de i bilag III, afsnit VII, kapitel I, punkt 4, i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, nævnte oplysninger, med henblik på at sikre sporbarhed.

Stk. 2. Straks efter landing af hvert parti skal primærproducenten sende kopi af det udfyldte registreringsdokument, jf. stk. 1, til det stedlige fiskeriinspektorat.

Stk. 3. I forbindelse med transport af høstede muslinger m.m. fra landingsstedet kan registreringsdokumentet erstattes af en permanent transporttilladelse, der er udstedt af Fødevarestyrelsen, hvis høsten foretages af primærproducenter, som er fast tilknyttet en virksomhed, der behandler og markedsfører muslinger m.m. Fødevarestyrelsen kan stille vilkår for en tilladelse.

§ 35. Primærproducenter og virksomheder, der høster, behandler eller markedsfører muslinger m.m., skal hver især opbevare kopier af samtlige registreringsdokumenter, der modtages og videresendes.

Stk. 2. Kopier af registreringsdokumenter skal opbevares hos henholdsvis primærproducenten og virksomheden i produktets holdbarhedstid, dog mindst i 12 måneder, regnet fra den dato, hvor partiet blev afsendt.

Kapitel 11

Anvendelse af rent havvand til brug ved rensning og konditionering

§ 36. Der må kun foretages rensning og konditionering ved anvendelse af rent havvand, som er indtaget fra de i bilag 2 nævnte algeovervågningsområder, og hvor disse vandindtag er åbnet i overensstemmelse med dette kapitel.

Stk. 2. Virksomheder, der foretager rensning og konditionering, skal sikre, at rent havvand, der ledes ind i anlægget, ikke indeholder mikroorganismer, skadelige stoffer eller giftige alger i sådanne mængder, at det direkte eller indirekte kan skade sundhedskvaliteten af de muslinger m.m., der har undergået rensning eller konditionering.

Stk. 3. Virksomheder, som anvender rent havvand til rensning eller konditionering fra de enkelte algeovervågningsområder, skal sende kort med angivelse af de nøjagtige positioner for vandindtagene i de enkelte produktionsområder tillige med autorisationsnummer til Fødevarestyrelsen. Ændres positionerne for de nævnte vandindtag, skal der indhentes ny godkendelse hos Fødevarestyrelsen.

Åbning af vandindtag

§ 37. Fødevarestyrelsen åbner særskilt for anvendelsen af rent havvand til rensning eller konditionering fra de enkelte algeovervågningsområder, hvis:

1) virksomheden i ugen inden åbning af et vandindtag fra et algeovervågningsområde udtager, indsender og sikrer analyse for indhold af giftige alger i en kvantitativ vandprøve efter bestemmelserne i bilag 4,

2) den i nr. 1 nævnte prøve er udtaget fra et nærmere angivet prøveudtagningspunkt, som skal ligge efter eventuelle filtre og vandbehandlinger, og som angives sammen med virksomhedens autorisationsnummer,

3) virksomheden sikrer, at analyseresultaterne sendes til Fødevarestyrelsen, og

4) Fødevarestyrelsen vurderer, at havvandet fra virksomhedens vandindtag fra algeovervågningsområdet er egnet til rensning eller konditionering.

Stk. 2. Med angivelse af de i bilag 1 anførte produktionsområdenumre og med angivelse af virksomhedens autorisationsnummer, giver Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Sadan_kontrollerer_vi/Muslingeovervaagning/Danmark/Rensning_konditionering_og_udsanding/Sider/forside.aspx meddelelse om, hvilke vandindtag for rensning eller konditionering der er åbne.

Stk. 3. Virksomheder, som igennem deres egenkontrolprogram kan dokumentere, at giftige alger ikke udgør en risiko som følge af, at filtre og lignende er monteret på vandindtaget, skal ikke rutinemæssigt udtage prøver i henhold til stk.1, men i stedet udtage stikprøver til undersøgelse for indhold af giftige alger, som led i dokumentationen af filtrenes effektivitet.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan tillade, at virksomheder, som igennem deres egenkontrolprogram kan dokumentere, at giftige alger ikke udgør en risiko som følge af, at virksomheden har procedurer, der sikrer, at rensede eller konditionerede muslinger m.m. ikke ophober algegifte, ikke skal udtage prøver i henhold til stk. 1, men i stedet udtage stikprøver til undersøgelse for indhold af algegifte.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan tillade, at virksomheder, hvis vandindtag ligger i nær geografisk afstand, kan etablere fælles prøveudtagning af vandprøver til undersøgelse for giftige alger, jf. stk. 1, hvis en risikovurdering viser, at forekomsten af giftige alger i området, hvor vandindtagene er beliggende, er ensartede.

§ 38. Et vandindtag for havvand til rensning og konditionering er åbent i en uge fra den dato, der er angivet af Fødevarestyrelsen i forbindelse med udmeldingen, og lukkes herefter uden videre.

