Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Betingelser for at indgå aftale og opnå tilskud
Kapitel 2 Energiledelse
Kapitel 3 Aftaleforhandling
Kapitel 4 Forpligtelser i aftalen
Kapitel 5 Aftalen
Kapitel 6 Certificering
Kapitel 7 Særlige regler for fællesaftaler
Kapitel 8 Tilsagn om betinget tilskud
Kapitel 9 Tilsagn om og udbetaling af tilskud
Kapitel 10 Tilbagekaldelse af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud
Kapitel 11 Kontrol og regnskabsbestemmelser m.v.
Kapitel 12 Godkendelse
Kapitel 13 Klager m.v.
Kapitel 14 Straffebestemmelser
Kapitel 15 Ikrafttrædelse m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder

I medfør af § 3, stk. 3, § 4, stk. 2, § 5, § 6, stk. 4, § 9, stk. 2, § 11, stk. 1 og § 11, stk. 2, i lov nr. 574 af 4. maj 2015 om statstilskud til elintensive virksomheder fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Betingelser for at indgå aftale og opnå tilskud

§ 1. Der kan gives statstilskud til delvis dækning af virksomhedens PSO-betaling til de kollektive elforsyningsvirksomheders nødvendige omkostninger ved at gennemføre offentlige forpligtelser omfattet af § 8, stk.1, nr. 1-5, i lov om elforsyning til virksomheder, der er registreret efter momsloven, og som indgår aftale med Energistyrelsen om at gennemføre effektivisering af virksomhedens energiforbrug.

Stk. 2. En virksomhed kan ansøge om at indgå aftale om energieffektivisering, hvis den har produktionsenheder med hovedaktiviteter, der er omfattet af de NACE-koder, der er nævnt i bilag 3 i Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020.

Stk. 3. For at kunne modtage statstilskud efter stk. 1, er det en betingelse, at virksomheden har etableret fjernaflæste, timebaserede afregningsmålere, der kan danne grundlag for opgørelse af virksomhedens elforbrug. I helt særlige tilfælde, eksempelvis hvis kravets opfyldelse vil være overordentligt bekosteligt, kan Energistyrelsen træffe beslutning om at fravige dette krav. Ved en fravigelse af kravet vil Energistyrelsen stille krav om, at virksomhedens elforbrug dokumenteres entydigt på anden vis.

Stk. 4. Aftale efter stk. 2 skal omhandle energiledelse, særlige undersøgelser m.v., energieffektiviseringer og gennemførelse af disse. Aftalen indgås for den energi, der forbruges på den eller de tilskudsberettigede produktionsenheder.

Stk. 5. Virksomhedens ansøgning om at indgå aftale om energieffektivisering indsendes til Energistyrelsen. Ansøgningsmateriale skal indsendes som elektronisk post.

Stk. 6. Energistyrelsen afgør, hvorvidt betingelserne efter stk. 1 og 2 er opfyldt.

§ 2. Forinden en virksomhed kan indgå aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen, skal den have udarbejdet og implementeret et energiledelsessystem efter reglerne i kapitel 2. Med udgangspunkt i energiledelsen skal virksomheden udarbejde et oplæg til forhandling om de forpligtelser, som aftalen om energieffektivisering skal indeholde, jf. reglerne i kapitlerne 3 og 4. På grundlag af oplægget til forpligtelser forhandles aftalen om energieffektivisering, som indgås efter reglerne i kapitel 5.

Stk. 2. En virksomhed, der er berettiget til at indgå aftale efter § 1, kan underskrive en hensigtserklæring efter reglerne i kapitel 8 om at indgå aftale og dermed opnå betinget tilsagn om tilskud til PSO-betalingen, mens aftalen er under forberedelse.

§ 3. Energistyrelsen kan beslutte, at virksomheder, hvis energiforbrug har fællestræk, uanset bestemmelsen i § 2, kan indgå fællesaftale efter reglerne i kapitel 7.

Stk. 2. Den enkelte virksomhed skal tiltræde en fællesaftale, for at Energistyrelsen kan meddele tilsagn om tilskud.

§ 4. Når der er indgået aftale med virksomheden efter reglerne i kapitel 5 og kapitel 7, meddeler Energistyrelsen tilsagn om tilskud efter reglerne i kapitel 9.

