Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Obligatoriske spørgsmål i slutevalueringen
Den fulde tekst

Vejledning om evaluering af uddannelsesstedet i den lægelige videreuddannelse

1. Indledning

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse sikrer kvaliteten i den lægelige videreuddannelse, jf. bekendtgørelse om de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse nr. 1706 af 20. december 2006, § 2, punkt 1. I henhold til § 6, stk. 2 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 om uddannelse af speciallæger og § 3, stk. 8 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger udarbejder Sundhedsstyrelsen vejledning for evaluering af uddannelsessteder.

Vejledningen omfatter evaluering af uddannelsessteder, der varetager uddannelseselementer i forløb i såvel den kliniske basisuddannelse som i introduktions- og hoveduddannelsen i speciallægeuddannelsen efter 2003 uddannelsesordningen. Bestemmelserne i denne vejledning finder ikke anvendelse ved evaluering af øvrige opgaver, som uddannelsesstederne udfører.

Vejledningen beskriver rammer og hovedprincipper for evalueringen af uddannelsessteder med særlig vægt på at sikre, at alle uddannelseslæger giver en tilbagemelding til uddannelsesstedet efter gennemført uddannelseselement.

2. Formål

Evalueringen af uddannelsesstedet giver grundlag for at justere, forbedre og udvikle stedets uddannelsesfunktion eventuelt med inddragelse af de postgraduate kliniske lektorer. Evalueringen skal bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde om kvalitetsudvikling af uddannelsesstedet, mellem uddannelsessteder, sygehusledelsen/almen medicinske uddannelseskoordinator og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Samtidig skal evalueringen indgå i den eksterne vurdering f.eks. ved Sundhedsstyrelsens inspektorbesøg. Evalueringssystemet bidrager til at synliggøre tilfredsstillende og eventuelle utilfredsstillende uddannelsesfunktioner på uddannelsesstederne.

3. Indhold

Evaluering af uddannelsessteder er et væsentligt bidrag til grundlaget for at justere den lægelige videreuddannelse og bør understøtte en kultur med åbenhed og gennemsigtighed. Uddannelseslægen skal kunne foretage en evaluering, som belyser uddannelsesstedets styrker, men også svagheder, da dette kan være med til at fremme udviklingen af gode uddannelsessteder, ligesom konkrete løsningsforslag til eventuelle indsatsområder kan indgå.

Evalueringen skal bestå af:

1) Løbende evalueringer bl.a. til intern brug herunder evaluering foretaget i forbindelse med inspektorbesøg og yderligere evalueringsprocedurer. Form og indhold af den løbende evaluering fastsættes af uddannelsesstedet. Hensigten med den løbende evaluering er at vejlede afdeling/praksis og uddannelsesgivende læger med henblik på at videreudvikle uddannelsesmiljøet og varetagelsen af uddannelsesopgaven.

2) Uddannelseslægens elektroniske (skriftlige) evaluering af uddannelsesstederne efter gennemført uddannelseselement (slutevaluering). Oplysninger om evalueringsresultat på overordnet niveau (regions-, praksisområde-, sygehus-/hospitals-,speciale- og uddannelsesniveau) skal offentliggøres i en anonymiseret form. I evalueringen indgår de i bilag 1 angivne spørgsmål med mulighed for uddybende kommentarer.

3) Afsluttende samtale enten før eller efter den elektroniske (skriftlige) evaluering mellem uddannelseslægen og uddannelsesstedet, hvor en mundtlig evaluering foretages med udgangspunkt i uddannelseslægens vurdering af afdelingen som uddannelsessted. Uddannelseslægen giver mundtlig konstruktiv feedback til uddannelsesstedet blandt andet med henblik på justering af uddannelsesstedets uddannelsesindsats og eventuel justering af afdelingens uddannelsesprogram.

4. Organisering og ansvarsfordeling

Regioner og Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Regionerne beslutter på baggrund af høring i Videreuddannelsesregionerne, hvordan der skal foretages evaluering, og hvordan resultaterne offentliggøres. De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse orienterer Sundhedsstyrelsen herom. I slutevalueringen skal indgå spørgsmålene i bilag 1.

Udgifterne til evalueringerne afholdes af de respektive regionsråd/regioner.

Regionerne har ansvaret for opfølgning på evalueringer af uddannelsesstederne. Resultaterne af evalueringerne skal indgå i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelses arbejde blandt andet i forbindelse med godkendelse af uddannelsesafdelinger.

Uddannelsesstedet

Uddannelsesstedet sikrer en dialogbaseret evaluering med uddannelseslægen/uddannelseslægerne.

Uddannelsesstedet har ansvaret for, at der bliver iværksat eventuelle tiltag for at justere, forbedre og udvikle stedets uddannelsesfunktion.

