Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål
Kapitel 2 Lektorkvalificering
Kapitel 3 Lektorbedømmelsesudvalg
Kapitel 4 Lektorbedømmelse
Kapitel 5 Docentbedømmelse
Kapitel 6 Klag
Kapitel 7 Ikrafttræden
Bilag 1 Kriterier ved lektorbedømmelse, jf. § 9
Bilag 2 Kriterier ved docentbedømmelse, jf. § 15
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner

I medfør af § 22, stk. 2, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23. oktober 2014, og § 13 i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Formålet med bekendtgørelsen er at fastlægge de overordnede rammer for lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 249 af 18. marts 2014 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og af bekendtgørelse nr. 960 af 19. august 2015 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner.

Kapitel 2

Lektorkvalificering

§ 2. Adjunkter, der ansættes ved de i § 1 nævnte institutioner og uddannelser, skal i løbet af adjunktperioden kvalificere sig til overgang til lektorvilkår.

Stk. 2. Formålet med lektorkvalificering er, at adjunkten gennem adjunktperioden skal udvikle sine teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- og professionsrettede kompetencer samt anvende og udvikle sine kompetencer i forhold til forsknings- og udviklingsaktiviteter med henblik på at kunne varetage de opgaver, som ansættelse som lektor kræver for undervisere ved de i § 1 nævnte institutioner.

§ 3. Ved ansættelse af en adjunkt påhviler det institutionen følgende:

1) Udpegning af en vejleder. Udpegningen skal ske før adjunktperioden påbegyndes. Vejlederen udpeges af institutionen efter drøftelse med adjunkten. Vejlederen må ikke have ledelsesansvar for adjunkten eller være en del af ledelsen på institutionen, hvor adjunkten er ansat. Vejlederen skal følge adjunktens arbejde og vurdere, om adjunktplanen og arbejdsopgaverne giver adjunkten mulighed for at kvalificere sig til lektorbedømmelse. Vejlederen skal endvidere give sparring i det omfang, adjunkten har behov for det. Adjunkten kan tildeles en eller flere bivejledere efter behov.

2) Udarbejdelse af en individuel adjunktplan. Institutionen skal udarbejde adjunktplanen i samarbejde med adjunkten senest tre måneder efter adjunktperiodens begyndelse. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med stillingsstrukturen. Planen justeres løbende i det omfang, der er behov for det for at kunne danne et fyldestgørende grundlag for en lektorbedømmelse.

3) Sikring af, at adjunkten har mulighed for at kvalificere sig til lektor.

Kapitel 3

Lektorbedømmelsesudvalg

§ 4. Styrelsen for Videregående Uddannelser udpeger efter indstilling fra de af § 1 omfattede uddannelsesinstitutioner et korps af formænd for lektorbedømmelsesudvalg for en 4-årig periode.

Stk. 2. De udpegede formænd skal have kvalifikationer på mindst samme niveau som lektorer og have en indgående indsigt i erhvervsakademiuddannelsernes eller professionsbacheloruddannelsernes virke.

§ 5. Ved anmodning om lektorbedømmelse fra en adjunkt nedsætter ansættelsesinstitutionen et lektorbedømmelsesudvalg på tre medlemmer.

Stk. 2. Udvalgets formand udpeges blandt korpset af formænd, jf. § 4, stk. 1, og har ansvaret for udvalgets arbejde.

Stk. 3. Udvalgets to øvrige medlemmer skal have kvalifikationer på mindst samme niveau som lektorer og samlet set have faglig, pædagogisk og erhvervs- eller professionsrettede kompetencer samt kompetencer inden for forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for det fagområde, som adjunkten hovedsalig har arbejdet med i adjunktperioden.

Stk. 4. Ingen af de tre medlemmer af bedømmelsesudvalget må være ansat eller være bestyrelsesmedlem ved institutionen.

Stk. 5. Hvert af de tre medlemmer kan kun deltage en gang i bedømmelsen af den samme adjunkt.