Stk. 2. Åbningen af et vandindtag for havvand til rensning eller konditionering kan opretholdes efter reglerne i § 37, stk. 1, hvis virksomheden udtager ugentlige prøver af havvandet den første dag i hver åben uge, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. I perioden fra den 1. november til 1. marts kan vandprøver til undersøgelse for indhold af giftige alger udtages mindst hver 14. dag.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan beslutte, at åbningen af et vandindtag til rensning eller konditionering opretholdes i 2 uger i perioden henover jul og nytår.

§ 39 Fødevarestyrelsen kan reducere frekvensen for udtagning af vandprøver nævnt i § 38, hvis en risikovurdering af forekomsten af giftige alger fra vandindtaget fra algeovervågningsområdet viser en meget lav risiko for forekomster af disse. Risikovurderingen skal regelmæssigt, og mindst en gang årligt, tages op til revision.

Skærpet kontrol af giftige alger og algegifte ved anvendelse af havvand til rensning eller konditionering

§ 40. Fødevarestyrelsen kan træffe afgørelse om, at anvendelse af et vandindtag for havvand til rensning eller konditionering skal ske under skærpet kontrol, hvis der påvises giftige alger i vandet i et antal, som kan medføre ophobning af algegifte i muslinger m.m. eller algegifte i muslingerne m.m. under sundhedsnormerne for algegifte i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 2. Anvendelse af et vandindtag for havvand til rensning eller konditionering under skærpet kontrol skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 5, kapitel 2, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan træffe afgørelse om, at anvendelse af et vandindtag for havvand til rensning eller konditionering kan foregå under lempeligere forhold end angivet i bilag 5, kapitel 2, uanset opblomstring af giftige alger, så længe der ikke påvises algegifte i muslinger m.m. Meddelelse om de lempeligere forhold offentliggøres via Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Kapitel 12

Undersøgelsesudgifter m.v.

§ 41. Samtlige udgifter i forbindelse med udtagning, indsendelse og undersøgelser af prøver samt indberetning af analyseresultater i medfør af denne bekendtgørelse, herunder eventuelle udgifter til risikovurderinger i tilknytning hertil, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

§ 42. Prøver, der er påkrævet i henhold til denne bekendtgørelse, skal udtages i overensstemmelse med de i bilag 3, 4, 7 eller 8 beskrevne fremgangsmåder.

Kapitel 13

Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 43. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 3, § 7, stk. 2, § 8, stk. 2, § 10, stk. 1-2, § 11, stk. 1, § 12, stk. 1 og 3-6, § 13, stk. 3, § 30, stk. 1-2, § 31, stk. 2-3, § 34, stk. 1-2, §§ 35-36, § 37, stk. 3, § 40, stk. 2 eller § 42,

2) høster i områder, der er lukket i medfør af § 26 eller § 30, stk. 4,

3) overtræder forbud udmeldt efter § 6, stk. 1, eller § 33,

4) undlader at tilbagetrække partier efter § 6, stk. 2,

5) undlader at udtage stikprøver, som angivet i § 6, stk. 5 eller § 11, stk. 2,

6) undlader at udtage vandprøver, efter at Fødevarestyrelsen har anmodet herom i henhold til § 7, stk. 3 eller 4, eller

7) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 12, stk. 2, § 31, stk. 4, § 32, stk. 2, eller § 34, stk. 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Ved udmåling af bødestraf i henhold til stk. 1 skal der ud over de almindelige regler i straffeloven tages hensyn til virksomhedernes omsætning.

§ 44. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1013 af 19. oktober 2011 om muslinger m.m. ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 26. august 2015

P.D.V.
Hanne Larsen

/ Martin Chemnitz Mortensen


Bilag 1

Produktionsområder i Danmark

1) Produktionsområder for høst af muslinger m.m. i Danmark er opdelt, som det fremgår nedenfor, af kort over:

a) Limfjorden Vest, produktionsområder nr. 1-39.

b) Limfjorden Øst, produktionsområder nr. 40-42, og Mariager Fjord, produktionsområder nr. 50-52.

c) Kattegat Nord, produktionsområder nr. 53-58.

d) Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, produktionsområder nr. 60-91.

e) Nord- og Vestsjælland, produktionsområder nr. 100-120.

f) Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst, produktionsområder nr. 129-153.

g) Sydsjælland, produktionsområder nr.175-190.

2) Hvert produktionsområde har et nummer og et navn, og produktionsområderne er afgrænset af positioner anført for de enkelte produktionsområder i de tilhørende tabeller nedenfor.

