Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v.

I medfør af § 7, stk. 2, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 31, stk. 1:

§ 1. Trafik- og Byggestyrelsen skal efter § 8 i lov om trafikselskaber udarbejde en trafikplan for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten. Den statslige trafikplan udarbejdes mindst hvert 4. år. Trafik- og Byggestyrelsen hører regionerne, kommunerne og trafikselskaberne om planen.

Stk. 2. Den statslige trafikplan udarbejdes for at sikre god koordination mellem planerne for den statslige, regionale og lokale offentlige servicetrafik og for at give trafikselskaberne mulighed for at indrette planerne for deres trafik i forhold til den statslige offentlige servicetrafik.

§ 2. Trafikselskaberne skal efter § 9 i lov om trafikselskaber udarbejde en plan for serviceniveauet af den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskaberne. Planen udarbejdes mindst hvert 4. år.

Stk. 2. Trafikselskabernes plan skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag, der udarbejdes i samspil med de overordnede principper. De overordnede principper skal fastlægges ud fra en længere planlægningshorisont og indeholde et grundlæggende net af ruter, herunder en beskrivelse af kørsels- og betjeningsomfang, som regioner og kommuner så vidt som muligt har lagt sig fast på, og som de som udgangspunkt ikke på kort sigt ændrer.

Stk. 3. Trafikselskaberne skal i udarbejdelse af deres trafikplan tage udgangspunkt i den statslige trafikplan.

Stk. 4. Trafikselskaberne skal offentliggøre trafikplanen og sende den til Trafik- og Byggestyrelsen.

§ 3. Trafikselskaberne skal efter § 7 i lov om trafikselskaber koordinere den offentlige servicetrafik indbyrdes og med trafikkøbere, der varetager den statslige offentlige servicetrafik, med henblik på at skabe sammenhæng for brugerne af den offentlige servicetrafik.

Stk. 2. Koordineringen skal ske med udgangspunkt i planerne for den statslige offentlige servicetrafik. Koordineringen skal angå såvel dimensioneringen som tilrettelæggelsen af trafikken, herunder køreplanskoordineringen.

Stk. 3. Trafikselskabernes køreplanskoordinering skal foretages mindst en gang årligt og i forbindelse med køreplanskift.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. september 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1009 af 9. oktober 2006 om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. ophæves.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 16. september 2015

Carsten Falk Hansen

/ Jan Albrecht