Kapitel 2

Energiledelse

§ 5. Virksomheden skal udarbejde og implementere et energiledelsessystem. Energiledelse er den del af virksomhedens ledelsesopgaver, der aktivt styrer virksomhedens energiforhold for at sikre, at energien udnyttes effektivt, herunder at identificere mulighederne for løbende at gennemføre energibesparelser og effektiviseringer. Energiledelsessystemet skal omfatte energiproduktion og forbrug i den eller de af virksomhedens produktionsenheder, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Energiledelsessystemet skal før aftaleindgåelsen have opnået certifikat af et certificeringsorgan. Certificeringen af energiledelse i aftalevirksomheder skal ske i overensstemmelse med reglerne i kapitel 6.

§ 6. Virksomhedens energiledelse skal overholde kravene i »ISO 50001 Energiledelsessystemer - Krav og vejledning« og kravene i Energistyrelsens »Kravsspecifikation i forbindelse med aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen«.

Stk. 2. Gældende energiledelsesstandard og Energistyrelsens kravsspecifikation indføres ikke i Lovtidende.

Stk. 3. Gennemsyn af »ISO 50001 Energiledelsessystemer - Krav og vejledning« kan ske hos Energistyrelsen. Standarden kan også købes hos Dansk Standard. Energistyrelsens kravsspecifikation findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

Kapitel 3

Aftaleforhandling

§ 7. I aftaleforhandlingerne fastlægges indholdet af aftalen på baggrund af et oplæg fra virksomheden.

§ 8. Med udgangspunkt i energiledelsessystemet udarbejder virksomheden et oplæg til forhandling med Energistyrelsen om de forpligtelser, som aftalen om energieffektivisering skal indeholde. Oplægget skal være egnet som grundlag for Energistyrelsens vurdering af de energimæssige forhold i virksomheden og af energiledelsessystemets elementer vedrørende energipolitik, indsats og mål. Oplægget udarbejdes efter reglerne i dette kapitel.

§ 9. Oplægget skal indeholde de forudsætninger, som forpligtelserne er baseret på vedrørende det energiforbrugende udstyr samt tekniske, produktionsmæssige og lignende forhold, herunder eventuelle planlagte ændringer i disse forudsætninger.

Stk. 2. I oplægget redegøres for de aktiviteter, herunder særlige undersøgelser og projekter m.v., som virksomheden ønsker at gennemføre i aftaleperioden, opdelt på energiforbrug til proces, til hjælpeprocesser og rumvarme.

Stk. 3. Oplægget skal indeholde en nøje beskrivelse af, hvornår og hvorledes de energibesparende og effektiviserende aktiviteter foreslås gennemført.

§ 10. Til brug for forhandlingerne indsender virksomheden:

1) Beskrivelse af energiledelsessystemet.

2) Oplæg til aftale om energieffektivisering.

3) Certifikat fra certificeringen af energiledelsessystemet, samt rapport fra certificeringsaudit eller overvågningsaudit gennemført inden for de seneste 12 måneder. Rapporten skal bl.a. dokumentere vurderingen af virksomhedens oplæg til aftale, herunder energigennemgangen, screeningslisten og de særlige undersøgelser, som indgår i virksomhedens aftaleoplæg.

Stk. 2. Kravene til beskrivelse af energiledelsessystemet, oplæg til aftale, og indsendelse af rapportmateriale m.v. fremgår af Energistyrelsens »Kravsspecifikation i forbindelse med aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen«.

Stk. 3. Energistyrelsen kan til brug i forhandlingerne kræve yderligere oplysninger fra virksomheden.

Kapitel 4

Forpligtelser i aftalen

§ 11. Aftalen mellem virksomheden og Energistyrelsen om energieffektivisering skal indeholde de forpligtelser, der er nævnt i dette kapitel. Dokumentation for overholdelse af forpligtelser i aftalen sker ved indberetninger, der skal følge Energistyrelsens »Kravsspecifikation i forbindelse med aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen«, samt ved indsendelse af rapport fra certificerings- eller overvågningsaudit, jf. kapitel 6.

§ 12. Virksomheden skal i aftalens løbetid benytte og vedligeholde det implementerede energiledelsessystem.

§ 13. Virksomheden skal i aftalens løbetid gennemføre aftalte særlige undersøgelser m.v. Hensigten med en særlig undersøgelse er at identificere konkrete, dokumenterbare energieffektiviseringer på baggrund af en gennemgribende analyse af energiforbruget til en proces eller et anlæg, eller at foretage en analyse af de overordnede produktions- eller energisystemer, som har fokus på, om det på sigt vil være muligt at nedbringe energiforbruget ved indførelse af ny teknologi eller ændrede metoder.

§ 14. Virksomheden skal gennemføre energibesparelser, som har en simpel tilbagebetalingstid på under 5 år. Denne forpligtelse gælder det elektricitetsforbrug, der får statstilskud til dækning af virksomhedens PSO-betaling. Energibesparelsen kan eksempelvis være identificeret ved implementering og anvendelse af energiledelsessystemet. Endvidere skal virksomheden gennemføre energieffektiviseringsprojekter, som identificeres via særlige undersøgelser, hvis tilbagebetalingstiden er under 5 år. Herudover skal virksomheden gennemføre energieffektiviseringsprojekter, som identificeres via særlige undersøgelser og gennemføre elektricitetseffektiviseringsprojekter, som identificeres via eksempelvis særlige undersøgelser eller energibevidst indkøb eller projektering, hvis tilbagebetalingstiden for merinvesteringen ved det energieffektive anlæg er under 5 år.

Stk. 2. Ved beregning af tilbagebetalingstider anvendes afgiftsbelagte energipriser, dvs. en pris, som er summen af virksomhedens faktiske indkøbspris for energien med tillæg af elektricitetsafgift, PSO-betaling, kuldioxidafgift, energiafgift, NOx-afgift og svovlafgift efter eventuel afgiftsgodtgørelse.

Stk. 3. Ved beregning af tilbagebetalingstiden indgår energibesparelsen og øvrige eventuelle driftsbesparelser, herunder vedrørende bemanding, vedligehold og reduceret materiale og råvareforbrug. Eventuelt salg af energibesparelsen og investeringstilskud indgår ikke i beregning af tilbagebetalingstiden.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog kun, såfremt de pågældende anlæg har en levetid, der går ud over tilbagebetalingstiden.

Stk. 5. Fritagelse for gennemførsel af energibesparende foranstaltninger kan ske i overensstemmelse med Energistyrelsens »Kravsspecifikation i forbindelse med aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen«.

§ 15. Virksomheden skal i aftalens løbetid og ved aftalens udløb indberette virksomhedens energiforbrug og -anvendelse, samt at den har gennemført forpligtelserne i aftalen.

Stk. 2. Indberetninger sker i henhold til Energistyrelsens »Kravsspecifikation i forbindelse med aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen«.

Stk. 3. Virksomheden skal mindst en gang årligt efter aftaleindgåelse få et certificeringsorgan til at efterprøve, at virksomheden overholder aftaleforpligtelserne, herunder at virksomheden benytter og vedligeholder energiledelsessystemet.

§ 16. Enhver, der modtager tilskud efter reglerne i kapitel 9, er forpligtet til efter anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for ydelse af tilsagn og udbetaling af tilskud og for Energistyrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes.

Kapitel 5

Aftalen

§ 17. I aftalen fastlægges, hvilke energieffektiviserende aktiviteter, herunder særlige undersøgelser og projekter m.v., virksomheden skal gennemføre, samt inden for hvilke frister, det skal ske. Aftalen fastlægger virksomhedens øvrige forpligtelser efter reglerne i kapitel 4, herunder hvornår den i § 15, stk. 3, nævnte efterprøvning skal foregå. Når der er opnået enighed om forpligtelserne, kan der indgås aftale om deres gennemførelse. På dette grundlag kan Energistyrelsen meddele tilsagn om tilskud efter reglerne i kapitel 9.

Stk. 2. Aftalen indgås inden udløb af den af Energistyrelsen fastsatte frist, jf. § 25, stk. 2, og maksimalt for en treårig periode fra tilsagnsperiodens begyndelse, jf. § 26, stk. 1.

Stk. 3. I aftalen indgår blandt andet vilkår om mulighed for genforhandling, hvis forudsætningerne for aftalen ændres væsentligt. Ændring af forudsætninger, som har betydning for, om en aktivitet indgår i forpligtelserne eller ej, betragtes som væsentlige.

Stk. 4. Såfremt der skal gennemføres særlige undersøgelser og projekter m.v., jf. § 9, stk. 2, fastlægges det i aftalen, hvordan de aktiviteter, der er identificeret i undersøgelserne, gennemføres i aftaleperioden.

Stk. 5. Der fastsættes endvidere i aftalen nærmere bestemmelser vedrørende fortrolighed med de oplysninger, som Energistyrelsen modtager om virksomhedens forhold, om tilbagebetaling af tilskud, jf. kapitel 10 og om straffebestemmelser, jf. kapitel 14, m.v.

§ 18. I aftalen fastsættes nærmere bestemmelser om, hvorledes opsigelse kan ske, om misligholdelse, m.v.

Kapitel 6

Certificering

§ 19. Energiledelsessystemets opbygning og implementering efter kapitel 2 skal certificeres af et certificeringsorgan, der er akkrediteret til certificering af energiledelse af DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganer, EA’s, multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Certificeringsorganet indestår herved over for myndighederne for, at kravene til energiledelsessystemets opbygning og implementering er overholdt.

Stk. 2. Akkrediteret certificering er en forudsætning for aftaleindgåelse og omfatter i øvrigt mindst en årlig certificerings- eller overvågningsaudit.

Stk. 3. Certificeringsorganet skal opfylde bestemmelser for akkreditering til certificering af energiledelsessystemer udstedt af DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond.

Stk. 4. Energistyrelsen kan undtagelsesvist afvise at lægge et certifikat eller en overvågningsaudit til grund for sagsbehandlingen.

§ 20. En certificeret virksomhed skal fremsende rapporter fra certificeringsaudit og overvågningsaudit til Energistyrelsen efter retningslinjerne i Energistyrelsens »Kravsspecifikation i forbindelse med aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen«

Kapitel 7

Særlige regler for fællesaftaler

§ 21. Uanset bestemmelserne i kapitlerne 2-6 kan Energistyrelsen beslutte, at virksomheder, hvis energiforbrug har fællestræk, kan indgå aftale på grundlag af fællesforpligtelser om energieffektivisering efter reglerne i dette kapitel.

Stk. 2. Virksomheder, der ønsker at indgå en fællesaftale, skal udarbejde oplæg til fællesforpligtelser. I fællesforpligtelserne fastlægges generelle retningslinjer for energieffektivisering, herunder eventuelt opstilling af retningslinjer for fælles tilpasset energiledelse og gennemførelse af fælles særlige undersøgelser i virksomhederne. Hovedvægten lægges på det tilskudsberettigede elektricitetsforbrug. Kravene til oplægget til fællesforpligtelserne svarer til kravene i kapitlerne 2-4.

Stk. 3. Indholdet i fællesforpligtelserne fastlægges ved forhandling med Energistyrelsen.

Stk. 4. Energistyrelsen kan fastsætte nærmere krav til kontrol og til verifikation eller certificering.

Stk. 5. Energistyrelsen kan fastsætte nærmere krav til opkrævning af betaling til kontrol og verifikation.

Stk. 6. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at en fællesaftale tiltrædes af den enkelte virksomhed.

§ 22. Virksomheder omfattet af fællesaftaler skal certificeres, jf. kapitel 6.

Stk. 2. Certificering efter stk. 1, skal også omfatte oplæg til fællesforpligtelser, der også skal verificeres, jf. § 21, stk. 4.

Kapitel 8

Tilsagn om betinget tilskud

§ 23. En virksomhed, som ønsker at indgå aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen, kan opnå tilsagn om betinget tilskud ved at afgive en hensigtserklæring om at indgå aftale med Energistyrelsen. Virksomheden forpligter sig dermed til snarest at implementere et energiledelsessystem samt udarbejde et oplæg til aftale m.v., jf. kapitlerne 2-4.

Stk. 2. Hensigtserklæring afgives på en formular, der er godkendt af Energistyrelsen. Formularen findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk. Hensigtserklæringen skal indsendes til Energistyrelsen i elektronisk form.

Stk. 3. Når Energistyrelsen har modtaget en hensigtserklæring fra en virksomhed, som ønsker at indgå aftale, jf. § 1, stk. 2, underretter Energistyrelsen Energinet.dk, som iværksætter udbetalingen af det betingede tilskud, forudsat at Energistyrelsen finder, at virksomheden er tilskudsberettiget.

Stk. 4. En virksomhed, som ønsker at indgå aftale efter bestemmelserne i kapitel 7, kan afgive hensigtserklæring på tilsvarende vis.

§ 24. En virksomhed, som beslutter ikke at indgå aftale efter at have underskrevet en hensigtserklæring om at indgå aftale om energieffektivisering, skal straks meddele dette til Energistyrelsen.

§ 25. Tilskud, som er modtaget på grundlag af en hensigtserklæring, skal betales tilbage efter reglerne i kapitel 10, hvis virksomheden ikke overholder de vilkår og forpligtelser, der fremgår af hensigtserklæringen eller af Energistyrelsens tilsagn om betinget tilskud.

Stk. 2. Energistyrelsen fastsætter fristen for indgåelse af aftale om energieffektivisering. Aftalen skal indgås senest 10 måneder regnet fra tilsagnsperiodens begyndelse. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde forlænge fristen.

Stk. 3. Virksomheden kan vælge, hvornår tilsagnsperioden skal begynde. Tilsagnsperioden kan dog ikke begynde tidligere end ved Energistyrelsens modtagelse af den underskrevne hensigtserklæring.

Kapitel 9

Tilsagn om og udbetaling af tilskud

§ 26. Energistyrelsens tilsagn om tilskud gælder maksimalt for en periode af 3 år, regnet fra tilsagnsperiodens begyndelse, jf. § 25, stk. 3.

Stk. 2. Tilskudspuljens størrelse fastsættes årligt på Finansloven. Tilskuddet udgør maksimalt 85 pct. af den del af PSO-betalingen, der ydes til støtte af elproduktion baseret på vedvarende energi i medfør af § 8, stk. 1, nr. 1–5 i lov om elforsyning. Tilskudsberettigede virksomheder vil i tilskudsårene 2016-2020 modtage samme ørebeløb per kWh i støtte. Tilskuddet ydes til hele elektricitetsforbruget i virksomheders tilskudsberettigede produktionsenheder forudsat, at virksomheden betaler fuld PSO-betaling af dette elforbrug.

Stk. 3. Der ydes ikke tilskud til PSO-betalingen af elektricitet, der direkte eller indirekte anvendes til fremstilling af varme, der leveres fra virksomheden.

§ 27. Tilskuddet udbetales af Energinet.dk med det beløb, der overstiger minimumsgrænsen efter stk. 2. Tilskuddet kan udbetales månedligt.

Stk. 2. Tilskud opgjort efter § 26, stk. 2, udbetales med det beløb, der overstiger 20.000 kr. Hvis en virksomhed har flere aftaler, udgør minimumsgrænsen 20.000 kr. årligt pr. aftale. Hvis virksomheden indgår en samlet aftale, udgør minimumsgrænsen 20.000 kr. årligt. Tilskud til virksomheder, der har tiltrådt en fællesaftale, jf. kapitel 7, udbetales uden fradrag.

§ 28. Overstiger det årligt udbetalte tilskudsbeløb 500.000 kr., skal virksomheden årligt tilsende Energistyrelsen en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor m.v., der attesterer, at grundlag m.v. for tilskuddet er korrekt opgjort. Erklæringen skal indsendes til Energistyrelsen i elektronisk form. Energistyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisionen i en revisorinstruks samt fastsætter frist for modtagelse af revisorerklæringer.

Stk. 2. Energistyrelsens modtagelse af revisorerklæringer, jf. stk. 1, er en betingelse for at opnå tilskud.

Kapitel 10

Tilbagekaldelse af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 29. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at en aftale om energieffektivisering ophæves, hvis

1) tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger af betydning for ansøgningen om tilsagn eller udbetaling af tilskud,

2) tilskudsmodtageren har fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen om tilsagn eller udbetaling af tilskud,

3) tilskudsmodtageren ikke efterkommer Energistyrelsens anmodning om at afgive oplysning, der har betydning for ydelse af tilsagn og udbetaling af tilskud og for Energistyrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes, jf. § 16, eller

4) betingelserne for at yde tilskud ikke længere er til opfyldt, herunder ved at aftalen ikke overholdes.

§ 30. Opsiger virksomheden aftalen, eller ophæves aftalen efter § 29, bortfalder Energistyrelsens tilsagn om tilskud. Energistyrelsen kan bestemme, at allerede ydede tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales efter opsigelse eller ophævelse af aftalen.