Limfjorden Vest

Limfjord Vest

Område nr.
Navn
Tekst
N-grader
N-Decimal-¬minutter
E-grader
E-Decimal-minutter
1
Nissum Bredding, sydvest
Position
56
39,470
8
17,320
   
Position
56
36,320
8
26,720
   
Nørre Nissum
56
34,270
8
25,120
2
Nissum Breding, nordvest
Helligsø Teglværk
56
41,690
8
20,620
   
Kallerup
56
38,320
8
28,120
   
Position
56
36,320
8
26,720
   
Bøje
56
39,470
8
17,320
3
Nissum Bredning, sydøst
Nørre Nissum
56
34,270
8
25,120
   
Position
56
36,320
8
26,720
   
Toftum Fyr
56
33,190
8
32,810
4
Nissum Bredning, nordøst
Kallerup
56
38,320
8
28,120
   
Oddesundbroen vest
56
34,742
8
33,351
   
Oddesundbroen øst
56
34,643
8
33,742
   
Toftum Fyr
56
33,190
8
32,810
   
Position
56
36,320
8
26,720
5
Venø Sund, Lavbjerg, syd
Grisetodde
56
34,842
8
33,970
   
Torsodde
56
34,895
8
38,543
   
Venø Odde
56
30,950
8
37,000
   
Askær Odde
56
31,080
8
36,650
6
Venø Sund, Lavbjerg, nord
Oddesundbroen øst
56
34,680
8
33,800
   
Oddesundbroen vest
56
34,780
8
33,440
   
Jegindø dæmning
56
38,380
8
35,830
   
Jegindø Tap
56
37,200
8
38,700
   
Kås Hoved
56
36,570
8
40,520
   
Gyldendal Havn
56
34,820
8
42,720
   
Bradser Odde
56
34,820
8
40,020
   
Torsodde
56
34,895
8
38,543
   
Grisetodde
56
34,842
8
33,970
7
Venø Bugt, nord
Bradser Odde
56
34,820
8
40,020
   
Gyldendal Havn
56
34,820
8
42,720
   
Ejsing
56
30,870
8
44,470
   
Venø Odde
56
30,950
8
37,000
8
Venø Bugt, syd
Askær Odde
56
31,080
8
36,650
   
Venø Odde
56
30,950
8
37,000
   
Position
56
30,870
8
44,470
9
Kås Bredning
Kås Hoved
56
36,570
8
40,520
   
Jegindø Tap
56
37,200
8
38,700
   
Bøløre Odde
56
39,680
8
38,410
   
Hestør Odde
56
40,120
8
38,600
   
Sillerslev Øre
56
41,650
8
46,590
   
Nymølle Sand
56
40,820
8
47,470
11
Salling Sund, syd
Sillerslev Øre
56
41,650
8
46,590
   
Sallingesundbroen vest
56
45,203
8
50,410
   
Sallingesundbroen øst
56
44,703
8
51,490
   
Langerodde
56
42,350
8
49,670
   
Position
56
41,670
8
48,770
   
Nymølle Sand
56
40,820
8
47,470
12
Lysen Bredning
Position
56
41,670
8
48,770
   
Langerodde
56
42,350
8
49,670
13
Salling Sund, nord
Sallingesundbroen vest
56
45,203
8
50,410
   
Ørodde
56
47,040
8
52,600
   
Sæbygårds Hage
56
48,121
8
57,872
   
Sallingesundbroen øst
56
44,703
8
51,470
14
Dråby Vig
Ørodde
56
47,040
8
52,600
   
Buksør Odde
56
51,620
8
53,170
15
Sønder Bredning
Ørodde
56
47,040
8
52,600
   
Buksør Odde
56
51,620
8
53,170
   
Knudshoved
56
49,970
8
57,070
   
Fur Havn
56
48,250
9
1,360
   
Branden
56
48,000
9
1,560
   
Sæbygårds Hage
56
48,120
8
57,820
16
Øster Bredning
Fur Havn
56
48,250
9
1,360
   
Færker Odde
56
50,670
9
4,900
   
Position
56
51,005
9
9,129
   
Position
56
52,075
9
12,301
   
Ertebølle Hoved
56
48,370
9
10,120
   
Junget Øre
56
47,180
9
6,780
   
Branden
56
48,000
9
1,560
17
Risgårde Bredning, nord
Junget Øre
56
47,180
9
6,780
   
Ertebølle Hoved
56
48,370
9
10,120
   
Position
56
43,003
9
10,079
18
Risgårde Bredning, syd
Position
56
43,003
9
10,079
   
Ertebølle Hoved
56
48,370
9
10,120
   
Hvalpsund Havn
56
42,090
9
11,710
   
Sundsøre
56
42,451
9
10,618
19
Hvalpsund
Sundsøre
56
42,451
9
10,618
   
Hvalpsund Havn
56
42,090
9
11,710
   
Melbjerg hoved
56
40,370
9
9,720
   
Jelse Odde
56
39,840
9
8,900
   
Position
56
38,600
9
8,690
   
Grønning Øre
56
38,621
9
6,289
20
Lovens Bredning, vest
Melbjerg hoved
56
40,370
9
9,720
   
