Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Reglernes anvendelsesområde
Kapitel 2 Drift af friplejeboliger
Kapitel 3 Kommunalbestyrelsens tilsyn med driften
Kapitel 4 Afhændelse til fortsat brug som friplejeboliger
Kapitel 5 Ibrugtagning til anden anvendelse end friplejeboliger
Kapitel 6 Statens Administration
Kapitel 7 Forskellige bestemmelser
Kapitel 8 Ikrafttræden
Bilag 1 Kontoplan for støttede friplejeboliger
Bilag 2 Faste noter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger

I medfør af §§ 65, 88 og 92 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1058 af 31. august 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Reglernes anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for

1) drift af friplejeboliger

2) afhændelse af friplejeboliger og servicearealer og

3) ibrugtagning af friplejeboliger og servicearealer til anden anvendelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og §§ 25 og 26 finder ikke anvendelse på den del af bebyggelsen, der udgør servicearealer.

Stk. 3. Bekendtgørelsens §§ 2 og 3, § 4, stk. 2, 4. pkt., §§ 8-23 og 25-26 § 27, stk. 1, nr. 5 og 7, og stk. 2 og 3, §§ 28-32, § 35, § 36, stk. 2, nr. 5-8, og §§ 39 og 40 samt bilag 1 og 2 finder ikke anvendelse på friplejeboliger og servicearealer, hvortil der hverken ydes eller har været ydet offentlig støtte.

Kapitel 2

Drift af friplejeboliger

Beboerindskud

§ 2. Beboerindskud fastsættes efter boligernes indbyrdes brugsværdi.

Stk. 2. Ved den første udlejning af friplejeboliger etableret efter lovens § 10, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, eller med støtte efter § 11 a, kan beboerindskuddet fastsættes foreløbigt. Den endelige fastsættelse af beboerindskuddet sker, når byggeregnskabet er afsluttet. Eventuelle forhøjelser af beboerindskuddet efter 2. pkt. skal ske med 3 måneders varsel.

Lejefastsættelse og –regulering

§ 3. Ved den første udlejning af friplejeboliger etableret efter lovens § 10, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, eller med støtte efter § 11 a, kan lejen fastsættes foreløbigt. Den endelige fastsættelse af lejen sker, når byggeudgiften er opgjort, og den endelige finansiering er foretaget. Eventuelle forhøjelser af lejen efter 2. pkt. skal ske med 3 måneders varsel.

§ 4. Når friplejeboligleverandøren har forbedret det lejede, kan denne forlange lejen forhøjet med et beløb, der modsvarer forøgelsen af det lejedes værdi, medmindre udgiften debiteres på henlæggelseskontoen efter § 12.

Stk. 2. Lejeforhøjelsen fastsættes på grundlag af den udgift, der med rimelighed er afholdt til forbedringen, og som har forøget det lejedes brugsværdi. Hvis der som led i forbedringsarbejdernes udførelse også udføres vedligeholdelsesarbejder, kan udgiften hertil ikke indgå i beregningsgrundlaget for lejeforhøjelsen. Hvis der som følge af forbedringsarbejderne spares aktuel eller fremtidig vedligeholdelse, skal forbedringsudgiften reduceres med et beløb, der modsvarer den kapitaliserede værdi af disse besparelser. Udgifter til vedligeholdelsesarbejder og fradrag for sparet aktuel eller fremtidig vedligeholdelse debiteres på en af de konti, der er nævnt i §§ 8-10 og § 12.

Stk. 3. Lejeforhøjelsen fastsættes til ydelsen på et fastforrentet annuitetslån med en løbetid svarende til forbedringens forventede levetid og med en rente svarende til markedsrenten for sådanne lån på tidspunktet for arbejdernes færdiggørelse.

Stk. 4. Lejeforhøjelsen bortfalder, når det lån, der er nævnt i stk. 3, er udamortiseret. For forbedringsarbejder, der er finansieret på anden måde end med et sådant lån, bortfalder lejeforhøjelsen tilsvarende efter en årrække svarende til løbetiden på lån efter stk. 3.

§ 5. Flytter en lejer, der før ejendommens ibrugtagning til friplejeboliger har udført forbedringer i lejemålet efter § 62 a i lov om leje (lejeloven) eller § 39 i lov om leje af almene boliger (almenlejeloven), skal friplejeboligleverandøren udbetale den godtgørelse, som lejeren har ret til efter disse bestemmelser. Friplejeboligleverandøren kan foretage modregning i godtgørelsen for lejerens forpligtelser overfor friplejeboligleverandøren.

Stk. 2. I nedskrivningsperioden for godtgørelse kan udlejer ved genudlejning beregne sig en lejeforhøjelse, der beregnes som ydelsen på et fastforrentet annuitetslån med en løbetid svarende til den resterende nedskrivningsperiode og med en rente svarende til markedsrenten for sådanne lån på tidspunktet for friplejeboligleverandørens udbetaling af godtgørelse til den fraflyttede lejer. Lejeforhøjelsen bortfalder ved nedskrivningsperiodens udløb.

Stk. 3. Ved genudlejning efter udløbet af nedskrivningsperioden kan friplejeboligleverandøren ikke kræve lejeforhøjelse for de udførte forbedringer.

Antennebidrag

§ 6. Har friplejeboligleverandøren efter aftale med lejeren etableret eller forbedret ejendommens programforsyning eller forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester, kan udgifter, der med rimelighed er afholdt hertil, kræves godtgjort af lejeren. Lejerens bidrag fastsættes til ydelsen på et fastforrentet annuitetslån med en løbetid på 10 år og med en rente svarende til markedsrenten for sådanne lån på tidspunktet for arbejdernes færdiggørelse. Når lån som nævnt i 2. pkt., er udamortiseret, bortfalder denne del af antennebidraget for fremtiden. For etablerings- og forbedringsudgifter, som er finansieret på anden måde end med et sådant lån, bortfalder denne del af antennebidraget tilsvarende efter 10 år.

Stk. 2. De udgifter, der er nævnt i stk. 1, kan ikke indgå i lejen, men skal opkræves som en del af antennebidraget.

Driftsplan

§ 7. For friplejeboliger, som har modtaget tilsagn om ydelsesstøtte efter § 10 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, eller efter § 11 a, stk. 1, i lov om friplejeboliger, skal friplejeboligleverandøren udarbejde en driftsplan og løbende revidere denne efter reglerne i bekendtgørelse om bygningsdrift. Det samme gælder for byggeri, der er omdannet til friplejeboliger efter lovens § 11, stk. 2, hvis byggeriet var omfattet af Byggeskadefonden på omdannelsestidspunktet.

