Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. Bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet«.

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1 og 3, § 14, stk. 2, § 27, stk. 3, § 29, § 35, stk. 2, § 73, stk. 3, § 80, stk. 1 og 2, og § 92 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1273 af 21. december 2011, lov nr. 56 af 27. januar 2015 og lov nr. 537 af 29. april 2015, fastsættes:«.

3. I § 1, stk. 2, udgår »miljøkvalitetskrav for vandområder og«.

4. § 3 affattes således:

»§ 3. Ved forurenende stof forstås ethvert stof, der kan forårsage forurening, jf. lovens § 2.«

5. I § 8, stk. 1, nr. 2, ændres »bilag 2 eller 3« til: »tabel 3, 4, 5 og 6 i bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål«.

6. I § 9, stk. 4, og § 11, stk. 1, ændres »bilag 2 og 3« til: »tabel 3, 4, 5 og 6 i bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål«.

7. I § 12, stk. 1, ændres »bilag 1« til: »tabel 1 og 2 i bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål«.

8. Overskriften før § 19 affattes således:

»Særlige krav til udledning af stoffer med EU-fastsatte miljøkvalitetskrav for overfladevand«.

9. I § 19, stk. 1 og 2, og § 20 ændres »bilag 3« til: »tabel 5 og 6 i bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål«.

10. Bilag 1, 2 og 3 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. september 2015.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 8. september 2015

Eva Kjer Hansen

/ Mads Leth-Petersen