Position
56
41,330
9
15,000
   
Position
56
37,680
9
15,000
   
Jelse Odde
56
39,840
9
8,900
21
Lovens Bredning, øst
Position
56
41,330
9
15,000
   
Virksundbroen
56
36,330
9
17,500
   
Position
56
37,680
9
15,000
22
Skive Fjord
Grøning Øre
56
38,621
9
6,289
   
Position
56
38,600
9
8,690
23
Mors, vest
Katholm Odde
56
41,350
8
33,630
   
Lindholm Hage
56
41,770
8
32,830
   
Søjeodde
56
42,000
8
33,520
   
Dæmningen til Agerø
56
43,520
8
34,650
   
Hestør Odde
56
40,120
8
38,600
   
Bøløre Odde
56
39,680
8
38,410
   
Jegindø dæmning
56
38,380
8
35,830
24
Nees Sund
Nees Sund Færgeleje, vest
56
44,417
8
29,266
   
Nees Sund Færgeleje, øst
56
44,290
8
30,197
   
Dæmningen til Agerø
56
43,520
8
34,650
   
Søjeodde
56
42,000
8
33,520
   
Lindholm Hage
56
41,770
8
32,830
   
Lindholm
56
42,140
8
31,920
   
Til Boddumhalvøen
56
42,130
8
31,700
25
Visby bredning
Gudnæs Hage
56
48,350
8
32,100
   
Mågerodde
56
47,429
8
33,118
   
Nees Sund Færgeleje, øst
56
44,290
8
30,197
   
Nees Sund Færgeleje, vest
56
44,417
8
29,266
26
Dragstrup Vig
Position
56
50,000
8
35,800
   
Position
56
50,000
8
37,360
   
Mågerodde
56
47,429
8
33,118
   
Gudnæs Hage
56
48,350
8
32,100
27
Vilsund
Silstrup Hoved
56
55,420
8
39,720
   
Sundby Stengrund
56
53,420
8
40,320
   
Position
56
50,000
8
37,360
   
Position
56
50,000
8
35,800
28
Thisted Bredning, vest
Sundby Stengrund
56
53,420
8
40,320
   
Position
56
55,050
8
40,000
   
Silstrup Hoved
56
55,420
8
39,720
   
Position
56
56,785
8
45,085
   
Position
56
53,793
8
45,085
30
Thisted Bredning, øst
Position
56
53,793
8
45,085
   
Position
56
56,785
8
45,085
   
Knudsbjerg
56
58,235
8
50,025
   
Position
56
56,307
8
50,396
32
Feggesund/Hovsør Havn
Position
56
56,307
8
50,396
   
Knudsbjerg
56
58,235
8
50,025
   
Amtoft havn
57
0,374
8
56,557
   
Feggerøn
56
59,050
8
56,100
33
Løgstør Bredning, vest
Ejerslev Næse
56
54,970
8
55,320
   
Feggerøn
56
59,050
8
56,100
   
Amtoft Havn
57
0,374
8
56,557
   
Position
57
1,280
9
0,000
   
Position
56
55,030
9
0,000
34
Løgstør Bredning
Position
56
55,030
9
0,000
   
Position
57
1,280
9
0,000
   
Bygholm Vejle
57
1,670
9
4,920
   
Position
56
54,970
9
4,920
35
Livø Bredning,
Buksør Odde
56
51,620
8
53,170
 
vest
Ejerslev Næse
56
54,970
8
55,320
   
Færker Odde
56
50,670
9
4,900
   
Knudshoved
56
49,970
8
57,070
36
Livø Bredning,
Position
56
54,970
9
4,920
 
øst
Færker Odde
56
50,670
9
4,900
   
Ejerslev Næse
56
54,970
8
55,320
37
Bjørnsholm Bugt
Position
56
54,970
9
4,920
   
Næsby Hage
56
54,970
9
10,670
   
Position
56
50,670
9
12,660
   
Færker Odde
56
50,670
9
4,900
   
Position
56
52,075
9
12,301
38
Løgstør Bredning,
Position
56
54,970
9
4,920
 
øst
Bygholm Vejle
57
1,670
9
4,920
   
Position
57
2,400
9
8,000
   
Position
56
55,030
9
8,000
39
Løgstør Grunde
Position
56
55,030
9
8,000
   
Position
57
2,400
9
8,000
   
Aggersundbroen nord
57
0,021
9
17,557
   
Aggersundbroen syd
56
59,922
9
17,738
   
Næsby Hage
56
54,970
9
10,670

Limfjorden Øst og Mariager Fjord

Limfjorden Øst og Mariager Fjord

Område nr.
Navn
Tekst
N-grader
N-Decimal-¬minutter
E-grader
E-Decimal-minutter
40
Nibe Bredning/
Aggersundbroen nord
57
0,021
9
17,557
 
Gjøl Bredning
Gjøl Havn
57
3,710
9
42,070
   
Position
57
2,498
9
42,166
   
Aggersundbroen syd
56
59,922
9
17,738
41
Vest for Aalborg
Gjøl Havn
57
3,710
9
42,070
   
Lindholm/cementfabrik
57
3,800
9
53,825
   
Skudehaven
57
3,565
9
53,825
   
Position
57
2,498
9
42,166
42
Langerak
Bredhage
57
4,750
10
0,700
   
Position
57
5,350
10
0,700
   
Hals Havn
56
59,450
10
18,245
   
Egense hage
56
59,185
10
18,145
50
Mariager Fjord,
Als Odde
56
42,318
10
19,747
 
yderst
Position
56
42,089
10
19,759
   
Dania
56
41,450
10
3,070
   
Position
56
41,961
10
3,093
51
Mariager Fjord,
Position
56
41,961
10
3,093
 
midt
Dania
56
41,467
10
3,096
   
Katbjerg Odde
56
38,834
9
54,250
   
Position
56
39,134
9
54,250
52
Mariager Fjord,
Position
56
39,134
9
54,250
 
inderst
Katbjerg Odde
56
38,834
9
54,250

Kattegat Nord

Kattegat Nord

Område nr.
Navn
Tekst
N-grader
N-Decimal-¬minutter
E-grader
E-Decimal-¬minutter
53
Ålbæk Bugt
Position
57
46,380
10
43,338
   
Fyr nr. 1
57
47,202
10
46,020
   
Position
57
40,410
11
0,000
   
Position
57
27,900
11
0,000
   
Position
57
27,894
10
38,334
54
Læsø Nord
Position
57
40,410
11
0,000
   
Fyr nr. 3
57
27,900
11
25,128
   
Position
57
27,900
11
0,000
55
Læsø Nordvest
Position
57
27,894
10
38,334
   
Position
57
27,900
11
0,000
   
Position
57
18,270
11
0,000
   
Position
57
15,018
10
53,100
   
Position
57
15,000
10
38,520
56
Læsø Nordøst
Position
57
27,900
11
0,000
   
Fyr nr. 3
57
27,900
11
25,128
   
Position
57
15,000
11
33,642
   
Position
57
15,000
11
4,824
   
Position
57
18,270
11
0,000
57
Læsø Sydvest
Position
57
15,000
10
38,520
   
Position
57
15,018
10
53,100
   
Position
57
13,152
11
0,000
   
Position
57
2,982
11
0,000
   
Position
57
0,876
10
27,060
58
Læsø Sydøst
Position
57
15,000
11
4,824
   
Position
57
15,000
11
33,642
   
Fyr nr. 4
57
5,502
11
39,960
   
Position
57
2,982
11
0,000
   
Position
57
13,152
11
0,000

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn

Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn

Område nr.
Navn
Tekst
N-grader
N-Decimal-¬minutter
E-grader
E-Decimal-minutter
60
Kalø Vig
Position (Egå Havn)
56
12,450
10
17,250
   
Position (Skødshoved)
56
11,550
10
21,000
61
Århus Bugt, v. Århus
Position
56
12,450
10
17,250
   
Position
56
11,550
10
21,000
   
Position (Mols Hoved)
56
9,800
10
23,550
   
Position
56
1,250
10
23,550
   
Kysing Næs
56
1,250
10
16,917
62
Begtrup Vig
Position
56
9,800
10
23,550
   
Position (Slettehage)
56
5,700
10
30,850
   
Position
56
1,250
10
30,850
   
Position
56
1,250
10
23,550
63
Vest for Tunø
Kysing Næs
56
1,250
10
16,917
   
Position
56
1,250
10
24,350
   
Position
55
50,350
10
24,350
   
Kalsenakke
55
50,267
10
11,550
64
Vest for Samsø
Position
55
50,350
10
18,800
   
Samsø
55
50,350
10
31,800
   
Samsø Sydspids
55
46,017
10
35,517
   
Position
55
41,817
10
35,517
   
Position
55
41,817
10
18,800
65
Vest for Endelave, østlige del
Kalsenakke
55
50,267
10
11,550
   
Position
55
50,350
10
18,800
   
Position
55
41,817
10
18,800
   
Position
55
41,800
10
11,672
66
Vest for Endelave, vestlige del
Hundshage
55
48,500
10
3,900
   
Kalsenakke
55
50,267
10
11,550
   
Position
55
41,800
10
11,672
   
Bjørnsknude
55
41,767
10
1,783
67
Horsens Fjord, yderst
Kalsenakke
55
50,267
10
11,550
   
Hundshage
55
48,500
10
3,900
   
Position
55
49,517
10
0,000
   
Position
55
52,783
10
0,000
68
Horsens Fjord, inderst
Position
55
52,783
10
0,000
   
Position
55
49,517
10
0,000
69
Vest for Fyns Hoved
Position
55
41,817
10
35,517
   
Fyns Hoved
55
37,233
10
35,517
   
Position
55
31,333
10
34,083
   
Position
55
31,333
10
33,200
   
Position
55
37,317
10
18,800
   
Position
55
41,817
10
18,800
70
Æbleø
Position
55
41,817
10
18,800
   
Position
55
37,317
10
18,800
   
Position
55
33,020
10
1,795
   
Bjørnsknude
55
41,767
10
1,783
71
Båring Vig
Position
55
33,020
10
1,795
   
Stavrshoved
55
33,048
9
50,815
   
Trelde Næs
55
37,517
9
51,517
   
Staksrode
55
40,817
9
51,633
   
Bjørnsknude
55
41,767
10
1,783
72
Vejle Fjord, yderst
Staksrode
55
40,817
9
51,633
   