Lovpligtige henlæggelseskonti

§ 8. Friplejeboligleverandøren skal på en særlig henlæggelseskonto løbende henlægge passende midler, jf. § 11, til fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse. Henlæggelserne tilskrives kontoen månedsvis forud.

Stk. 2. Beløb, der før ejendommens omdannelse til friplejeboliger var bundet i Grundejernes Investeringsfond efter reglerne i kapitel X A i lejeloven, skal henlægges på kontoen efter stk. 1. En negativ saldo ved ejendommens omdannelse til friplejeboliger kan ikke videreføres.

Stk. 3. Når friplejeboligleverandøren har afholdt udgifter til fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse, kan udgiften debiteres på henlæggelseskontoen efter stk. 1, medmindre udgiften debiteres på kontoen efter § 12.

§ 9. Friplejeboligleverandøren skal på en særlig henlæggelseskonto løbende henlægge passende midler, jf. § 11, til anden vedligeholdelse end nævnt i §§ 8 og 10. Henlæggelserne tilskrives kontoen månedsvis forud.

Stk. 2. Beløb, der før ejendommens omdannelse til friplejeboliger var bundet i Grundejernes Investeringsfond efter reglerne i kapitel III i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, skal henlægges på kontoen efter stk. 1. En negativ saldo ved ejendommens omdannelse til friplejeboliger kan ikke videreføres.

Stk. 3. Når friplejeboligleverandøren har afholdt udgifter til anden vedligeholdelse af ejendommen eller de enkelte lejemål end nævnt i §§ 8 og 10, kan udgiften debiteres på henlæggelseskontoen efter stk. 1.

§ 10. Friplejeboligleverandøren skal på en særlig henlæggelseskonto løbende henlægge passende midler, jf. § 11, til maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling i boligerne. Henlæggelserne tilskrives kontoen månedsvis forud.

Stk. 2. Hvis der ved ejendommens omdannelse til friplejeboliger er positive saldi på ejendommens konti for indvendig vedligeholdelse efter § 22 i lejeloven, skal disse beløb henlægges på kontoen efter stk. 1.

Stk. 3. Når friplejeboligleverandøren har afholdt udgifter til maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling i boligerne, kan udgiften debiteres på henlæggelseskontoen efter stk. 1.

§ 11. Størrelsen af de henlæggelser, der er nævnt i §§ 8-10, fastsættes på grundlag af driftsplanen nævnt i § 7. Beløbsstørrelsen fastsættes efter en vurdering af bygningsdelens og installationernes forventede anskaffelsespris på tidspunktet for genanskaffelsen.

Stk. 2. Er der som følge af særlige forhold undtagelsesvis ikke henlagt tilstrækkeligt på kontiene efter §§ 8-10 og § 12 til at dække nødvendige vedligeholdelsesudgifter, kan disse udgifter dækkes ved optagelse af lån. I så fald kan den del af udgiften, der er finansieret ved lån, ikke debiteres på de nævnte konti. I stedet debiteres de løbende ydelser.

Stk. 3. I stedet for særskilte konti, jf. §§ 8-10, kan friplejeboligleverandøren vælge at placere henlæggelserne på en eller to konti.

§ 12. Den særlige henlæggelseskonto, der er nævnt i lovens §§ 63 eller 64, må anvendes til følgende formål:

1) Imødegåelse af ekstraordinære tab ved driften af friplejeboligerne, dog ikke tab ved lejeledighed og fraflytninger.

2) Opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring og ombygning af den del af ejendommen, der indeholder boligerne.

3) Sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i den del af ejendommen, der indeholder boligerne.

4) Tilskud til nedsættelse af lejen i særlige tilfælde, hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål.

§ 13. Friplejeboligleverandøren skal løbende foretage passende henlæggelser på en særlig henlæggelseskonto til dækning af tab ved lejeledighed og fraflytninger. De årlige henlæggelser kan højst udgøre 2 pct. af de samlede driftsudgifter for friplejeboligerne. Henlæggelserne tilskrives kontoen månedsvis forud.

Stk. 2. Tab ved lejeledighed debiteres på henlæggelseskontoen efter stk. 1 månedsvis forud. Udlejes en bolig i løbet af måneden med indflytning inden månedens udløb, krediteres det derved indvundne beløb. Tab ved fraflytning debiteres i takt med, at det kan opgøres.

Stk. 3. Saldoen på henlæggelseskontoen efter stk. 1 må på intet tidspunkt være negativ. Et underskud som følge af, at henlæggelserne ikke kan dække faktiske tab, kan ikke indgå i lejen.

Stk. 4. Som tab ved fraflytning anses såvel lejerestancer og istandsættelseskrav som omkostninger til udsættelse af lejer eller anden retsforfølgning af krav mod denne.

§ 14. Positive saldi på kontiene nævnt i §§ 8-10 og §§ 12-13 skal være anbragt sikkert og således, at de i nødvendigt omfang og til enhver tid med kort varsel kan gøres likvide til anvendelse efter deres formål. Kassebeholdningen skal være mindst mulig.

Stk. 2. Midlerne nævnt i stk. 1, som ikke ligger i kassebeholdningen, skal placeres i aktiver udstedt i danske kroner:

1) I indlån i pengeinstitutter, som har hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

2) I realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre obligationer, som frembyder en tilsvarende sikkerhed, idet værdipapirerne skal være udstedt i og optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

3) I obligationer eller gældsbreve udstedt eller garanteret af stater eller regionale eller lokale myndigheder med skatteudskrivningsret inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

4) I afdelinger i investeringsforeninger eller tilsvarende institutter, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger eller registrerede professionelle foreninger, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Det er dog en betingelse, at afdelingerne alene placerer midlerne som anført i nr. 1-3. Hvis midlerne anbringes i afdelinger af en forening, der administreres af et foreningsejet investeringsforvaltningsselskab, kan afdelingens midler dog i fornødent omfang placeres som aktier i investeringsforvaltningsselskabet.

Stk. 3. Afkast af de placerede midler skal krediteres kontiene efter §§ 8-10 og §§ 12-13.

Regnskab

§ 15. Friplejeboligleverandøren skal for boligerne hvert år udarbejde et årsregnskab, der skal give et retvisende billede af aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Regnskabet skal opstilles i overensstemmelse med den kontoplan med tilhørende noter, der er indeholdt i bilag 1 og 2.

§ 16. Reglerne i årsregnskabsloven finder anvendelse i det omfang andet ikke følger af reglerne i friplejeboligloven eller denne bekendtgørelse.

