Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper

I medfør af § 158, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, fastsættes:

§ 1. Regionsrådet yder gratis vaccination mod influenza til følgende personer med bopæl her i landet eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler:

1) Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år.

2) Førtidspensionister.

3) Kronisk syge, som nævnt i litra a-g, efter en lægelig vurdering.

a) Personer med kroniske lungesygdomme.

b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).

c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).

d) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

e) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.

f) Personer med kronisk lever- og nyresvigt.

g) Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

4) Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering.

5) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

6) Gravide i 2. og 3. trimester.

7) Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter, jf. nr. 3, litra d, efter en lægelig vurdering.

§ 2. Vaccination efter § 1 skal foretages af en læge, som i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed har tilladelse til selvstændigt virke som læge, eller en anden person på dennes ansvar.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2015 og finder anvendelse for vaccinationer foretaget fra dette tidspunkt og inden udgangen af 2015, dog for gravide, jf. § 1, nr. 6, og for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, jf. § 1, nr. 3, litra d, og § 1, nr. 7, inden udgangen af februar 2016.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 8. september 2015

Sophie Løhde

/ Mette Touborg Heydenreich