Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge og lov om kontantydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpengemodtagere, der gradvist vender tilbage i arbejde

I medfør af § 100, stk. 3, § 103, stk. 3, § 103 a, stk. 4, § 103 b, stk. 4, og § 104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, fastsættes efter bemyndigelse:

Integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp m.v.

§ 1. Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter til integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp og særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, med mindre personen er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven, jf. § 100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. Dog refunderer staten 50 pct. for følgende grupper, der deltager i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, eller efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

1) modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp og særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, eller

2) personer, der er i forrevalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik og modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

§ 2. For at kommunen kan få 50 pct. refusion af udgifterne til hjælp efter § 1, er det et krav, at

1) betingelserne for tilbud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er opfyldt,

2) tilbud, jf. § 1, 2. pkt., i gennemsnit er på minimum 25 timer om ugen, jf. dog § 3, stk. 1-4, og

3) personen deltager aktivt i tilbuddet, jf. § 3, stk. 4.

Stk. 2. Hvis kravene ikke er opfyldt, får kommunen 30 pct. i refusion.

§ 3. Tilbud, jf. § 1, 2. pkt., kan være på mindre end gennemsnitlig 25 timer om ugen, hvis kommunen i den enkelte sag redegør for, at det efter en konkret vurdering af personens situation, ressourcer, helbredstilstand, behandlingstilbud m.v. kun er muligt for personen at deltage på et lavere timetal.

Stk. 2. Ved tilbud, jf. § 1, 2. pkt., kombineret med ordinær ansættelse medregnes timerne i ordinær ansættelse ved opgørelsen af timekravet.

Stk. 3. Ved tilbud om uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor det i almindelighed forventes, at personen anvender tid til forberedelse, kan forberedelsestid medregnes ved opgørelsen af timekravet.

Stk. 4. En person anses for at deltage aktivt i et tilbud, jf. § 1, 2. pkt., medmindre personen har mere end 14 dages sammenhængende fravær i en kommunal opgørelsesperiode. Opgørelsesperioden er den periode, som kommunen benytter ved beregning af en persons månedlige ydelse, jf. § 89 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 5. Perioder med tilbud efter §§ 1 og 2 opgøres af kommunen.

Revalideringsydelse

§ 4. Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter til revalideringsydelse efter § 51, stk. 2, og § 52 i lov om aktiv socialpolitik. Dog refunderer staten 50 pct. for personer, der deltager i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og 65 pct. for personer, der deltager i tilbud efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 5. For at kommunen kan få 50 pct. eller 65 pct. refusion af udgifterne til revalideringsydelse efter § 4, er det et krav, at betingelserne for tilbud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er opfyldt, og at personen deltager aktivt i tilbuddet.

Stk. 2. En person anses for at deltage aktivt i tilbuddet, med mindre personen har mere end 14 dages sammenhængende fravær i en kommunal opgørelsesperiode. Opgørelsesperioden er den periode, som kommunen benytter ved beregning af en persons månedlige ydelse, jf. § 89 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. Er en person inden for en kommunal opgørelsesperiode i flere tilbud, som omfatter forskellige refusionssatser, jf. § 4, bestemmes refusionsprocenten for opgørelsesperioden af det tilbud, der har varet flest dage. Omfatter tilbuddene lige mange dage, bestemmes refusionsprocenten for opgørelsesperioden af det tilbud, der har den højeste refusionsprocent.

Sygedagpenge

§ 6. Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter til sygedagpenge. Dog refunderer staten 50 pct. af udgiften til sygedagpenge, hvis den sygemeldte deltager i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, eller tilbud efter kapitel 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller hvis den sygemeldte vender gradvist tilbage i arbejde, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. For at kommunen kan få 50 pct. refusion af udgifterne til sygedagpenge fra og med 9. fraværsuge, er det et krav, at

1) kommunen som led i opfølgning efter kapitel 6 i lov om sygedagpenge har iværksat tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud efter kapitel 11 eller kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

2) tilbuddet er på minimum 10 timer om ugen, jf. dog § 7, og

3) den sygemeldte deltager aktivt i tilbuddet.

Stk. 3. Kommunen får ligeledes 50 pct. refusion af udgifterne til sygedagpenge, når en sygemeldt arbejder i et eller flere arbejdsforhold sammenlagt i minimum 10 timer om ugen, eller når en selvstændig har genoptaget arbejdet i egen virksomhed i minimum 10 timer om ugen, jf. dog § 7.

Stk. 4. Kommunen får endvidere 50 pct. refusion af udgifterne til sygedagpenge, når en sygemeldt arbejder og deltager i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud efter kapitel 11 og kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats sammenlagt i minimum 10 timer om ugen, jf. dog § 7.

§ 7. Det sammenlagte ugentlige timetal i arbejde og aktiv indsats, jf. § 6, kan være mindre end 10 timer, hvis kommunen i den enkelte sag redegør for, at det efter en konkret vurdering af den sygemeldtes situation, ressourcer, helbredstilstand, behandlingstilbud m.v. kun er muligt for den sygemeldte at deltage med et lavere timetal.

§ 8. Perioder med tilbud og gradvis tilbagevenden til arbejde, jf. § 6, opgøres af kommunen.

§ 9. Kommunen får 30 pct. refusion i perioder med mere end 14 dages sammenhængende fravær fra tilbud eller arbejde, jf. §§ 6 og 7.