§ 17. Hvis en driftsudgift vedrører både boligerne og servicearealet, skal der i regnskabet for boligerne optages et beløb svarende til boligernes forholdsmæssige andel af udgiften. Hvis boliger og serviceareal er beliggende i hver sin ejerlejlighed, sker fordelingen efter det tingslyste fordelingstal, medmindre dette medfører en åbenbar urimelig fordeling til skade for lejerne. Er boliger og serviceareal i øvrigt beliggende i hver sin ejendom, fordeles fælles udgifter på grundlag af areal. Er boliger og servicearealer beliggende i samme ejendom, fordeles fælles udgifter på grundlag af bruttoetagearealet, jf. bekendtgørelse om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler.

Stk. 2. Udgiften til administration af boligerne kan medtages i regnskabet med den faktiske udgift hertil, hvis denne er rimelig og sædvanlig. Hvis de medarbejdere, der er beskæftiget med administration af boligerne, tillige er beskæftiget med administration af servicearealerne eller med andre opgaver, skal omkostningerne fordeles på grundlag af objektive og saglige kriterier. Omkostninger til ekstern bistand, herunder til advokat og revisor, kan indgå i administrationsudgiften. Dette gælder dog ikke omkostninger til bistand i forbindelse med udsættelse af lejere og anden retsforfølgning af krav mod fraflyttede lejere.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på vedligeholdelses- og forbedringsudgifter, der vedrører både boligerne og servicearealerne, hvis udgiften ikke på andet objektivt grundlag kan fordeles mellem boliger og serviceareal. Det samme gælder for udgifter til administration af byggesager i forbindelse med vedligeholdelses- og forbedringsarbejder.

§ 18. Boligerne optages i regnskabet til anskaffelsessummen med tillæg af eventuel indeksregulering af prioritetsgæld og med tillæg af senere forbedringer, renoveringsprojekter og godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål.

§ 19. I tilslutning til regnskabet afgiver friplejeboligleverandøren en årsberetning, hvori nærmere redegøres for den økonomiske udvikling i regnskabsåret. Herunder redegøres for eventuelle særlige økonomiske problemer, for de foranstaltninger der er eller påtænkes iværksat til løsning af sådanne problemer, og for forhold som revisor måtte have påtalt.

§ 20. Regnskabet skal inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning sendes til lejerne. Hvis der er valgt beboerrepræsentation, sendes regnskabet i stedet til denne. Samtidig sendes regnskabet bilagt årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen til den tilsynsførende kommunalbestyrelse og til Landsbyggefonden.

Stk. 2. Hvis den tilsynsførende kommunalbestyrelse efter gennemgang af regnskabet kræver ændringer i regnskabet, skal friplejeboligleverandøren senest 6 uger efter at have modtaget meddelelse herom foretage de krævede ændringer og udsende korrigeret regnskab til lejerne eller den valgte beboerrepræsentation samt til kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden.

Stk. 3. Regnskaber skal indsendes til Landsbyggefonden i en edb-baseret form efter retningslinjer, der fastlægges af Landsbyggefonden. Retningslinjerne skal godkendes af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Stk. 4. Den tilsynsførende kommunalbestyrelse kan stille krav om, at de edb-baserede regnskaber efter stk. 3 samtidig sendes til kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Regnskabsoplysningerne kan af Landsbyggefonden videregives til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til statistiske formål.

Revision

§ 21. Årsregnskabet skal revideres af en godkendt revisor. Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastsat i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.v.

Stk. 2. Revisor skal have adgang til at efterse alt regnskabsmateriale og alle beholdninger og har krav på at få alle de oplysninger og den bistand, som anses nødvendig for udførelsen af revisionen. Friplejeboligleverandøren skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige.

Stk. 3. Revisor skal straks foretage indberetning til kommunalbestyrelsen, såfremt revisor konstaterer uregelmæssigheder af væsentlig betydning for den økonomiske drift af boligerne, eller hvis revisor bliver opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning. Revisor skal ligeledes foretage indberetning til kommunalbestyrelsen, hvis der opstår usikkerhed om, hvorvidt friplejeboligleverandøren kan overholde sine økonomiske forpligtelser.

Stk. 4. Revisor skal føre revisionsprotokol. I revisionsprotokollen indføres beretning om, hvilke revisionsarbejder der er udført, samt alle væsentlige forhold der har givet anledning til bemærkninger, herunder forhold hvor der er usikkerhed om, hvorvidt friplejeboligleverandøren har handlet i overensstemmelse med gældende regler.

§ 22. Revisor skal afgive erklæring med høj grad af sikkerhed om, at de lån, der er optaget til opførelsen eller ombygningen, forbedringer og vedligeholdelse af boligerne, fuldt ud er anvendt til disse formål. Hvis et lån er anvendt til vedligeholdelse, skal revisor tillige erklære, at der for de pågældende vedligeholdelsesarbejder kun debiteres årets ydelser på ejendommens henlæggelseskonti til vedligeholdelse.

Stk. 2. Revisor skal påse, at der er afholdt vedligeholdelsesudgifter svarende til de foretagne debiteringer på henlæggelseskontiene efter §§ 8-10.

Stk. 3. Revisor skal påse, at tab ved lejeledighed og fraflytninger er debiteret på den særlige henlæggelseskonto i overensstemmelse med reglerne i § 13.

Pantsætning

§ 23. Pantebreve i ejendomme omfattet af friplejeboligloven skal ved anmeldelse til tinglysning i tingbogen ledsages af følgende erklæring: »Det anmeldte pant stilles til sikkerhed for lån, der er ydet til opførelse, ombygning, forbedring eller vedligeholdelse af ejendommen.«

Kapitel 3

Kommunalbestyrelsens tilsyn med driften

§ 24. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med driften af friplejeboligerne og påser, at driften er i overensstemmelse med bestemmelserne herom i loven og med bestemmelser, der er udstedt efter denne. Kommunalbestyrelsen skal desuden påse, at den deklaration, der kræves efter lovens § 65 b, stk. 1, er tinglyst.

§ 25. Kommunalbestyrelsen påser, at regnskabsmateriale indsendes i overensstemmelse med reglerne i § 20 og foretager en kritisk gennemgang af dette.

Stk. 2. Som led i regnskabsgennemgangen påser kommunalbestyrelsen, at fordelingen af fælles udgifter mellem boliger og servicearealer foretages i overensstemmelse med § 17. Hvis et tinglyst fordelingstal medfører en åbenbar urimelig fordeling til skade for lejerne, skal kommunalbestyrelsen kræve, at fordelingen i stedet foretages på grundlag af bruttoetagearealer.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen påser ligeledes, at størrelsen af administrationsudgiften for boligerne ikke overstiger de faktisk afholdte udgifter. Hvis det administrative personale tillige er beskæftiget med administration af servicearealer eller andre opgaver, påser kommunalbestyrelsen, at den del af udgiften, der pålægges boligerne, er begrundet i objektive og saglige kriterier.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen påser, at et eventuelt driftsunderskud på boligudlejningen i budgettet forudsættes udlignet over højst 3 år. Kommunalbestyrelsen påser ligeledes, at et eventuelt driftsoverskud, der ikke medgår til dækning af underskud fra tidligere år eller underfinansiering af forbedringer og vedligeholdelsesarbejder gennemført efter etableringen af friplejeboliger, jf. lovens § 91, stk. 1, indregnes i budgettet og forudsættes udlignet over højst 3 år.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan for friplejeboligleverandørens regning anmode dennes revisor om en særskilt erklæring om nærmere angivne forhold, herunder om det forelagte regnskabsmateriale overholder gældende bestemmelser.

