Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Aftale om lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd
Den fulde tekst

Cirkulære om lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd

Generelle bemærkninger

Finansministeriet og centralorganisationerne har den 27. august 2015 indgået aftale om lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd. Aftalen er vedlagt som bilag.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. september 2015. Samtidig ophæves cirkulære nr. 6300 af 24. maj 1985 om lønfradrag/-beregning for tjenestemænd.

Moderniseringsstyrelsen, den 1. september 2015

Niels Bundgaard


Aftale om lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd

I henhold til § 45, stk. 1, i lov om tjenestemænd aftales følgende:

§ 1. Lønfradrag ved fravær uden løn

I tilfælde, hvor der i forbindelse med tjenestemands fravær fra tjenesten skal foretages fradrag i lønnen, finder bestemmelserne i §§ 2 og 3 anvendelse.

§ 2. Fravær i hele måneder

Ved fravær i hele måneder fradrages hele månedslønnen.

§ 3. Fravær i enkelte dage/timer

Ved fravær i enkelte dage/timer beregnes fradraget pr. påbegyndt arbejdstime som 1/1924 af årslønnen for en fuldtidsbeskæftiget. I årslønnen indgår alle tillæg, der udbetales med faste månedlige beløb.

Stk. 2. Særlige tillæg, der ydes for en særlig arbejdsmæssig forpligtelse (merarbejde, rådighedstjeneste mv.), indgår dog kun i lønnen, når der foretages fradrag for hele arbejdsdage.

Stk. 3. Ved fradrag i timefikserede rådighedstillæg nedsættes rådighedsforpligtelsen tilsvarende.

Stk. 4. Ved hele fraværsdage foretages fradrag for det antal timer, tjenestemanden skulle have arbejdet den pågældende dag. Hvis der ikke for den pågældende dag har været fastsat et bestemt timetal, foretages fradrag for 7,4 timer for fuldtidsbeskæftigede og for ansatte på deltid eller plustid et forholdsmæssigt timetal.

Cirkulærebemærkninger til §§ 1-3:

Bestemmelsen finder anvendelse ved fradrag i forbindelse med:

a) Tjenestefrihed uden løn

b) Barsels- og adoptionsorlov uden løn

c) Indkaldelse/indkommandering til militærtjeneste

d) Afholdelse af ferie uden løn

e) Løntræk ved arbejdsnedlæggelser

f) Andre tilfælde af ulønnet fravær fra tjenesten

Eksempel på lønfradrag ved fravær uden løn

Tjenestemanden holder ferie uden løn fra og med onsdag den 7. til og med tirsdag den 13. januar. Tjenestemanden skulle i den pågældende periode have arbejdet:

   
Onsdag den 7.
9 timer
Torsdag den 8.
9 timer
Fredag den 9.
6 timer
Lørdag den 10.
0 timer
Søndag den 11.
0 timer
Mandag den 12.
6 timer + 9 timers rådighedsvagt i hjemmet = 3 timer
Tirsdag den 13.
6 timer
   
I alt
39 timer
   
   
Lønfradraget for perioden udgør således:
Årslønnen x 39
   
   
1924
   

§ 4. Lønberegning ved lønmæssige ændringer

Ved lønmæssige ændringer, der gennemføres på andre tidspunkter end den 1. i måneden, beregnes lønnen for den/de pågældende del(e) af måneden som en brøkdel af månedslønnen (1/12 af årslønnen, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt.), svarende til antallet af periodens kalenderdage divideret med antallet af månedens kalenderdage.

Cirkulærebemærkninger til § 4, stk. 1:

Bestemmelsen finder anvendelse i forbindelse med

1) Til- og fratræden

2) Ændring af beskæftigelsesgraden

3) Overgang til og fra funktion i højere stilling

4) Suspension

5) Flytning til andet stedtillægsområde

 
Eksempel på lønberegning
 
Tjenestemanden tiltræder den 15. oktober, dvs. 17 dagens ansættelse i oktober. Lønnen udgør således 17/31 af månedslønnen.
 

§ 5. Ikrafttræden mv.

Denne aftale har virkning fra den 1. september 2015 og kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel, dog tidligst til 31. marts 2018. Samtidig ophæves aftale af 14. maj 1985 om lønfradrag/-beregning samt tillægsaftale af 20. januar 1987.

   
København, den 27. august 2015
 
   
Offentligt Ansattes Organisationer
Flemming Vinther
CO 10 - Centralorganisationen af 2010
Jesper K. Hansen
Lærernes Centralorganisation
Anders Bondo Christensen
Akademikerne
Finn R. Larsen
Finansministeriet
Niels Bundgaard

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 041-15