Trelde Næs
55
37,517
9
51,517
   
Holtserhage
55
41,646
9
40,049
   
Position
55
42,250
9
41,900
73
Vejle Fjord, inderst
Position
55
42,250
9
41,900
   
Holtserhage
55
41,646
9
40,049
74
Lillebælt, nord
Trelde Næs
55
37,517
9
51,517
   
Stavrshoved
55
33,048
9
50,815
   
Position (Wedelsborg Hoved)
55
22,513
9
47,415
   
Position
55
22,586
9
37,093
   
Skarre Odde
55
29,883
9
36,350
   
Skærbæk
55
30,617
9
36,683
75
Kolding Fjord
Skærbæk
55
30,617
9
36,683
   
Skarre Odde
55
29,883
9
36,350
76
Lillebælt, syd
Position
55
22,586
9
37,093
   
Position(Wedelsborg Hoved)
55
22,513
9
47,415
   
Position
55
18,582
9
53,568
   
Position (Halk Hoved)
55
12,248
9
41,646
77
Vest for Helnæs
Position (Halk Hoved)
55
12,248
9
41,646
   
Position
55
18,582
9
53,568
   
Helnæs Fyr
55
7,985
9
58,720
   
Traneodde Fyr
55
2,737
9
51,098
   
Nordborg
55
4,767
9
42,933
78
Barsø
Position (Halk Hoved)
55
12,248
9
41,646
   
Nordborg
55
4,767
9
42,933
   
Hellesø Gård
55
2,675
9
38,343
   
Varnæs Hoved
55
2,633
9
34,700
   
Knudshoved
55
5,350
9
33,050
79
Åbenrå Fjord
Knudshoved
55
5,350
9
33,050
   
Varnæs Hoved
55
2,633
9
34,700
80
Als Fjord
Varnæs Hoved
55
2,633
9
34,700
   
Hellesø Gård
55
2,675
9
38,343
   
(Kong Christian d. X bro)
54
54,667
9
47,000
81
Sønderborg Bugt
(Kong Christian d. X bro)
54
54,667
9
47,000
   
Kegnæs Fyr
54
51,150
9
59,300
   
Bircknack
54
47,850
9
54,500
   
Position (Kragesand)
54
48,417
9
43,567
   
Position
54
50,150
9
43,567
82
Flensborg Fjord, yderst
Position
54
52,567
9
33,433
   
Position(Kragesand)
54
50,150
9
43,567
   
Position
54
48,417
9
43,567
   
Position
54
52,567
9
35,300
83
Flensborg Fjord, inderst
Position
54
52,567
9
33,433
   
Position
54
52,567
9
35,300
84
Helnæs Bugt
Helnæs Hoved
55
7,233
10
1,533
   
Knæet
55
4,917
10
4,300
85
Øst for Als
Traneodde
55
2,737
9
51,098
   
Helnæs Fyr
55
7,985
9
58,720
   
Helnæs Hoved
55
7,233
10
1,533
   
Knæet
55
4,917
10
4,300
   
Skjoldnæs
54
58,267
10
12,300
   
Vejsnæs Nakke
54
48,983
10
25,133
   
Pøls Huk
54
52,460
10
3,884
86
Omkring Aver-
Knæet
55
4,918
10
4,300
 
nakø
Lehnskov Pynt
55
1,600
10
31,017
   
Skjoldnæs
54
58,267
10
12,300
87
Øst for Ærø
Skjoldnæs
54
58,267
10
12,300
   
Lehnskov Pynt
55
1,600
10
31,017
   
Vornæs Pynt
55
0,417
10
30,800
   
Siø Vest
54
57,967
10
38,817
   
Siø Øst
54
56,667
10
43,000
   
Ristinge Halvø
54
50,283
10
35,783
   
Ærøshale
54
50,800
10
32,233
88
Mellem Fyn og
Stokkebæk Huse
55
10,833
10
48,400
 
Langeland
Lille Hov
55
9,800
10
56,217
   
Siø Øst
54
56,667
10
43,000
   
Siø Vest
54
57,967
10
38,817
   
Vornæs Pynt
55
0,417
10
30,800
   
Lehnskov Pynt
55
1,600
10
31,017
89
Storebælt Syd
Knudshoved
55
17,982
10
51,233
   
Sprogø vest
55
19,526
10
56,728
   
Position
55
20,826
11
5,544
   
Position
55
16,800
11
5,000
   
Position
55
12,000
11
5,000
   
Lille Hov
55
9,800
10
56,217
   
Stokkebæk Huse
55
10,833
10
48,400
90
Storebælt
Bøgebjerg
55
32,317
10
42,337
   
Romsø øst
55
30,828
10
48,023
   
Position
55
30,930
10
59,832
   
Position
55
20,826
11
5,544
   
Sprogø vest
55
19,526
10
56,728
   
Knudshoved
55
17,982
10
51,233
91
Storebælt Nord
Fyns Hoved, nord
55
37,190
10
36,983
   
