Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

I medfør af § 10, § 17, stk. 5, § 18, og § 21, stk. 2, i lov nr. 130 af 10. februar 2015 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler om tilskudsordningen efter lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Ansøgning, tilskudsbetingelser, tilsagn m.v.

§ 2. Ansøgning skal sendes til Miljøstyrelsen, vedhæftet et udfyldt ansøgningsskema, budgetskema, samt yderligere materiale som nævnt i § 4.

Stk. 2. Skemaerne findes på www.virk.dk, når der opslås en ansøgningsrunde og frem til ansøgningsfristens udløb.

§ 3. Ansøgningen skal underskrives af ansøgers ansvarlige ledelse. Når flere ansøgere deltager i samme projekt, skal ansøgningen underskrives af såvel ansøgers som medansøgers ansvarlige ledelser, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Har ansøger eller medansøger givet en trediepart fuldmagt hertil, kan ansøgningen underskrives af fuldmagtshaver.

§ 4. En ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

1) Ansøgers navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, dansk CPR/CVR/SE nummer eller tilsvarende udenlandske identifikationsoplysninger, bankoplysninger og branchekode.

2) Navn, adresse, dansk CPR/CVR/SE nummer eller tilsvarende udenlandske identifikationsoplysninger, bankoplysninger og branchekode på hver medansøger.

3) Navn og kontaktoplysninger på en projektleder, der er ansvarlig for kontakten til bestyrelsen og tilsynsmyndigheden. I projekter med flere deltagere skal ansøgeren angive én projektleder.

4) Ansøgers og eventuelt medansøgers størrelse angivet i overensstemmelse med artikel 2, nr. 2, jf. bilag 1, og artikel 2, nr. 24 i Kommissionens forordning nr. 651/2014/EU af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (gruppefritagelsesforordningen).

5) Projektets fysiske beliggenhed, hvis det afviger fra ansøgers officielle adresse.

6) Beskrivelse af projektets baggrund, formål, målgruppe, aktiviteter, organisering, kvalitetssikring samt forventede resultater.

7) Projektets tidsplan, herunder start og slutdato.

8) Beskrivelse af projektets miljø- og ressourcemæssige perspektiver.

9) Beskrivelse af projektets erhvervsmæssige perspektiver.

10) Beskrivelse af løsningens teknologiske nyhedsværdi.

11) Beskrivelse af, hvordan ansøger og eventuel medansøger vil gennemføre formidling af de opnåede resultater til relevante målgrupper.

12) Budget for projektet samt ansøgt tilskud og medfinansiering. Budgettet skal omfatte alle projektomkostninger, hvortil der søges tilskud, samt eventuelle ønsker om rateudbetalinger, jf. § 13, stk. 1.

13) Oplysninger om, hvorvidt der til det pågældende projekt søges og eventuelt er truffet afgørelse om tilskud fra andre offentlige midler.

Stk. 2. Ansøger og eventuel medansøger skal vedlægge seneste godkendte årsregnskab for ansøger og eventuel medansøger, samt CV på nøglemedarbejdere på projektet. Hvis godkendt årsregnskab ikke foreligger, fordi ansøger og eventuel medansøger er nyetableret, skal ansøger og medansøger vedlægge revideret budget for deres første år.

Stk. 3. Ansøgning om tilskud, der skal tildeles efter Kommissionens forordning nr. 1407/2013/EU af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte (forordningen om de minimis-støtte), skal vedlægges en erklæring om overholdelse af regler om de minimis-støtte. Ansøger og eventuel medansøger skal desuden oplyse det samlede de minimis-støttebeløb, som ansøger og eventuel medansøger har modtaget fra offentlige myndigheder i de seneste 3 år.

Stk. 4. Bestyrelsen kan anmode ansøger og eventuel medansøger om yderligere oplysninger om ansøgningen.

§ 5. Tidsfrister for indsendelse af ansøgninger offentliggøres på www.virk.dk.

§ 6. Ansøger henholdsvis eventuel medansøger skal underrette bestyrelsen, hvis der efter indgivelse af ansøgningen er sket ændringer af egne forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn.

Stk. 2. Underretning efter stk. 1 indsendes til Miljøstyrelsen.

§ 7. Tilsagn om tilskud kan kun meddeles inden for rammerne af gruppefritagelsesforordningen og forordningen om de minimis-støtte.

Stk. 2. Tilsagn skal indeholde vilkår for tilskud, herunder om offentliggørelse af projektets resultater og om frist for ansøger til at meddele, om tilsagnet vil blive udnyttet.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud meddeles skriftligt til ansøger og eventuel medansøger.

§ 8. Bestyrelsen kan fastsætte ændrede eller supplerende vilkår for tilskud, herunder om reduktion i tilskuddet såfremt tilskud fra anden side efterfølgende viser sig at overstige det forudsatte ved meddelelsen af tilsagn efter lovens § 7.