Ledighedsydelse

§ 10. Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter til ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik. Dog refunderer staten 50 pct. for modtagere af ledighedsydelse, der deltager i tilbud efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. For at kommunen kan få 50 pct. refusion af udgifterne til ledighedsydelse er det et krav, at

1) kommunen har iværksat tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11,

2) tilbuddet i gennemsnit er på minimum 10 timer om ugen, jf. dog stk. 3, og

3) modtageren af ledighedsydelse deltager aktivt i tilbuddet.

Stk. 3. Ved tilbud kombineret med ordinær ansættelse medregnes timerne i ordinær ansættelse ved opgørelsen af timekravet, jf. stk. 2.

Stk. 4. Det sammenlagte gennemsnitlige ugentlige timetal i tilbuddet, jf. stk. 2, kan være mindre end 10 timer, hvis kommunen i den enkelte sag redegør for, at det efter en konkret vurdering af personens situation, ressourcer, helbredstilstand, behandlingstilbud m.v. kun er muligt for personen at deltage på et lavere timetal.

Stk. 5. Perioder med tilbud opgøres af kommunen.

§ 11. Kommunen får 30 pct. refusion i perioder med mere end 14 dages sammenhængende fravær fra et tilbud, jf. § 10.

Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb

§ 12. Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter til ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb og særlig støtte efter § 34, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik. Dog refunderer staten 50 pct. for personer, der deltager i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven.

§ 13. For at kommunen kan få 50 pct. refusion af udgifterne til ressourceforløbsydelse efter § 12, er det et krav, at

1) betingelserne for tilbud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er opfyldt, og

2) personen deltager aktivt i tilbuddet, jf. stk. 4.

Stk. 2. Hvis kravene ikke er opfyldt, får kommunen 30 pct. i refusion.

Stk. 3. En person anses for at deltage aktivt i et tilbud, jf. § 12, 2. pkt., medmindre personen har mere end 14 dages sammenhængende fravær i en kommunal opgørelsesperiode. Opgørelsesperioden er den periode, som kommunen benytter ved beregning af en persons månedlige ydelse, jf. § 89 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 4. Perioder med tilbud efter stk. 1 og § 12 opgøres af kommunen.

§ 14. Kommunen får 50 pct. refusion af udgifterne til ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, når en sygemeldt arbejder i et eller flere arbejdsforhold sammenlagt i minimum 10 timer om ugen, eller når en selvstændig har genoptaget arbejdet i egen virksomhed i minimum 10 timer om ugen

Stk. 2. Kommunen får endvidere 50 pct. refusion af udgifterne til ressourceforløbsydelse, når en sygemeldt arbejder og deltager i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats sammenlagt i minimum 10 timer om ugen.

Stk. 3. For at kommunen kan få 50 pct. refusion af udgifterne til ressourceforløbsydelse efter § 12, er det et krav, at

1) betingelserne for tilbud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er opfyldt, og

2) personen deltager aktivt i tilbuddet, jf. § 13, stk. 3.

Stk. 4. Det sammenlagte ugentlige timetal i arbejde og aktiv indsats, jf. stk. 1 og 2, kan være mindre end 10 timer, hvis kommunen i den enkelte sag redegør for, at det efter en konkret vurdering af den sygemeldtes situation, ressourcer, helbredstilstand, behandlingstilbud m.v. kun er muligt for den sygemeldte at deltage med et lavere timetal.

Kontantydelse

§ 15. Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter til kontantydelse efter lov om kontantydelse og særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Dog refunderer staten 50 pct. for personer, der deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse, der har hjemmel i lov, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet, virksomhedspraktik eller nytteindsats., jf. kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. For at kommunen kan få 50 pct. refusion af udgifterne til kontantydelse, er det et krav, at

1) betingelserne for tilbud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er opfyldt,

2) tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse og virksomhedspraktik i gennemsnit er på minimum 25 timer om ugen,

3) tilbud i form af nytteindsats er i gennemsnit på 20 timer om ugen, og

4) personen deltager aktivt i tilbuddet.

Stk. 3. Hvis kravene ikke er opfyldt, får kommunen 30 pct. i refusion, jf. dog § 16.

§ 16. Tilbud, jf. § 15, 2. pkt., kan være på mindre end gennemsnitlig 25 timer, jf. § 15, stk. 2, nr. 2, eller 20 timer om ugen, jf. § 15, stk. 2, nr. 3, om ugen, hvis kommunen i den enkelte sag redegør for, at det efter en konkret vurdering af personens situation, ressourcer, helbredstilstand, behandlingstilbud m.v. kun er muligt for personen at deltage på et lavere timetal.

Stk. 2. Ved tilbud, jf. § 15, 2. pkt., kombineret med ordinær ansættelse medregnes timerne i ordinær ansættelse ved opgørelsen af timekravet.

Stk. 3. Ved tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse, der har hjemmel i lov, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet, i kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor det i almindelighed forventes, at personen anvender tid til forberedelse, kan forberedelsestid medregnes ved opgørelsen af timekravet.

Stk. 4. En person anses for at deltage aktivt i et tilbud, jf. § 15, 2. pkt., medmindre personen har mere end 14 dages sammenhængende fravær i en kommunal opgørelsesperiode. Opgørelsesperioden er den periode, som kommunen benytter ved beregning af en persons månedlige ydelse, jf. § 18, stk. 2, i lov om kontantydelse.

Stk. 5. Perioder med tilbud efter § 15 opgøres af kommunen.

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 706 af 27. maj 2015 om kommunernes ret til refusion af udgifterne til ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge og lov om kontantydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpengemodtagere, der gradvist vender tilbage i arbejde ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 30. august 2015

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen