Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 52-15 om ledsagelse - lægeordineret - selvvalgte aktiviteter

Resumé:

Der er ikke hjemmel i servicelovens bestemmelse om ledsagelse til, at borgere med funktionsnedsættelse selv kan vælge at anvende ordningen til aktiviteter, der er lægeordineret – eksempelvis fysioterapi i form af bassintræning eller ridefysioterapi.

Det følger af forarbejderne til servicelovens § 97 om ledsagelse, at formålet med ordningen er, at det skal medvirke til integration i samfundet af borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne ved at give borgerne mulighed for at deltage i selvvalgte fritidsaktiviteter. Borgere med funktionsnedsættelse skal kunne deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden at skulle bede familie eller venner om hjælp.

Hverken forarbejderne til bestemmelsen eller vejledningen hertil understøtter at udvide ledsageordningen til at omfatte aktiviteter, der er lægeordineret, selvom borgeren selv vælger det eller er glad for aktiviteten.

I den konkrete sag var borgeren berettiget til hjælp efter servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte, da han havde en betydelig nedsat fysisk funktionsevne og havde behov for hjælp i omklædningsrummet samt guidning og støtte i vandet i forbindelse med lægeordineret bassintræning.

Lovgivning:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015 - §§ 97 og 85.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, hvorvidt ledsageordningen kan bruges til en aktivitet, der er lægeordineret, hvis borgeren selv vælger dette. Det skal klarlægges om der i servicelovens § 97 er hjemmel til at benytte ledsageordningen til lægeordineret aktiviteter.

2. Reglerne

Lov om social service § 97 fastslår, at 15 timers ledsagelse om måneden skal tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Lov om social service § 85 fastslår, at socialpædagogisk bistand kan bevilges til borgere med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

C-8-06: Ledsagelse, der gives af botilbuddet til lægeordineret ridefysioterapi, var ikke ledsagelse i en form, der svarede til den individuelle ledsageordning efter serviceloven. Ankestyrelsen lagde vægt på, at terapien var lægeordineret. Ankestyrelsen var endvidere af den opfattelse, at kun det, der kunne betegnes som individuel ledsagelse, som den enkelte beboer selv havde valgt, og som ikke indeholdt socialpædagogisk bistand, kunne indgå i vurderingen af, om der i forvejen blev ydet hjælp svarende til ledsageordningen.

C-38-07: En mand har brug for støtte til at komme til læge etc. Ankestyrelsen fandt, at der var hjemmel i § 85 bestemmelsen til at yde hjælp til for eksempel undersøgelser, lægebesøg og andre former for ikke selvvalgte aktiviteter. Hjælpen kunne ydes samtidig med, at der blev ydet støtte til selvvalgte aktiviteter efter bestemmelse om hjælp til ledsagelse. Aktiviteter som besøg hos frisør, restaurant eller indkøb af mad og tøj var derimod selvvalgte og dermed ledsagelse efter § 97.

C-25-00: Ankestyrelsen traf ud fra nogle sager afgørelse om betingelserne for ledsageordningen. Ankestyrelsen lagde ved vurderingen af, om der kunne bevilges ledsageordning vægt på:

- om ansøgeren ikke kunne færdes alene uden for hjemmet på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

- om ansøgeren ansås for at kunne efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold

- om ansøgeren ansås for at kunne give udtryk for - ikke nødvendigvis verbalt - et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter og om ansøgeren var bevidst om indholdet.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om afslag på, at du kan anvende ledsagelse til lægeordineret bassintræning truffet af A Kommune den 18. marts 2014.

Resultatet er

• Du har ikke ret til at benytte ledsagelse til lægeordineret bassintræning

• Du har ret til socialpædagogisk støtte til hjælp i forbindelse med lægeordineret bassintræning

• Kommunen skal udmåle din socialpædagogiske støtte

Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse om ledsagelse.

Det betyder samtidig, at vi bevilger dig hjælp til lægeordineret bassintræning efter servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte.