§ 9. Udstyr og software, der helt eller delvist er anskaffet for tilskuddet, er ansøgers og eventuel medansøgers ejendom, jf. dog stk. 5, medmindre andet fremgår af tilsagnsskrivelsen.

Stk. 2. Ansøger og eventuel medansøger skal føre en liste over udstyr og software, der er helt eller delvist anskaffet for tilskuddet. Miljøstyrelsen kan kræve, at listen vedlægges den afsluttende betalingsanmodning.

Stk. 3. Under projektet skal udstyr, der helt eller delvist er anskaffet for tilskuddet, være til rådighed for projektet, og det må ikke anvendes til formål, der ikke vedrører projektet, medmindre andet fremgår af ansøgningen eller skriftligt godkendes af bestyrelsen.

Stk. 4. Tilskudsmodtageren skal sørge for, at udstyr, anlæg og lignende, der er anskaffet helt eller delvist for tilskuddet, sikres behørigt under projektet, herunder ved forsikring.

Stk. 5. Udstyr og software, der helt eller delvist er anskaffet for tilskuddet, må ikke overdrages eller udlejes eller overgå til andet formål inden for 5 år efter projektets afslutning uden bestyrelsens godkendelse.

Regnskab og revision

§ 10. Ved projektets afslutning skal ansøger indsende et samlet regnskab for projektet samt eventuelt en revisorerklæring, jf. stk. 4.

Stk. 2. Regnskabet skal angive samtlige udgifter og indtægter ved projektet i form af en specificeret regnskabsoversigt, som minimum i overensstemmelse med budgettets specifikationer efter Miljøstyrelsen nærmere anvisninger. Miljøstyrelsen kan kræve, at ansøgers og eventuel medansøger indsender samtlige regnskabsbilag til gennemsyn.

Stk. 3. Ansøgers ansvarlige ledelse skal attestere regnskabet for projektet. Eventuel medansøgers ansvarlige ledelse skal attestere regnskabet for sin del heraf. Foreligger der en fuldmagt hertil, kan fuldmagtshaver attestere regnskabet, henholdsvis dele heraf.

Stk. 4. Regnskabet for projekter, hvor tilskuddet overstiger 100.000 kr., skal endvidere revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor eller af den kommunale revision. Dette gælder ikke tilskudsmodtagere, der er underlagt Rigsrevisionen.

Afrapportering

§ 11. Som led i projektets afslutning skal ansøger og eventuel medansøger i overensstemmelse med Miljøstyrelsens nærmere anvisninger give faglige oplysninger om projektets gennemførelse og resultater, samt eventuelt andre nødvendige oplysninger, der giver grundlag for en vurdering af, om forudsætningerne for udbetalingen af tilskuddet er opfyldt.

Udbetaling af tilskud

§ 12. Tilskud kan først udbetales, når ansøger og eventuel medansøger har dokumenteret over for Miljøstyrelsen, at projektet er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet, herunder har indsendt regnskab, jf. § 10, og afrapportering, jf. § 11, og har afholdt alle udgifter, jf. dog § 13.

Stk. 2. Ansøger og eventuel medansøger indsender hver sin anmodning om udbetaling af tilskud til Miljøstyrelsen.

§ 13. Bestyrelsen kan i tilsagnet om tilskud eller senere bestemme, at tilskud udbetales i rater, der modsvarer de faktisk afholdte udgifter.

Stk. 2. Hvis tilskud udbetales i rater, skal der foreligge økonomisk delregnskab samt faglig dokumentation for projektets aktiviteter og resultater for den periode, som rateudbetalingen dækker.

§ 14. Bestyrelsen træffer afgørelse efter lovens § 13 om bortfald eller tilbagebetaling af tilskud.

Klage

§ 15. Miljøstyrelsens afgørelser kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren.

§ 16. Afgørelser kan indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet i overensstemmelse med lovens § 19.

Straf

§ 17. Medmindre anden straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader ved projektets afslutning at indsende et samlet regnskab for projektet og eventuel en revisorerklæring, jf. § 10, stk. 1 og 4,

2) undlader ved projektets afslutning at give faglige oplysninger om projektets gennemførelse og resultater, jf. § 11, eller

3) undlader at efterkomme vilkår om offentliggørelse af projektets resultater.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.v.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. september 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 784 af 4. september 2003 om tilskud til renere produkter og om Miljørådet for renere produkter ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 9. september 2015

Eva Kjer Hansen

/ Michel Schilling

Omtryksnote
  • 13-05-2016:
  • Bekendtgørelsen er omtrykt på grund af Miljøstyrelsens fejlagtige angivelse af medunderskriverens navn. Medunderskriverens navn er rettet fra "Michelle Schilling" til: ”Michel Schilling".