Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kortbilag
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Voerså-Stensnæs Vildtreservat1)

I medfør af § 33, stk. 1 og 2, § 49, stk. 1 og 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre søterritoriet og landarealer ved Voerså og Stensnæs som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Voerså-Stensnæs Vildtreservat omfatter følgende:

1) Søterritoriet nord for nordmolen ved Voerså og vest for en linje mellem position 57°12,98' N 10°33,08' E (WGS-84) i sydøst og position 57°13,63' N 10°33,71' E (WGS-84) i nordøst ud for Stensnæs, som angivet på kortbilag.

2) Øer indenfor den i nr. 1 nævnte del af søterritoriet.

3) Engarealer beliggende mellem nordmolen ved Voerså mod syd og Nordostvej mod nord (vej til p-pladsen ved Stensnæs), som angivet på kortbilag.

Stk. 2. Mod land afgrænses den i stk. 1, nr. 1 nævnte del af søterritoriet af højeste daglige vandstandslinje.

Jagt

§ 3. Jagt, herunder udlægning af lokkefugle, er forbudt på søterritoriet, som angivet på kortbilag.

Stk. 2. Det er forbudt at medbringe ladt skydevåben på det i stk. 1 nævnte område.

§ 4. Jagt på vandfugle er forbudt på de i § 2, stk. 1, nr. 3, nævnte landarealer, som angivet på kortbilag.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder, ikke fra 1 time før til 1½ time efter solnedgang, i den del af jagttiden der ligger udenfor september.

Færdsel

§ 5. Færdsel er forbudt fra 1. april til 15. juli på øen umiddelbart syd for Stensnæs, og søterritoriet omkring øen indenfor en afstand af 50 meter fra højeste daglige vandstandslinje, som angivet på kortbilag.

§ 6. Sejlads er reguleret i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande.

Administrative bestemmelser

§ 7. Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-5.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i § 5 kan Søfartsstyrelsen, Forsvarsministeriet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning.

§ 8. Naturstyrelsen fører tilsyn med, at bekendtgørelsens bestemmelser overholdes.

§ 9. Naturstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straf og ikrafttrædelse

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder bestemmelserne i §§ 3-5, eller

2) overtræder vilkår fastsat i en dispensation udstedt i medfør af § 7, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 11999 af 25. juni 2001 om Voerså-Stensnæs Vildtreservat ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 15. december 2015

Eva Kjer Hansen

/ Oluf Engberg


Bilag 1

Kortbilag

kortbilag

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013 nr. L 158, side 193.