Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om medielicens

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1580 af 27. december 2014 om medielicens foretages følgende ændringer:

1. I indledningen ændres »ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold« til: »beskæftigelsesministeren«.

2. I § 2, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Medielicens udgør i 2016 halvårligt 1.238,50 kr. inkl. moms svarende til 206,42 kr. inkl. moms månedligt.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. september 2015.

Kulturministeriet, den 1. september 2015

Bertel Haarder

/ Lars M. Banke