Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

(Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 7. oktober 2014, som ændret ved § 4 i lov nr. 574 af 10. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. § 5 a, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

§ 2

I lov om en børne- og ungeydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 964 af 19. september 2011, som ændret ved § 7 i lov nr. 1382 af 28. december 2011, § 9 i lov nr. 326 af 11. april 2012, § 2 i lov nr. 920 af 18. september 2012 og § 2 i lov nr. 1398 af 23. december 2012, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 3, ophæves.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2015.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for udlændinge, der har fået opholdstilladelse i Danmark efter §§ 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven før den 1. september 2015. For sådanne udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Givet på Kongeskibet Dannebrog, den 30. august 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen

Omtryksnote
  • 02-09-2015:
  • Loven er omtrykt, da underskriftsstedet ved en fejl var angivet til Marselisborg Slot. Loven blev stadfæstet på Kongeskibet Dannebrog. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.