Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social pension

(Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 12. januar 2015, som ændret ved § 32 i lov nr. 174 af 24. februar 2015 og § 5 i lov nr. 742 af 1. juni 2015, foretages følgende ændring:

1. § 9 affattes således:

»§ 9. Ved opgørelse af bopælstid for personer, der tilkendes førtidspension, og som er omfattet af § 2, stk. 2, nr. 2, sidestilles bopæl i oprindelseslandet med bopæl her i riget. Det samme gælder andre lande, hvori den pågældende har haft bopæl på et grundlag svarende til det, der er nævnt i § 7 i udlændingeloven.

Stk. 2. Stk. 1 finder anvendelse, uanset om den pågældende opnår dansk indfødsret.

Stk. 3. Stk. 1 anvendes kun, så længe den pågældende har fast bopæl her i riget.

Stk. 4. Stk. 1 anvendes ikke for perioder, hvor der er ret til pension fra oprindelseslandet og andre lande, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 5. Stk. 2-4 finder tilsvarende anvendelse, når en person er overgået fra førtidspension til folkepension ved folkepensionsalderen, jf. § 5, stk. 3, i denne lov og § 6 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2015.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse ved opgørelse af optjeningsgrundlaget for ret til folkepension for udlændinge, som er meddelt ophold i Danmark efter udlændingelovens §§ 7 eller 8, som er indrejst i Danmark før lovens ikrafttræden, og som når folkepensionsalderen før den 1. januar 2021. For en sådan opgørelse finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Givet på Kongeskibet Dannebrog, den 30. august 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jørn Neergaard Larsen

Omtryksnote
  • 02-09-2015:
  • Loven er omtrykt, da underskriftsstedet ved en fejl var angivet til Marselisborg Slot. Loven blev stadfæstet på Kongeskibet Dannebrog. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.