Position
55
38,480
10
45,097
   
Position
55
40,146
10
54,624
   
Position
55
30,930
10
59,832
   
Romsø øst
55
30,828
10
48,023
   
Bøgebjerg
55
32,317
10
42,337

Nord- og Vestsjælland

Nord- og Vestsjælland

Område nr.
Navn
Tekst
N-grader
N-Decimal-minutter
E-grader
E-Decimal-minutter
100
Agersø
Position
55
16,800
11
5,000
   
Sjællands Kyst
55
16,800
11
14,250
   
Position
55
11,983
11
16,150
   
Position
55
12,000
11
5,000
101
Halsskov
Position
55
16,800
11
5,000
   
Position
55
20,826
11
5,544
   
Sjællands Kyst
55
16,800
11
14,250
102
Musholm Bugt
Position
55
20,826
11
5,544
   
Position
55
30,930
10
59,832
   
Position
55
30,930
11
4,788
103
Jammerland Bugt
Position
55
30,930
11
4,788
   
Position
55
30,930
10
59,832
   
Position
55
40,146
10
54,624
   
Position
55
40,146
10
55,890
104
Kalundborg Fjord
Position
55
40,146
10
55,890
   
Position
55
40,146
10
54,624
   
Position
55
44,640
10
52,086
105
Sejerø Bugt Syd
Position
55
44,640
10
52,086
   
Position
55
55,164
11
4,746
   
Position
55
51,198
11
13,188
   
Position
55
50,484
11
21,312
106
Sejerø Bugt Nord
Position
55
55,164
11
4,746
   
Position
56
6,150
11
12,102
   
Position
56
0,636
11
16,638
   
Position
55
50,484
11
21,312
   
Position
55
51,198
11
13,188
107
Hesselø Bugt Vest
Position
56
0,636
11
16,638
   
Position
56
5,070
11
34,986
   
Position
55
57,732
11
34,992
108
Hesselø Bugt Øst
Position
55
57,732
11
34,992
   
Position
56
5,070
11
34,986
   
Position
56
11,124
12
0,084
   
Position
56
1,686
12
0,090
   
Position
55
58,050
11
50,700
   
Position
55
58,050
11
47,016
110
Inder Breding/Holbæk Fjord
Svovlsbjerg Rev
55
47,767
11
43,950
   
Position ( Flenø)
55
47,133
11
46,800
   
Næsset på Orø
55
48,533
11
49,550
   
Nord for Kyndbyværket
55
48,817
11
52,650
111
Lammefjorden
Kongsøre Næbbe
55
48,367
11
42,883
   
Svolvbjerg
55
47,767
11
43,950
112
Isefjord Sydvest
Bøsserup
55
52,133
11
41,867
   
Position
55
52,000
11
48,000
   
Orø (Børrehoved Rev)
55
47,500
11
47,950
   
Position ( Flenø)
55
47,133
11
46,800
   
Svolvbjerg Rev
55
47,767
11
43,950
   
Kongsøre Næbbe
55
48,367
11
42,883
113
Jægerspris Brug
Børrehoved Rev
55
47,500
11
48,000
   
Position
55
52,000
11
48,000
   
Position
55
52,000
11
57,000
   
Position
55
52,000
11
48,000
   
Næsset på Orø
55
48,533
11
49,550
114
Nykøbing Bugt
Nørrevang
55
58,050
11
47,017
   
Position
55
58,050
11
48,000
   
Position
55
52,000
11
48,000
   
Bøsserup
55
52,133
11
41,867
115
Isefjord Nordøst
Position
55
58,050
11
48,000
   
Hundested
55
58,050
11
50,831
   
Sølager Færgehavn
55
56,670
11
54,124
   
Kulhuse Havn
55
56,273
11
54,275
   
Position
55
52,000
11
57,000
   
Position
55
52,000
11
48,000
116
Tørregrund
Sølager Færgehavn
55
56,670
11
54,124
   
Position (Ølsted Hage)
55
54,017
12
2,750
   
Bro ved Dyrnæs Hage
55
54,017
12
1,550
   
Kulhuse Havn
55
56,273
11
54,275
117
Roskilde Fjord v.
Bro ved Dyrnæs Hage
55
54,017
12
1,550
 