§ 26. Hvis det forelagte regnskabsmateriale giver kommunalbestyrelsen anledning til kritik, kan kommunalbestyrelsen pålægge friplejeboligleverandøren at foretage de foranstaltninger, som skønnes nødvendige, herunder at forhøje eller nedsætte lejen. Hvis det skønnes nødvendigt, kan kommunalbestyrelsen foranledige, at en revisor, der er udpeget af kommunen, for friplejeboligleverandørens regning gennemgår boligernes regnskab og økonomi og afgiver beretning herom til kommunalbestyrelsen.

Kapitel 4

Afhændelse til fortsat brug som friplejeboliger

§ 27. Afhændelse af friplejeboliger og serviceareal til en anden friplejeboligleverandør skal godkendes af udlændinge-, integrations- og boligministeren. Det påhviler den nye friplejeboligleverandør at drage omsorg for indhentelse af ministerens godkendelse. Ved anmodning om godkendelse skal medfølge oplysninger om

1) overdragerens og erhververens navne og CVR numre,

2) ejendommens adresse, matrikelnummer, en eventuel BOSSID og registreringsnummer i Landsbyggefonden,

3) antallet af friplejeboliger i ejendommen,

4) dokumentation for, at erhververen er certificeret til at levere mindst de samme ydelser som overdrageren. Hvis certificeringen på den aftalte overtagelsesdato er mere end 5 år gammel, skal desuden medsendes oplysning om, hvilke friplejeboliger erhververen har drevet indenfor de seneste 5 år,

5) vilkårene for overdragelsen,

6) overtagelsesdatoen og

7) dokumentation for størrelsen af beløb, der skal reguleres efter lovens § 86.

Stk. 2. Ved afhændelser, hvor prisen fastsættes på grundlag af indestående belåning, skal endvidere medfølge dokumentation for indestående belåning, og for at de pågældende lån fuldt ud er anvendt til opførelsen eller ombygningen, forbedring eller vedligeholdelse af ejendommen. Det samme gælder for ”skyggelån”, jf. § 4, stk. 4, 2. pkt., og § 6, stk. 2, 3. pkt.

Stk. 3. Ved afhændelser, hvor prisen fastsættes på grundlag af ejendomsværdien ved seneste vurdering, skal medfølge oplysning om denne.

Stk. 4. Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan kræve yderligere oplysninger til brug ved behandling af ansøgningen om godkendelse.

Stk. 5. Udlændinge-, integrations- og boligministeren underretter kommunen, Landsbyggefonden, Byggeskadefonden, Sundhedsstyrelsen, Statens Administration og de realkreditinstitutter, der har pant i ejendommen, samtidig med, at godkendelse sendes til den nye friplejeboligleverandør. Ved godkendelse af afhændelse af friplejeboliger, hvortil der ikke ydes eller har været ydet offentlig støtte, sker der dog ikke underretning til Landsbyggefonden, Byggeskadefonden og Statens Administration.

Stk. 6. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse på friplejeboliger, der drives i lejede lokaler.

§ 28. Ved regulering af beløb efter lovens § 86 anvendes Danmarks Statistiks totale byggeomkostningsindeks for boliger for 3. kvartal i året forud for overtagelsesdatoen. Reguleringen sker på grundlag af indekset for 3. kvartal i året før, der er givet ibrugtagningstilladelse til friplejeboligerne.

§ 29. Erhververen afholder omkostninger til tinglysning af skøde samt enhver anden omkostning forbundet med overdragelsen af ejendommen. Overdrageren afholder dog omkostninger til egen advokat.

§ 30. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udarbejdes refusionsopgørelse. I refusionsopgørelsen skal indgå

1) løbende driftsudgifter vedrørende såvel boliger som servicearealer,

2) værdien af en eventuel oliebeholdning,

3) saldi på henlæggelseskonti,

4) beboerindskud og andre tilgodehavender for nuværende og tidligere lejere, herunder tilbagebetalingskrav vedrørende forbrugsafhængige betalinger,

5) tilgodehavender hos nuværende lejere, herunder efterbetalingskrav vedrørende forbrugsafhængige betalinger,

6) tilgodehavender hos tidligere lejere, bortset fra tilgodehavender der før afhændelsen kan opgøres som tab ved fraflytninger, jf. § 13, stk. 2,

7) ikke afviklede driftsoverskud eller driftsunderskud, der er indregnet i eller skal indregnes i lejen efter overtagelsesdagen,

8) kompensation til overdrageren for forbedringer, der er finansieret på anden måde end nævnt i § 4, stk. 3 og stk. 4, 1. pkt., og § 6, stk. 1, 2. og 3. pkt. Beløbet opgøres til den restgæld, der på overtagelsesdagen ville have været på lån til finansiering af arbejderne, jf. § 4, stk. 3, og § 6, stk. 1, 2. pkt., hvis et sådant lån var optaget og

9) ikke-nedskrevne godtgørelser efter § 5.

§ 31. Erhververen viderefører ejendommens henlæggelseskonti efter §§ 8-10 og §§ 12-13.

§ 32. Ved afhændelse af en del af ejendommen fastsættes prisen som en forholdsmæssig andel af den pris, der kan fastsættes efter lovens § 71, jf. §§ 68-70. Fordelingen sker efter bruttoetageareal.

Afhændelse til anden anvendelse end friplejeboliger

§ 33. Afhændelse af friplejeboliger til anden anvendelse skal godkendes af udlændinge-, integrations- og boligministeren. Reglerne i §§ 27-32, § 36, stk. 2-4, samt § 37 finder tilsvarende anvendelse, idet det dog påhviler overdrageren at indhente udlændinge-, integrations- og boligministerens godkendelse.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på friplejeboliger, der drives i lejede lokaler. Det påhviler friplejeboligleverandøren at underrette kommunalbestyrelsen og udlændinge-, integrations- og boligministeren om, at der ikke længere drives friplejeboliger i ejendommen.