Stk. 6. Institutionen orienterer adjunkten om udvalgets sammensætning. Adjunkten kan inden for en frist på otte kalenderdage komme med en begrundet indsigelse om inhabilitet hos en eller flere af udvalgsmedlemmerne.

§ 6. Et lektorbedømmelsesudvalgs virksomhed er omfattet af forvaltningsloven.

Kapitel 4

Lektorbedømmelse

§ 7. Anmodning om lektorbedømmelse indgives af adjunkten til ansættelsesinstitutionen senest seks måneder før udløbet af adjunktperioden.

Stk. 2. Ansættelsesinstitutionen videresender inden for normalt 2 uger lektoranmodningen til lektorbedømmelsesudvalget, jf. § 5, idet det påses, at alle nødvendige oplysninger er til rådighed for lektorbedømmelsen.

Stk. 3. Har ansættelsesinstitutionen fraveget reglerne for fastsættelse af adjunktplaner, jf. bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner, skal ansættelsesinstitutionen vedlægge anmodningen en meddelelse om, hvilke opgaveområder der er fraveget.

Stk. 4. Anmodningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk og må have et omfang på højst 40 normalsider.

Stk. 5. Anmodningen skal vedlægges adjunktplan, jf. § 3, nr. 2, curriculum vitae og kopi af eksamensbeviser.

Stk. 6. Anmodningen kan i begrænset omfang vedlægges kopi af udtalelser fra tidligere ansættelsessteder, af relevant publiceret materiale, af publikationer, af egne studieplaner, af studiemateriale og -vejledninger i kommenteret form m.v. Der kan i stedet henvises til en vedlagt materialeliste.

Stk. 7. Kravene til en lektoranmodning er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1 til bekendtgørelsen.

§ 8. Bedømmelsesgrundlaget for lektorbedømmelsen er adjunktens anmodning om lektorbedømmelse.

Stk. 2. Bedømmelsesudvalget skal om nødvendigt indhente yderligere oplysninger, herunder indhente en udtalelse om adjunktens faglige niveau, undervisningsmæssige kompetencer, forsknings- og udviklingsmæssige kompetencer mv. fra ansættelsesinstitutionen eller supplerende oplysninger fra adjunkten. I ansættelsesstedets udtalelse kan indgå tilkendegivelser af faglig og pædagogisk art fra studerende og adjunktens kolleger. Udvalget kan i særlige tilfælde indkalde adjunkten til en samtale og inddrage yderligere ekspertise i form af udtalelser fra eller drøftelser med en person med særlig indsigt i et område af relevans for lektorbedømmelsen. De tilvejebragte informationer skal indgå i bedømmelsesgrundlaget.

§ 9. Ved lektorbedømmelsen bedømmes adjunktens kompetencer, jf. bilag 1.

Stk. 2. Har ansættelsesinstitutionen meddelt en fravigelse fra reglerne for fastsættelse af adjunktplaner, jf. § 7, stk. 3, skal bedømmelsesudvalget undlade bedømmelse af de anførte kompetencer inden for det opgaveområde, som institutionen har fraveget.

§ 10. Senest to måneder og to uger efter, at ansættelsesinstitutionen har modtaget adjunktens anmodning om lektorbedømmelse, afgiver udvalget et skriftligt og begrundet bedømmelsesudkast til adjunkten. Har udvalget som grundlag for sin bedømmelse inddraget andet materiale end det af adjunkten fremsendte, jf. § 8, stk. 2, skal adjunkten gøres bekendt hermed. Adjunkten kan inden for en frist på otte kalenderdage fra modtagelsen af udkastet afgive en udtalelse til udvalget vedrørende faktuelle uoverensstemmelser mellem bedømmelsesgrundlaget og bedømmelsesudkastet.

Stk. 2. Ved uenighed i bedømmelsesudvalget om resultatet af bedømmelsen er flertallets bedømmelse gældende. Udkastet kan udfærdiges på engelsk, hvis anmodningen er udfærdiget på engelsk.

