Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markfrø

§ 1

I bekendtgørelse nr. 98 af 29. januar 2015 om markfrø foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 1 og 4-9, og stk. 4, § 1, stk. 2, § 3, stk. 1, og § 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og § 1, § 2 og § 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 29 og 31, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:«

2. I § 1, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Bekendtgørelsen gælder dog kun for salg af markfrø med henblik på kommerciel udnyttelse.«

3. I bilag 6, del IV, afsnit B, nr. 5, ændres »nr. 10« til: »nr. 11«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. september 2015.

NaturErhvervstyrelsen, den 3. september 2015

Jette Petersen

/ Kristine Riskær