Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 27. august 2015 i sag 25.2015

A

v/forhandlingssekretær Morten Fischer-Nielsen, 3F

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Simon Neergaard Holm (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Charlotte Strøm Petersen, udpeget af GLS-A, og forhandlingssekretær Peter Kaae Holm, udpeget af 3F.

Mellem klageren, A, født den 29. august 1995, og indklagede B, blev den 17. juni 2013 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter eleven skulle uddannes som landmand med speciale i husdyr med uddannelsesperiode fra den 17. juni 2013 til den 29. januar 2016.

Denne sag drejer sig om godtgørelse for tab af uddannelsesgode i anledning af praktikvirksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen.

A har ved sin faglige organisation, 3F, Den Grønne Gruppe, ved klageskrift modtaget den 12. maj 2015 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale 30.000 kr.

Indklagede har ikke svaret og har trods lovligt indkaldt heller ikke givet møde i Tvistighedsnævnet, som behandlede sagen i et møde den 25. august 2015.

Sagsfremstilling

Eleven modtog den 2. marts 2015 en skriftlig advarsel for at komme for sent på arbejde gentagne gange. Der blev samtidig udleveret en ny arbejdsplan gældende for eleven fra den 2. marts 2015, hvorefter han på hverdage skulle møde på virksomheden kl. 8.00.

Praktikvirksomheden underskrev den 3. marts 2015 en blanket om ophævelse af uddannelsesaftalen, hvori er angivet, at ophævelsen blev foretaget ensidigt af virksomheden. Der er ikke angivet nogen nærmere begrundelse herfor.

Forklaringer

A har forklaret blandt andet, at han altid har været dårlig til at komme op om morgenen, men han har til gengæld altid arbejdet over uden betaling. Han syntes derfor, at det var urimeligt, da han umiddelbart efter en ferie uden nærmere grund fik udleveret den skriftlige advarsel. Han kom ikke for sent, hverken den 2. eller den 3. marts, hvor han mødte kl. 8.00 i overensstemmelse med den nye vagtplan.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Efter elevens forklaring lægges det til grund, at han - efter den 2. marts 2015 at have modtaget den skriftlige advarsel - mødte rettidigt den 3. marts 2015 i overensstemmelse med den nye vagtplan. Eleven har herefter ikke misligholdt sin uddannelsesaftale på en måde, der berettigede praktikvirksomheden til at ophæve denne.

På denne baggrund får eleven medhold i sin påstand om godtgørelse for tab af uddannelsesgode, der er opgjort i overensstemmelse med Tvistighedsnævnets faste praksis.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale 30.000 kr. til A.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.