Stk. 3. Bedømmelsen skal indeholde en motiveret helhedsvurdering med angivelse af, hvad der har været bestemmende for vurderingen af, om adjunkten må antages at kunne løse de arbejdsopgaver, der påhviler lektorer ved de i § 1 nævnte institutioner, herunder en vurdering af adjunktens kompetencer, jf. § 9.

Stk. 4. Senest tre måneder efter at institutionen har modtaget anmodningen om lektorbedømmelse, afgiver udvalget resultatet af bedømmelsen til adjunkten og ansættelsesinstitutionen.

Stk. 5. Opstår der særlige forhold, der gør det umuligt at behandle lektoranmodningen inden for de frister, der er nævnt i stk. 1 og 4, skal formanden for udvalget inden for tidsfristerne underrette adjunkten og institutionen herom med angivelse af, hvornår anmodningen forventes færdigbehandlet.

§ 11. Ved ansættelse som lektor af en person, der ikke i forvejen er positivt lektorbedømt efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog § 15 og § 18, stk. 2-5, skal der finde lektorbedømmelse sted efter reglerne i §§ 7-10.

§ 12. En positiv lektorbedømmelse efter denne bekendtgørelse kvalificerer til lektoransættelse ved enhver af de i § 1 nævnte uddannelsesinstitutioner og uddannelser.

Kapitel 5

Docentbedømmelse

§ 13. Til bedømmelse af kvalifikationerne hos ansøgere til en stilling som docent sammensætter rektor for institutionen et bedømmelsesudvalg på tre personer, der ikke er ansat eller er bestyrelsesmedlem ved den pågældende institution. Rektor fastsætter samtidig en frist for afgivelse af udvalgets bedømmelse.

Stk. 2. Udvalget sammensættes således, at faglig og pædagogisk kendskab til stillingens faglige område, herunder kendskab til national og international forskning og professionel erfaring med erhvervet eller professionen, er repræsenteret i udvalget.

Stk. 3. Mindst to af udvalgets medlemmer skal være sagkyndige inden for stillingens faglige område på et niveau, der mindst svarer til ph.d.-niveau.

Stk. 4. Institutionen orienterer ansøgerne om bedømmelsesudvalgets sammensætning. Ansøgerne kan inden for en frist på otte kalenderdage komme med begrundet indsigelse over inhabilitet hos et eller flere af udvalgsmedlemmerne.

§ 14. Bedømmelsesudvalget vurderer ansøgernes kvalifikationer i forhold til de i bilag 2 nævnte kvalifikationskrav og de faglige kvalifikationskrav, der er angivet i stillingsopslaget, og afgiver på baggrund heraf en ikke prioriteret, begrundet og skriftlig bedømmelse af den enkelte ansøger til rektor. Eventuelle forskelle i vurdering mellem udvalgets medlemmer skal fremgå af bedømmelsen.

Stk. 2. Institutionen sender udvalgets bedømmelse af ansøgningen til ansøgeren. Ansøgeren kan inden for en frist på otte kalenderdage fra modtagelsen af bedømmelsen afgive en udtalelse til institutionen vedrørende faktuelle uoverensstemmelser mellem bedømmelsesgrundlaget og bedømmelsen.

§ 15. Ved tilbagegang for en docent til en lektorstilling skal der ikke ske lektorbedømmelse.

Kapitel 6

Klager

§ 16. Klager over afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klage er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt adjunkten eller ansøgeren.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 762 af 25. juni 2013 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ophæves.

Stk. 3. En positiv lektorbedømmelse efter den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse kvalificerer til lektoransættelse svarende til positiv lektorbedømmelse efter denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Adjunkter, der er ansat før 1. august 2013 på en professionshøjskole, kan fortsat blive bedømt efter bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2003 om lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser. En sådan positiv lektorbedømmelse kvalificerer til lektoransættelse svarende til positiv lektorbedømmelse efter denne bekendtgørelse.