Uddannelseslægen

Uddannelseslægen medvirker i en løbende dialog efter behov med uddannelsesstedet om uddannelsesstedets varetagelse af lægens videreuddannelse.

I forbindelse med afslutning af et uddannelseselement har uddannelseslægen ansvaret for at foretage en evaluering af det konkrete uddannelsessted. Uddannelseslægens evaluering afgives på baggrund af dels egen oplevelse af kvaliteten af den erhvervede uddannelse i uddannelseselementet, og dels en vurdering af om læringsmål, uddannelsesrammer, supervision og anvendelse af relevante kompetencevurderingsmetoder har gjort det muligt at opfylde kravene i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

5. Offentliggørelse af resultater

Offentliggørelse af resultater fra den elektroniske (skriftlige) evaluering skal bidrage til åbenhed om uddannelseskvalitet på det enkelte uddannelsessted.

Regionerne foretager en hensigtsmæssig gruppering af spørgsmålene i bilag 1 til belysning af uddannelseslægens vurdering af uddannelsesstedets uddannelsesfunktion, herunder en vurdering af introduktion, daglig vejledning, arbejdstilrettelæggelse, konference/undervisning, arbejdsklima og uddannelsesstedets indsats samt det uddannelsesmæssige udbytte.

Offentliggørelsen af evalueringsresultatet skal indeholde stillingstype, uddannelsesspeciale, ansættelsesstedets speciale, sygehus og afdeling/praksis samt region. Resultatet skal være offentligt tilgængeligt, så snart det foreligger.

Evalueringerne kan bruges som afsæt for benchmarking og videndeling om niveauet for videreuddannelse på regionalt, hospitals- og specialeniveau.

Sundhedsstyrelsen, den 1. september 2015

Birte Obel

/ Susanne Vinther Nielsen


Bilag 1

Obligatoriske spørgsmål i slutevalueringen

Uddannelseslægens vurdering af uddannelsesstedets uddannelsesfunktion ved slutevalueringen. Spørgsmålene besvares på en skala fra 1-6: 1= i meget ringe grad; 2= i ringe grad; 3= i mindre grad; 4= i nogen grad; 5= i høj grad; 6= i meget høj grad. Alle spørgsmål har herudover en ”ikke relevant” svar kategori.

Ved udlevering af spørgeskemaet beskrives centrale begreber og eventuelle hjælpetekster tilføjes spørgeskemaet.

1. Uddannelsesstedet og jeg har afstemt forventninger til uddannelseselementet ved introduktionen.

2. Jeg blev introduceret til de opgaver, jeg skulle varetage.

3. Min hovedvejleder og jeg samarbejdede om at udarbejde min individuelle uddannelsesplan.

4. Mit behov for uddannelsesvejledning er blevet opfyldt.

5. De planlagte kompetencevurderinger er blevet gennemført.

6. Kompetencevurderinger er blevet efterfulgt af feedback

7. Jeg er blevet tilbudt karrierevejledning svarende til mit behov.

8. Jeg har fået feedback i forhold til min evne til at samarbejde med sundhedsprofessionelle.

9. Jeg har fået feedback i forhold til min evne til at agere professionelt.

10. Jeg har fået feedback i forhold til min evne til at kommunikere.

11. Jeg har fået mulighed for at udvikle mig som leder/administrator og organisator.

12. Jeg har fået supervision svarende til mit behov i det daglige arbejde.

13. De daglige læringsmuligheder er blevet udnyttet.

14. De daglige vejledere har været til at få fat på, når jeg havde behov for det.

15. Arbejdstilrettelæggelsen har tilgodeset, at jeg også har varetaget opgaver, der er relevante for, at jeg har kunnet opnå kompetencerne som angivet i uddannelsesprogrammet.

16. I arbejdstilrettelæggelsen er det blevet prioriteret, at der har været progression i min kompetenceudvikling.

17. I arbejdstilrettelæggelsen er vejledersamtaler blevet prioriteret.

18. Jeg har fået mulighed for at udvikle mig som underviser.

19. Jeg har haft mulighed for at deltage i uddannelsesstedets undervisningstilbud.

20. Jeg har haft udbytte af uddannelsesstedets konferencer.

21. Jeg har oplevet, at der er en gensidigt respektfuld omgangstone på uddannelsesstedet.

22. Jeg har været tryg ved at stille spørgsmål til kollegaer.

23. Jeg har kunnet diskutere svære problemstillinger med mine kollegaer.

24. Jeg har oplevet, at jeg har arbejdet som del af et arbejdsfællesskab.

25. Samlet set har uddannelsesstedets indsats været tilfredsstillende.

26. Mit samlede uddannelsesmæssige udbytte har været tilfredsstillende.