§ 34. Udlændinge-, integrations- og boligministeren underretter kommunen, Landsbyggefonden, Byggeskadefonden, Sundhedsstyrelsen, Statens Administration og de realkreditinstitutter, der har pant i ejendommen, samtidig med at ejendommens ejer underrettes om godkendelsen.

Stk. 2. Ved godkendelse af afhændelse af friplejeboliger, hvortil der ikke ydes eller har været ydet offentlig støtte, sker der dog ikke underretning til Landsbyggefonden, Byggeskadefonden og Statens Administration.

Stk. 3. En eventuel statsgaranti bortfalder 8 uger efter, at underretning om godkendelsen er kommet frem til realkreditinstituttet, jf. dog § 40, stk. 4. Statsgarantien bortfalder dog tidligst på overtagelsesdatoen.

§ 35. Beløb, der som følge af afhændelsen skal indbetales til Landsbyggefonden efter lovens § 73, stk. 4, efter § 74, stk. 3, og § 74, stk. 6, jf. § 73, stk. 3, efter § 76, stk. 4 og 8, efter § 77, stk. 2, og § 77, stk. 5, jf. § 76, stk. 8, efter § 78, stk. 5, eller efter § 79, stk. 2, og § 79, stk. 5, jf. 78, stk. 5, forfalder til betaling 4 uger efter den aftalte overtagelsesdato.

Stk. 2. Beløb, der ifølge de nævnte bestemmelser skal betales af Landsbyggefonden, udbetales senest 8 uger efter at Landsbyggefonden har modtaget underretning om afhændelsen og om størrelsen af det beløb, der skal udbetales. Udbetaling sker dog tidligst på den aftalte overtagelsesdag.

Kapitel 5

Ibrugtagning til anden anvendelse end friplejeboliger

§ 36. Friplejeboliger må ikke uden udlændinge-, integrations- og boligministerens godkendelse tages i brug til anden anvendelse.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om

1) ejerens navn og CVR nummer,

2) ejendommens adresse, matrikelnummer. en eventuel BOSSID og registreringsnummer i Landsbyggefonden,

3) antallet af friplejeboliger i ejendommen,

4) den fremtidige anvendelse,

5) seneste ejendomsvurdering,

6) dokumentation for indestående belåning og for at de pågældende lån fuldt ud er anvendt til opførelsen eller ombygningen, forbedring eller vedligeholdelse af ejendommen.

7) dokumentation for restgæld på ”skyggelån”, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 4, 2, pkt., eller § 6, stk. 2, 3. pkt., og

8) dokumentation for størrelsen af beløb, der skal reguleres efter lovens § 86.

Stk. 3. Ved ansøgning om delvis ibrugtagning til anden anvendelse skal friplejeboligleverandøren desuden oplyse antallet af og adressen på de boliger, der ønskes taget i brug til anden anvendelse.

Stk. 4. Hvis også servicearealer ønskes delvist taget i brug til anden anvendelse, skal ansøgningen indeholde oplysning om arten og størrelsen af de arealer, der ønskes taget i brug til anden anvendelse, og en redegørelse for hvordan friplejeboligleverandøren med de resterende servicearealer kan opfylde sine forpligtelser til at levere pleje og service overfor lejerne.

Stk. 5. Stk. 1 finder ikke anvendelse på friplejeboliger, der drives i lejede lokaler. Det påhviler friplejeboligleverandøren at underrette kommunalbestyrelsen og udlændinge-, integrations- og boligministeren om, at der ikke længere drives friplejeboliger i ejendommen. Underretningen skal ske senest 8 uger efter ændringen af anvendelse.

§ 37. Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan kræve yderligere oplysninger til brug ved behandling af ansøgningen om godkendelse.

§ 38. Udlændinge-, integrations- og boligministeren underretter kommunen, Landsbyggefonden, Byggeskadefonden, Sundhedsstyrelsen, Statens Administration og de realkreditinstitutter, der har pant i ejendommen, samtidig med at ejendommens ejer underrettes om godkendelsen. Ved godkendelse af ibrugtagning til andet formål af friplejeboliger, hvortil der ikke ydes eller har været ydet offentlig støtte, sker der dog ikke underretning til Landsbyggefonden, Byggeskadefonden og Statens Administration.

Stk. 2. En eventuel statsgaranti bortfalder 8 uger efter, at underretning om godkendelsen er kommet frem til realkreditinstituttet, jf. dog § 40, stk. 4.

§ 39. Beløb, der som følge af ibrugtagningen til anden anvendelse skal indbetales til Landsbyggefonden efter lovens § 84, stk. 2, jf. § 74, stk. 3, og § 74, stk. 6, jf. § 73, stk. 4, efter § 84, stk. 4, jf. § 77, stk. 2, og § 77, stk. 5, jf. § 76, stk. 8, efter § 84, stk. 5, jf. § 79, stk. 2, og § 79, stk. 5, jf. § 78, stk. 5, efter § 84, stk. 6, jf. § 81, stk. 1, jf. § 79, stk. 2, eller efter § 84, stk. 7, jf. § 82, stk. 1, jf. § 79, stk. 2, forfalder til betaling senest 4 uger efter, at udlændinge-, integrations- og boligministeren har godkendt ibrugtagningen til anden anvendelse.

Stk. 2. Beløb, der ifølge de nævnte bestemmelser skal betales af Landsbyggefonden, udbetales senest 8 uger efter at Landsbyggefonden har modtaget underretning om ibrugtagningen til anden anvendelse og om størrelsen af det beløb, der skal udbetales.

Kapitel 6

Statens Administration

§ 40. Statens Administration kan afgive erklæringer om statsgaranti for realkreditlån til finansiering af ejendomme, som har opnået tilsagn om statsstøtte i henhold til loven.

Stk. 2. Statens Administration kan meddele samtykke til, at lån til finansiering af forbedrings- og ombygningsarbejder får sikkerhed sideordnet med eller forud for statslån og statsgaranterede lån.

Stk. 3. Når ejendomme, hvori indestår statslån eller statsgaranterede lån, eller hvortil der ydes statslig ydelses- eller driftsstøtte, forandres væsentligt, påhviler det friplejeboligleverandøren at underrette Statens Administration, inden forandringerne udføres. Statens Administration afgør, om forudsætningerne for støtten er ændret, således at den helt eller delvis skal bortfalde for fremtiden.

Stk. 4. Ved delvis ibrugtagning til anden anvendelse med eller uden forudgående afhændelse afgør Statens Administration, om statsgarantien og den løbende støtte skal bortfalde helt eller delvist. Statens Administration underretter realkreditinstituttet om sin afgørelse. Fristen nævnt i § 34, stk. 3, og § 38, stk. 2, regnes i så fald fra det tidspunkt, hvor Statens Administrations afgørelse er kommet frem til realkreditinstituttet.

