Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 51-15 om hjælpemiddel - stomi - personkreds - appendikostomi - hjælpemiddelbekendtgørelsen

Resumé:

Der kan ydes støtte til hjælpemidler, som har til formål at afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne. Der ydes som udgangspunkt støtte til stomihjælpemidler til personer, som har fået foretaget en af følgende operationer: colostomi (kunstig udføring af tyktarmen), ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen) eller urostomi (kunstig udføring af urinveje). Disse stomier er anlagt med henblik på tømning af tarm eller nyrer ud gennem bugvægen i en stomipose.

Der kan efter en konkret vurdering også ydes støtte til tilsvarende stomihjælpemidler til personer, der har fået foretaget en operation, som kan sammenlignes med colostomi, ileostomi eller urostomi. Det afgørende i vurderingen er formålet med stomien.

Personer med appendikostomi har ikke ret til støtte til stomihjælpemidler, da appendikostomi ikke kan sammenlignes med colostomi, ileostomi eller urostomi.

Ankestyrelsen har vurderet, at de ansøgte stomihjælpemidler i den konkrete sag er behandlingsredskaber for ansøgeren. Ankestyrelsen lagde især vægt på, at ansøgeren har fået anlagt appendikostomi for at etablere skyllebehandling af kronisk svær forstoppelse og ikke med henblik på tømning direkte ud i en stomipose.

Lovgivning:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015 - § 112, stk. 1, nr. 1 og 2.

Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1432 af 23. december 2012 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven § 14.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om der kan ydes støtte til stomihjælpemidler ved andre stomiformer end de i hjælpemiddelbekendtgørelsens § 14 nævnte, colostomi (kunstig udføring af tyktarm), ileostmi (kunstig udføring af tyndtarm) og urostomi (kunstig udføring af urinveje).

2. Reglerne

Lov om social service § 112, stk. 1, nr. 1, og 2, fastslår, at kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens § 14 fastslår, at der kan ydes støtte til stomihjælpemidler til personer, som har fået foretaget en af følgende operationer: colostomi (kunstig udføring af tyktarmen), ileostomi (kunstig udføring af tyktarmen) eller urostomi (kunstig udføring af urinveje).

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

C-45-05: om gaze, creme og handsker samt gazeservietter, som anses for forbrugsgoder, der udelukkende fungerer som hjælpemidler og ikke en integreret del af begrebet stomihjælpemidler, idet genstandene ikke alene er beregnet til at afhjælpe de varige følger af ansøgerens stomi.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over A kommunes afgørelse truffet den 20. juni 2014.

Resultatet er

• Du har ikke ret til stomihjælpemidler

Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at du ikke er omfattet af personkredsen, der kan bevilliges stomihjælpemidler efter servicelovens regler om hjælpemidler.

Det fremgår af sagen, at du i juni 2014 har fået anlagt en appendikostomi (blindtarmsstomi) på grund af kronisk svær forstoppelse. Din appendikostomi er anlagt ved, at blindtarmen føres ud til huden, så tarmen kan skylles igennem via et kateter.

Vi lægger vægt på, at appendikostomi ikke kan sammenlignes med de i hjælpemiddelbekendtgørelsen nævnte stomiformer, idet appendikostomi anlægges med henblik på skylning af tarmen ved forstoppelse og ikke med henblik på tømning af tarm eller nyrer ud i en stomipose. Ved appendikostomi anlægges et kateter i blindtarmen, hvor igennem der kan ledes vand til skylning af tarmen. Imellem disse skylninger sidder der en prop i kanalen som holdes fast af et plaster.

Vi lægger desuden vægt på de lægelige oplysninger om, at din appendikostomi er anlagt med det formål at etablere en skyllebehandling af tyktarmen som led i kronisk svær forstoppelsestendens.

Det følger af hjælpemiddelbekendtgørelsens § 14, at der kan ydes støtte til stomihjælpemidler til personer, som har fået foretaget en af følgende operationer: colostomi (kunstig udføring af tyktarmen), ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen) eller urostomi (kunstig udføring af urinveje).

Disse former for stomi anlægges med henblik på at lede afføring eller urin direkte ud gennem bugvæggen i en stomipose. Appendikostomi er således ikke sammenlignelig med de i hjælpemiddelbekendtgørelsens § 14 nævnte stomiformer.

Vi vurderer på den baggrund, at du ikke opfylder betingelserne for bevilling af stomihjælpemidler til din appendikostomi, jf. servicelovens § 112, jf. § 14 i hjælpemiddelbekendtgørelsen.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 1. august 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.