Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grønsagsfrø

§ 1

I bekendtgørelse nr. 97 af 29. januar 2015 om grønsagsfrø foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 1-4, § 3, stk. 1, og § 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og § 1, § 2, nr. 1, og § 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 29 og 31, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:«

2. I § 1, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Bekendtgørelsen gælder dog kun for salg af grønsagsfrø med henblik på kommerciel udnyttelse.«

3. Efter § 25 indsættes:

»§ 25 a. Uanset § 21, stk. 1, må et parti bestemt til anvendelse som grønsagsfrø sælges ucertificeret i små mængder til forsøg, videnskabelige formål og forædling.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 til salg af frø af en genetisk modificeret sort meddeles kun, hvis der på grundlag af en officiel miljørisikovurdering er truffet alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at undgå skadelige indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Stk. 3. Grønsagsfrø, der sælges efter stk. 1, skal være mærket med oplysningerne i bilag 4, del VI, afsnit C.«

4. I bilag 4, del VI, indsættes efter afsnit B som afsnit C bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. september 2015.

NaturErhvervstyrelsen, den 3. september 2015

Jette Petersen

/ Kristine Riskær


Bilag 1

»

C.
Forsøg m.m. (leverandøretiket)
 
1)
Virksomhedens navn eller identifikationsmærke.
 
2)
Art.
 
3)
Sort. For genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig
identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
 
4)
»Kun til forsøg / videnskabeligt formål / forædlingsformål«.
 
5)
Andre oplysninger, jf. del I, nr. 9.

«