Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kortbilag
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Basnæs Nor Vildtreservat1)

I medfør af § 33, stk. 1 og 2, § 49, stk. 1 og 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Basnæs Nor som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Basnæs Nor Vildtreservat omfatter, som angivet på kortbilag, følgende:

1) Basnæs Nor.

2) Den del af Karrebæksminde Bugt, der ligger inden for en afstand på 400 m fra reservatets landarealer.

3) Feddet, Næbbet, Stenfed, Bredefed, Vesterfed, en strandeng ved Fedhuset, samt øerne Sandholm og Flintholm.

4) Tilvækstarealer til de under 3) nævnte landarealer.

Stk. 2. Mod land afgrænses søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinje.

Jagt

§ 3. Jagt er forbudt på søterritoriet i Basnæs Nor, som angivet på kortbilag.

Stk. 2. Det er forbudt at medbringe ladt skydevåben i Basnæs Nor.

Færdsel

§ 4. Færdsel er forbudt fra 1. april til 15. juli på reservatets landarealer og på søterritoriet omkring disse inden for en afstand af 50 meter fra højeste, daglige vandstandslinje, som angivet på kortbilag.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for følgende:

1) Ejer samt dennes husstand.

2) Ejerens personale eller, hvis brugsretten til ejendommen er overdraget, brugeren samt dennes husstand og personale.

3) Sejlads i forbindelse med erhvervsfiskeri.

§ 5. Motordrevet sejlads med højere hastighed end 5 knob er forbudt i Basnæs Nor, som angivet på kortbilag.

§ 6. Windsurfing, kitesurfing og andre former for brætsejlads er forbudt i hele reservatet, som angivet på kortbilag.

Administrative bestemmelser

§ 7. Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-6.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i § 4 og § 5 kan Søfartsstyrelsen, Forsvarsministeriet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning.

§ 8. Naturstyrelsen fører tilsyn med, at bekendtgørelsens bestemmelser overholdes.

§ 9. Naturstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straf og ikrafttrædelse

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder §§ 3-6, eller

2) overtræder vilkår fastsat i en dispensation udstedt i medfør af § 7, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 14002 af 23. februar 1977 om Basnæs Nor vildtreservat ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 15. december 2015

Eva Kjer Hansen

/ Oluf Engberg


Bilag 1

Kortbilag

Kortbilag

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193.