Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kortbilag 1
Bilag 2 Kortbilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat1)

I medfør af § 33, stk. 1 og 2, § 49, stk. 1 og 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Holsteinborg Nor som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Holsteinborg Nor Vildtreservat omfatter, som angivet på kortbilag 1 og 2, følgende:

1) Holsteinborg Nor.

2) Den del af Karrebæksminde Bugt, der ligger inden for en afstand på 400 m fra Glænø Østerfed og halvøen Stenfed.

3) Øerne Ormø, Fuglehøj, Glænø Østerfed og halvøen Stenfed.

Stk. 2. Mod land afgrænses søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinje.

Stk. 3. Bekendtgørelsen fastsætter ikke bestemmelser for de dele af søterritoriet, der med Trafikministeriets godkendelse er udlagt til Bisserup Havns søområde, samt for indsejlingsrenden til Bisserup Havn.

Jagt

§ 3. Jagt er forbudt på søterritoriet i den nordvestlige del af Holsteinborg Nor (Holsteinborg Indernor), som angivet på kortbilag 1.

Stk. 2. Det er forbudt at medbringe skydevåben på den del af søterritoriet, hvor jagt er forbudt.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 2 gælder ikke ved sejlads til og fra Ormø og Fuglehøj for ejer samt dennes husstand og personale.

§ 4. Jagt på vandfugle er forbudt på øerne Ormø og Fuglehøj, som angivet på kortbilag 1.

§ 5. Jagt fra motordrevet fartøj er forbudt på Holsteinborg Nor, som angivet på kortbilag 1.

Færdsel

§ 6. Færdsel er forbudt fra 1. april til 15. juli på Glænø Østerfed og på søterritoriet omkring øen indenfor en afstand af 50 meter fra højeste daglige vandstandslinje, som angivet på kortbilag 2.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for følgende:

1) Ejer samt dennes husstand.

2) Ejerens personale eller, hvis brugsretten til ejendommen er overdraget, brugeren samt dennes husstand og personale.

3) Sejlads i forbindelse med erhvervsfiskeri.

4) Sejlads mellem Karrebæksminde Bugt og Holsteinborg Nor i gabet mellem Stenfed og Østerfed ved anvendelse af kortest mulige rute.

§ 7. Færdsel med hund er forbudt på Stenfed mellem Østerfed og Glænø fra 1. april til 15. juli, som angivet på kortbilag 2.

§ 8. Motordrevet sejlads med højere hastighed end 5 knob er forbudt på Holsteinborg Nor, som angivet på kortbilag 2.

§ 9. Windsurfing, kitesurfing og andre former for brætsejlads er forbudt i hele reservatet, som angivet på kortbilag 2.

§ 10. Adgangen til Ormø og Fuglehøj er reguleret af Statsministeriets bekendtgørelse af 11. november 1936 om fredning af Holsteinborg Nor.

Administrative bestemmelser

§ 11. Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-9.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i § 6 og § 8 kan Søfartsstyrelsen, Forsvarsministeriet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning.

§ 12. Naturstyrelsen fører tilsyn med, at bekendtgørelsens bestemmelser overholdes.

§ 13. Naturstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straf og ikrafttrædelse

§ 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder §§ 3-9, eller

2) overtræder vilkår fastsat i en dispensation udstedt i medfør af § 11, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 10303 af 28. juni 1999 om Holsteinborg Nor Vildtreservat ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 15. december 2015

Eva Kjer Hansen

/ Oluf Engberg


Bilag 1

Kortbilag 1

Kortbilag 1


Bilag 2

Kortbilag 2

Kortbilag 2

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193.