Stk. 5. Statens Administration afgør, hvorvidt og i hvilket omfang tilkendte eller aftalte ekspropriationserstatninger kan tillades udbetalt til ejeren af en friplejeboligejendom eller skal indbetales som ekstraordinære afdrag på statsgaranterede lån eller foranstående lån.

Stk. 6. Statens Administration træffer den endelige administrative afgørelse i henhold til dette kapitel.

Kapitel 7

Forskellige bestemmelser

§ 41. Uanset bestemmelser i husordenen har personer med vedvarende fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller blinde og svagtseende personer, der er afhængige af et servicedyr, altid ret til at holde et sådant.

Stk. 2. Ved servicedyr forstås fører- og servicehunde, som er specielt trænede til at udføre en eller flere nytteopgaver for de personer, der er nævnt i stk. 1.

§ 42. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1244 af 15. december 2008 om drift, udbud og afhændelse af friplejeboliger med senere ændringer ophæves.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 31. august 2015

Inger Støjberg

/ Frank Bundgaard


Bilag 1

Kontoplan for støttede friplejeboliger

Påført de kontonumre der skal anvendes ved regnskabsindberetning til Landsbyggefonden.

 
Konto
nr.
Note
Specifikation
Indberet-ningskonto i LBF
 
Resultat-opg. inde-værende år
Budget indeværende år (1.000 kr.)
Budget kommende år (1.000 kr.)
   
Udgifter
         
   
Ordinære udgifter
         
   
Kapitaludgifter
         
               
1
*
Nettokapitaludgifter (beboerbetaling), etableringslån
105.9
       
               
   
Offentlige og andre faste udgifter
         
               
2
 
Ejendomsskatter m.v.
106
       
3
*
Vandafgift
107
       
4
 
Kloakbidrag, vejafgift
108
       
5
*
Renovation
109
       
               
6
 
Forsikringer m.v.
110
       
               
7
 
Varme til fællesarealer
111.1
       
8
 
El til fællesarealer
111.2
       
9
 
Målerpasning m.v.
111.3
       
               
10
*
Administration
112.1
       
               
11
 
I alt offentlige og andre faste udgifter
113.9
       
               
   
Variable udgifter
         
               
12
*
Renholdelse
114
       
               
13
*
Vedligeholdelse
115
       
13.1
*
Fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse (§ 8)
         
13.2
 
Afholdte udgifter
116.1
       
13.3
 
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser
116.2
       
               
14
*
Vedligeholdelse § 9
         
14.1
 
Afholdte udgifter
116.1
       
14.2
 
Heraf dækkes af henlæggelser
116.2
       
               
15
 
Istandsættelse ved fraflytning (Dog ikke udgifter, som påhviler den fraflyttede lejer) (§ 10)
         
15.1
 
Afholdte udgifter
117.1
       
15.2
 
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser
117.2
       
               
16
 
Særlige aktiviteter
         
16.1
*
Drift af fællesvaskeri
118.1
       
16.2
*
Andel i fællesfaciliteters drift
118.2
       
16.3
*
Drift af møde- og selskabslokaler
118.3
       
               
17
*
Diverse
119
       
               
18
 
Variable udgifter i alt
119.9
       
               
   
Henlæggelser
         
               
19
*
Fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse (§ 8)
120
       
               
20
*
Henlæggelser til vedligeholdelse § 9
120
       
               
21
 
Istandsættelse ved fraflytning (Dog ikke udgifter, som påhviler den fraflyttede lejer) (§ 10)
122.2
       
               
22
 
Tab ved fraflytninger m.v. (udækkede istandsættelsesomkostninger, nødvendige advokat- og udsættelsesudgifter, lejerestancer samt lejetab ved uudlejede boliger) (§ 13)
123
       
               
23
 
Henlæggelser i alt
124.8
       
               
24
 
Ordinære udgifter i alt
124.9
       
               
   
Ekstraordinære udgifter
         
               
25
 
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. (herunder ”ydelser” vedrørende alternativt finansierede forbedringer (”skyggelån”), jf. § 4, stk. 4, og § 6, stk. 2)
Specifikation skal ikke vedlægges men kunne rekvireres.
125
       
25.1
 
Afdrag (konto 303.1)
125.1
       
25.2
 
Renter
125.2
       
               
26
 
Fraflyttede lejeres godtgjorte råderetsarbejder (konto 53/303.3)
126.2
       
               
27
 
Ydelser vedr. støttede lån til bygningsrenovering m.v.
127
       
27.1
 
Afdrag
127.1
       
27.2
 
Renter m.v.
127.2
       
27.3
 
Overskydende beboerbetaling til Landsbyggefonden
127.3
       
27.4
 
÷ Ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden
127.4
       
               
28
 
Ydelser på lån fra Landsbyggefonden
         
28.1
*
Særstøttelån
132.4
       
28.2
*
Andre driftsstøttelån
132.5
       
               
29
 
Tab vedr. fraflytninger og lejeledighed
         
29.1
 
Tab ved lejeledighed m.v.
129.1
       
29.2
 
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser
129.2
       
29.3
 
Dækkes af friplejeboligleverandøren
203.1
       
29.4
 
Tab ved fraflytninger
130.1
       
29.5
 
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser
130.2
       
29.6
 
Dækkes af friplejeboligleverandøren
203.1
       
               
30
 
Afvikling af underskud fra tidligere år (konto 407)
133.1
       
               
31
 
Godtgørelse til fraflyttede lejere (råderetsarbejder)
135
       
31.1
 
Udbetalt godtgørelse
135.1
       
31.2
 
Heraf overført til afvikling ved lejeforhøjelse (konto 55/303.3)
135.2
       
               
32
 
Ekstraordinære udgifter i alt
137
       
               
33
 
Udgifter i alt
139
       
               
34
 
Årets overskud (overføres til opsamlet resultat eller afvikling af underfinansiering af forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder)
140.1
140.2
407
       
35
 
Udgifter og eventuelt overskud i alt
150
       
               
   
Indtægter
         
   
Ordinære indtægter
         
               
36
 
Leje af boliger
201.3
       
37
 
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål (tidligere lejeres råderetsarbejder)
201.8
       
               
38
 
Ordinære indtægter i alt
         
               
39
*
Renteindtægter
202
       
               
40
 
Andre ordinære indtægter
         
40.1
 
Tilskud fra ejer, herunder til lejetab og tab ved fraflytninger
203.1
       
40.2
 
Drift af fællesvaskeri
203.2
       
40.3
 
Andel af fællesfaciliteters drift
203.3
       
40.4
 
Drift af møde- og selskabslokaler
203.4
       
40.5
 
Overført fra opsamlet resultat
203.6
       
               
41
 
Ordinære indtægter i alt
         
               
   
Ekstraordinære indtægter
         
               
42
*
Tilskud fra Landsbyggefonden
204
       
               
43
 
Kontant indbetalte godtgørelser ved genudlejning af forbedrede lejemål (råderetsarbejder)
207
       
               
44
 
Ekstraordinære indtægter i alt
208
       
               
45
 
Indtægter i alt
209
       
               
46
 
Årets underskud (overført til konto 407)
210
       
               
47
 
Indtægter og evt. underskud i alt
220
       
               
   
Balance pr.
         