Øksenholm
Position (Ølsted Hage)
55
54,017
12
2,750
   
Kronprins Frederiks Bro
Øst
55
50,657
12
2,533
   
Kronprins Frederiks Bro
Vest
55
50,517
12
2,017
118
Syd for Frederiks-
Kronprins Frederiks Bro Øst
55
50,657
12
2,533
 
sund
Klinten
55
43,140
12
6,110
   
Selsø Hage
55
43,800
12
3,717
   
Kronprins Frederiks Bro Vest
55
50,517
12
2,170
119
Roskilde Fjord v. Roskilde
Selsø Hage
55
43,800
12
3,717
   
Klinten
55
43,140
12
6,110
   
Nørre Hoved
55
42,333
12
0,367
   
Okseholm
55
43,200
12
0,900
120
Lejre Vig
Okseholm
55
43,200
12
0,900
   
Nørre Hoved
55
42,333
12
0,367

Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst

Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst

Område nr.
Navn
Tekst
N-grader
N-Decimal-minutter
E-grader
E-Decimal-minutter
129
Ho Bugt Vest/
Skalling
55
28,651
8
18,071
 
Grådyb
Position
55
33,250
8
18,667
   
Position
55
33,250
8
17,667
   
Position
55
29,167
8
22,167
   
Stejlen
55
28,162
8
22,340
   
Søren Jessens Sand
55
27,443
8
19,672
   
Position
55
28,167
8
18,500
130
Ho Bugt v. Hjer-
Position
55
33,250
8
17,667
 
ting
Position
55
33,250
8
18,667
   
Position
55
28,731
8
24,561
   
Følg sejlrenden til
nordlige kant af
Esbjerg Havn
0
0,000
0
0,000
   
Position
55
29,167
8
22,167
131
Øst for Fanø, nord
Position
55
29,167
8
22,167
   
Følg sejlrenden til den
nordlige kant af Esbjerg
Havn
0
0,000
0
0,000
   
Position
55
28,731
8
24,561
   
Position
55
24,467
8
37,767
   
Hans Odde
55
24,467
8
27,940
   
Grønningen
55
28,162
8
22,340
132
Øst for Fanø, syd
Hans Odde
55
24,467
8
27,940
   
Position
55
24,467
8
37,767
   
Position (Soddeklint)
55
21,033
8
39,417
   
Sønderho
55
21,033
8
28,600
133
Nord for Mandø
Sønderho
55
21,033
8
28,600
   
Position (Soddeklint)
55
21,033
8
39,417
   
Mandø
55
16,833
8
31,933
   
Hønen
55
20,333
8
28,550
   
Mod syd af Ebbevej
0
0,000
0
0,000
134
Vadehavet mellem Mandø og Rømø
Mandø
55
16,833
8
31,933
   
Mod syd af Ebbevej
0
0,000
0
0,000
   
Mod øst af Jyllands kyst
0
0,000
0
0,000
   
Afgrænsning mod syd af
Rømødæmningen
0
0,000
0
0,000
   
Rømøs nordspids
55
12,500
8
31,233
135
Syd for Rømø
Dæmning
Afgrænsning mod nord af Rømødæmningen
0
0,000
0
0,000
   
Rømøs sydspids
54
54,667
8
38,083
   
Dansk/tysk grænse
54
55,250
8
33,450
   
Position
54
59,567
8
33,450
   
Position
55
3,117
8
30,083
136
Vest for Rømø,
Position
55
12,500
8
18,000
 
østlige del
Rømøs nordspids
55
12,500
8
31,233
   
Position
55
3,767
8
30,083
   
Position
55
3,117
8
30,083
   
Position
54
59,567
8
33,450
   
Position
55
3,750
8
18,000
137
Vest for Rømø,
Position
55
12,500
8
0,000
 
vestlige del
Position
55
12,500
8
18,000
   
Position
55
3,750
8
18,000
   
Position
55
6,283
8
0,000
138
Vest for Mandø,
Position
55
20,250
8
18,000
 
østlige del
Hønen
55
20,333
8
28,550
   
Mandø
55
16,833
8
31,933
   
Position
55
16,233
8
32,033
   
Rømøs nordspids
55
12,500
8
31,233
   
Position
55
12,500
8
18,000
139
Vest for Mandø,
Position
55
20,250
8
0,000
 
vestlige del
Position
55
20,250
8
18,000
   
Position
55
12,500
8
18,000
   
Position
55
12,500
8
0,000
140
Vest for Fanø,
Position
55
28,167
8
3,000
 
østlige del
Position
55
28,167
8
18,500
   
Søren Jessens Sand
55
27,443
8
19,672
   
Hønen
55
20,333
8
28,550
   
Position
55
20,250
8
3,000
141
Vest for Fanø,
Position
55
28,167
7
40,000
 
vestlige del
Position
55
28,167
8
3,000
   
Position
55
20,250
8
3,000
   
Position
55
20,250
7
40,000
142
Horns Rev, v.
Position
55
35,000
7
55,000
 
Blåvandshuk
Position
55
35,000
8
5,750
   
Skalling
55
28,651
8
18,071
   
Position
55
28,167
8
18,500
   
Position
55
28,167
7
55,000
143
Horns Rev,