Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

(Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, som ændret senest ved lov nr. 582 af 4. maj 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., ændres »58 pct.« til: »61 pct.«

2. I § 12, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., ændres »den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel« til: »95 pct. af den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel«.

3. I § 13, stk. 1 og 3, ændres »92 pct.« til: »93 pct.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1 har virkning fra tilskudsåret 2016.

§ 3

Stk. 1. Kommuner, som i tilskudsårene 2016 og 2017 har et samlet beregnet byrdefordelingsmæssigt tab som følge af de ændringer i refusion og tilskud, der følger af denne lovs § 1 og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, og hvor tabet i 2016 overstiger 0,1 pct. af kommunens beskatningsgrundlag og i 2017 overstiger 0,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, ydes et tilskud. Tilskuddet fastsættes til den del af kommunens beregnede byrdefordelingsmæssige tab, som i 2016 overstiger 0,1 pct. af kommunens beskatningsgrundlag og i 2017 overstiger 0,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag.

Stk. 2. Kommuner, som i tilskudsårene 2016 og 2017 har en samlet beregnet byrdefordelingsmæssig gevinst som følge af ændringer i refusion og tilskud, jf. stk. 1, og hvor gevinsten i 2016 overstiger 0,1 pct. af kommunens beskatningsgrundlag og i 2017 overstiger 0,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, betaler et bidrag. Bidraget fastsættes til den del af kommunens beregnede byrdefordelingsmæssige gevinst, som i 2016 overstiger 0,1 pct. af kommunens beskatningsgrundlag og i 2017 overstiger 0,2 pct. af kommunens beskatningsgrundlag.

Stk. 3. Forskellen mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal.

Stk. 4. Kommuner, som har en samlet beregnet byrdefordelingsmæssig gevinst eller et tab som følge af ændringer i refusion og tilskud, jf. stk. 1, tillagt eller fratrukket beløb beregnet efter stk. 1-3, og hvor gevinsten eller tabet beregnes at overstige 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017, henholdsvis betaler et bidrag og modtager et tilskud. Bidraget og tilskuddet fastsættes til den del af kommunens beregnede byrdefordelingsmæssige gevinst eller tab, som overstiger 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017. Overstiger det samlede bidrag det samlede tilskud, anvendes nettobidraget til finansiering af en forhøjelse af puljen efter § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner til særlig vanskeligt stillede kommuner, med henblik på at økonomi- og indenrigsministeren i 2016 og 2017 kan yde et tilskud til de kommuner, hvor refusionsomlægningen kan indebære en belastning af disse kommuners økonomiske situation. Overstiger det samlede tilskud det samlede bidrag, finansieres nettotilskuddet af alle kommuner efter indbyggertal.

Stk. 5. For tilskudsåret 2016 foretages ved udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløb for 2016 en foreløbig beregning af de byrdefordelingsmæssige tab og gevinster efter stk. 1-4, og forhøjelsen af puljen efter § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. stk. 4, fastsættes. Ved udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløb for 2017 pr. 1. juli 2016 opgøres en endelig beregning af de byrdefordelingsmæssige tab og gevinster efter stk. 1-4 for tilskudsåret 2016. Forskellen mellem den foreløbige og den endelige beregning for den enkelte kommune afregnes ved midtvejsreguleringen af tilskuds- og udligningsbeløb for 2016. Den samlede forskel mellem den foreløbige og den endelige beregning for kommunerne under et for 2016 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal.

Stk. 6. For tilskudsåret 2017 foretages der ved udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløb for 2017 pr. 1. juli 2016 en endelig beregning af de byrdefordelingsmæssige tab og gevinster efter stk. 1-4, og forhøjelsen af puljen efter § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. stk. 4, fastsættes.

Givet på Kongeskibet Dannebrog, den 30. august 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Ellemann

Omtryksnote
  • 02-09-2015:
  • Loven er omtrykt, da underskriftsstedet ved en fejl var angivet til Marselisborg Slot. Loven blev stadfæstet på Kongeskibet Dannebrog. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.