Stk. 2. Såfremt en aftale opsiges eller ophæves, kan tilskuddet dog kun kræves tilbagebetalt fra den seneste godkendelse, jf. § 36, medmindre der er afgivet urigtige oplysninger.

Stk. 3. Energinet.dk afkræver virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 4. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt til Energinet.dk, tillægges renter efter rentelovens § 5, stk. 1 og 2.

§ 31. Såfremt det konstateres, at der er ydet et for stort eller uberettiget tilskud, afkræver Energinet.dk virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt til Energinet.dk, tillægges renter efter rentelovens § 5, stk. 1 og 2.

§ 32. For tilbagebetalingen af for meget udbetalt tilskud hæfter den, der som ejer, forpagter eller på anden vis driver virksomheden for egen regning.

Kapitel 11

Kontrol og regnskabsbestemmelser m.v.

§ 33. Virksomheder, der modtager tilskud, skal kunne fremlægge dokumentation for det elektricitetsforbrug, der indgår i opgørelsen af tilskudsbeløbet. Dokumentation kan ske ved fremlæggelse af fakturaer. Anden dokumentation skal godkendes af Energistyrelsen.

Stk. 2. Materialet skal opbevares i 5 år efter tilskudsårets udløb.

§ 34. Energistyrelsen kan uden retskendelse og mod forevisning af behørig legitimation til brug for udførelse af tilsyn

1) få adgang til en virksomheds eller sammenslutnings lokaler, herunder adgang til at besigtige energimålere, procesanlæg og øvrigt energiforbrugende udstyr,

2) på virksomheden eller i sammenslutningens lokaler gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder korrespondance, regnskaber, regnskabsmaterialer, bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data.

Stk. 2. Indehavere og ansatte i virksomheden og sammenslutningen skal yde fornøden vejledning og hjælp i forbindelse med tilsynets udførelse.

Stk. 3. Leverandører af elektricitet skal på begæring meddele Energistyrelsen oplysning om lagrede data for måling og afregning af elektricitet. Energistyrelsen har, hvis det skønnes nødvendigt til brug for tilsynet, uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til på stedet hos de pågældende virksomheder at gøre sig bekendt med og tage kopi af lagrede data for måling og afregning af elektricitet.

§ 35. Energistyrelsen offentliggør oplysninger om tilskudsmodtager og tilskudsbeløb i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler, herunder punkterne 104–106 i Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014–2020.

Kapitel 12

Godkendelse

§ 36. Energistyrelsen godkender aftalens vilkår og forpligtelser.

Stk. 2. Energistyrelsen godkender endvidere virksomhedens indberetning ved aftalens udløb, jf. § 15, stk. 1.

Stk. 3. Mindst en gang årligt efter aftaleindgåelsen udføres en certificerings- eller overvågningsaudit. Rapporten fra denne audit sendes til Energistyrelsen, som på baggrund af rapporten og eventuelt andet indberetningsmateriale godkender, at virksomheden har overholdt aftaleforpligtelserne frem til audittidspunktet.

Stk. 4. Energistyrelsen kan fastsætte nærmere krav for fællesaftalers godkendelse.

Kapitel 13

Klager m.v.

§ 37. Energistyrelsens afgørelser efter § 1, stk. 5 om virksomheden er registreret efter momsloven og om virksomheden opfylder betingelserne i § 1, stk. 2, afgørelser efter § 26 vedrørende opgørelse af tilskudsgrundlaget og afgørelser efter §§ 29 og 30, kan påklages til Energiklagenævnet. Afgørelser truffet af Energiklagenævnet kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt virksomheden.

Stk. 3. Energistyrelsens afgørelser kan, bortset fra klager efter stk. 1, ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 14

Straffebestemmelser

§ 38. Den, der groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om grundlaget for udbetaling af tilskud eller den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 16 eller § 33 i denne bekendtgørelse eller fortier oplysninger om grundlaget for udbetaling af tilskud, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Den, der begår en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser med forsæt til uberettiget at få udbetalt tilskud, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 15

Ikrafttrædelse m.v.

§ 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2015.

Energistyrelsen, den 28. september 2015

Morten Bæk

/ Morten Pedersen