Stk. 5. Adjunkter, der er ansat før 1. september 2015 på en maritim uddannelsesinstitution omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, kan fortsat blive bedømt efter reglerne om lektorbedømmelse af maskinmestre og akademikere på maritime uddannelsescentre og maskinmesterskoler, jf. bilag 1 og 2 til Søfartsstyrelsens notat af 17. december 2001 om stillingsstruktur for maskinmestre og akademikere på maritime uddannelsescentre og maskinmesterskoler samt reglerne for lektorbedømmelse på navigationsskoler, jf. bilag A og B til Søfartsstyrelsens notat om stillingsstruktur på navigationsskoler af 6. august 1999. En sådan positiv lektorbedømmelse kvalificerer til lektoransættelse svarende til positiv lektorbedømmelse efter denne bekendtgørelse.

Stk. 6. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan beslutte, at positivt lektorbedømte efter andre regler end de i stk. 3-5 nævnte er kvalificerede til lektoransættelse, svarende til positiv lektorbedømmelse efter denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 28. august 2015

Nils Agerhus

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Kriterier ved lektorbedømmelse, jf. § 9

Lektorbedømmelsesudvalget skal ved bedømmelsen vurdere, om adjunkten/ansøgeren besidder de kompetencer inden for undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter, der er forudsat i stillingsstrukturen for at kunne varetage en stilling som lektor.

I lektoranmodningen skal adjunkten/ansøgeren således demonstrere, at

a) adjunkten/ansøgeren selvstændigt kan udvikle, tilrettelægge og gennemføre erhvervs- eller professionsrettet samt udviklingsbaseret undervisning. Undervisningen skal inddrage faglige elementer og refleksioner over disse, samspillet mellem teori og praksis samt indsigt i erhvervets eller professionens udøvelse og udvikling,

b) adjunkten/ansøgeren er i stand til selvstændigt og innovativt at arbejde med institutionens udviklingsopgaver, herunder både udvikling af erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelser, efter- og videreuddannelse, erhvervs- eller professionsudvikling i praksis, samt forsknings- og udviklingsaktiviteter, og

c) adjunkten/ansøgeren er i stand til at inddrage relevant international forskning og/eller internationale udviklingstendenser inden for erhvervet eller professionen i arbejdet.

Som grundlag for vurderingen skal adjunkten/ansøgeren i anmodningen gøre rede for sine faglige, teoretiske, pædagogiske, erhvervs- eller professionsrettede kompetencer samt kompetencer i forhold til forsknings- og udviklingsaktiviteter.


Bilag 2

Kriterier ved docentbedømmelse, jf. § 15

Docentbedømmelsesudvalget skal ved bedømmelsen vurdere, om ansøgeren til en docentstilling besidder de kvalifikationer inden for undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter, der er forudsat i stillingsstrukturen for at kunne varetage en stilling som docent.

Ansøgeren til en docentstilling skal således dokumentere, at

a) ansøgeren har et kvalifikationsniveau svarende til ph.d. Kvalifikationsniveauet kan opnås gennem en kombination af formel uddannelse og relevant praksiserfaring. I vurderingen af ansøgerens kvalifikationsniveau kan således indgå erhvervsmæssig beskæftigelse, der har givet tilsvarende forudsætninger,

b) ansøgeren er i stand til selvstændigt at planlægge, styre og evaluere forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for erhvervet eller professionen,

c) ansøgeren besidder dokumenteret, anvendelsesorienteret viden, herunder såvel teoretisk som praktisk indsigt på højt niveau om erhvervet eller professionen, således at ansøgeren er i stand til selvstændigt og innovativt at udvikle ny viden inden for erhvervet eller professionen og bringe ny viden i spil i forhold til udviklingen af erhvervet eller professionen, og

d) ansøgeren har undervisningserfaring og erfaring med udvikling af undervisning, herunder at vedkommende er højt kvalificeret i forhold til formidling af teori og inddragelse af praksis, samt i forhold til at koble teori og praksis i relation til erhvervet eller professionen.