   
Aktiver
         
   
Anlægsaktiver
         
               
48
*
Ejendommens anskaffelsessum
301
       
49
 
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld
302
       
50
 
Anskaffelsessum inkl. indeksregulering
302.9
       
               
51
*
Forbedringsarbejder m.v.
303.1
       
               
52
*
Bygningsrenovering m.v. § 12
303.2
       
               
53
*
Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål (råderetsarbejder)
303.3
       
               
54
 
Andre anlægsaktiver
304
       
54.1
*
Særstøttelån
304.4
       
54.2
*
Andre driftsstøttelån
304.5
       
               
55
 
Anlægsaktiver i alt
304.9
       
               
   
Omsætningsaktiver
         
               
   
Tilgodehavender
         
56.1
*
Leje inkl. varme
305.1
       
56.2
 
Beboerindskud
305.2
       
56.3
*
Uafsluttede forbrugsregnskaber
305.3
       
56.4
 
Fraflytninger, heraf til inkasso
305.4
       
56.5
*
Afsluttede forbrugsregnskaber
305.5
       
56.6
 
Andre debitorer
305.6
       
56.7
 
Forudbetalte udgifter
305.7
       
56.8
 
Prioritetsydelser
305.8
       
               
57
*
Værdipapirer (omsættelige)
306
       
               
   
Beholdning
         
58.1
 
Kassebeholdning
307.1
       
58.2
 
Bankbeholdning
307.2
       
               
59
 
Omsætningsaktiver i alt
309.9
       
               
60
 
Aktiver i alt
310
       
               
   
Passiver
         
               
   
Henlæggelser
         
               
61
*
Fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse (§ 8)
401
       
               
62
*
Henlæggelser til vedligeholdelse § 9
401
       
               
63
*
Istandsættelse ved fraflytninger (Dog ikke udgifter, som påhviler den fraflyttede lejer)
402
       
               
64
*
Tab ved fraflytninger m.v. (udækkede istandsættelsesomkostninger, nødvendige advokat- og udsættelsesudgifter, lejerestancer samt lejetab ved uudlejede boliger) (§ 13)
405
       
               
65
*
Andre henlæggelser
406
       
65.1
*
Henlæggelser vedrørende udamortiserede prioriteter
406
       
65.2
*
Henlæggelser vedrørende »skyggelån«
406
       
               
66
 
Henlæggelser i alt
406.9
       
               
67
*
Opsamlet resultat
407
       
               
68
 
Henlæggelser +/- opsamlet resultat
407.9
       
               
   
Langfristet gæld
         
69
 
Finansiering af anskaffelsessum Oprindelig prioritetsgæld
408
       
               
70
 
Ejeres kapitalindskud (grundkapital)
408.5
       
               
71
 
Beboerindskud
409
       
               
72
 
Ejendommens afskrivningskonto
(afviklede prioriteter)
411
       
               
73
 
Finansiering af anskaffelsessum i alt
412.9
       
               
74
 
Andre lån:
         
               
74.1
 
Lån til forbedringer
Specifikation skal ikke vedlægges men kunne rekvireres.
413.1
       
74.2
 
Lån til bygningsrenovering (vedligeholdelse)
413.2
       
               
75
 
Særstøttelån (LBF)
415.4
       
76
 
Andre driftsstøttelån
415.5
       
               
77
*
Anden langfristet gæld
416
       
               
78
 
Langfristet gæld i alt
417
       
               
   
Kortfristet gæld
         
               
79
*
Uafsluttede forbrugsregnskaber
419
       
               
80
*
Skyldige omkostninger
421
       
81
*
Deposita og forudbetalt leje (beboerindskud, der ikke er omfattet af oprindelig finansiering)
423
       
82
 
Banklån
424
       
               
83
 
Anden kortfristet gæld
         
83.1
 
Reguleringskonto
425.2
       
83.2
 
Afsluttede forbrugsregnskaber
425.3
       
83.3
 
Kursregulering
425.4
       
               
84
 
Eventualforpligtelser og ejendommens værdi ved fortsat anvendelse til friplejeboliger
Oprindelig anskaffelsessum
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld
Ejers kapitalindskud
Regulering af ejers kapitalindskud, jf. lovens § 86
Lån til vedligeholdelse
Lån til forbedringer
Nedskrivning for afviklet belåning
440
       


Bilag 2

Faste noter

De noter, der ifølge bekendtgørelse om drift og afhændelse af friplejeboliger med tilhørende kontoplan skal optages i regnskabet, skal som minimum indeholde nedenstående oplysninger og specifikationer:

 
Konto nr.
Specifikation
Indberetningskonto i LBF
   
1
Prioritering med nominallån:
     
 
Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag
101.1
   
 
Prioritetsrenter og reservefondsbidrag
101.2
   
 
Overskydende beboerbetaling
101.3
   
 
- Rentesikring
102.1
   
 
- Ydelsessikring
102.2
   
 
- Ydelsesstøtte
102.3
   
         
 
Ydelser vedrørende afviklede prioriteter:
     
 
Andel til friplejeboligleverandøren
105.1
   
 
Andel til Landsbyggefonden
105.2
   
         
 
Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)
105.9
   
         
 
Prioritering med indekslån:
     
 
Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag
101.1
   
 
Prioritetsrenter og reservefondsbidrag
101.2
   
 
- Afdragsbidrag
104.1
   
 
- Rentebidrag
104.2
   
 
- Ydelsesstøtte
104.3
   
         
 
Ydelser vedrørende afviklede prioriteter:
     
 
Andel til friplejeboligleverandøren
105.1
   
 
Andel til Landsbyggefonden
105.2
   
         
 
Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)
105.9
   
         
10
Administrationsbidrag:
112.1
   
 
Bidrag pr. lejemålsenhed i alt
     
 
Administrationsbidrag i alt
Specifikation skal ikke vedlægges men kunne rekvireres (personaleudgifter m.v.)
     