Det betyder desuden, at kommunen skal udmåle din socialpædagogiske støtte til hjælp i forbindelse med lægeordineret bassintræning.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ledsagelse efter servicelovens § 97

Ankestyrelsen finder, at du ikke kan benytte din ledsageordning til lægeordineret fysioterapi i form af bassintræning.

Vi vurderer, at lægeordineret fysioterapi i form af bassintræning ikke er en aktivitet, der er omfattet af din ledsageordning.

Det fremgår af din lægejournal, at du i december 2007 fik apopleksi (blodprop i hjernen), har venstresidig hemiparese (lammelse i venstre side) og sekundær epilepsi.

Vi lægger vægt på, at du tidligere har været igennem et genoptræningsforløb, og at du nu er henvist til vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning på bo- og genoptræningscentret A, som er et kommunalt tilbud til personer mellem 18 og 60 år med senhjerneskader.

Vi lægger endvidere vægt på, at du overfor kommunen på et møde den 3. marts 2014 har oplyst, at ledsageren hjælper dig i omklædningsrummet og under bassintræningen. Ledsageren hjælper dig med at bade før og efter, du har været i vandet. Ledsageren er med dig i vandet og holder øje med, at du ikke svømmer ind i nogen eller kanten, når du flyder på ryggen. Du vil ikke selv kunne være i vandet uden hjælp.

Vi skal i øvrigt henvise til vores praksis i principafgørelserne C-8-06 og C-38-07, hvoraf det fremgår, at der i forhold til ledsageordningen er en sondring mellem selvvalgte og ikke-selvvalgte aktiviteter. Afgørelserne viser, at selvvalgte aktiviteter er omfattet af ledsageordningen, mens ikke-selvvalgte aktiviteter ikke er omfattet af ordningen. Lægeordineret aktiviteter anses som ikke-selvvalgte aktiviteter, jf. principafgørelse C-38-07.

Det forhold, at du selv vælger at ville bruge ledsageordningen til aktiviteter, som er ordineret af en læge, kan ikke føre til, at det er omfattet af ordningen. Vi vurderer, at der ikke er hjemmel til, at borger med funktionsnedsættelse kan anvende ledsageordningen til aktiviteter, der er lægeordineret. I dit tilfælde er der tale om lægeordineret fysioterapi i form af bassintræning.

Vi skal i den forbindelse henvise til, at formålet med ledsagelse ifølge forarbejderne til bestemmelsen er, at borgere med funktionsnedsættelse skal kunne have et socialt og aktivt liv og deltage i for eksempel sociale og kulturelle arrangementer uden at skulle bede familie eller venner om hjælp.

Vi finder på den baggrund, at du ikke kan benytte ledsageordningen til lægeordineret aktivitet som fysioterapi i form af bassintræning.

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85

Vi vurderer, at du er omfattet af personkredsen for socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.

Vi lægger vægt på, at du har en betydelig nedsat fysisk funktionsevne, da du har lammelse i venstre side og sekundær epilepsi.

Vi lægger desuden vægt på, at du har behov for hjælp i omklædningsrummet til at tage tøj af og på, samt når du skal i bad før og efter bassintræningen.

Vi lægger endvidere vægt på, at du har behov for hjælp til at navigere og placere dig i forhold til andre i bassinet. Du har overfor kommunen på et møde den 3. marts 2014 oplyst, at din hjælper er med dig i vandet og holder øje med, at du ikke svømmer ind i nogen eller kanten, når du flyder på ryggen.

Du skriver i din klage, at hvis du ikke kan anvende din ledsageordning til bassintræning, må du være berettiget til anden form for hjælp for at komme til bassintræning.

Vi finder, at denne hjælp er omfattet af servicelovens § 85 som hjælp til optræning og udvikling af færdigheder.

Vi vurderer desuden, at sagen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan træffe afgørelse om omfanget af den hjælp, du har behov for.

Kommunen skal udmåle din socialpædagogisk støtte til hjælp i forbindelse med bassintræning.