Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bestyrelsen, bestyrelsens beslutningsdygtighed, afstemningsregler og bemyndigelser
Kapitel 2 Sekretariatet, herunder sekretariatets opgaver
Kapitel 3 Habilitet og tavshedspligt
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om sekretariatsbetjening af bestyrelsen

I medfør af § 4, stk. 2 og 3, i lov nr. 130 af 10. februar 2015 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen:

Kapitel 1

Bestyrelsen, bestyrelsens beslutningsdygtighed, afstemningsregler og bemyndigelser

§ 1. Miljø- og fødevareministeren udpeger en uafhængig bestyrelse på 8 medlemmer for en periode på fire år med mulighed for genudpegning. Bestyrelsen træffer beslutning om den nærmere gennemførelse af aktiviteter under Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram jf. lov nr. 130 af 10. februar 2015 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Stk. 2. Formanden leder og tilrettelægger bestyrelsens arbejde. Under formandens fravær og i tilfælde af formandens inhabilitet leder stedfortræderen, jf. stk. 3, bestyrelsens arbejde.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer for en periode af et år en stedfortræder for formanden.

Stk. 4. Er formanden og stedfortræderen fraværende på samme tid eller inhabile i samme sag, ledes mødet af sekretariatschefen, jf. § 8, stk. 3.

§ 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er til stede.

Stk. 2. Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. Der tilstræbes størst mulig enighed om beslutningerne. Hvis der ikke kan opnås enighed, træffes beslutning ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde hvor stemmerne står lige, er den stemme, der afgives af formanden eller stedfortræderen i tilfælde af formandens fravær, afgørende. Er begge fraværende, udskydes beslutningen.

Stk. 3. I sager af hastende karakter kan formanden beslutte, at bestyrelsen træffer afgørelse ved skriftlig votering, herunder ved elektronisk votering. Svarfristen sættes da til mindst en uge. I hastende tilfælde kan fristen fraviges.

Stk. 4. Sekretariatschefen deltager med taleret i bestyrelsens møder. Sekretariatschefen har ingen stemmeret.

Stk. 5. Når bestyrelsen træffer afgørelse om tilskud eller afslag skal bestyrelsens begrundelse indgå i afgørelse om afslag.

§ 3. Bestyrelsen holder møde på formandens foranledning, så ofte formanden finder det nødvendigt.

Stk. 2. Det tilstræbes, at der afholdes mindst tre ordinære årlige bestyrelsesmøder.

Stk. 3. Der skal endvidere indkaldes til møde i bestyrelsen, hvis mindst tre medlemmer af bestyrelsen anmoder herom.

Stk. 4. Formanden fastsætter mødevarslet.

Stk. 5. Mødeindkaldelsen skal være ledsaget af en dagsorden. Bilag til dagsordenen tilstræbes sendt til mødedeltagerne senest en uge, inden mødet afholdes.

Stk. 6. Ethvert bestyrelsesmedlem kan ved henvendelse til sekretariatet foreslå et punkt til dagsordenen.

Stk. 7. Formanden kan anmode medlemmerne af bestyrelsen om at udarbejde oplæg til dagsordenspunkter.

§ 4. Bestyrelsen udarbejder en årlig beretning til miljø- og fødevareministeren og kan foranstalte en ekstern evaluering af programmet.

Stk. 2. Den årlige beretning, som bestyrelsen, jf. lovens § 5, skal afgive til miljø- og fødevareministeren, skal indeholde en redegørelse om bestyrelsens arbejde i forhold til lovens formål.

Stk. 3. Bestyrelsens årlige beretninger følger kalenderåret og forelægges miljø- og fødevareministeren senest den 1. februar i det følgende år.

Stk. 4. Den årlige beretning offentliggøres senest den 1. april det følgende år.

§ 5. Bestyrelsen kan nedsætte fagpaneler til at rådgive om særlige fagområder, jf. lovens § 3, stk. 4.

§ 6. Bestyrelsen kan indkalde særligt sagkyndige til at deltage i behandling af sager på bestyrelsesmøderne.

Stk. 2. Særligt sagkyndige og andre, der ikke er bestyrelsesmedlemmer, men som deltager i bestyrelses møder, har alene taleret.

§ 7. Bestyrelsen kan bemyndige formanden til at træffe afgørelser på bestyrelsens vegne i mindre eller hastende sager. Bestyrelsen skal senest på førstkommende bestyrelsesmøde underrettes om sådanne beslutninger.

Kapitel 2

Sekretariatet, herunder sekretariatets opgaver

§ 8. Miljø- og fødevareministeriet stiller hos Miljøstyrelsen et sekretariat til rådighed for betjening af formanden og bestyrelsen (benævnt sekretariatet).

Stk. 2. Naturstyrelsen deltager i sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen.

Stk. 3. Sekretariatet ledes af en kontorchef fra Miljøstyrelsen (benævnt sekretariatschefen).