         
13.1
Fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse (§ 8)
     
 
Terræn
116.1
   
 
Bygning, klimaskærm
116.2
   
 
Bygning, bolig-/erhvervsenhed
116.3
   
 
Bygning, fælles indvendig
116.4
   
 
Bygning, tekniske installationer
116.5
   
 
Materiel
116.6
   
 
116 i alt
     
         
14
Vedligeholdelse § 9
     
 
Terræn
116.1
   
 
Bygning, klimaskærm
116.2
   
 
Bygning, bolig-/erhvervsenhed
116.3
   
 
Bygning, fælles indvendig
116.4
   
 
Bygning, tekniske installationer
116.5
   
 
Materiel
116.6
   
 
116 i alt
     
         
16
Særlige aktiviteter
     
 
Drift af fællesvaskeri
118.1
   
 
Andel i fællesfaciliteters drift
118.2
   
 
Drift af møde- og selskabslokaler
118.3
   
         
17
Diverse
119
   
 
Posten skal specificeres med udgiftsart og størrelse af den enkelte udgiftsart
     
         
28.1
Særstøttelån – ydelser til
132.4
   
 
Landsbyggefonden
     
 
Kommunen
     
 
Realkreditinstitut
     
 
Staten
     
 
Særstøttelån i alt
     
         
28.2
Andre driftsstøttelån – ydelser til
132.5
   
 
Landsbyggefonden
     
 
Kommunen
     
 
Realkreditinstitut
     
 
Andre driftsstøttelån i alt
     
         
39
Renteindtægter
     
 
Henlæggelseskonto efter § 8
202
   
 
Henlæggelseskonto efter § 9
202
   
 
Henlæggelseskonto efter § 10
202
   
 
Henlæggelseskonto efter § 12 (lovens §§ 63 og 64)
202
   
         
48
Ejendommens anskaffelsessum
301
   
 
Anskaffelsessum primo
     
 
+ tilgang i året
     
 
- afgang i året
     
 
Ejendommens anskaffelsessum ultimo
     
         
51
Forbedringsarbejder m.v.
303.1
   
 
Saldo primo
     
 
+ forbedringsarbejder i året
     
 
- tilskud i året
     
 
Samlet anskaffelsessum ultimo
     
 
Indeksregulering primo
     
 
+ indeksregulering i året
     
 
Samlet indeksregulering ultimo
     
 
Afdrag og afskrivning primo
     
 
Afdrag
     
 
Afskrivning
     
 
Afdrag og afskrivning ultimo
     
 
Bogført værdi ultimo
     
         
52
Bygningsrenovering m.v. (§ 12)
303.2
   
 
Saldo primo
     
 
+ renoveringsarbejder i året
     
 
- tilskud i året
     
 
Samlet anskaffelsessum ultimo
     
 
Indeksregulering primo
     
 
+ indeksregulering i året
     
 
Samlet indeksregulering ultimo
     
 
Afdrag og afskrivning primo
     
 
Afdrag
     
 
Afskrivning
     
 
Afdrag og afskrivning ultimo
     
 
Bogført værdi ultimo
     
         
53
Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål (råderetsarbejder)
303.3
   
 
Saldo primo
     
 
+ godtgørelser i året
     
 
- afskrivning
     
 
Saldo ultimo
     
         
54.1
Særstøttelån
304.4
   
 
For hvert lån angives:
     
 
Långiver
     
 
Saldo
     
         
 
Herudover angives saldo i alt på denne konto
     
         
54.2
Andre driftsstøttelån
304.5
   
 
For hvert lån angives:
     
 
Långiver
     
 
Saldo
     
         
 
Herudover angives saldo i alt på denne konto
     
         
56.3
Uafsluttede forbrugsregnskaber
305.3
   
 
Varme
     
 
El
     
 
Vand
     
 
Antenne
     
 
Andet
     
 
Konto 56.3/ 305.3 i alt
     
         
56.5
Afsluttede forbrugsregnskaber
305.5
   
 
Varme
     
 
El
     
 
Vand
     
 
Antenne
     
 
Andet
     
 
Konto 56.5/305.5 i alt
     
         
57
Værdipapirer (omsættelige)
306
   
 
Hvilke værdipapirer
     
 
Anskaffelsessum primo
     
 
+ tilgang i året
     
 
- afgang i året
     
 
Samlet anskaffelsessum ultimo
     
 
Samlede opskrivninger primo
     
 
- opskrivninger på afhændede aktiver
     
 
+ opskrivninger i året
     
 
Samlede opskrivninger ultimo
     
 
Samlede nedskrivninger primo
     
 
- nedskrivninger på afhændede aktiver
     
 
+ nedskrivninger i året
     
 
Samlede nedskrivninger ultimo
     
 
Bogført værdi ultimo
     
         
61
Henlæggelser til hovedistandsættelse og teknisk fornyelse (§ 8)
     
 
Primosaldo
     
 
Forbrugt i året
116 i alt
   
 
Årets henlæggelser
120
   
 
Ultimosaldo
401
   
         
62
Henlæggelse til vedligeholdelse § 9
     
 
Primosaldo
     
 
Forbrugt i året
116 i alt
   
 
Årets henlæggelser
120
   
 
Ultimosaldo
401
   
         
63
Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning (Dog ikke udgifter, som påhviler den fraflyttede lejer))
402
   
 
Primosaldo
     
 
Forbrugt i året
     
 
Årets henlæggelser
     
 
Ultimosaldo
     
         
64
Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytninger (udækkede istandsættelsesomkostninger, nødvendige advokat- og udsættelsesudgifter, lejerestancer samt lejetab ved uudlejede boliger)
405
   
 
Primosaldo
     
 
Forbrugt i året
     
 
Årets henlæggelser
     
 
Tilskud fra ejer
     
 
Ultimosaldo
     
         
65
Andre henlæggelser
406
   
65.1
Henlæggelser vedrørende udamortiserede prioriteter
406
   
 
Primosaldo
     
 
Forbrugt i året
     
 
Årets henlæggelser
     
 
Ultimosaldo
     
         
65.2
Henlæggelser vedrørende »skyggelån«
406
   
 
Primosaldo
     
 
Forbrugt i året
     
 
Årets henlæggelser
     
 
Ultimosaldo
     
         
67
Opsamlet resultat
407
   
 
Primosaldo
     
 
Årets underskud
210
   
 
Årets overskud
140
   
 
Budgetmæssig afvikling af underskud
133.1
   
 
Budgetmæssig afvikling af overskud
203.1
   
 
Ultimosaldo
     
         
79
Uafsluttede forbrugsregnskaber
419
   
 
Varme
     
 
El
     
 
Vand
     
 
Antenne
     
 
Andet
     
 
Konto 79/419 i alt
     
         
80
Skyldige omkostninger
421
   
 
Posten skal specificeres med angivelse af omkostningernes art og størrelse af hver enkelt art af omkostninger