Stk. 4. Bestyrelsen kan bemyndige sekretariatschefen til at træffe administrative afgørelser i relation til aktiviteter, hvortil bestyrelsen har tildelt tilskud, samt i et nærmere bestemt omfang træffe konkrete afgørelser.

Stk. 5. Bestyrelsen kan bemyndige sekretariatschefen til at træffe afgørelser om anvendelse af beløb under 100.000 kr. indenfor bestyrelsens fastlagte strategi. Det kan bl.a. omfatte udgifter til workshops, konferencer, formidling og videnopbygning.

Stk. 6. Bestyrelsen skal senest på det efterfølgende bestyrelsesmøde underrettes om afgørelser efter stk. 5.

Stk. 7. Bestyrelsen kan bemyndige sekretariatschefen til at anmode ansøger og eventuel medansøger om yderligere oplysninger om ansøgningen.

§ 9. Sekretariatsopgaverne udføres med reference til formanden.

§ 10. Sekretariatet udarbejder sammen med formanden forslag til dagsorden samt forbereder forelæggelsen af sager, der skal behandles af bestyrelsen.

Stk. 2. Sekretariatet udarbejder udkast til bestyrelsens årlige beretning, jf. § 4.

§ 11. Sekretariatet udarbejder et udkast til referat af bestyrelsesmøder, som formanden godkender. Referatudkastet sendes senest en uge efter mødets afholdelse til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Deadline for bemærkninger sættes til en uge efter udsendelsen.

Stk. 2. Af referatet skal fremgå, hvilke hensyn der har været bestemmende for bestyrelsens beslutninger og afgørelser.

Stk. 3. Har spørgsmålet om habilitet og om tavshedspligt været behandlet på et bestyrelsesmøde, skal det ligeledes fremgå af referatet.

Stk. 4. Ethvert medlem kan kræve sin holdning optaget i referatet.

Stk. 5. Sekretariatet udarbejder et endeligt referat, som godkendes af formanden. Det endelige referat sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer senest fire uger efter mødets afholdelse.

Kapitel 3

Habilitet og tavshedspligt

§ 12. Ethvert medlem af bestyrelsen samt sekretariatschefen skal underrette bestyrelsen, når der foreligger situationer, der kan give anledning til inhabilitet, herunder også forhold hvorom der kan rejses tvivl.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i et spørgsmål, at vedkommende er udelukket fra at deltage i bestyrelsens behandling af sagen. Beslutningen træffes i overensstemmelse med reglerne i forvaltningsloven om inhabilitet samt reglerne herom i nærværende forretningsorden. Det pågældende medlem deltager ikke i beslutningen herom.

Stk. 3. I tilfælde af inhabilitet er vedkommende udelukket fra at deltage i bestyrelsens behandling af sagen og skal forlade mødelokalet under behandlingen.

Stk. 4. Bestyrelsens stillingtagen til inhabilitet skal fremgå af referat af mødet.

Stk. 5. Bestyrelsen er forpligtet til at sikre, at personer, der bliver bedt om at yde rådgivning, jf. §§ 5 og 6, bliver orienteret om de gældende regler om habilitet og tavshedspligt, og at de pågældende personer skal gøre opmærksom på forhold, der kan begrunde inhabilitet.

Stk. 6. Sekretariatet skal orientere personer, der bliver bedt om at yde rådgivning, jf. §§ 5 og 6, om de gældende regler om habilitet og tavshedspligt, og de pågældende personer skal gøre opmærksom på forhold, der kan begrunde inhabilitet.

§ 13. Bestyrelsesmedlemmerne og personer, der bliver bedt om at yde rådgivning, jf. §§ 5 og 6 er forpligtede til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de gennem deres hverv i bestyrelsen bliver vidende om, jf. forvaltningslovens, persondatalovens og straffelovens regler herom samt øvrige til enhver tid gældende regler om tavshedspligt. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem er ansvarlig for, at fortroligt materiale ikke kommer udenforstående i hænde, og er opmærksom på, at overtrædelse kan medføre erstatningsansvar fra ejer af materiale.

Stk. 2. Bestyrelsesmaterialet skal opbevares forsvarligt, eventuelt hos sekretariatet. Alt fortroligt materiale, som den pågældende har i besiddelse i sin egenskab af bestyrelsesmedlem, skal tilbageleveres til sekretariatet eller makuleres eller slettes, hvis materialet opbevares i elektronisk form, ved bestyrelseshvervets ophør.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. september 2015.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 9. september 2015

Eva Kjer Hansen

/ Michel Schilling

Omtryksnote
  • 13-05-2016:
  • Bekendtgørelsen er omtrykt på grund af Miljøstyrelsens fejlagtige angivelse af medunderskriverens navn. Medunderskriverens navn er rettet fra "Michelle Schilling" til: ”Michel Schilling".